งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 EEET0485 Digital Signal Processing การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 EEET0485 Digital Signal Processing การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 EEET0485 Digital Signal Processing การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
รศ. ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

2 คะแนนปฏิบัติ LabVIEW 20 %, คะแนนสอบกลางภาค 25%, คะแนนสอบปลายภาค 50%
การวัดผล คะแนนแบบฝึกหัด 5%, คะแนนปฏิบัติ LabVIEW 20 %, คะแนนสอบกลางภาค 25%, คะแนนสอบปลายภาค 50% CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

3 embedsigproc.wordpress.com/dsp-lecture-page/
CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

4 Course Outline 1 Introduction and Applications of DSP
2 Discrete-time signals and systems 3 Discrete-time Fourier Transform (DTFT) 4 Z-transform 5 Discrete Fourier Transform (DFT) 6 Fast Fourier Transform (FFT) 7 Digital Filter Structure 8 Finite Impulse Response (FIR) filter 9 Infinite Impulse Response (IIR) filter 10 Multi-rate signal processing CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

5 Elearning http://elearning.mut.ac.th/electronics/
CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

6 ตำรา ตำราหลัก CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

7 Digital Signal Processing
Digital Signal Processing คือ กระบวนการ (process) ทางคณิตศาสตร์แบบได้แก่ การบวก ลบ คูณ หาร ด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ DSP processor กับสัญญาณดิจิตอล ( Digital Signals) CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

8 LabVIEW Intro to dsp 1.vi Intro to dsp 1.vi CESdSP
EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

9 LabVIEW Block Diagram CESdSP
EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

10 A CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

11 B CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

12 A+B (B=3) CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

13 Filtered A+B (B=3) CESdSP
EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

14 Filtered A+B (B=10) CESdSP
EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

15 Filtered A+B (B=20) CESdSP
EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

16 Filtered A+B (B=30) CESdSP
EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

17 Filtered A+B (B=40) CESdSP
EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

18 เปรียบเทียบ Fc=0.5 และ Fc=0.15
CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

19 Analogue Filter vs. Digital Filter
CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon


ดาวน์โหลด ppt 1 EEET0485 Digital Signal Processing การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google