งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Software Engineering Project Presentation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Software Engineering Project Presentation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Software Engineering Project Presentation
Design DOCUMENT Software Engineering Project Presentation Shop Mania

2 ShopMania Outside User interface Inside Architecture Component Diagram
Deployment Diagram Class Diagram Pseudo code Access Control Table

3 User Interface ผู้ใช้ระบบ ลูกค้า พนักงานรับสั่งซื้อสินค้า
พนักงานจัดส่งสินค้า

4 ผู้ใช้ระบบ: หน้าแรก

5 ลูกค้า: หน้าสมัครสมาชิก

6 ลูกค้า: หน้าดูสารบัญสินค้า

7 ลูกค้า: หน้ายืนยันการสั่งซื้อสินค้า

8 ลูกค้า: หน้าดูรายการสั่งซื้อสินค้า

9 ลูกค้า: หน้าแก้ไขประวัติส่วนตัว

10 พนักงานรับสั่งซื้อสินค้า:
หน้าดูข้อความแจ้งเตือน

11 พนักงานรับสั่งซื้อสินค้า:
หน้าสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิต

12 พนักงานรับสั่งซื้อสินค้า:
หน้ายืนยันรายการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิต

13 พนักงานรับสั่งซื้อสินค้า:
หน้าดูรายการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิต

14 พนักงานรับสั่งซื้อสินค้า:
หน้ารายละเอียดใบสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิต

15 พนักงานรับสั่งซื้อสินค้า:
หน้าสร้างรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร

16 พนักงานรับสั่งซื้อสินค้า:
หน้าดูรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร

17 พนักงานรับสั่งซื้อสินค้า:
หน้าเพิ่มสินค้าใหม่ลงสารบัญสินค้า

18 พนักงานรับสั่งซื้อสินค้า:
หน้าแก้ไขข้อมูลสินค้าในสารบัญสินค้า

19 พนักงานจัดส่งสินค้า:
หน้าดูรายการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า

20 พนักงานจัดส่งสินค้า:
หน้าบรรจุสินค้า

21 พนักงานจัดส่งสินค้า:
หน้าขนส่งสินค้า

22 Architecture Class Diagram Component Diagram MVC Diagram
Deployment Diagram

23 Class Diagram

24 Component Diagram

25 MVC Diagram : Delivery Subsystem

26 MVC Diagram : Report Subsystem

27 Deployment Diagram

28 Access Control ลูกค้าทั่วไป ลูกค้าที่เป็นสมาชิก
พนักงานรับสั่งซื้อสินค้า พนักงานจัดส่งสินค้า ผู้ดูแลระบบ

29 ความเกี่ยวข้องกับระบบ
Access Control ผู้ใช้งานระบบ ความเกี่ยวข้องกับระบบ ลูกค้าทั่วไป (Interest Customer) เลือกดูรายการสินค้าผ่านหน้าเวบไซต์ ทำการสมัครสมาชิก ลูกค้าที่เป็นสมาชิก (Member Customer) เลือกดูรายการสินค้าผ่านหน้าเวบไซต์ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว สั่งซื้อสินค้า ดูรายการ ใบสั่งซื้อสินค้าและสถานะของสินค้าที่สั่ง รวมทั้งประวัติการสั่งซื้อย้อนหลัง พนักงานรับสั่งซื้อสินค้า (Order clerk) จัดการสารบัญสินค้า สั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิต จัดการใบสั่งซื้อสินค้า พนักงานจัดส่งสินค้า (Packing clerk) เพิ่มสินค้าในคลังสินค้า ดูรายการใบสั่งซื้อสินค้าแล้วทำการบรรจุสินค้าและ จัดส่ง ผู้ดูแลระบบ (Administrator) จัดการบัญชีผู้ใช้

30 พนักงานรับสั่งซื้อสินค้า
Access Control Class / Actor ลูกค้า ทั่วไป ลูกค้า ที่เป็นสมาชิก พนักงานรับสั่งซื้อสินค้า พนักงา นจัดส่งสินค้า ผู้ดูแล ระบบ Account checkAvailability() checkUsername() createAccount() deleteAccount() editAccount() getAccountInfo() getCreditCardId() getUser() login() searchAccount() updateAccount()

31 พนักงานรับสั่งซื้อสินค้า
Access Control Class / Actor ลูกค้า ทั่วไป ลูกค้า ที่เป็น สมาชิก พนักงานรับสั่งซื้อสินค้า พนักงา นจัดส่งสินค้า ผู้ดูแล ระบบ Product add() decreaseSaleNum() delete() edit() editStatus() getAlertProducts() getAllAttributes() getAllItems() getAllPrice() getAllProducts() getBestSellProducts() getNewArriveProducts()

32 Pseudo Code สมัครสมาชิก ยืนยันการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
การเติมสินค้าเริ่มต้นในรถเข็นพนักงาน

33 สมัครสมาชิก Function register Input : username, password, name, , address, homePhone, mobilePhone, workPhone, fax, credit Begin Connect to database Add Account - INSERT INTO account(username,password,name) VALUES('username','password','name') Add Customer - INSERT INTO customer(username, ,address,homePhone,mobilePhone,workPhone,fax) VALUE('username',' ','address','homePhone','mobilePhone','workPhone','fax') Set idNumber  First Row of Result of SELECT idNumber FROM customer WHERE username='username' Add Principal Card - INSERT INTO principal_card(principalId,idNumber) VALUES('credit','idNumber') Disconnect from database End

34 ยืนยันการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: confirmEdit
Function confirmEdit Input : username, editProfileForm Begin updateAccount(username,editProfileForm) updateCustomer(username,editProfileForm) End

35 ยืนยันการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: updateAccount
Function updateAccount Input : username, editProfileFrom Begin Connect to Database UPDATE account SET name='editProfileForm.name' WHERE username='editProfileForm.username' If editProfileForm.password1!=”” THEN UPDATE account SET password=' editProfileForm.password1' WHERE username='username‘ End Disconnect from Database

36 ยืนยันการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: updateCustomer
Function updateCustomer Input : username, editProfileFrom Begin Connect to Database UPDATE customer SET ='editProfileForm. ', address=' editProfileForm.address', homePhone='+editProfileForm.homePhone', workPhone='editProfileForm.workPhone',mobilePhone='editProfileForm.mobilePhon e' ,fax='editProfileForm.fax + ' WHERE username='username' Disconnect from Database End

37 การเติมสินค้าเริ่มต้นในรถเข็นพนักงาน
Input: amountList : List of Strings Output: aBindResult : BindResult (Major Output) errorMessage : Message when error occurs cartList : List of bind CartItem Create ClerkItem as ClerkItem Create temp as List of ClerkItem Create alertList as Array of alert products Createconvert as Integer

38 การเติมสินค้าเริ่มต้นในรถเข็นพนักงาน
For Each i-index amountString in amountList Begin If can_convert_to_int(amountString) Then convert := covert_to_int(amountString) End Else errorMessage := "กรุณาใส่ข้อมูลที่เป็นจำนวนนับ" return ERROR If convert<0 Then

39 การเติมสินค้าเริ่มต้นในรถเข็นพนักงาน
Else If convert>0 Then Begin Initialize CartItem c with id := alertList[i].id name := alertList[i].name amount := alertList[i].amount EndWith temp.add(c) errorMessage := "" End cartList := temp return OK

40 Thank You DESIGN DOCUMENT


ดาวน์โหลด ppt Software Engineering Project Presentation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google