งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP: [9] ฐานข้อมูล MYSQL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP: [9] ฐานข้อมูล MYSQL"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP: [9] ฐานข้อมูล MYSQL

2 MYSQL mysql (อ่านว่า มาย-เอส-คิว-แอล) เป็นซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) โปรแกรมหนึ่งที่นิยมใช้งานร่วมกับ PHP mysql เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี จาก ถ้าได้ทำการติดตั้ง appserv จะมีการติดตั้ง mysql ให้โดยอัตโนมัติแล้ว

3 MYSQL : การใช้งาน พิมพ์ mysql –u root –p เพื่อ login เข้าใช้งาน

4 MYSQL : การตรวจสอบสถานะ
พิมพ์ status เพื่อตรวจสอบสถานะ

5 MYSQL : การออกจาก mysql
พิมพ์ exit เพื่อออกจาก mysql

6 MYSQL : คำสั่ง sql คำสั่ง ความหมาย show databases; use ชื่อฐานข้อมูล;
ใช้เลือกฐานข้อมูลที่จะเข้าไปทำงานด้วย show tables; ใช้แสดงรายชื่อเทเบิลทั้งหมดภายในฐานข้อมูลที่ใช้อยู่ปัจจุบัน show columns from ชื่อเทเบิล; ใช้แสดงรายละเอียดของฟิลด์ต่าง ๆ ของ table ที่ระบุ

7 MYSQL : คำสั่ง sql นอกจากคำสั่งข้างต้น mysql ยังสามารถใช้คำสั่งมาตรฐานทั่วไปของ sql language ได้ อาทิเช่น create database, create table drop database, drop table alter insert into update delete select

8 phpMyAdmin การใช้งาน mysql ผ่าน command line เป็นเรื่องที่ไม่สะดวก ด้วยเหตุนี้ Tobias Retschiller จึงได้เขียนสคริปต์ php ขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อใช้จัดการ ควบคุม และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ในฐานข้อมูล mysql สคริปต์ชุดนี้ถูกเรียกว่า phpMyAdmin ถ้ามีการติดตั้ง appserv สคริปต์ phpMyAdmin จะถูกติดตั้งให้โดยอัตโนมัติแล้ว phpMyAdmin สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก

9 เตรียมการก่อนใช้ phpMyAdmin เพื่อบริหาร mysql
แก้ไขไฟล์ชื่อ config.inc.php ในไดเรกทอรี \appserv\www\phpMyAdmin\

10 เตรียมการก่อนใช้ phpMyAdmin เพื่อบริหาร mysql
เพิ่มเติม

11 การเข้าสู่ phpMyAdmin เพื่อบริหาร mysql

12 ตารางชื่อ student ให้สร้างตารางนี้ในฐานข้อมูลชื่อ school

13 Data Dictionary (พจนานุกรมข้อมูล)
ชื่อ ตาราง ชื่อ Atrribute ราย ละเอียด ชนิดข้อมูล รูปแบบการ ป้อนข้อมูล ช่วงข้อมูล Not null คีย์ FK อิงกับ DEPARTMENT dep_id รหัสแผนก INT (auto increment) ใช่ PK dep_name ชื่อแผนก VARCHAR(35)

14 Data Dictionary (พจนานุกรมข้อมูล)
ชื่อ ตาราง ชื่อ Atrribute ราย ละเอียด ชนิดข้อมูล รูปแบบการ ป้อนข้อมูล ช่วงข้อมูล Not null คีย์ FK อิงกับ STUDENT student_id รหัส นร., นศ. CHAR(10) ใช่ PK firstname VARCHAR(35) lastname นามสกุล parent_name ชื่อผู้ปกครอง address ที่อยู่ VARCHAR(50) city อำเภอ province จังหวัด postal_code รหัสไปรษณีย์ CHAR(5) dep_id รหัสแผนกที่สังกัด INT department

15 phpMyAdmin: สร้างฐานข้อมูล school

16 phpMyAdmin: สร้างตาราง department

17 phpMyAdmin: สร้างตาราง department

18 phpMyAdmin: สร้างตาราง department

19 phpMyAdmin: สร้างตาราง department

20 phpMyAdmin: สร้างตาราง student

21 phpMyAdmin: สร้างตาราง student

22 phpMyAdmin: สร้างตาราง student

23 phpMyAdmin: insert ข้อมูลเข้า department

24 phpMyAdmin: insert ข้อมูลเข้า department

25 phpMyAdmin: insert ข้อมูลเข้า department

26 phpMyAdmin: insert ข้อมูลเข้า department

27 phpMyAdmin: insert ข้อมูลเข้า department

28 phpMyAdmin: insert ข้อมูลเข้า student

29 phpMyAdmin: insert ข้อมูลเข้า student

30 phpMyAdmin: insert ข้อมูลเข้า student

31 phpMyAdmin: insert ข้อมูลเข้า student

32 phpMyAdmin: การทดลองใช้คำสั่ง sql

33 phpMyAdmin: การทดลองใช้คำสั่ง sql

34 phpMyAdmin: การทดลองใช้คำสั่ง sql

35 phpMyAdmin: การแก้ไขข้อมูล
click ที่นี่ เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

36 phpMyAdmin: การลบข้อมูล
เลือกที่ check box click ที่รูปถังขยะเพื่อลบข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt PHP: [9] ฐานข้อมูล MYSQL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google