งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
พระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม พระราชทานมูลนิธิถันยรักษ์ 2537 “ให้ใช้เทคโนโลยีที่ดีและเหมาะสมที่สุด ไม่ว่าเขาจะรวยหรือจน” 18 ปีของศูนย์ถันยรักษ์ - รพ.ศิริราช ความสำเร็จ - บริการสตรีไทย ประมาณ 3 แสนคน ความยังไม่สำเร็จ - สตรีที่ยังไม่รวย (16 ล้านคน)

2 การคัดกรองเพื่อครอบคลุมสตรีไทยทุกคน early detection by self reliance
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง Breast Self Exam. BSE การตรวจยืนยันโดยเจ้าหน้าที่ Clinical Breast Exam. CBE การใช้เครื่องมือคัดกรอง Breast Ultrasound การใช้เครื่องมือคัดกรองและวินิจฉัย Mammogram, MRI, etc.

3 ปัญหาสตรีไทยกับมะเร็งเต้านม “ พบช้า”
90 % ก้อนไม่เจ็บ 10% เปลี่ยนแปลงผิวหนัง, หัวนม พ.ศ กรมอนามัยและมูลนิธิถันยรักษ์รณรงค์ BSE พ.ศ ประเทศจีนรายงานBSE ไม่ได้ผล พ.ศ US.,NCI. Recommend CBE and Mammogram - ประเทศไทย BSE 80% ถูกต้อง 40 % สม่ำเสมอ 20 % 4ใน5 สตรีไทย - มะเร็งเต้านมเป็นเรื่องของแพทย์ - คอยความหวังจาก Mammogram

4 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
หลักการ –สตรีไทยอายุ 30 – 70 ปี ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ มากกว่า 80 % ในพื้นที่ติดตามได้อย่างต่อเนื่อง พื้นที่ 14 เขตตรวจราชการจังหวัดละ 1 อำเภอ อีก 4 เขต ตัวแทนภาค จ.จันทบุรี – ภาคกลาง จ.นครราชสีมา – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สุราษฎร์ธานี – ภาคใต้ จ.เชียงราย – ภาคเหนือ การติดตามผล – ประชากร 2.1 ล้านคน ติดตามโดยศูนย์อนามัยเขต ความคาดหวัง – เปรียบเทียบขนาดของก้อน ระยะที่พบและอัตราการตาย ก่อนและหลังโครงการฯ 5 – 10 ปี

5 การสนับสนุนตามขั้นตอน
สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง – สตรีทุกคนในโครงการ การฝึกอบรม BSE และสื่อสนับสนุน – อสม.สตรีทุกคนในโครงการฯ CD,DVD หุ่นเต้านมและการฝึกอบรม – รพ.สต. Breast Ultrasound และการฝึก Technician – รพช.ขนาดใหญ่ Digital Mammogram – รพศ./รพท. Ultrasound และ Mammogram ทุกจังหวัด Online - ศูนย์ถันยรักษ์

6 ผลการดำเนินงานโครงการฯ พค.-ตค.2555
ผลการดำเนินงานโครงการฯ พค.-ตค.2555 การชี้แจง – ทุกพื้นที่และมีคณะกรรมการระดับ จังหวัด การอบรม – ผู้สืบสานฯ ระดับจังหวัดและอำเภอ การสนับสนุน – สมุดบันทึก ฯ ,หุ่นเต้านม, สื่อ ต่าง ๆ ฯลฯ การใช้ข้อมูล – รพ.สต. ,อำเภอ , จังหวัด , เขต , ส่วนกลาง การลงนามบันทึกความร่วมมือ สธ. & มูลนิธิ & สปสช.

7 แนวทางการดำเนินงานโครงการ พย. – ธค. 2555
การทดสอบข้อมูล – Model Program ทดสอบและ Finalize โดยจนท.ทุกจังหวัด เพื่อการยืนยันจำนวนสตรี 30 – 70 ปี ที่ติดตามได้จริง การติดตามผล – การประชุมความร่วมมือของศูนย์อนามัยเขต(กรมอนามัย)และ ศูนย์มะเร็ง(กรมการแพทย์) การสนับสนุน – มูลนิธิ/พอ.สว. การให้กำลังใจ – อ.ธรรมนิตย์และคุณหญิง ศ.พญ.สำอางค์

8 แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ 2556
การติดตามผลโดยศูนย์อนามัยเขต การวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อครบ 6 เดือน และ 1 ปี การประชุม สสจ. - ผอ.รพศ./รพท. ภาคีเครือข่าย - ผู้สืบสานระดับจังหวัดและ อำเภอ การติดตามสิ่งสนับสนุน การเฉลิมฉลองโครงการฯ ตุลาคม 2556 การประชาสัมพันธ์

9 ศูนย์ถันยรักษ์ Office of the Breast cancer Advocacy and Management for
All thai women


ดาวน์โหลด ppt พระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google