งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) VS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) VS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) VS.
การบริหารการพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Development Management) SWPROJECT-Management

2 3. การบริหารโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร
3. การบริหารโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร การบริหารโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร การจัดการ การควบคุม กำกับดูแล และติดตามประเมินความสัมฤทิ์ผล ในการ วางแผน จัดสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Application) และบำรุงรักษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บรรลุความต้องการของผู้ใช้ และผู้รับบริการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้ระยะเวลาที่ตั้งต้นละสิ้นสุดโครงการ สาระสำคัญหลัก Key Word จัดการผลสัมฤทธิ์ของงาน มีผลผลิตเป็นชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมเอกสารคู่มือ ให้ตรงกับ คุณภาพ (Q: Quality) ครอบคลุมรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้และผู้รับบริการ ยอมรับและพึงพอใจ (Terms of Reference: TOR)= Output, Outcome, Impacts SWPROJECT-Management

3 3. การบริหารโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร ต่อ 1
3. การบริหารโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร ต่อ 1 เวลาเริ่มต้น เวลาระหว่างปฏิบัติงาน และเวลาสิ้นสุดของงาน เป็นไปตามกำหนดการที่กำหนดไว้ในแผน = Processing Time (T) ค่าใช้จ่าย (C: Cost) เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ตามแผนงาน (FF: Feed Forward) มาตรฐาน ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นไปตาม SEI CMMI = RBMS สนับสนุน ส่งเสริม และผลักดัน การประยุกต์ใช้และการบริหารการพัฒนานวัตกรรมสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Innovation) ขององค์กรผู้ใช้ และผู้ใช้บริการ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทองค์กร ของกลุ่มเป้าหมาย Stockholders/ Shareholders และStakeholders ภายใต้หลักการบริหารจัดการ DNA of POSCORB ตั้งแต่ การใช้เวลาคิด-ทำ-แก้ไขปัญหา ได้อย่างสมดุลย์ SWPROJECT-Management

4 3. การบริหารโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร ต่อ 2
3. การบริหารโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร ต่อ 2 การติดตาม ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา โดยกำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน วิธีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีชีวิตทุกขั้นตอนตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ SWPROJECT-Management

5 ISO 12207 is an ISO standard for software lifecycle processes.
3. การบริหารโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร ต่อ 3 Wikipeadia.com ISO is an ISO standard for software lifecycle processes. It aims to be the standard that defines all the tasks required for developing and maintaining software. / SEI CMMI The ISO standard establishes a process of lifecycle for Quality of software, including processes and activities applied during the acquisition and configuration of the services of the system. Each Process has a set of outcomes associated with it. There are 23 Processes, 95 Activities, 325 Tasks and 224 Outcomes (the new "ISO/IEC 12207:2008 SWPROJECT-Management

6 3. การบริหารโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร ต่อ 4
3. การบริหารโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร ต่อ 4 Systems and software engineering – Software life cycle processes" defines 43 system and software processes). The standard has the main objective of supplying a common structure so that the buyers, suppliers, developers, maintainers, operators, managers and technicians involved with the software development use a common language. This common language is established in the form of well defined processes. The structure of the standard was intended to be conceived in a flexible, modular way so as to be adaptable to the necessities of whoever uses it. SWPROJECT-Management

7 3. การบริหารโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร ต่อ 5
3. การบริหารโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร ต่อ 5 The standard is based on two basic principles: modularity and responsibility. Modularity means processes with minimum coupling and maximum cohesion. Responsibility means to establish a responsibility for each process, facilitating the application of the standard in projects where many people can be legally involved. The set of processes, activities and tasks can be adapted according to the software project. These processes are classified in three types: basic, for support and organizational. The support and organizational processes must exist independently of the organization and the project being executed. The basic processes are instantiated according to the situation. SWPROJECT-Management

8 3. การบริหารโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร ต่อ 6
3. การบริหารโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร ต่อ 6 Software Engineering Process StandardsConfused about the best software engineering standards for software development and maintenance?  Here is a suggested list of software engineering process standards by type or product. The process types are: Best Selling Standards Configuration Management Design Documentation Function Points SWPROJECT-Management

9 Medical Device Standards Project Management Quality
3. การบริหารโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร ต่อ 7 Human Factors Integration Maintenance Medical Device Standards Project Management Quality SWPROJECT-Management

10 3. การบริหารโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร ต่อ 8
3. การบริหารโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร ต่อ 8 Click here to see what all companies want from a Software Quality Management System Requirements Definition Safety Security Test Verification and Validation If you can find the software engineering process standard you are looking for, locate at SEPT is partnered with TECHSTREET to provide the world's premier software engineering standards. You can search, order, and download thousands of current industry standards and receive your documents in a timely cost-effective mannerr. SWPROJECT-Management

11 4. สารบัญ-สาระสำคัญ บริบท การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
4. สารบัญ-สาระสำคัญ บริบท การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ การศึกษาบริบทชีวิต คือการออกแบบ DESIN:- ระบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบมนุษย์สร้างขึ้น แนวทางศึกษา ปรัชญา การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) 1.1 แนวทางศึกษา ปรัชญาการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ / Approaches 1.2 ซอฟต์แวร์ / Software 1.3 การบริหารโครงการ / Project Management 3. สมมตฐาน การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) SWPROJECT-Management


ดาวน์โหลด ppt การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) VS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google