งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งกำลังบำรุงในระดับต่าง ๆ ของ ทบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งกำลังบำรุงในระดับต่าง ๆ ของ ทบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภารกิจ การจัด และการดำเนินงานของ แผนกและ หน่วยส่งกำลังบำรุงในระดับ กรม และ กองพัน

2 การส่งกำลังบำรุงในระดับต่าง ๆ ของ ทบ.
ระดับกองทัพบก ระดับกองทัพภาค ระดับกองพล ระดับต่ำกว่ากองพล

3 การจัดหน่วยส่งกำลังบำรุงในระดับกองพล
แบ่งออกเป็น 2 แบบ 1. แบบสายยุทธบริการ หรือกองพลแบบเดิม ได้แก่ กอง สพบ. , กอง พธ. , พัน ส. , พัน ช. และ พัน สร. 2. แบบกรมสนับสนุน กองพลทหารราบเบา (พล.ร.9), กองพล มาตรฐาน จะจัดตามลักษณะของงาน / พันธกิจ

4 ผังการจัด พล.ร.ยานยนต์

5

6 การจัดกองพลทหารม้า ( พล.ม.มาตรฐาน)

7 การจัดพล.ร.เบาแบบพิเศษ

8

9 บ. ลว.ไกล สห. พธ. สพบ. สร. การจัด พล.ร.ยานยนต์ (สายยุทธบริการ)
การจัด พล.ร.ยานยนต์ (สายยุทธบริการ) บก./ร้อย.บก. ลว.ไกล สห. บ. พธ. สพบ. สร. - บก./ร้อย.บก บก./ร้อย.บก บก บก บก.พัน. - ร้อย.ช.สนาม (4) ร้อย.วิทยุ/ขว มว.สก มว.สก ร้อย.สร.สนับสนุน - ร้อย.สาย/วถ มว.การศพ มว.ซบร. หลัง ร้อย.สร. (3) - มว.รยบ. (3) มว.ซบร.หน้า(3)

10 หน่วยยุทธบริการของกองพล
กองทหารพลาธิการกองพล กองสรรพาวุธเบากองพล กองพันเสนารักษ์กองพล กองพันทหารช่างสนาม กองพันทหารสื่อสาร

11 การปฏิบัติงานส่งกำลังบำรุงยามปกติ
ปฏิบัติตามคำสั่ง ทบ.ที่ 487 / 2543 รปจ.สนาม พ.ศ.2531 (ระเบียบปฏิบัติประจำการส่งกำลังบำรุงสนับสนุนหน่วยปฏิบัติราชการสนามของกองทัพบก )

12 ระบบการส่งกำลังบำรุงของ ทบ.
หน่วยใช้ หน่วยใช้ หน่วยใช้ มทบ. มทบ. บชร. จทบ. จทบ. หน่วยใช้ หน่วยใช้ หน่วยใช้

13 ภารกิจ การจัด และการดำเนินงาน การส่งกำลังบำรุง ของ กรม และ กองพัน

14 ภารกิจ การจัด และการดำเนินงาน ของ กรม ร.
ภารกิจ การจัด และการดำเนินงาน ของ กรม ร. ภารกิจ “ ทำลายกำลังรบข้าศึก เข้ายึดและควบคุมพื้นที่ รวมทั้งประชาชนและทรัพยากรในพื้นที่ ”

15 การจัด กรม ร. กรม ร. ร้อย.รสพ. มว.ตถ. พัน.ร. บก.และร้อย.บก. พัน.ร.
ร้อย.ค.หนัก

16 ภารกิจ การจัด และการดำเนินงาน ด้านการส่งกำลังบำรุง ของ กรม ร.
“ กรมทหารราบ เป็นหน่วยทางยุทธวิธี บทบาทด้านการส่งกำลังบำรุงมีเพียงการควบคุมและประสานงานเพื่อให้มั่นใจว่าการส่งกำลังบำรุงมีการประสานกันและเพียงพอ ”

17 การจัด กรม ร.

18 การจัด บก.และร้อย.บก.กรม ร.
บก.ร้อย. มว.ส. มว.ระวังป้องกัน มว.สร. มว.ยานยนต์ บก.มว. ตอน นตต. บก.มว. บก.มว. ตอนที่พยาบาล หมู่อาวุธ ตอนเปล ตอนวิทยุ ตอน บก.กรม ตอนรถพยาบาล หมู่ ปล. ตอนทางสาย ตอนทันตกรรม

19 กองพันทหารราบ ภารกิจ - เข้าประชิดเพื่อทำลายกำลังข้าศึกหรือยึดครองภูมิประเทศ และ - ป้องกัน รั้งหน่วง และรบกวนเพื่อรักษาภูมิประเทศหรือ ทำลายกำลังของข้าศึก

20 และการดำเนินงาน ของกองพันทหารราบ
การจัด ภารกิจ และการดำเนินงาน ของกองพันทหารราบ พัน.ร. บก.และร้อย.สสก. ร้อย.สสช. ร้อย.อวบ. ร้อย.อวบ. ร้อย.อวบ.

21 ภารกิจ การจัด และการดำเนินงานด้านการส่งกำลังบำรุง ของ กองพันทหารราบ
ภารกิจ การจัด และการดำเนินงานด้านการส่งกำลังบำรุง ของ กองพันทหารราบ ร้อย.สสช. บก.ร้อย มว.บริการ มว.ยย.และซบร. มว.สร. บก.มว. บก.มว. บก.มว. ตอนธุรการและกพ. หมู่พยาบาล กองร้อย ตอน ยน.กองพัน ตอนส่งกำลัง หมู่เปล ตอนสูทกรรม ตอน ซบร.กองพัน

22 ภารกิจของ ร้อย.สสช. จัด จนท.กำลังพล, จนท.ส่งกำลัง ให้บก.พัน.
ซบร.ยานยนต์ขั้นหน่วย ตั้งและดำเนินงานที่พยาบาลกองพัน รักษาพยาบาลและส่งกลับไปข้างหลัง

23 กลุ่มสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงที่สำคัญ ๆ ในกองพล
หน่วยยุทธบริการและสถานการช่วยรบของกองพล พื้นที่สนับสนุนของกองพล ขบวนสัมภาระของกรม ขบวนสัมภาระของกองพัน ขบวนสัมภาระของกองร้อย

24 สถานการช่วยรบของกองพล

25 การส่งกำลังบำรุงของ กรม และกองพัน ในการปฏิบัติการรบ
การส่งกำลังบำรุงของ กรม และกองพัน ในการปฏิบัติการรบ เมื่อกรมปฏิบัติการอยู่ในกรอบของกองพล เมื่อกรมปฏิบัติภารกิจเป็นอิสระห่างจากกองพล

26 ขบวนสัมภาระของกรม ภารกิจ
ให้การสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงแก่หน่วยต่าง ๆ ของกรมทหารราบและหน่วยขึ้นสมทบ และหน่วยที่สนับสนุนกรมทหารราบ หน่วยต่าง ๆ ที่ปฎิบัติการอยู่ในพื้นที่ขบวนสัมภาระของกรม นอกจากจะปฎิบัติภารกิจตามปกติในการสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงให้กับกรมทหารราบแล้ว ยังให้การสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงแก่หน่วยอื่น ๆ ที่ปฎิบัติการอยู่ในหรือใกล้พื้นที่ของกรมทหารราบด้วย พื้นที่ขบวนสัมภาระของกรม คือ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ส่วนต่าง ๆ ของขบวนสัมภาระของกรมยึดครองอยู่

27 การจัดขบวนสัมภาระของกรม
สภร.กรม ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ของแผนก ฝอ.4,มว.ยานยนต์,และหมวดเสนารักษ์ ขบวนสัมภาระของหน่วยขึ้นตรงหน่วยสมทบหรือของหน่วยที่ให้การสนับสนุน (ขบวนสัมภาระพักของกองพันต่างๆ) และขบวนสัมภาระอื่น ๆ ในขณะนั้น หน่วยอื่น ๆ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นหน่วยในอัตราของขบวนสัมภาระของกรมแต่ยึดครองพื้นที่บางส่วนไว้ ซึ่ง ฝอ.4 ของกรม มีความรับผิดชอบอยู่ ได้แก่ส่วนต่าง ๆ ของหน่วยยุทธบริการกองพล และบางโอกาสอาจมีส่วนสนับสนุนการรบและส่วนส่งกำลังบำรุงอื่น ๆ

28 ^ ^ พึ้นที่ขบวนสัมภาระ กองพัน พึ้นที่ขบวนสัมภาระกรม
II พัก II รบ II หน้า II ^ III II ศพ รวม รบ II พัก III II หลัง ศพ รวม ^ สลก สกน กซ ชศ รวม พร รวม พึ้นที่สนับสนุนของกองพล

29 ขีดความสามารถในการส่งกำลังบำรุงของขบวนสัมภาระ กรม 1
ขีดความสามารถในการส่งกำลังบำรุงของขบวนสัมภาระ กรม การส่งกำลังทุกประเภท เว้น สป การซ่อมบำรุงขั้นหน่วย และการซ่อมบำรุงสนับสนุน โดยตรง การส่งกำลังน้ำ การจัดตั้งหน่วยพยาบาล และสถานพยาบาล

30 การใช้ หน่วยต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ขบวนสัมภาระของกรม อยู่ภายใต้การควบคุมทางยุทธการของกรมทหารราบ หน่วยส่งกำลังบำรุงที่ไม่ขึ้นสมทบกรมทหารราบ แต่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ขบวนสัมภาระของกรมปฏิบัติภารกิจหลักของตนภายใต้การบังคับบัญชาควบคุมจากต้นสังกัด ฝอ.4 ของกรมทหารราบรับทราบการปฎิบัติงานของหน่วยต่างๆของกรมสนับสนุนที่ปฎิบัติการอยู่ในพื้นที่ขบวนสัมภาระของกรม โดยข่ายการสื่อสารทางธุรการและส่งกำลังบำรุง

31 ขบวนสัมภาระของกองพัน
ภารกิจ ขบวนสัมภาระของกองพันให้การสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงอย่างต่อเนื่องแก่กองพันและหน่วยสมทบกองพัน

32 ขบวนสัมภาระของกองพัน และของกองร้อย
ขบวนสัมภาระรบของกองพัน ปกติอยู่ใกล้ ทก.พัน ภายใต้การควบคุมโดยรงของ ฝอ.4 ประกอบด้วย ชุด ซบร.ยานยนต์,หมวดเสนารักษ์, รถกระสุนและรถน้ำที่จำเป็นแก่การสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงโดยพลันให้แก่การปฎิบัติการรบ ขบวนสัมภาระพักของกองพัน ประกอบด้วย ยานพาหนะทางธุรการ, ทางการส่งกำลัง, ทางการแพทย์และทางการซ่อมบำรุง ตลอดจนเจ้าหน้าที่และยุทธภัณฑ์ซึ่งไม่อยู่ในขบวนสัมภาระรบและยังไม่ต้องการสนับสนุนโดยพลันให้แก่การปฎิบัติการรบ ผบ.ร้อย.สสช.ควบคุม

33 การประกอบกำลังขบวนสัมภาระกองพัน

34

35 ขบวนสัมภาระของกองร้อย
ภารกิจ ขบวนสัมภาระของกองร้อยให้การสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงอย่างต่อเนื่องแก่ กองร้อย

36 การประกอบกำลังและการใช้
ขบวนสัมภาระของกองร้อยประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และยานพาหนะที่เกี่ยวข้องในเรื่องธุรการ, การส่งกำลัง, การซ่อมบำรุง, เจ้าหน้าที่พยาบาลกองร้อย

37 ขบวนสัมภาระรบของกองร้อย
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และยานพาหนะในการซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่พยาบาล รวมทั้งรถส่งกำลังที่ส่งมาสมทบหรือส่งมาสนับสนุนจากหมวดบริการ ขบวนสัมภาระรบของกองร้อยตามธรรมดาคงอยู่กับกองร้อย

38 ขบวนสัมภาระพักของกองร้อย
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และยานพาหนะในงานธุรการ และส่งกำลัง ขบวนสัมภาระพักของกองร้อยเป็นส่วนหนึ่งของขบวนสัมภาระพักของกองพัน ดังนั้น จึงตั้งอยู่ในพื้นที่ขบวนสัมภาระของกรม


ดาวน์โหลด ppt การส่งกำลังบำรุงในระดับต่าง ๆ ของ ทบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google