งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer network)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer network)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer network)
จุดประสงค์ 1. บอกองค์ประกอบของการสื่อสาร ข้อมูล 2. บอกประโยชน์ของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ 3. ยกตัวอย่างตัวอย่างที่ใช้ในเครือข่าย คอมพิวเตอร์ 1

2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer network) ความหมาย องค์ประกอบ ประโยชน์

3 การสื่อสารข้อมูล (data communications)เป็นการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ส่งผ่าน สื่อกลางไปยังผู้รับโดยผ่านช่อง ทางการสื่อสาร ทั้งแบบมีสายและ แบบไร้สาย

4 ความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง
การนำเอาคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกัน ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป เพื่อให้ สามารถสื่อสารระหว่างกันได้

5 องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
ผู้ส่ง (Sender) ผู้รับ (Receive) ข่าวสาร (Message) ตัวกลาง (Media) โพรโทคอล (Protocol) เป็นข้อตกลงหรือกฎเกณฑ์ ในการสื่อสาร

6 องค์ประกอบพื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์
SENDER RECEVIVER MEDIA MESSAGE PROTOCOL

7 สรุปประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1. การใช้โปรแกรมและข้อมูลร่วมกัน 2. การใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกัน 3. การติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกัน 4. การใช้แหล่งเรียนรู้และความรู้ร่วมกัน

8 ตัวกลางในการสื่อสารข้อมูล(media)
ตัวกลางประเภทมีสาย ตัวกลางประเภทไร้สาย

9 สื่อกลางประเภทมีสาย (Cable)
1. สายคู่บิดเกลียว (Twisted Pair : TP) สายคู่บิดเกลียวประกอบด้วยเส้นลวดทองแดงหุ้มด้วยฉนวนพลาสติกอย่างน้อย 2 เส้นพันบิดเป็นเกลียว ส่งข้อมูลในระยะทางไม่เกิน 100 เมตร

10 สื่อกลางประเภทมีสาย (ต่อ)
1.1 สายคู่บิดเกลียวแบบป้องกันสัญญาณรบกวนหรือสายเอสทีพี (Shielded Twisted Pair : STP) ป้องกันการรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น

11 สื่อกลางประเภทมีสาย (ต่อ)
1.2 สายตีเกลียวคู่แบบไม่ป้องกันสัญญาณรบกวนหรือสายยูทีพี (Unshielded twisted pair : UTP) มีราคาต่ำกว่าแบบ STP แต่ป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้น้อยกว่า

12 สื่อกลางประเภทมีสาย (ต่อ)
2. สายโคแอกซ์หรือสายแกนร่วม (Coaxial cable) สายโคแอกซ์เป็นสายสัญญาณที่มีสายทองแดงเดี่ยวเป็นแกนกลางหุ้มด้วยฉนวน เพื่อป้องกันไฟรั่ว จากนั้นหุ้มด้วยฉนวนพลาสติก ลักษณะของสายเป็นแบบกลมและใช้สำหรับสัญญาณความถี่สูง

13 สื่อกลางประเภทมีสาย (ต่อ)
3. สายไฟเบอร์ออปติก หรือเคเบิลเส้นใยนำแสง (Fiber optic cable) เคเบิลเส้นใยนำแสงทำจากแก้วหรือพลาสติกที่มีความบริสุทธิ์สูง เป็นตัวกลางที่สำคัญในการส่งข้อมูลดิจิทัลได้ในปริมาณมากในระยะทางไกลหลายกิโลเมตร และมีข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูลต่ำ

14 เส้นใยนำแสงหรือไฟเบอร์ออปติก (Fiber optic cable)

15 สื่อกลางประเภทไร้สาย (Wireless)
เป็นการสื่อสารข้อมูลโดยอาศัยการส่งสัญญาณไปกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางนำสัญญาณ

16 สื่อกลางประเภทไร้สาย (Wireless)
1. คลื่นวิทยุ (Radio wave) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่อยู่ในช่วง 10 GHz ถึง 1 GHz

17 สื่อกลางประเภทไร้สาย (ต่อ)
2. คลื่นไมโครเวฟ (Microwave) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงกว่าคลื่นวิทยุ มีการใช้งานทั้งในแบบการสื่อสารระหว่างสถานีบนพื้นโลกด้วยกัน หรือสถานนีบนพื้นโลกกับดาวเทียม โดยจะต้องติดตั้งจุดรับส่งสัญญาณเป็นระยะๆ

18 สื่อกลางประเภทไร้สาย (ต่อ)
3. อินฟราเรด (Infrared) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในย่านความถี่สูงกว่าไมโครเวฟแต่ต่ำกว่าความถี่ของแสงที่ตามนุษย์มองเห็นได้ ใช้กับการสื่อสารข้อมูลที่ไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างผู้ส่งและผู้รับ

19 ตัวอย่างสื่อกลางที่ใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สื่อกลาง (Media) แบบมีสาย สายคู่บิดเกลียว STP (หุ้มฉนวน) UTP (ไม่หุ้มฉนวน) สายโคแอกซ์ สายไฟเบอร์ออปติก แบบไร้สาย คลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ อินฟราเรด


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer network)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google