งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบระบบงาน (Conceptual Design)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบระบบงาน (Conceptual Design)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบระบบงาน (Conceptual Design)
แก้ไขครั้งที่ วันที่ การออกแบบระบบงาน (Conceptual Design) ระบบงานรับรู้รายได้โครงการ (Project Billine) ฉบับสมบูรณ์ Oracle E-Business Suite 4-October-2006

2 ขั้นตอนการทำงานระบบงานรับรู้รายได้โครงการ
การสร้างข้อมูลหลัก Master Data 1.1) การสร้างข้อมูลลูกค้า (Customers) 1.2) การสร้างข้อมูลโครงการ (Projects) 1.3) การสร้างสัญญา (Agreement) 1.4) การสร้างประมาณการ (Approved Revenue Budget)

3 อธิบาย สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ คำอธิบาย ขั้นตอน (Manual) เอกสาร (Document)
ขั้นตอนการทำงานโดยการใช้ Oracle Application โดย ด้านบนระบุระบบงาน (Module) ในกรอบสีขาวระบุชื่อ Windows จุดเชื่อมต่อ จุดเริ่มต้น, จุดสุดท้าย จุดตัดสินใจ จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม ขั้นตอน (Manual) เอกสาร (Document) Projects Projects A เริ่มต้น อนุมัติ ?

4 1.1): การสร้างข้อมูลลูกค้า (Customers) - กรณีลูกค้าโครงการ
ฝ่ายประเมินราคา / ฝ่ายธุรการถังน้ำ บัญชีลูกหนี้ ต้องการสร้างลูกค้าใหม่ หนังสือ รับรอง เอกสาร ประกอบต่างๆ สำเนาทะเบียน การค้า ตรวจสอบความถูกต้อง No อนุมัติการ สร้างลูกค้าใหม่? Yes INPUT FORM INPUT FORM ใช้รหัสลูกค้าเดิม Customer No./Name บัญชีลูกหนี้การค้า ตรวจสอบความถูกต้อง A

5 1.1): การสร้างข้อมูลลูกค้า (Customers) - กรณีลูกค้าโครงการ (ต่อ)
ฝ่ายประเมินราคา / ฝ่ายธุรการถังน้ำ A หนังสือ รับรอง เอกสาร ประกอบต่างๆ สำเนาทะเบียน การค้า INPUT FORM PJB Customers หนังสือ รับรอง เอกสาร ประกอบต่างๆ Customer Listing Detail/Summary สำเนาทะเบียน การค้า INPUT FORM

6 1.2): การสร้างข้อมูลโครงการ (Projects)
ฝ่ายประเมินราคา (ผู้ขอเสนอสร้างรายการ) ฝ่ายประเมินราคา (ผู้มีอำนาจอนุมัติ) พนง.บัญชีแยกประเภททั่วไป INPUT FORM ต้องการสร้างโปรเจคใหม่ INPUT FORM อนุมัติการสร้าง โปรเจค ? No Yes Project ข้อมูลลูกค้า รหัสโครงการ (Project Code) Agreement เลขที่สัญญา มูลค่าสัญญา Budget ประมาณการรายได้ ประมาณการต้นทุน บัญชี -รหัสโปรเจค INPUT FORM Projects Projects INPUT FORM สร้างโครงการใหม่ Status = Approved พนักงานบัญชี สร้างรหัสโปรเจคในผังบัญชี ยกเลิก A

7 1.3): การสร้างสัญญา (Agreement)
ฝ่ายประเมินราคา / ธุรการถังน้ำ (ผู้มีอำนาจอนุมัติ) A เลขที่สัญญา ใหม่? No Yes Projects Projects Agreement Agreement สำเนา สัญญา INPUT FORM Add Project ใหม่เข้า Agreement เดิม ระบุ – Funding Type = Additional – Funding Amount (มูลค่าสัญญา) สร้าง Agreement ใหม่ ระบุ – Funding Type = Original – Funding Amount (มูลค่าสัญญา) Project ข้อมูลลูกค้า รหัสโครงการ (Project Code) Agreement เลขที่สัญญา มูลค่าสัญญา Budget ประมาณการรายได้ ประมาณการต้นทุน บัญชี -รหัสโปรเจค B

8 1.4): การสร้างประมาณการ (Approved Revenue Budget)
ฝ่ายประเมินราคา / ธุรการถังน้ำ (ผู้มีอำนาจอนุมัติ) B Projects Budget ประมาณการ งบประมาณ INPUT FORM ระบุ - Approved Revenue Budget - Approved Cost Budget Project ข้อมูลลูกค้า รหัสโครงการ (Project Code) Agreement เลขที่สัญญา มูลค่าสัญญา Budget ประมาณการรายได้ ประมาณการต้นทุน บัญชี -รหัสโปรเจค กดปุ่ม “Submit” & “Baseline” เมื่อต้องการใช้งานงบประมาณที่สร้าง Revenue, Cost Budget by WBS INPUT FORM สำเนา สัญญา ประมาณการ งบประมาณ

9 ขั้นตอนการทำงานระบบงานรับรู้รายได้โครงการ
การบันทึกรายการประจำวัน Transaction 2.1) บันทึกรายการเงินรับล่วงหน้า 2.2) บันทึกรายการตั้งหนี้ 2.3) บันทึกรายการตั้งหนี้ที่หักเงินประกันผลงาน 2.4) บันทึกรายการลดหนี้ 2.4.1 กรณีสามารถอ้างเลขที่ Invoice 2.4.2 กรณีไม่สามารถอ้างเลขที่ Invoice 2.5) บันทึกรายการรับรู้รายได้

10 2.1) บันทึกรายการเงินรับล่วงหน้า
เลขา Project Co / ธุรการถังน้ำ / เลขา (ส่วนกลาง) Projects Projects Events Invoice Review เมื่อต้องการรับเงิน รับล่วงหน้าจากลูกค้า ระบุ จำนวนเงิน Event Type=Advance กดปุ่ม “Approve” & “Release” Projects กดปุ่ม “Approve” เมื่อ ตรวจสอบถูกต้องแล้ว กดปุ่ม “Release” เมื่อ เตรียมส่งข้อมูลเข้าสู่ A/R Generate Draft Invoice Projects Invoice Review แก้ไข Projects Submit Interface Streamline ตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลถูกต้อง? No Yes ข้อมูลถูกส่งเข้าสู่ระบบ A/R G

11 2.1) บันทึกรายการเงินรับล่วงหน้า (ต่อ)
เลขา Project Co / ธุรการถังน้ำ / เลขา (ส่วนกลาง) ฝ่ายบัญชีลูกหนี้ กรณีแจ้งหนี้เรื่องเงินรับล่วงหน้า ให้ผู้ใช้งานแก้ไขรายการเพื่อบันทึกรายการเงินมัดจำ (สีแดง) Dr. บัญชีลูกหนี้ Cr. รายได้รับล่วงหน้า/ค้างรับ Cr. Defer VAT/Output VAT Dr. รายได้รับล่วงหน้า/ค้างรับ Cr. เงินมัดจำ G 1.1 AR AR Transactions 1.1 AR AR Transactions ได้เลขที่ Invoice 1.1 AR AR Receipt Batch ใบเสร็จ ใบเสร็จ/ ใบกำกับภาษี 1.1 AR AR บันทึกรับเงิน Type = Manual Regular Submit >Request 1.1 AR AR Submit >Request ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี Receipts Register Billing & Receipts History Report การบันทึกบัญชีเมื่อมีการรับเงิน Dr. Bank XX Dr. Defer VAT XX Cr. บัญชีลูกหนี้ XX Cr. Output VAT XX Receipt Voucher

12 2.2) บันทึกรายการตั้งหนี้
ฝ่ายประเมินราคา / ฝ่ายผลิต / Project Co เลขา Project Co / ธุรการถังน้ำ / เลขา (ส่วนกลาง) Projects Projects Events Invoice Review เมื่อต้องการแจ้งหนี้ ผู้ใช้งานคำนวณจำนวนเงินที่ต้องการแจ้งหนี้ ระบุ จำนวนเงิน ระบุ Flexfield ระบุ Event Type กดปุ่ม “Approve” & “Release” Projects กดปุ่ม “Approve” เมื่อ ตรวจสอบถูกต้องแล้ว กดปุ่ม “Release” เมื่อ เตรียมส่งข้อมูลเข้าสู่ A/R Generate Draft Invoice Projects Invoice Review แก้ไข Projects Submit Interface Streamline ตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลถูกต้อง? ให้ผู้ใช้งานระบุ Flexfield กรณีต้องการแสดง - รายการหัก WH รายการหักเงินมัดจำ อื่นๆ 1 อื่นๆ 2 ในการพิมพ์ใบแจ้งหนี้, ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี No Yes ข้อมูลถูกส่งเข้าสู่ระบบ A/R C

13 2.2) บันทึกรายการตั้งหนี้ (ต่อ)
เลขา Project Co / ธุรการถังน้ำ / เลขา (ส่วนกลาง) C 1.1 AR AR Transactions ได้เลขที่ Invoice ข้อมูลถูกต้อง? No Yes AR 1.1 AR Submit >Request ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง กรณีผิดมีนัยสำคัญ เช่น - จำนวนเงินผิด  สร้างรายการ CN ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง กรณีผิดไม่มีนัยสำคัญ เช่น - ที่อยู่ลูกค้าผิด  แก้ที่อยู่ที่ข้อมูลลูกค้า และสั่งพิมพ์ใหม่ D บันทึก CN ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี

14 2.3) บันทึกรายการตั้งหนี้ที่หักเงินประกันผลงาน
ฝ่ายประเมินราคา / เลขา Project Co / ธุรการถังน้ำ / เลขา (ส่วนกลาง) Projects 1.1 Project Projects 1.1 Project Event Invoice Review เมื่อต้องการตั้งหนี้ ที่มีหัก Retention ระบุจำนวนเงิน กดปุ่ม “Approve” & “Release” Projects 1.1 Project Generate Draft Invoice กดปุ่ม “Approve” เมื่อ ตรวจสอบถูกต้องแล้ว กดปุ่ม “Release” เมื่อ เตรียมส่งข้อมูลเข้าสู่ A/R ระบุเงินประกันผลงานที่แต่ละ Project -ระบุ %, Amount -ระบุ Project, Top Task Level ระบุ Include Retention Invoice 1.1 Projects Project Invoice Review Projects แก้ไข 1.1 Project Submit Interface Streamline ตรวจสอบความถูกต้อง การบันทึกบัญชีเมื่อมี Retention Dr. บัญชีลูกหนี้ Dr. บัญชีเงินประกันผลงาน Cr. เงินรับล่วงหน้า/ค้างรับ Cr. Output/Defer VAT ข้อมูลถูกต้อง? No Yes ข้อมูลถูกส่งเข้าสู่ระบบ A/R C

15 เลขา Project Co / ธุรการถังน้ำ / เลขา (ส่วนกลาง)
2.4) บันทึกรายการลดหนี้ เลขา Project Co / ธุรการถังน้ำ / เลขา (ส่วนกลาง) ฝ่ายบัญชีลูกหนี้ D เมื่อต้องการลดหนี้ INPUT FORM INPUT FORM ตรวจสอบและอนุมัติการสร้างรายการลดหนี้ INPUT FORM อนุมัติ? Yes No INPUT FORM E ยกเลิก

16 2.4) บันทึกรายการลดหนี้ - 2.4.1 กรณีสามารถอ้างเลขที่ Invoice
เลขา Project Co / ธุรการถังน้ำ / เลขา (ส่วนกลาง) การลดหนี้ที่สามารถ ระบุเลขที่ Invoice Projects Invoice Review E กดปุ่ม “Approve” & “Release” Projects กดปุ่ม “Approve” เมื่อ ตรวจสอบถูกต้องแล้ว กดปุ่ม “Release” เมื่อ เตรียมส่งข้อมูลเข้าสู่ A/R Invoice Review กดปุ่ม “Credit” Projects Submit Interface Streamline ระบบเตรียมสร้างรายการลดหนี้ ข้อมูลถูกส่งเข้าสู่ระบบ A/R การบันทึกบัญชีเมื่อมีการลดหนี้ Dr. รายได้รับล่วงหน้า / ค้างรับ XX Dr. Output/Defer VAT XX Cr. บัญชีลูกหนี้ XX F

17 2.4) บันทึกรายการลดหนี้ - 2.4.1 กรณีสามารถอ้างเลขที่ Invoice (ต่อ)
เลขา Project Co / ธุรการถังน้ำ / เลขา (ส่วนกลาง) F 1.1 AR AR Transactions ได้เลขที่ Credit Note AR 1.1 AR Submit >Request ใบลดหนี้ ใบลดหนี้ / ใบกำกับภาษี

18 2.4) บันทึกรายการลดหนี้ - 2.4.2 กรณีไม่สามารถอ้างเลขที่ Invoice
เลขา Project Co / ธุรการถังน้ำ / เลขา (ส่วนกลาง) การลดหนี้ที่ไม่สามารถ ระบุเลขที่ Invoice Projects Invoice Review E กดปุ่ม “Approve” & “Release” Projects กดปุ่ม “Approve” เมื่อ ตรวจสอบถูกต้องแล้ว กดปุ่ม “Release” เมื่อ เตรียมส่งข้อมูลเข้าสู่ A/R Event ระบุ Bill Amount ติดลบ Projects Submit Interface Streamline ระบบเตรียมสร้างรายการลดหนี้ตามจำนวนที่ระบุ ข้อมูลถูกส่งเข้าสู่ระบบ A/R การบันทึกบัญชีเมื่อมีการลดหนี้ Dr. รายได้รับล่วงหน้า / ค้างรับ XX Dr. Output/Defer VAT XX Cr. บัญชีลูกหนี้ XX F

19 2.4) บันทึกรายการลดหนี้ - 2.4.2 กรณีไม่สามารถอ้างเลขที่ Invoice (ต่อ)
เลขา Project Co / ธุรการถังน้ำ / เลขา (ส่วนกลาง) F 1.1 AR AR Transactions -ได้เลขที่ Invoice -Class = Invoice AR 1.1 AR Submit >Request ใบลดหนี้ ใบลดหนี้ / ใบกำกับภาษี

20 2.5) บันทึกรายการรับรู้รายได้
ฝ่ายบัญชี Projects Projects เมื่อต้องการรับรู้รายได้ ณ สิ้นงวด Generate Draft Revenue Revenue Review วิธีรับรู้รายได้=Cost/Event กดปุ่ม “Release” กดปุ่ม “Release” เมื่อ ตรวจสอบถูกต้องแล้ว เตรียมส่งข้อมูลเข้าสู่ G/L Projects Revenue Review แก้ไข ตรวจสอบความถูกต้อง Projects Submit Interface Streamline ข้อมูลถูกต้อง? No Yes ข้อมูลถูกส่งเข้าสู่ระบบ G/L

21 การออกแบบขั้นตอนการทำงาน ในระบบงานรับรู้รายได้โครงการ
(………………………….) วันที่ _________________________ ผู้รับผิดชอบระบบ หัวหน้าคณะทำงาน (……………….………….) วันที่________________ ผู้จัดการโครงการ ที่ปรึกษาระบบงาน บริษัทยิบอินซอย คอนซัลติ้ง จำกัด


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบระบบงาน (Conceptual Design)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google