งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์ กรมอนามัย แผนปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์ กรมอนามัย แผนปฏิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์ กรมอนามัย แผนปฏิบัติการ
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการสายสนับสนุน อัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO) FIN ระบบบริหารการเงิน การคลังที่มีประสิทธิภาพ KISS การจัดการความรู้/ ข้อมูล/ IT/ การเฝ้าระวัง HR PMS/ HRM/ HRD/ Governance/ QWL แผนปฏิบัติการ

2 แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ วิสัยทัศน์กรมฯ “กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพประชาชน” มิติที่ 1 ประชาชน  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด 1.3 ส่งเสริมพฤติกรรม อนามัยการเจริญพันธุ์ที่ เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น   1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์ 1.5 ส่งเสริม ผู้สูงอายุไทยเพื่อ เป็นหลักชัยของ สังคม เป้าประสงค์ที่ ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เป้าประสงค์ที่ 1.2 เด็กวัยเรียน เจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.3 วัยรุ่นมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม เป้าประสงค์ที่ 1.4 ประชากรวัยทำงาน หุ่นดี สุขภาพดี เป้าประสงค์ที่ 1.5 ผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป้าประสงค์ที่ 2.1 ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน (Active Communities) เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย เป้าประสงค์ที่ 1.1.3 อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน มิติที่ 2 คุณภาพระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เป้าประสงค์ที่ 3.1 ภาคีเครือข่ายประชารัฐร่วมดำเนินการสามารถนำสินค้าและบริการ (Product) ของกรมอนามัยไปใช้อย่างเหมาะสม มิติที่ 3 กระบวนการภายใน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO) มิติที่ 4 การเติบโตนวัตกรรมและศักยภาพ เป้าประสงค์ที่ 4.1 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป้าประสงค์ที่ 4.3 เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล

3 ชุดโครงการวิจัยขนาดใหญ่
3. National Policy & strategy 2. E-distribution 5. Job Rotation Job Assignment 4. ชุดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ 1. 100 ตำบล

4 กระบวนงานหลักกรมอนามัย (Core Business Process)

5 FIN HR KISS ความเชื่อมโยง สายสนับสนุน กองแผนงาน กองคลัง สำนัก
กลุ่มตรวจสอบ ภายใน กองแผนงาน สรป. สสต. กองคลัง FIN HR KISS สำนัก ผู้ทรง คุณวุฒิ สลก. OWL ความเชื่อมโยง สายสนับสนุน กพร. กองการเจ้าหน้าที่

6 ANAMAI PMS MODEL HEALTH KPI Competency 80 % 20 % H, A M L O 5 มิติ
M&E Knowledge Innovation H, A M L O T,H P E H HEALTH KPI 80 % Competency 20 % ANAMAI PMS MODEL

7 ทุกหน่วยงาน 6 Cluster +3 ระบบ ทุกหน่วยงาน

8 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์ กรมอนามัย แผนปฏิบัติการ
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการสายสนับสนุน แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO) FIN ระบบบริหารการเงิน การคลังที่มีประสิทธิภาพ KISS การจัดการความรู้/ ข้อมูล/ IT/ การเฝ้าระวัง HR PMS/ HRM/ HRD/ Governance/ QWL แผนปฏิบัติการ

9


ดาวน์โหลด ppt แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์ กรมอนามัย แผนปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google