งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน
Basic Research Methods in Financial สิทธิเดช บำรุงทรัพย์ เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ 3 : 16/17 ส.ค. 60

2 Refine the Research Question(s) Research Proposal
Basic Research Design Discover the Management Dilemma Define the Management Question Define the Research Question(s) Refine the Research Question(s) Exploration Exploration Research Proposal

3 Research Design Basic Research Design Design Strategy
(Type, Purpose, Time Frame, Scope, Environment Data Collection Design Data Collection Design Question and Instrument Pilot Testing Instrument Revision

4 Data Collection and Preparation Data Analysis and Interpretation
Basic Research Design Data Collection and Preparation Data Analysis and Interpretation Legend Research Reporting Research Planning Data Gathering Management Decision Analysis Interpretation, And Reporting

5 Basic Research Design Basic Research Design : Data Processing/
Organization Data Collection Analysis of Data Variables Source of Data

6 1) Variables Basic Research Design 1.1) Type of Variables
Independent variable (S) , X Dependent variable (S) , Y Extraneous Variable/Control Variable (S) , Z - Extraneous variable (S) - Intervening variable (S) - Suppressive variable (S) 1.2) Extraneous Variable/Control Variable - Background - Development/Change - Others : Homogeneity and Heterogeneity : Identity : Time : Place, Location

7 2) Source of Data Basic Research Design 2.1) Type of Data :
- Primary Data / Secondary Data - Quantitative Data / Qualitative Data - Time Series Data / Cross Sectional Data - Level of Data (Measurement) Nominal /Categorical Scale : Equivalence Ordinal Scale Interval Scale Ratio Scale 2.2) Population/Universe and Element/Unit - Finite population - Infinite population 2.3) Sample/Subject

8 2) Source of Data Basic Research Design
2.4) Target/Parent Population and Control group 2.5) Sample Size and Sampling/Selection Sample Size : - Formulation - Table Sampling : Probability sampling 1. Simple Random Sampling : Lottery + Simple Random Sampling with Out Replacement + Simple Random Sampling with : Random Table

9 2) Source of Data Basic Research Design 2. Systematic Random Sampling
3. Stratified Random Sampling 4. Cluster Random Sampling 5. Multi-Stage Random Sampling Selection : Non-Probability sampling 1. Accidental/Convenience Sampling 2. Quota Sampling 3. Purposive Sampling 4. Snowball sampling

10 5) Analysis of Data Basic Research Design
5.1) การมาตรวัดตัวแปร : 4 ระดับ - Nominal Scale /Categorical Scale - Ordinal Scale - Interval Scale - Ratio Scale 5.2) การเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ : Means / Proportion 5.3) การต้องตอบวัตถุประสงค์วิจัย 5.4) การตอบต้องหาลักษณะหรือค่าใดจากข้อมูล

11 Research Proposal and Report
1. ความชัดเจน (Clarity) : การเขียนต้องแจ่มชัด ไม่คลุมเครือ กำกวม สามารถอธิบายแนวคิด กระบวนการเป็นตามลำดับขั้นตอน ความเหมาะสมอย่างสมเหตุสมผลและเข้าใจง่าย 2. ความกะทัดรัด (Conciseness) : การเขียนใช้ถ้อยคำที่กะทัดรัด ตรงจุด (Precise) ไม่ขยายความจนวกวน/ซ้ำซาก 3. ความสมบูรณ์ (Completeness) : เสนอสาระสำคัญของงานวิจัย อย่างครบถ้วนตั้งแต่แนวคิด เป้าหมาย วิธีการ จนถึงผล/ข้อสรุปต่างๆ 4. ความถูกต้อง (Accuracy) : การเสนออย่างตรงไปตรงมา ไม่บิด เบือนจากความเป็นจริงที่ศึกษา/ค้นพบ หลีกเลี่ยงการเสนอแนวคิด นอกเหนือขอบเขตการวิจัย ไม่ควรจะรีบด่วนสรุป (Jump Conclusion) ความซื่อตรง (Honesty) : การเสนอต้องไม่ปิดบังข้อผิดพลาดบางประการที่เกิดขึ้น ไม่แก้ไข/เปลี่ยนข้อมูล ไม่เปลี่ยนแปลงสมมติฐานตามผล ไม่ลำเอียงส่วนตัวหรือลอกผลงานผู้อื่นแต่ไม่อ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google