งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยายครั้งที่ 5 - กราฟฟิกวิศวกรรม 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยายครั้งที่ 5 - กราฟฟิกวิศวกรรม 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยายครั้งที่ 5 - กราฟฟิกวิศวกรรม 1
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 การเขียนแบบสามมิติ (pictorial drawing)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเขียนแบบสามมิติ (pictorial drawing)

4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเขียนแบบ 3 มิติ เป็นการเขียนภาพแบบรวมระนาบ (single- plane projections) โดยเขียนภาพแสดงระนาบหลักทั้งสามพร้อม กัน แบบที่เขียนมีลักษณะใกล้เคียงกับการมองเห็นจากวัตถุจริง การเขียนแบบ 3 มิติแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ แบบอ้างอิงแกน (axonometric), แบบแกนเฉียง (oblique), และแบบลักษณะภาพ จริง (perspective)

5 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเขียนแบบ 3 มิติแบบอ้างอิงแกน (axonometric)

6 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเขียนแบบ 3 มิติแบบแกนเฉียง (oblique)

7 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเขียนแบบ 3 มิติส่วนมากจะเขียนแบบแกนสมมาตร (isometric drawing) และ แบบแกนเฉียง (oblique)

8 การเขียนภาพสามมิติแบบแกนสมมาตร (isometric drawing)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเขียนภาพสามมิติแบบแกนสมมาตร (isometric drawing)

9 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาพแบบแกนสมมาตรและ แกนสมมาตร

10 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างแกนสมมาตร กำหนดมุมด้านหน้าของรูปที่จะวาด เขียนด้านของวัตถุที่ขนานกับแกนสมมาตรโดยใช้ขนาดจริง เขียนด้านของวัตถุที่ไม่ขนานกับแกนสมมาตร ไม่แสดงส่วนที่ถูกบัง กำหนดขนาดถ้าจำเป็น

11 การเขียนภาพแบบแกนสมมาตรโดยวิธีแบบแยกส่วน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเขียนภาพแบบแกนสมมาตรโดยวิธีแบบแยกส่วน

12 การเขียนภาพแบบแกนสมมาตรโดยวิธีแบบกล่อง
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเขียนภาพแบบแกนสมมาตรโดยวิธีแบบกล่อง

13 (ไม่ขนานกับแกนสมมาตร)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเขียนเส้นเอียง (ไม่ขนานกับแกนสมมาตร)

14 การเขียนเส้นเอียง (ไม่ขนานกับแกนสมมาตร)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเขียนเส้นเอียง (ไม่ขนานกับแกนสมมาตร)

15 ตัวอย่างการเขียนภาพ 3 มิติแบบแกนสมมาตรจากภาพฉาย
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวอย่างการเขียนภาพ 3 มิติแบบแกนสมมาตรจากภาพฉาย D Nonisometric line y θ H y x x Front View W สนับสนุนภาพเคลื่อนไหวโดย ผศ.ดร.จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16 ตัวอย่างการเขียนภาพ 3 มิติแบบแกนสมมาตรจากภาพฉาย
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวอย่างการเขียนภาพ 3 มิติแบบแกนสมมาตรจากภาพฉาย x y B D C E F Front View A B A C D F E สนับสนุนภาพเคลื่อนไหวโดย ผศ.ดร.จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวอย่างการเขียนภาพ 3 มิติแบบแกนสมมาตรจากวัตถุจริง สนับสนุนภาพเคลื่อนไหวโดย ผศ.ดร.จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวอย่างการเขียนภาพ 3 มิติแบบแกนสมมาตรจากวัตถุจริง สนับสนุนภาพเคลื่อนไหวโดย ผศ.ดร.จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเขียนวงกลม

20 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเขียนวงกลม

21 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเขียนวงกลม

22 การเขียนวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางเดียวกัน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเขียนวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางเดียวกัน

23 การเขียนส่วนโค้งลบมุมหรือมุมโค้ง
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเขียนส่วนโค้งลบมุมหรือมุมโค้ง

24 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเส้นขนาด เส้นกำกับ และหัวลูกศร

25 การบอกขนาดแบบทิศทางเดียว (unidirection dimensioning)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การบอกขนาดแบบทิศทางเดียว (unidirection dimensioning)

26 การเขียนภาพสามมิติแบบแกนเฉียง (oblique drawing)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเขียนภาพสามมิติแบบแกนเฉียง (oblique drawing)

27 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วางภาพด้านหน้าขนานกับระนาบรับภาพ โดยแสดงขนาดตามวัตถุ จริง วางภาพด้านข้างบนแกนเฉียง (นิยมใช้แกน 45o) โดยแสดงขนาดย่อ เทียบกับขนาดของวัตถุจริง (นิยมย่อ 1:2) เลือกแสดงส่วนของวัตถุที่มีรายละเอียดมาก หรือมีขนาดยาวในระนาบ ด้านหน้า ไม่แสดงส่วนที่ถูกบัง กำหนดขนาดถ้าจำเป็น

28 การเขียนภาพสามมิติแบบแกนเฉียง
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1:1 1:1.5 การเขียนภาพสามมิติแบบแกนเฉียง 1:2

29 เลือกแสดงส่วนของวัตถุที่มีรายละเอียดมากในระนาบด้านหน้า
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกแสดงส่วนของวัตถุที่มีรายละเอียดมากในระนาบด้านหน้า

30 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวอย่างการเขียนภาพ 3 มิติแบบแกนเฉียงจากวัตถุจริง ESTIMATE DEPTH ESTIMATE LINES D 45° สนับสนุนภาพเคลื่อนไหวโดย ผศ.ดร.จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

31 ตัวอย่างการให้ขนาดภาพแบบแกนเฉียง
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวอย่างการให้ขนาดภาพแบบแกนเฉียง

32 ตัวอย่างการให้ขนาดภาพแบบแกนเฉียง
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวอย่างการให้ขนาดภาพแบบแกนเฉียง

33 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปฏิบัติการครั้งที่ 4

34 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1. จงเขียนภาพไอโซเมตริกของชิ้นส่วนนี้ลงในกระดาษ A3 ด้วยมาตราส่วน 1:1 โดยตีกรอบและเขียนกรอบชื่อ ไม่ต้องลงขนาด

35 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

36

37 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบการบรรยายครั้งที่ 4

38 การเขียนแบบ 3 มิติแบบแบบลักษณะภาพจริง (perspective)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเขียนแบบ 3 มิติแบบแบบลักษณะภาพจริง (perspective)

39 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวอย่างการเขียนภาพแบบแกนสมมาตรแบบมีส่วนโค้ง

40 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวอย่างการเขียนภาพแบบแกนสมมาตรแบบมีส่วนโค้ง (ต่อ)

41 เลือกแสดงส่วนของวัตถุที่มีรายละเอียดมากในระนาบด้านหน้า
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกแสดงส่วนของวัตถุที่มีรายละเอียดมากในระนาบด้านหน้า

42 เลือกแสดงส่วนของวัตถุที่มีขนาดยาวในระนาบด้านหน้า
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกแสดงส่วนของวัตถุที่มีขนาดยาวในระนาบด้านหน้า

43 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเขียนเส้นและระนาบเฉียง

44 ตัวอย่างการเขียนภาพ 3 มิติแบบแกนเฉียงจากภาพฉาย
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวอย่างการเขียนภาพ 3 มิติแบบแกนเฉียงจากภาพฉาย สนับสนุนภาพเคลื่อนไหวโดย ผศ.ดร.จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

45 ตัวอย่างการเขียนภาพ 3 มิติแบบแกนเฉียงจากภาพฉาย
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวอย่างการเขียนภาพ 3 มิติแบบแกนเฉียงจากภาพฉาย สนับสนุนภาพเคลื่อนไหวโดย ผศ.ดร.จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

46 การเขียนวงกลมและส่วนโค้ง
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเขียนวงกลมและส่วนโค้ง

47 การเขียนวงกลมและส่วนโค้ง
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเขียนวงกลมและส่วนโค้ง

48 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเลือกแกนเฉียง

49 ตัวอย่างการเขียนภาพ 3 มิติแบบแกนเฉียงมีวงกลมอยู่ด้านหน้า
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวอย่างการเขียนภาพ 3 มิติแบบแกนเฉียงมีวงกลมอยู่ด้านหน้า E D C B A สนับสนุนภาพเคลื่อนไหวโดย ผศ.ดร.จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

50 ตัวอย่างการเขียนภาพ 3 มิติแบบแกนเฉียงมีวงกลมอยู่ด้านหน้า
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวอย่างการเขียนภาพ 3 มิติแบบแกนเฉียงมีวงกลมอยู่ด้านหน้า E D C B A สนับสนุนภาพเคลื่อนไหวโดย ผศ.ดร.จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

51 ตัวอย่างการเขียนภาพ 3 มิติแบบแกนเฉียงมีวงกลมอยู่ด้านหน้า
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวอย่างการเขียนภาพ 3 มิติแบบแกนเฉียงมีวงกลมอยู่ด้านหน้า E D C B A สนับสนุนภาพเคลื่อนไหวโดย ผศ.ดร.จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

52 ตัวอย่างการเขียนภาพ 3 มิติแบบแกนเฉียงมีวงกลมอยู่ด้านหน้า
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวอย่างการเขียนภาพ 3 มิติแบบแกนเฉียงมีวงกลมอยู่ด้านหน้า E D C B A สนับสนุนภาพเคลื่อนไหวโดย ผศ.ดร.จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

53 ตัวอย่างการเขียนภาพแบบแกนเฉียง มีวงกลมอยู่ระนาบเฉียง
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวอย่างการเขียนภาพแบบแกนเฉียง มีวงกลมอยู่ระนาบเฉียง

54 ตัวอย่างการใช้งานภาพ 3 มิติแบบแกนเฉียง
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวอย่างการใช้งานภาพ 3 มิติแบบแกนเฉียง


ดาวน์โหลด ppt บรรยายครั้งที่ 5 - กราฟฟิกวิศวกรรม 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google