งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการรับส่ง และ แนวทางการย้ายฐานข้อมูล HDC สู่ HDC on Cloud

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการรับส่ง และ แนวทางการย้ายฐานข้อมูล HDC สู่ HDC on Cloud"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการรับส่ง และ แนวทางการย้ายฐานข้อมูล HDC สู่ HDC on Cloud

2 นำเข้า ประมวลผล ตรวจสอบ รายงาน HDC SSJ 43 แฟ้ม HDC Service (MOPH)
Uploads 43 แฟ้ม …………Transfer Summary HDC 76 Provinces HDC Service (MOPH)

3 นำเข้า ประมวลผล ตรวจสอบ รายงาน HDC SSJ 43 แฟ้ม HDC Service (MOPH)
Uploads 43 แฟ้ม …………Transfer Summary HDC 76 Provinces HDC Service (MOPH) Process

4 นำเข้า ประมวลผล ตรวจสอบ รายงาน HDC SSJ 43 แฟ้ม HDC Service (MOPH)
Uploads 43 แฟ้ม …………Transfer Summary HDC 76 Provinces HDC Service (MOPH) Process

5 Hardware บางแห่งไม่มีเครื่องแม่ข่ายในการติดตั้ง HDC
เนื้อที่ของ Hard Disk ไม่เพียงพอในการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล หน่วยความจำในการประมวลผลไม่เพียงพอ

6 Process Plugin Duplicate Process Non Update SQL Command, PHP Files
Trust Hostname

7 Policy MOPH ID แลกเปลี่ยนข้อมูล การใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนข้อมูล
Open Data ภาครัฐ, common service

8 HDC On Cloud (Province)
นำเข้า ประมวลผล ตรวจสอบ รายงาน 43 แฟ้ม HDC Service (MOPH) HDC On Cloud (Province) Slave HDC SSJ Option NDB Cluster Importer 1 Importer 2 Receive Uploads สนย. กรม/กอง ต่างๆ ผู้ใช้ข้อมูลอื่นๆ DB 2 DB 1 DB n.. HDC 76 Provinces HDC DB (Country) …………Transfer Summary Master

9 Base Config : Server CPU 4 cores RAM 32 GB. (หากทรัพยากรในภาพรวมไม่เพียงพอ อาจลดลง) Hard Disk 700, 500, 300 GB. OS CentOS 6 (minimum install) * สงวนสิทธิ์ในการติดตั้งสำหรับ Health Data Center : HDC *

10 Base Config : IP Address
IP Address XX Subnet mark Gateway DNS DNS Hostname xxx Domain Name xxx.hdc.moph.go.th อ้างอิง : ชื่อจังหวัด

11

12 แนวทางการย้ายฐานข้อมูล HDC สู่ HDC on Cloud
การสำรองฐานข้อมูล HDC v 2.0 บน server ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้ เป็นฐานข้อมูลเริ่มต้นใน HDC on Cloud สำรองฐานข้อมูล 43 tables แบบ no schema no lock หยุด service ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าข้อมูล #service httpd stop #service tomcat stop หรือ kill process ของ tomcat ย้าย ไฟล์ zip ที่ถูกนำเข้าแล้วไปไว้ที่อื่น #mkdir /var/hdczip_backup/ #cd /var/hdczip_backup/ #mv /opt/tomcat/webapps/hdc/hdc_backup/*

13 แนวทางการย้ายฐานข้อมูล HDC สู่ HDC on Cloud
การสำรองฐานข้อมูล HDC v 2.0 บน server ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้ เป็นฐานข้อมูลเริ่มต้นใน HDC on Cloud Backup mysql 43 tables #cd /root/ #screen -S backup43 ตรวจสอบสถานะจนกว่าจะสำรองฐานข้อมูลเสร็จ #screen –r backup43

14 แนวทางการย้ายฐานข้อมูล HDC สู่ HDC on Cloud
การสำรองฐานข้อมูล HDC v 2.0 บน server ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้ เป็นฐานข้อมูลเริ่มต้นใน HDC on Cloud Backup mysql 43 tables #mysqldump -uxxxxxx -pxxxxxx --no-create-db --no-create-info --replace --add-locks=0 hdc accident address anc admission appointment card care_refer charge_opd charge_ipd chronic chronicfu clinical_refer community_activity community_service death dental diagnosis_opd diagnosis_ipd disability drug_opd drug_ipd drug_refer drugallergy epi fp functional icf home investigation_refer labfu labor ncdscreen newborn newborncare nutrition person postnatal prenatal procedure_opd procedure_ipd procedure_refer provider refer_history refer_result rehabilitation service specialpp surveillance village women sys_admin sys_member fg_accident fg_address fg_anc fg_charge_opd fg_chronic fg_chronicfu fg_community_activity fg_community_service fg_dental fg_diagnosis_opd fg_disability fg_drug_opd fg_drugallergy fg_epi fg_fp fg_home fg_labfu fg_labor fg_ncdscreen fg_newborn fg_newborncare fg_nutrition fg_person fg_postnatal fg_prenatal fg_procedure_opd fg_provider fg_rehabilitation fg_service fg_surveillance fg_village log_send_nhso> hdc_43files.sql

15 แนวทางการย้ายฐานข้อมูล HDC สู่ HDC on Cloud
การสำรองฐานข้อมูล HDC v 2.0 บน server ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้ เป็นฐานข้อมูลเริ่มต้นใน HDC on Cloud ทำการบีบอัดไฟล์เพื่อความรวดเร็วในการส่งไฟล์ #zip hdc43.zip hdc_43files_ sql

16 แนวทางการย้ายฐานข้อมูล HDC สู่ HDC on Cloud
การสำรองฐานข้อมูล HDC v 2.0 บน server ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้ เป็นฐานข้อมูลเริ่มต้นใน HDC on Cloud นำไฟล์ sql ที่สำรองจากเครื่อง hdc สสจ.เข้าสู่ระบบ cloud #screen -S sync43 #rsync -avz -e ssh HDC สสจ.:/root/hdc43.zip /root/ กรอก password ssh เครื่อง HDC สสจ. #ctrl +a d ตรวจสอบสถานะจนกว่าจะดึงไฟล์มาเสร็จ #screen –r sync43

17 แนวทางการย้ายฐานข้อมูล HDC สู่ HDC on Cloud
การ restore เข้าสู่ hdc on cloud #screen -S restore43 ทำการแตกขยายไฟล์ที่ถูกบีบอัด #unzip hdc43.zip นำเข้าไฟล์ที่สำรองมาสู่ฐานข้อมูล HDC #mysql --force --default-character-set=utf8 -uuser -ppassword hdc < hdc_43files.sql

18

19 แนวคิดและหลักการทำงานของตาราง Transform และตาราง Summary
Contrasting OLTP and Data Warehousing Environments

20 แนวคิดและหลักการทำงานของตาราง Transform และตาราง Summary
id bod gender_id class_id 01/04/2012 1 01/04/2000 2 11 01/04/2001 9 id bod age gender_id gender class_id class 01/04/2012 3 1 ชาย อนุบาลปีที่ 1 01/04/2000 15 2 หญิง 11 มัธยมศึกษาปีที่ 3 01/04/2001 13 9 มัธยมศึกษาปีที่ 1

21 แผนภาพการทำงานของ procedure ต่างๆที่ทำให้เกิดตาราง transform
t_person

22

23 แผนภาพการทำงานของ procedure ต่างๆที่ทำให้เกิดตาราง transform
BEGIN := '25'; :='2'; yearprocess FROM sys_config LIMIT 1); DROP TABLE IF EXISTS t_person_db CREATE TABLE t_person_db INSERT IGNORE INTO t_person_db UPDATE t_person_db t,chospital h DROP TABLE IF EXISTS t_person_cid CREATE TABLE t_person_cid INSERT IGNORE INTO t_person_cid END t_person

24 แผนภาพการทำงานของ procedure ต่างๆที่ทำให้เกิดตาราง transform
Procedure t_person_anc

25 แผนภาพการทำงานของ procedure ต่างๆที่ทำให้เกิดตาราง transform
Procedure t_person_epi

26 แผนภาพการทำงานของ procedure ต่างๆที่ทำให้เกิดตาราง transform
Procedure t_surveil Procedure t_pt_surveil

27 แผนภาพการทำงานของ procedure ต่างๆที่ทำให้เกิดตาราง transform
Procedure t_person_sex_age

28 แผนภาพการทำงานของ procedure ต่างๆที่ทำให้เกิดตาราง transform
Procedure t_chronic

29 User defined table ข้อกำหนด ชื่อตารางขึ้นต้นด้วย u_
โครงสร้างตารางในฐานข้อมูล hdc ชื่อไฟล์ text เพิ่มชื่อไฟล์ใน database.conf

30

31 1 Connection Name ชื่อของ Connection IP Address ของ MySQL 127.0.0.1
หรือ localhost MySQL port 22 MySQL user หรือ หรือ MySQL password xxxxxxxx

32 2 Use SSH Tunnel checked Server IP Address 203.157.102.1xx SSH port 22
SSH user root SSH password xxxxxxxx

33 อย่าลืม !!! เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ สสจ. ในอนาคตหากจะให้ใช้ HDC v.21 ได้ จำเป็นต้องใช้ PHP 5.40 ขึ้นไป MySQL 5.4 ขึ้นไป


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการรับส่ง และ แนวทางการย้ายฐานข้อมูล HDC สู่ HDC on Cloud

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google