งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการเบิก & การล้างหนี้เงินยืมทดรอง ค่าใช้จ่ายเดินทาง บน New-EDMS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการเบิก & การล้างหนี้เงินยืมทดรอง ค่าใช้จ่ายเดินทาง บน New-EDMS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการเบิก & การล้างหนี้เงินยืมทดรอง ค่าใช้จ่ายเดินทาง บน New-EDMS
โดย.. กพบ-บ. อรบ.

2 หัวข้อนำเสนอ Overview New-EDMS
ตัวอย่าง การบันทึกข้อมูลบน ระบบงาน EDMS – กรณีใบล้างหนี้เงิน ยืมทดรอง การ Interface เข้า ระบบงาน SAP ข้อตกลง การทดลองใช้งาน บน EDMS_RI_QAS คู่มือ & วีดีทัศน์การเรียนการสอน

3 Overview New-EDMS มีอะไร ใหม่ ใน EDMS ผลกระทบต่อ ระบบเบิก และล้างหนี้

4 ส่วนของผู้มีอำนาจอนุมัติ ส่วนของการทำรายการต่างๆ
Link ไประบบงานPayroll ส่วนอื่น ๆ แจ้งรายละเอียด หน้า EDMS หลัง Log in เข้า EDMS

5 กระบวนการเบิก & การล้างหนี้เงินยืมทดรอง ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ บน New-EDMS

6 คด.15/16 ยืมเงินทดรอง ล้างหนี้เงินยืมทดรอง ไม่ยืมเงินทดรอง
เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง ล้างหนี้เงินยืมทดรอง อยู่ระหว่างปฏิบัติงานต่อเนื่อง ตามคำสั่งฯ แรก กลับถึงสำนักงานประจำ งดการเดินทาง ยืมทดรอง < ค่าใช้จ่าย ยืมทดรอง = ค่าใช้จ่าย ยืมทดรอง > ค่าใช้จ่าย บันทึกค่าใช้จ่าย ภาพรวมและความเชื่อมโยง ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งเดินทาง-คงเดิม เหมาจ่าย จ่ายจริง

7 คด.15/16 ใบล้างหนี้เงินยืมทดรอง ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง รายงานตัวกลับ
Bill Payment เงินยืมทดรอง คงเหลือ คืนเงินยืมทดรอง ยืมเงินทดรอง งดการเดินทาง อยู่ระหว่างปฏิบัติงาน กลับถึงสำนัก งานประจำ ใบล้างหนี้เงินยืมทดรอง คด.15/16 รายงานตัวกลับ ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง กระบวนการทำงาน-คงเดิม ไม่ยืมเงินทดรอง กลับถึงสำนักงานประจำ

8 กรณีมีค่าใช้จ่ายแบบจ่ายจริง ต้องพิมพ์ใบปะหน้าเพื่อแนบเอกสารฉบับจริง
ผู้อนุมัติ ผู้ทำรายการ บัญชีเจ้าหนี้ EDMS EDMS Interface SAP SAP บันทึกรายการ - Tab-ระบุเงื่อนไข - Tab-รายงานการเดินทาง - Tab-Cost Object - Tab-ทร200 - Tab-คด.1 ตรวจสอบรายการ ใน EDMS - อนุมัติในระบบ EDMS - กรณีมีค่าใช้จ่ายแบบจ่ายจริง ตรวจสอบ กับหลักฐานฉบับจริง และลงนามในใบปะหน้า หลังการอนุมัติ - ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย Interface เข้าระบบ SAP อัตโนมัติ เอาออก ตรวจสอบ -เอกสารใบปะหน้า ในส่วนค่าใช้จ่ายแบบจ่ายจริงกับเอกสารฉบับจริง -บันทึกลงระบบงาน SAP นอกระบบ -เอกสารใบปะหน้าที่ลงนามแล้ว และเอกสารฉบับจริง ส่งต่อไปเจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ กรณีมีค่าใช้จ่ายแบบจ่ายจริง ต้องพิมพ์ใบปะหน้าเพื่อแนบเอกสารฉบับจริง

9 คำสั่งเดินทาง มีอะไรเพิ่มเติมและมีผลต่อกระบวนการเบิกและการล้างหนี้เงินยืมทดรอง บน New-EDMS อย่างไร

10 รายละเอียดของคำสั่งเดินทาง
รายงานตัวกลับ ยกเลิกคำสั่งเดินทาง เพิ่มจุดปฏิบัติงาน ตัวอย่าง คด.16 รายละเยดต่างคงเดิม เจอสัญญาลักษณ์พิเศษ เมื่ออนุมัต มีอะไรเพิ่มเติม 1 .รายงานตัวกลับ 2. เพิ่ทจุดปฎิบัติงาน รายละเอียดของคำสั่งเดินทาง

11 ขออนุมัติหลักการค่ารับรอง
ใบยืมเงินยืมทดรอง ใบล้างหนี้เงินยืมทดรอง ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง ขออนุมัติหลักการค่ารับรอง ค่าใช้จ่าย – ใบยืม --- คงเดิม - ใบล้างหนี้ --- fogus ใบเบิกค่าใช้จ่าย Guide to design Step Slide Presentation ขออนุมัติหลักการค่าอบรม/สัมมนา/บรรยาย

12 ใบล้างหนี้เงินยืมทดรอง ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง
ใบยืมเงินยืมทดรอง ใบล้างหนี้เงินยืมทดรอง ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง

13 ระบุจำนวนวัน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพัก และอื่นๆ
ใบยืมเงินยืมทดรอง รายละเอียดของคำสั่ง ระบุจำนวนวัน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพัก และอื่นๆ Module ค่าใช้จ่าย – เงินยืม ใบเบิก ใบล้างหนี้

14 ใบล้างหนี้เงินยืมทดรอง
01 ออกคำสั่งเดินทาง 02 ยืมเงินทดรอง

15 ใบล้างหนี้เงินยืมทดรอง
03 ปฏิบัติตามคำสั่ง 01 ออกคำสั่งเดินทาง 04 กลับ สนง.ประจำ รายงานตัวกลับ 05 ใบล้างหนี้เงินยืมทดรอง 02 ยืมเงินทดรอง

16 ใบล้างหนี้เงินยืมทดรอง
ระบุเงื่อนไข ตามระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 94 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทาง ว่าต้อง ระบุในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ สถานที่ไปปฏิบัติงาน ห่างจากสำนักงานประจำ สถานที่ไปปฏิติงาน เมื่อรวมระยะเวลา เกินกว่า 3 เดือน 6 เดือน ซึ่งจะมีผลต่อ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ใบล้างหนี้

17 ใบล้างหนี้เงินยืมทดรอง
รายงานการเดินทาง บันทึกรายงานการเดินทางที่เกิดในแต่ละวัน โดยระบบกำหนด ประเภทของค่าใช้จ่าย คือ ค่าใช้จ่าย-แบบเหมาจ่าย และค่าใช้จ่าย-แบบจ่ายจริง เหมาจ่าย : ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าที่พัก,ค่านั่งรถรับจ้าง ค่าผ่านทาง,ค่าโดยสารเครื่องบินและค่าชดเชยค่าพาหนะ ระบุเงื่อนไข ตามระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 94 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทาง ว่าต้อง ระบุในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ สถานที่ไปปฏิบัติงาน ห่างจากสำนักงานประจำ สถานที่ไปปฏิติงาน เมื่อรวมระยะเวลา เกินกว่า 3 เดือน 6 เดือน ซึ่งจะมีผลต่อ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ใบล้างหนี้

18 ใบล้างหนี้เงินยืมทดรอง
Cost Object ค่าใช้จ่ายในคำสั่งเดินทาง ที่เกิดขึ้น ต้องระบุ Cost Object เพื่อใช้ใน การอ้างอิงทางบัญชี และการตัดงบประมาณ สามารถ ระบุได้มากกว่า 1 Cost Object ใบล้างหนี้

19 ใบล้างหนี้เงินยืมทดรอง
ทร.200 Cost Object ค่าใช้จ่ายในคำสั่งเดินทาง ที่เกิดขึ้น ต้องระบุ Cost Object เพื่อใช้ใน การอ้างอิงทางบัญชี และการตัดงบประมาณ สามารถ ระบุได้มากว่า 1 Cost Object ระบบจะแสดงรายละเอียดของ คำสั่งเดินทาง เลขที่ เงินยืมเงินยืมทดรอง จำนวนเงิน และรายการ ล้างหนี้เงินยืมทดรอง

20 ใบล้างหนี้เงินยืมทดรอง
คด.1 ระบบ จะนำรายละเอียดที่ ระบุตั้งแต่ Tab : ระบุเงื่อนไข Tab : รายงานการเดินทาง Tab : Cost Object มา Gen เป็นรายละเอียด คด.1 ใบล้างหนี้

21 ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง
01 ออกคำสั่งเดินทาง

22 ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง
04 02 ปฏิบัติงานตามคำสั่ง 03 กลับ สนง. ประจำ รายงานตัวกลับ 01 ออกคำสั่งเดินทาง

23 ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง
ระบุเงื่อนไข ตามระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 94 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทาง ว่าต้อง ระบุในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ สถานที่ไปปฏิบัติงาน ห่างจากสำนักงานประจำ สถานที่ไปปฏิติงาน เมื่อรวมระยะเวลา เกินกว่า 3 เดือน 6 เดือน ซึ่งจะมีผลต่อ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ใบล้างหนี้

24 ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง
ระบุเงื่อนไข รายงานการเดินทาง บันทึกรายงานการเดินทางที่เกิดในแต่ละวัน โดยระบบกำหนด ประเภทของค่าใช้จ่าย คือ ค่าใช้จ่าย-แบบเหมาจ่าย และค่าใช้จ่าย-แบบจ่ายจริง ตามระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 94 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทาง ว่าต้อง ระบุในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ สถานที่ไปปฏิบัติงาน ห่างจากสำนักงานประจำ สถานที่ไปปฏิติงาน เมื่อรวมระยะเวลา เกินกว่า 3 เดือน 6 เดือน ซึ่งจะมีผลต่อ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เหมาจ่าย : ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าที่พัก,ค่านั่งรถรับจ้าง ค่าผ่านทาง,ค่าโดยสารเครื่องบินและค่าชดเชยค่าพาหนะ ใบล้างหนี้

25 ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง
Cost Object ค่าใช้จ่ายในคำสั่งเดินทาง ที่เกิดขึ้น ต้องระบุ Cost Object เพื่อใช้ใน การอ้างอิงทางบัญชี และการตัดงบประมาณ สามารถ ระบุได้มากว่า 1 Cost Object ใบล้างหนี้

26 ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง
คด.1 ระบบ จะนำรายละเอียดที่ ระบุตั้งแต่ Tab : ระบุเงื่อนไข Tab : รายงานการเดินทาง Tab : Cost Object มา Gen เป็นรายละเอียด คด.1 ใบล้างหนี้

27 Demo ทำรายการใบล้างหนี้เงินยืมทดรอง เมื่อกลับถึงสำนักงานประจำ
ออกคำสั่งเดินทาง คด. 16 : สถานที่ อปอ. เพื่อ งาน บรรยายระบบงานการเบิกและการล้างหนี้เงินยืม ทดรอง สำหรับค่าใช้จ่ายเดินทางบน EDMS จำนวน 2 วัน และยืมเงินทดรอง ต่อคำสั่งเดินทางแรก ไปอีก 3 วันเพื่อบรรยายงาน ที่เขื่อนอุบลรัตน์ และยืมเงินทดรอง ให้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนคำสั่งเดินทางที่ 2 สิ้นสุดพร้อมทั้งรายงานตัวกลับ ทำรายการใบล้างหนี้เงินยืมทดรอง โดยมี ค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าที่พักจ่ายจริง,ค่ารถนั่ง รับจ้าง และค่าโดยสารเครื่องบินแบบเหมาจ่าย

28 Demo ทำรายการใบล้างหนี้เงินยืมทดรอง เมื่อ กลับถึงสำนักงานประจำ
ค่ารถนั่งรับจ้าง บ้านพัก 61 ซอยรามอินทรา 67 แยก 6 ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา คันนา ยาว กทม. ถึง สถามบิน ดอนเมือง ค่าผ่านทาง ค่าทางด่วนโทลเวย์ ด่าน ถ.วิภาวดี รังสิต เพื่อไป สนามบินดอนเมือง เนื่องจากรถ ติดมาก ค่าที่พักแบบจ่ายจริง – สถานที่พัก ขอนแก่น โฮเต็ล บ. รวม VAT

29

30 คำถาม ??? ไปไว้ หลังบรรยายเสร็จ

31 คำถาม??? 1. มีคำสั่งเดินทาง คด.16 ไม่ยืมเงินยืมทดรอง เมื่อกลับถึง สำนักงานประจำแล้ว ต้องการ เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง เข้าไปที่ ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง ไม่ เห็นคำสั่งเดินทาง เนื่องจากอะไร 2. มีคำสั่งเดินทาง คด.16 คำสั่งแรก 3 วันมีการยืมเงินทดรอง เพื่อไปปฏิบัติงานที่สำนักงานกลาง กฟผ. ภารกิจถูกยกเลิก ต้องดำเนินการอย่างไร 3. มีคำสั่งเดินทางแรกให้ ไปปฏิบัติงาน 4 วัน และยืมเงินทด รอง ภารกิจไม่แล้วเสร็จ ภายใน 4 วัน ตามคำสั่งเดินทาง แรก ดำเนินการต่อคำสั่งเดินทางอีก 3 วัน รวมคำสั่งแรก และต่อเนื่อง เท่ากับ 7 วัน และยืมเงินทดรองในคำสั่ง ต่อเนื่อง จากนั้นปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 6 เมื่อ กลับถึงสำนักงานประจำต้อง รายงานตัวกลับที่คำสั่งใด

32 คำถาม??? 4. จากข้อ 3 มีเงินยืมทดรองเหลือ ต้องคืนเงินยืมทดรองที่ ระบบ Bill Payment โดยใช้บริการ ธนาคาร ใด Comp Code : เท่าไร Ref 1 : คืออะไร และ Ref . 2 เป็นเลขอะไรบ้าง 5. มีคำสั่งเดินทาง คด.16 มีเงินยืมทดรอง เมื่อกลับถึง สำนักงานประจำ มีค่าใช้จ่ายเดินทางดังนี้ - ค่าที่พัก ที่มีใบเสร็จรับเงิน (แบบจ่ายจริง) - มีค่าใช้จ่ายซื้อจ้างระหว่างเดินทาง ถามว่า ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการที่ไหน อย่างไร และมี ค่าใช้จ่ายใดที่อัตโนมัติไปวางรายการที่ระบบงาน SAP 6. จากข้อ 5 เมื่อเข้าทำรายการ ใบล้างหนี้เงินยืมทดรอง ไม่ เห็นคำสั่งเดินทาง เป็นเพราะสาเหตุ อะไร ไปไว้ หลังบรรยายเสร็จ

33 คำถาม??? 7. มีคำสั่งเดินทางแรก ไม่ยืมเงินยืมทดรอง ภารกิจไม่แล้ว เสร็จ ทำการต่อคำสั่งเดินทางเป็นคำสั่งเดินทางต่อเนื่อง และนำเลขที่คำสั่งต่อเนื่อง มายืมเงินยืมทดรอง เมื่อ ภารกิจเสร็จสิ้น กลับถึงสำนักงานประจำ ถามว่า ต้อง ดำเนินการทำ ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง หรือ ใบล้างหนี้ เงินยืมทดรอง 8. มีคำสั่งทาง คด.16 มีค่าใช้จ่ายเดินทาง ดังนี้ - ค่าเบี้ยเลี้ยง-เหมาจ่าย, ค่าที่พัก-จ่ายจริง , ค่ารถนั่ง รับจ้าง-เหมาจ่าย ,ค่าโดยสารเครื่องบิน-เหมาจ่าย ถามว่า เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุมัติ บนระบบ EDMS แล้วรายการค่าใช้จ่ายเดินทางใด ไปวางรายการที่ ระบบงาน SAP อัตโนมัติ ไปไว้ หลังบรรยายเสร็จ

34 ข้อตกลง การทดลองใช้งาน บน EDMS_RI_QAS
ทดลองใช้งาน ที่ ผ่าน Browser Google Chrome ใน QAS ข้อมูลอาจ ไม่ Update เหมือน EDMS-Production เป็นเพียงการทดลอง การ บันทึกค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ ที่พัฒนา ระบบงานบน EDMS รายละเอียด ยอดหนี้เงินยืมทดรองคงค้าง เป็น ยอดที่แสดงจากระบบงาน SAP-QAS ดูอีกที

35 ข้อตกลง การทดลองใช้งาน บน EDMS/QAS (ต่อ)
ขั้นตอน การทดลองใช้งาน จะต้องจำลอง เหตุการณ์เสมือนจริง ดังนี้ - ออกคำสั่งเดินทาง คด.16 พร้อมได้รับการ อนุมัติ ระดับหัวหน้ากองขึ้นไป - สามารถยืมเงินทดรองได้ ผู้อนุมัติต้องเป็น ระดับหัวหน้ากองขึ้นไป เมื่อรายการผ่านการอนุมัติ จะวางรายการที่ ระบบงาน SAP-QAS Mail ที่แจ้งเตือนแต่ละขั้นตอน เป็น Mail จริง ให้ เพิ่มข้อความ “(ทดสอบ EDMS_RI_QAS) ”

36 หรือ Scan QR-Code ได้เลยค่ะ หรือ เบอร์โทร.64188
ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่ Line หรือ Scan QR-Code ได้เลยค่ะ หรือ เบอร์โทร.64188


ดาวน์โหลด ppt ระบบการเบิก & การล้างหนี้เงินยืมทดรอง ค่าใช้จ่ายเดินทาง บน New-EDMS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google