งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Digital Image Processing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Digital Image Processing"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Digital Image Processing
By Asst. Prof. Juthawut Chantharamalee Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain Computer Science at Suan Dusit University Thailand

2 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
• ระนาบที่เกี่ยวกับความถี่ • ความถี่ (frequency) คือจํานวนของการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่ซํ้ากันในหนึ่งช่วงเวลา • สามารถแปลง image ใน spatial domain ให้อยู่ใน frequency domain ด้วย Fourier transform

3 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
Fourier Transform • การแสดง image ในรูปแบบของเลขชี้กําลังเชิงซ้อนของขนาดความถี่และมุมที่แตกต่างกัน

4 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
( 3.gif

5 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
Example 4.1 หา fourier transform ของ function ในรูป 4.41a (slide ถัดไป)

6 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
(Figure from Rafael C. Gonzalez and Richard E.Wood, Digital Image Processing, 3rd Edition.

7 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
Two dimensional Fourier transform Inverse Fourier transform

8 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
Example 4.3 (Figure from Rafael C. Gonzalez and Richard E.Wood, Digital Image Processing, 3rd Edition.

9 Chapter4 Image Enhancement in the Frequency Domain
Discrete Fourier transform (DFT) Discrete Fourier transform of a digital image ที่มี ขนาด MxN คือ สําหรับ u = 0, 1, …, M-1 และ v = 0, 1, …, N-1 Inverse discrete Fourier transform จะเขียนได้เป็น สําหรับ x = 0, 1, …, M-1 และ y = 0, 1, …, N-1

10 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
เขียน DFT ใหม่ จะได้ สําหรับ u = 0, 1, …, M-1 และ v = 0, 1, …, N-1

11 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
Fourier Spectrum Phase angle Power Spectrum โดย R(u,v) และ I(u,v) คือ real และ imaginary parts ของ F(u,v)

12 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
ตัวอย่าง fourier transform ของสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Figure from Rafael C. Gonzalez and Richard E.Wood, Digital Image Processing, 3rd Edition.

13 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
(Figure from Rafael C. Gonzalez and Richard E.Wood, Digital Image Processing, 3rd Edition.

14 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
Magnitude Image of the Fourier transform of a Rectangular Function Log of the Fourier Transform of a Rectangular Function Rectangular Function (Figure from

15 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
Fourier Transforms of Some Simple Shapes (Figure from

16 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
(Figure from Rafael C. Gonzalez and Richard E.Wood, Digital Image Processing, 3rd Edition.

17 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
(Figure from Rafael C. Gonzalez and Richard E.Wood, Digital Image Processing, 3rd Edition.

18 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
(Figure from Rafael C. Gonzalez and Richard E.Wood, Digital Image Processing, 3rd Edition.

19 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
(Figure from Rafael C. Gonzalez and Richard E.Wood, Digital Image Processing, 3rd Edition.

20 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
(Figure from Rafael C. Gonzalez and Richard E.Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

21 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
Low frequency vs High frequency • Low frequency -> พื้นที่เรียบซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของ gray level อย่างช้า ๆ • High frequency -> ส่วนที่มีรายละเอียดซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของ gray level อย่างรวดเร็ว เช่น ขอบของวัตถุสัญญาณรบกวน เป็นต้น

22 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
Lowpass filter vs Highpass filter • Lowpass filter -> filter ที่ลดทอนความถี่สูง และให้ความถี่ตํ่าผ่าน • Highpass filter-> ความหมายตรงข้ามกับ lowpass filter

23 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
Ideal Lowpass Filter (ILPF) D0 คือค่าที่กําหนดซึ่งเป็นค่าคงที่บวก (cutoff frequency) D(u, v) คือระยะทางจากจุด (u, v) ไปยั งจุดศูนย์กลาง

24 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
ภาพแสดง Ideal Lowpass Filter Figure from Rafael C. Gonzalez and Richard E.Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

25 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
Fourier Spectrum with circles Figure from Rafael C. Gonzalez and Richard E.Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

26 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
ตัวอย่างการใช้ ILPF พบว่ามี “ringing effect”

27 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
Spatial-Domain ILPF พบว่ามส่วนที่มีค่าเป็น ลบ ซึ่งมลักษณะเป็นวง แหวน Figure from Rafael C. Gonzalez and Richard E.Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

28 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
Butterworth Lowpass Filter (BLPF) D0 คือค่าที่กําหนดซึ่งเป็นค่าคงที่บวก (cutoff frequency) n คือ order D(u, v) คือระยะทางจากจุด (u, v) ไปยังจุดศูนย์กลาง

29 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
ภาพแสดง Butterworth Lowpass Filter Figure from Rafael C. Gonzalez and Richard E.Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

30 Chapter4 Image Enhancement in the Frequency Domain
ตัวอย่างการใช้ BLPF Figure from Rafael C. Gonzalez and Richard E.Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

31 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
Spatial-Domain BLP Figure from Rafael C. Gonzalez and Richard E.Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

32 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
Gaussian Lowpass Filter (GLPF) D0 คือค่าที่กําหนดซึ่งเป็นค่าคงที่บวก (cutoff frequency) D (u, v) คือระยะทางจากจุด (u, v) ไปยังจุดศูนย์กลาง

33 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
ภาพแสดง Gaussian Lowpass Filter (Figure from Rafael C. Gonzalez and Richard E.Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

34 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
ตัวอย่างการใช้ GLPF Figure from Rafael C. Gonzalez and Richard E.Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

35 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
ตัวอย่างการใช้ GLPF เชื่อมต่อตัวหนังสือที่ขาด Figure from Rafael C. Gonzalez and Richard E.Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

36 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
ตัวอย่างการใช้ GLPF Figure from Rafael C. Gonzalez and Richard E.Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

37 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
lowpass filter vs highpass filter

38 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
Highpass filters Figure from Rafael C. Gonzalez and Richard E.Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

39 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
Spatial domain highpass filters Figure from Rafael C. Gonzalez and Richard E.Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

40 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
Ideal Highpass Filter (IHPF) D0 คือค่าที่กําหนดซึ่งเป็นค่าคงที่บวก (cutoff frequency) D (u, v) คือระยะทางจากจุด (u, v) ไปยังจุดศูนย์กลาง

41 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
ตัวอย่างการใช้ IHPF

42 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
Butterworth highpass Filter (BHPF) D0 คือค่าที่กําหนดซึ่งเป็นค่าคงที่บวก (cutoff frequency) N คือ order D (u, v) คือระยะทางจากจุด (u, v) ไปยังจุดศูนย์กลาง

43 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
ตัวอย่างการใช้ BHPF Figure from Rafael C. Gonzalez and Richard E.Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

44 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
Gaussian Highpass Filter (GHPF) D0 คือค่าที่กําหนดซึ่งเป็นค่าคงที่บวก (cutoff frequency) D (u, v) คือระยะทางจากจุด (u, v) ไปยังจุดศูนย์กลาง

45 Chapter 4 Image Enhancement in the Frequency Domain
ตัวอย่างการใช้ GHPF Figure from Rafael C. Gonzalez and Richard E.Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

46 The End Chapter 4 Image Enhancement in the Frequen cy Domain


ดาวน์โหลด ppt Digital Image Processing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google