งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งแวดล้อม สังคม ธุรกิจ การผสาน 3 มิติแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งแวดล้อม สังคม ธุรกิจ การผสาน 3 มิติแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งแวดล้อม สังคม ธุรกิจ การผสาน 3 มิติแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ วัฒนา โอภานนท์อมตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 18 มิถุนายน 2551

2 หัวข้อนำเสนอ ความมุ่งหมาย ปรัชญาการบริหารการจัดการแบบยั่งยืน วัฒนธรรม
แนวทางการบริหารจัดการที่มี ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ประโยชน์

3 ความมุ่งหมาย ในปี 2528 บริษัท บางจากฯ ก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ให้มีภาระกิจสำคัญ ในการดูแลความมั่นคงด้านพลังงาน และมี ส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ของสังคมไทย บริษัท บางจากฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยวัฒนธรรม “พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อม และสังคม” มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา การดำเนินกิจการ เพราะทุกคนที่บางจากฯ เรียนรู้จากความจริงว่า ไม่มีสิ่งใดอยู่ได้โดยลำพัง ทุกสิ่งในโลกนี้ต้องพึงพิงอิงอาศัยกัน จึงจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเป็นสุข

4 ความมุ่งหมาย เป็นบริษัทไทย ที่มั่นคงในการดำเนินธุรกิจพลังงาน สอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นบริษัทที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย

5 พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมของบางจากฯ ที่ผ่านมา
ยอดขาย (ล้านลิตร/เดือน) สิ่งแวดล้อม / สังคม ธุรกิจ 2528 เริ่มธุรกิจโรงกลั่น เปิดปั๊มบางจากแห่งแรก

6 ความเป็นมา 2528 - รัฐบาลในสมัย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
รัฐบาลในสมัย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ก่อตั้ง บริษัท บางจากฯ ขึ้นโดยมีความมุ่งหมายให้เป็นบริษัทไทยที่มั่นคงในการดำเนินธุรกิจปิโตรเลียม สอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย เปิดสถานีบริการน้ำมันแห่งแรก - สร้างหน่วยกลั่นใหม่ (REBUILT) โดยเน้นกระบวนการกลั่นที่ให้น้ำมันสะอาดมีกำลังกลั่น 120,000 บาร์เรลต่อวัน ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เป็นแห่งแรกในประเทศ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ระดมทุนจากประชาชน ปัจจุบัน - มีเครือข่ายตลาด มีปั๊มมากกว่า 1,100 แห่ง โดยเป็นปั๊มชุมชนกว่า 500 แห่ง และเริ่มดำเนินการ โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน (PQI) ในปี 2549 กำหนดแล้วเสร็จในปี 2551

7 ปรัชญาการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
พอเพียง ครอบครัวเดียวกัน ผสมผสาน “มูลค่า” กับ “คุณค่า” ผลประกอบการ สิ่งแวดล้อมและสังคม

8 สมดุลย์: มูลค่ากับคุณค่า ยั่งยืน
สมดุลย์: มูลค่ากับคุณค่า ยั่งยืน ยั่งยืน สมดุลย์ มูลค่า ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม คุณค่า สังคม

9 วิสัยทัศน์ “ เป็นบริษัทไทยชั้นนำ ดำเนินธุรกิจพลังงานและธุรกิจต่อเนื่องที่สร้างผลตอบแทนทางธุรกิจที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืน มีสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยมีการจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง ”

10 “ พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม”
วัฒนธรรมธุรกิจ “ พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม”

11 “ เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น”
วัฒนธรรมพนักงาน “ เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น”

12 แนวทางการบริหารจัดการที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
IN PROCESS AFTER PROCESS วัตถุดิบ กระบวนการผลิต สิ่งแวดล้อม คุณภาพผลิตภัณฑ์ โครงการอาหารกลางวัน โครงการทุนการศึกษา โครงการฟุตซอลเยาวชน/ชุมชน แว่นแก้ว /ดูนก ฯลฯ ธุรกิจโรงกลั่น เชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่สังคมเมือง พลังงานทดแทน แก๊สโซฮอล์ / ไบโอดีเซล โครงการประกวดนิทรรศการ และพี่ไบโอ- น้องแก๊สซี่ โครงการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล โครงการเพาะกล้าคืนป่าให้ภูหลง ธุรกิจการตลาด

13 บางจากฯ เน้นการทำ CSR in process แปรงบดำเนินการให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อธุรกิจ สิ่งแวดล้อม
และพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไปพร้อมๆ กัน บางจากเน้นการให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม โดยมีผู้บริหารเป็นแบบอย่าง

14 Bangchak CSR Area ด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิต

15 รางวัล Best Corporate Social Responsibilities (CSR) Awards
ความภาคภูมิใจ รางวัล Best Corporate Social Responsibilities (CSR) Awards

16 รางวัล – CSR Award 2008 จาก CNBC Asia

17 ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม
ประโยชน์จากการทำ CSR ผลตอบแทนที่เป็นธรรม มั่นใจ ภูมิใจ ผู้ถือหุ้น ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ภูมิใจ ร่วมสร้าง องค์กร เติบโต มั่นคง ยั่งยืน สินค้าบริการที่พอใจ ไว้วางใจ มั่นใจ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม ไว้วางใจ/มั่นใจ ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม เชื่อใจ เติบโต สนับสนุน

18 Q&A

19 In process After process เป็นต้นทุนตามปกติของการดำเนินธุรกิจ
CSR เป็นต้นทุนหรือไม่ ? In process เป็นต้นทุนตามปกติของการดำเนินธุรกิจ เช่น การส่งเสริมการขายด้วยสินค้าชุมชน After process เป็นต้นทุนการดำเนินงาน ถ้า “ลดกำไร” ก็ไม่ทำให้ต้นทุนเพิ่ม ถ้า “คงกำไร” ก็จะทำให้ต้นทุนเพิ่ม

20 2. พนักงานเข้าใจ มีจิตสำนึกร่วมกัน 3. ผู้บริหารทุกระดับเป็นแบบอย่าง
ปัจจัยสำคัญสำหรับความยั่งยืน มีกำไรที่เป็นธรรม 2. พนักงานเข้าใจ มีจิตสำนึกร่วมกัน 3. ผู้บริหารทุกระดับเป็นแบบอย่าง

21 อยากเห็นผู้อื่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วิถี CSR แบบไทยๆ คิดดี ทำดี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือ อยากเห็นผู้อื่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รู้สึกผิด ละอายใจที่จะทำให้ผู้อื่นเดือนร้อน เป็นทุกข์ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ไม่แสวงหาผลกำไรจนเกินควรจากการเบียดเบียนประโยชน์ของสังคม

22 เฉลี่ยราคาน้ำมันย้อนหลัง 5 ปี
มูลค่านำเข้า 460,000 ล้านบาท มูลค่านำเข้า 752,783 ล้านบาท มูลค่านำเข้า 376,792 ล้านบาท

23 “ผู้นำพลังงานทดแทน”

24 การนำเข้าพลังงานมีผลต่อดุลการค้าและเศรษฐกิจ
ล้านบาท ข้อมูลปี 2550 900,000 ถ่านหินและไฟฟ้า 3% น้ำมันสำเร็จรูป 6% ก๊าซธรรมชาติ 9 % 750,000 น้ำมันดิบ 82% 500,000 ล้านบาท สินค้าเกษตร 10 อันดับแรก ยางพารา 200,000 ข้าว 100,000 มันสำปะหลัง 50,000 นำเข้าพลังงาน มูลค่า 900,000 ล้านบาท กุ้งแช่แข็ง 40,000 สินค้าเกษตรส่งออก ไก่แปรรูป 30,000 ที่มา: กระทรวงพลังงาน, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

25 “บางจาก ผู้นำพลังงานทดแทน”
แก๊สโซฮอล์ (ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 20) เริ่มจำหน่ายในปี 45 และได้ยกเลิกการจำหน่ายเบนซิน 95 ทั้งหมด เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 50 เริ่มจำหน่ายเป็นรายแรกในปี 47 และเร่งขยายจำนวนปั๊มจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 อย่างต่อเนื่อง เริ่มจำหน่ายวันที่ 1 ม.ค. 51 ปัจจุบันมีจำหน่าย 20 แห่ง ปั๊ม,แห่ง ล้านลิตร

26 “บางจากกับ พลังงานทดแทน”
พลังงานทดแทนเพื่อชาติ เพื่อสิ่งแวดล้อม

27

28

29 นโยบายไบโอดีเซลในเอเชีย
ฟิลิปปินส์ : เริ่ม B1 เม.ย. ปีที่แล้ว แผนบังคับ B2 ปี 2552 จีน อินเดีย : ไม่มีความชัดเจน ญี่ปุ่น : อนุญาติให้ผสมได้ร้อยละ 5 เกาหลีใต้ : แผนบังคับใช้ B3 ภายใน 2555 ไทย: ผู้นำด้านพลังงานชีวภาพ - บังคับใช้ B2 ปี 2551 - แผนบังคับ B5 ในปี 2554 (โดยมี B10 เป็นทางเลือก)

30 บางจากฯ พร้อมพัฒนาจำหน่าย E-85
BANGCHAK บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

31 สถานีบริการจำหน่าย E-85 ในต่างประเทศ
E85 จำหน่ายต่ำกว่าเบนซิน 55 cents Minnesota; USA บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

32 พิธีลงนามสัญญาศูนย์ผลิตไบโอดีเซล
20 มี.ค พลโทหญิงพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ รมว. ก.พลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาศูนย์ผลิตไบโอดีเซล 3 แสนลิตรต่อวัน ที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง บจ.บางจากไบโอฟูเอล กับธนาคารกรุงไทย ผู้ให้สินเชื่อ บมจ.ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น ผู้รับเหมาก่อสร้าง และ บจ.ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) บมจ.ล่ำสูง (ประเทศไทย) บมจ.สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม บจ.ยูนิปาล์มอินดัสทรี ซึ่งเป็นผู้ขายวัตถุดิบ ณ โรงแรมโฟร์ ซีซั่นส์

33 พิธีลงนามสัญญาศูนย์ผลิตไบโอดีเซล

34 ลดการใช้น้ำมันพืชใช้แล้ว
สิ่งแวดล้อม ลดการใช้น้ำมันพืชใช้แล้ว บริษัท IBM ประเทศไทย กรมโยธาและผังเมือง รณรงค์ถึงโทษของน้ำมันพืชทอดซ้ำ

35 ลดการใช้น้ำมันพืชใช้แล้ว
สิ่งแวดล้อม ลดการใช้น้ำมันพืชใช้แล้ว

36 โครงการสุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทน ปี 2551
500 โรงเรียนทั่วประเทศ นักเรียน 1,000,000 คน โครงการสุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทน ประกวดบอร์ดนิทรรศการพลังงานทดแทน ประกวด “พี่ไบโอ – น้องแก๊สซี่”

37 ปั๊มชุมชนบางจาก

38 แนวความคิดการพัฒนาปั๊มชุมชน
กำไร เกษตรกร ปั๊มน้ำมันทั่วไป ซื้อน้ำมันใช้ เดิม กิจกรรม ทางการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร เศรษฐกิจพอเพียงมีกรอบแนวคิดคือ เป็นปรัชญาชี้แนะแนวทางปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น มีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตของสังคมไทย และเป็นการมองโลกเชิงพลวัตร มุ่งเน้นการรอดพ้นจากวิกฤต ดังนั้น เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน บนพื้นฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง รวมทั้งจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนให้มีสำนึกใน คุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร ใช้สติปัญญา เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งนี้ เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกว้างกว่าทฤษฎีใหม่ โดยที่ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ ในขณะที่ เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ อาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู่ ๒ แบบ คือ แบบพื้นฐานกับแบบก้าวหน้า กล่าวคือ - ความพอเพียงในระดับบุคคล/ครอบครัว เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน เทียบได้กับทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ - ความพอเพียงในระดับชุมชน/ระดับองค์กร เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าซึ่งครอบคลุม ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๒ - ความพอเพียงในระดับประเทศ เป็นเศรษฐกิจ พอเพียงแบบก้าวหน้า ครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๓ กำไร เกษตรกร ปั๊มน้ำมัน สหกรณ์การเกษตร ซื้อน้ำมันใช้ ปัจจุบัน กิจกรรม ทางการเกษตร “เงินปันผลประจำปี”

39 สินค้าชุมชนที่ปั๊มบางจาก (1)
เศรษฐกิจ สินค้าชุมชนที่ปั๊มบางจาก (1)

40 สินค้าชุมชนที่ปั๊มบางจาก (2)
เศรษฐกิจ สินค้าชุมชนที่ปั๊มบางจาก (2)

41 การให้บริการจากชุมชนในปั๊ม
เศรษฐกิจ การให้บริการจากชุมชนในปั๊ม แนะถิ่น กิน เที่ยว นวดผ่อนคลาย สร้างรายได้ BACK

42 กระบวนการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม

43 กิจกรรมดูนก สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยจัดกิจกรรมดูนกที่โรงกลั่นบางจากฯ

44 จัดทำบัญชีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (EMA)
เปิดเผยข้อมูล >> รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Report) จัดทำบัญชีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (EMA)


ดาวน์โหลด ppt สิ่งแวดล้อม สังคม ธุรกิจ การผสาน 3 มิติแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google