งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย พระมหาปรีชา ปภสฺสโร พระวิทยากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย พระมหาปรีชา ปภสฺสโร พระวิทยากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โดย พระมหาปรีชา ปภสฺสโร พระวิทยากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มงคล ๓๘ ประการ โดย พระมหาปรีชา ปภสฺสโร พระวิทยากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3 copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved
มงคล อันสูงสุด        มงคล  สิ่งที่ทำให้มีโชคดี   ตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง ธรรมที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญ        มงคล ๓๘ ประการ หรือเรียกเต็มว่า อุดมมงคล (มงคลอันสูงสุด) ๓๘ ประการ มีดังนี้ 1/16/2019 copyright All Rights Reserved

4 copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved
คาถาที่ ๑ =             ๑. อเสวนา จ พาลานํ     ไม่คบคนพาล             ๒. ปณฺฑิตานญฺจเสวนา    คบบัณฑิต             ๓. ปูชา จ ปูชนียานํ     บูชาคนที่ควรบูชา 1/16/2019 copyright All Rights Reserved

5 copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved
คาถาที่ ๒ = ๔. ปฏิรูปเทสวาโส จ อยู่ในปฏิรูปเทส,    อยู่ในถิ่นมีสิ่งแวดล้อมดี             ๕. ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา   ได้ทำความดีให้พร้อมไว้ก่อน, ทำความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น             ๖. อตฺตสมฺมาปณิธิ จ    ตั้งตนไว้ชอบ 1/16/2019 copyright All Rights Reserved

6 copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved
  คาถาที่ ๓ = ๗. พาหุสจฺจญฺจ  เล่าเรียนศึกษามาก, ทรงความรู้กว้างขวาง, ใส่ใจสดับตรับฟังค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ ๘. สิปฺปญฺจ มีศิลปวิทยา,ชำนาญในวิชาชีพของตน ๙. วินโย จ สุสิกฺขิโต มีระเบียบวินัย,ได้ฝึกอบรมตนไว้ดี ๑๐. สุภาสิตา จ ยา วาจา วาจาสุภาษิต, รู้จักใช้วาจาพูดให้เป็นผลดี 1/16/2019 copyright All Rights Reserved

7 copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved
 คาถาที่ ๔ = ๑๑. มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ    บำรุงมารดาบิดา  ๑๒/๑๓. ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห = ปุตฺตสงฺคห สงเคราะห์บุตร และทารสงฺคห   สงเคราะห์ภรรยา ๑๔. อนากุลา จ กมฺมนฺตา การงานไม่อากูล 1/16/2019 copyright All Rights Reserved

8 copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved
คาถาที่ ๕ =             ๑๕. ทานญฺจ   รู้จักให้, เผื่อแผ่แบ่งปัน, บริจาคสงเคราะห์และบำเพ็ญประโยชน์             ๑๖. ธมฺมจริยา จ   ประพฤติธรรม, ดำรงอยู่ในศีลธรรม             ๑๗. ญาตกานญฺจ สงฺคโห    สงเคราะห์ญาติ             ๑๘. อนวชฺชานิ กมฺมานิ    การงานที่ไม่มีโทษ, กิจกรรมที่ดีงาม เป็นประโยชน์ ไม่เป็นทางเสียหาย 1/16/2019 copyright All Rights Reserved

9 copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved
 คาถาที่ ๖ =             ๑๙. อารตี วิรตี ปาปา   เว้นจากความชั่ว             ๒๐. มชฺชปานา จ สญฺญโม   เว้นจากการดื่มน้ำเมา             ๒๑. อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ   ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 1/16/2019 copyright All Rights Reserved

10 ๒๓. นิวาโต จ ความสุภาพอ่อนน้อม, ถ่อมตน
คาถาที่ ๗ = ๒๒. คารโว จ    ความเคารพ, การแสดงออกที่แสดงถึงความเป็นผู้รู้จักถึงคุณค่าของบุคคล สิ่งของหรือกิจการนั้นๆ และรู้จักให้ความสำคัญและความใส่ใจเอื้อเฟื้อโดยเหมาะสม ๒๓. นิวาโต จ    ความสุภาพอ่อนน้อม, ถ่อมตน ๒๔. สนฺตุฏฺฐี จ    ความสันโดษ, ความเอิบอิ่มพอใจในผลสำเร็จที่ได้สร้างขึ้นหรือในปัจจัยลาภที่แสวงหามาได้ ด้วยเรี่ยวแรงความเพียรพยายามของตนเองโดยทางชอบธรรม ๒๕. กตญฺญุตา    มีความกตัญญู ๒๖. กาเลน ธมฺมสฺสวนํ    ฟังธรรมตามกาล, หาโอกาสแสวงหาความรู้ ในเรื่องที่แสดงหลักความจริง 8/3/2007

11 copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved
คาถาที่ ๘ = ๒๗. ขนฺตี จ   มีความอดทน ๒๘. โสวจสฺสตา   เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย ๒๙. สมณานญฺจ ทสฺสนํ    พบเห็นสมณะ, เยี่ยมเยือนเข้าหาท่านผู้สงบกิเลส ๓๐. กาเลน ธมฺมสากจฺฉา    สนทนาธรรมตามกาล, หาโอกาสสนทนาถกเถียงเกี่ยวกับหลักความจริงและหลักความถูกต้องดีงาม 1/16/2019 copyright All Rights Reserved

12 copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved
คาถาที่ ๙ ๓๑. ตโป จ    มีความเพียรเผากิเลส, รู้จักบังคับควบคุมตน ไม่ปรนเปรอตามใจอยาก ๓๒. พฺรหฺมจริยญฺจ    ประพฤติพรหมจรรย์, ดำเนินตามอริยมรรค, การรู้จักควบคุมตนในทางเพศ หรือถือเมถุนวิรัติตามควร ๓๓. อริยสจฺจานทสฺสนํ    เห็นอริยสัจ, เข้าใจความจริงของชีวิต     ๓๔. นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ    ทำพระนิพพานให้แจ้ง, บรรลุนิพพาน 1/16/2019 copyright All Rights Reserved

13 คาถาที่ ๑๐ มงคลที่ ๓๕ ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
มงคลที่ ๓๖ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ จิตไม่โศก มงคลที่ ๓๗ อโสกํ วิรชํ จิตปราศจากธุลี มงคลที่ ๓๘ เขมํ จิตเกษม

14 มงคล ๓๘ ประการ จัดเป็นหมวดหมู่

15 ลักษณะของคนที่สมบูรณ์
ต้องเป็นคนดี ต้องเป็นคนที่มีความพร้อมในการฝึกตัวเอง ต้องเป็นคนมีประโยชน์ ต้องเป็นคนมีครอบครัวดี ต้องเป็นคนมีน้ำใจ

16 มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา
มงคลหมู่ที่ ๑ ฝึกให้เป็นคนดี มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา

17 มงคลหมู่ที่ ๒ สร้างความพร้อมในการฝึกตัวเอง
มงคลหมู่ที่ ๒ สร้างความพร้อมในการฝึกตัวเอง มงคลที่ ๔ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ

18 มงคลหมู่ที่ ๓ ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์
มงคลหมู่ที่ ๓ ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์ มงคลที่ ๗ เป็นพหูสูต มงคลที่ ๘ มีศิลปะ มงคลที่ ๙ มีวินัย มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต

19 มงคลหมู่ที่ ๔ บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว
มงคลหมู่ที่ ๔ บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว มงคลที่ ๑๑ บำรุงบิดามารดา มงคลที่ ๑๒ เลี้ยงดูบุตร มงคลที่ ๑๓ สงเคราะห์ภรรยา (สามี) มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่คั่งค้าง

20 มงคลหมู่ที่ ๕ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
มงคลหมู่ที่ ๕ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ มงคลที่ ๑๘ ทำงานไม่มีโทษ

21 มงคลหมู่ที่ ๖ ปรับเตรียมสภาพใจให้พร้อม
มงคลหมู่ที่ ๖ ปรับเตรียมสภาพใจให้พร้อม มงคลที่ ๑๙ งดเว้นจากบาป มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม

22 มงคลหมู่ที่ ๗ การแสวงหาธรรมเบื้องต้นใส่ตัว
มงคลหมู่ที่ ๗ การแสวงหาธรรมเบื้องต้นใส่ตัว มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ มงคลที่ ๒๓ มีความถ่อมตน มงคลที่ ๒๔ มีความสันโดษ มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตามกาล

23 มงคลหมู่ที่ ๘ การแสวงหาธรรมะเบื้องสูงใส่ตัวให้เต็มที่
มงคลหมู่ที่ ๘ การแสวงหาธรรมะเบื้องสูงใส่ตัวให้เต็มที่ มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน มงคลที่ ๒๘ เป็นคนว่าง่าย มงคลที่ ๒๙ เห็นสมณะ มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล

24 มงคลหมูที่ ๙ การฝึกภาคปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสให้สิ้นไป
มงคลหมูที่ ๙ การฝึกภาคปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสให้สิ้นไป มงคลที่ ๓๑ บำเพ็ญตบะ มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์ มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ มงคลที่ ๓๔ ทำพระนิพพานให้แจ้ง

25 มงคลหมู่ที่ ๑๐ ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส
มงคลหมู่ที่ ๑๐ ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส มงคลที่ ๓๕ จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม มงคลที่ ๓๖ จิตไม่โศก มงคลที่ ๓๗ จิตปราศจากธุลี มงคลที่ ๓๘ จิตเกษม

26 เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้ สาธุ!!!


ดาวน์โหลด ppt โดย พระมหาปรีชา ปภสฺสโร พระวิทยากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google