งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EndNote Web งานบริการสารนิเทศ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EndNote Web งานบริการสารนิเทศ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EndNote Web งานบริการสารนิเทศ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 1

2 โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรมซึ่งทำงานบนเว็บ (Web) ที่ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลเอกสารอ้างอิง 2 EndNote Web คืออะไร

3 EndNote Web ช่วยงานได้อย่างไร จัดการและจัดเก็บรายการอ้างอิงได้อย่างเป็นระบบ สร้างคลังข้อมูลอ้างอิงส่วนบุคคล จัดเก็บข้อมูลอ้างอิง ได้มากถึง 50,000 รายการ มีรูปแบบบรรณานุกรมที่หลากหลาย เหมาะต่อการใช้งาน มากกว่า 5,000 รูปแบบ ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์ สามารถนำไปเก็บไว้ ที่คลังข้อมูลอ้างอิงส่วนบุคคล ใน EndNote Web ได้อย่างสะดวก 3

4 * การลงทะเบียนการใช้งาน EndNote Web ในฐานข้อมูล Web of Science * การติดตั้งโปรแกรม Plug-in (เครื่องมือการใช้งาน EndNote Web) * สร้าง Folder เพื่อเก็บรายการอ้างอิง (My Groups) * การนำรายการอ้างอิงเข้า (Add References) - การพิมพ์ข้อมูลอ้างอิงเข้าด้วยตนเอง(New References) - การค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Search) - การนำไฟล์ข้อมูลเข้า (Import References ) * การนำรายการอ้างอิงออก (Export References) * การย้ายคลังข้อมูล * การตรวจสอบความซ้ำซ้อน * การกำหนดรูปแบบบรรณานุกรมและการนำไปใช้งาน * นำรายการอ้างอิงที่จัดเก็บมาใช้งานร่วมกับ Microsoft Word 4 หัวข้อการบรรยาย

5 5 สมัครสมาชิก 1. ไปที่หน้าเว็บไซต์ สำนักหอสมุด http://library.cmu.ac.th 2. ที่แถบเมนูด้านซ้าย เลือก ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 3. เลือก EndNote Web

6 6 1. Create and account สำหรับผู้ใช้ใหม่ 2.กรอก E-mail 2 ครั้งและคลิก Continue

7 7 1. กรอกรายละเอียด 3. เลือก I Agree 2. ตั้ง Password ตามเงื่อนไข

8 8 นำข้อมูลเข้า จัดการข้อมูล รูปแบบบรรณานุกรม / การใช้งานร่วมกับ MS Word Ask Online หน้าต่างเริ่มต้นการใช้งาน ENDNOTE

9 9 ตรวจสอบว่า Microsoft Word ท่านได้ติดตั้ง Plug In ของ Endnote แล้วหรือยัง ตรวจสอบว่าเครื่องของท่านมี แถบเครื่องมือ Endnote Web หรือไม่ - ถ้าไม่มี - ถ้าไม่มี ให้ปิด Microsoft Word แล้วติดตั้ง Plug In - ถ้ามี - ถ้ามี ไม่ต้องลง Plug In ซ้ำ

10 10 การติดตั้งโปรแกรม Plug-in 1. เลือก Format > Cite White You Write Plug- In 2. เลือกระบบของคอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้ง 3. เลือก Run เพื่อบันทึกและติดตั้งโปรแกรม

11 11 เลือก Next 3 ครั้ง

12 เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเปิดโปรแกรม MS Word จะพบว่ามีเครื่องมือ ของโปรแกรม EndNote Web ปรากฏอยู่ 12

13 13 การสร้างคลังข้อมูล / การแชร์ข้อมูลให้กับสมาชิก - เมื่อเรานำเข้าข้อมูล จะต้องเลือกข้อมูลใส่ Group เพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้ - บางครั้งทำงานกลุ่ม ก็จะมีการแชร์ข้อมูลให้กับสมาชิกในกลุ่มดูว่า ค้นเจอรายการใดน่าสนใจและจะนำไปอ้างอิงบ้าง - เพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาเข้ากลุ่ม เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายการอ้างอิง - สามารถกำหนดได้ว่า จะให้แชร์ข้อมูลอย่างเดียว หรือจะให้เข้ามาแก้ไขรายการได้

14 14 การสร้างคลังข้อมูล 1. ที่แถบเมนู เลือก Organize > Manage My Groups 2. เลือก New Group เพื่อสร้างกลุ่มใหม่ Share ข้อมูลให้คนภายในกลุ่มดูได้ โดยใช้ email Address รายการคลังข้อมูลที่สร้างขึ้น ตั้งชื่อ Group

15 15 การนำรายการอ้างอิงเข้า EndNote Web (Add References) 1. นำเข้าด้วยการพิมพ์ข้อมูลอ้างอิงด้วยตนเอง (New Reference) 2. นำเข้าด้วยการสืบค้นจาก CMUL OPAC (Import References) 3. นำเข้าด้วยการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 4. นำเข้าด้วยการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ อื่น ๆ นำไฟล์ข้อมูลเข้า : Google Scholar

16 16 วิธีที่ 1. นำเข้าด้วยการพิมพ์ข้อมูลอ้างอิงด้วยตนเอง (New Reference) 1. เลือก Collect > New Reference 2. เลือก Reference Type ให้ถูกต้อง 3. กรอกข้อมูลต่างๆ 4. เลือกให้จัดเก็บในกลุ่มที่สร้างไว้

17 ตัวอย่างจากหนังสือ ------------------------------------------------ Reference Type: Book Author : M. M. Khan, Rafiqul Islam, Title: Zero waste engineering Place Published: Hoboken, N.J Publisher: John Wiley & Sons Year: 2012 17 ทดลองกรอกข้อมูล

18 บทความวารสารภาษาไทย Reference Type: Journal Article Author: ปราณี พันธุมสินชัย, นิพนธ์ อังกุราภินันท์, Title: มาเป็นวิศวกรผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันดีกว่า Year: 2538 Journal: วิศวกรรมสาร Volume: 48 Issue: 6 Pages: 87 – Start 88 Start page: 87 18 ทดลองกรอกข้อมูล

19 19 คลิกที่ชื่อ Group ที่สร้างขึ้น จะปรากฏข้อมูลที่เก็บไว้ใน Group นั้น

20 20 search.lib.cmu.ac.th วิธีที่ 2. นำเข้าด้วยการสืบค้นจาก CMUL OPAC (Import References) 1. พิมพ์คำค้น 2. เลือก Search เพื่อสืบค้น Environmental engineering

21 21 1. ปรากฏผลค้นทั้งหมด 76 รายการ 2. เลือกรายการที่ต้องการจัดเก็บที่ ENDNOTE โดยคลิกที่ Book Cart

22 22 หรือเลือก View Saved เพื่อดูรายการที่บันทึกไว้

23 23 1. ปรากฏรายการทั้งหมด ที่บันทึกไว้ 2. เลือก Export Saved

24 24       4. มีไฟล์ขึ้นให้ Save 1. เลือก End-Note 2. เลือกรายการที่ต้องการบันทึกไปยัง ENDNOTE 3. เลือก Local Disk เพื่อ Save ไฟล์

25 25 1. กลับไปที่หน้า ENDNOTE 3. เลือกไฟล์ที่ Save จาก CMUL OPAC 4. เลือก INNOPAC 5. เลือกกลุ่มที่ต้องการจัดเก็บไว้ เช่น test1 Import เรียบร้อย 2. เลือก เมนู Collect > Import References

26 ขั้นตอนการเข้าใช้จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 26 3. เลือกฐานข้อมูล Web of Science 1. เข้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.cmu.ac.th 2. ที่แถบเมนูด้านซ้าย เลือก ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

27 27 http://apps.webofknowledge.com/ 1. พิมพ์คำค้น 2. กำหนดเงื่อนไข 3. คลิก Search เพื่อสืบค้น วิธีที่ 3. นำเข้าด้วยการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

28 28 1. เลือกรายการที่ต้องการบันทึกไป ENDNOTE   2. เลือก Save to EndNote online

29 29 1. Log In ด้วย Username ของ ENDNOTE 2. เลือกรูปแบบที่ต้องการให้แสดงผลใน ENDNOTE

30 30 แสดงสถานะของการบันทึกข้อมูลไว้ใน EndNote Web

31 31 **เมื่อกลับมาที่ EndNote Web ข้อมูลที่ถ่ายโอนจากฐานข้อมูลจะนำมาเก็บไว้ที่กลุ่ม Unfiled ก่อนเสมอ

32 32 วิธีที่ 4 นำเข้าด้วยการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ อื่น ๆ แล้วถ่ายโอนข้อมูลเข้า EndNote Web ( Import Reference) - ถ่ายโอนโดยตรง : ScienceDirect 1. พิมพ์คำค้น 2. เลือก แว่นขยายเพื่อสืบค้น

33 33 1. เลือกรายการที่ต้องการบันทึกไป ENDNOTE    2. เลือก Export

34 34 เลือกรูปแบบของการดึงรายการบรรณานุกรม และคลิก Export  

35 35 การ Export รายการบรรณานุกรม โดย Chrome หรือ IE กรณีใช้ Browser ของ Chrome หรือ IE จะปรากฎผลการดาวน์โหลดที่ล่างหน้าจอ ปรากฎผลการดาวน์โหลดที่ล่างหน้าจอ และเมื่อคลิก รายการบรรณานุกรมจะเข้าสู่ EndNote Web อัตโนมัติ

36 36 กรณี Export โดยใช้ Browser ของ Firefox 1. ปรากฎหน้าต่างตามภาพ แล้วคลิก “ตกลง”

37 37 1. กลับไปที่หน้า ENDNOTE 3. เลือกไฟล์ที่ Save จาก ScienceDirect 5. เลือกกลุ่มที่ต้องการจัดเก็บไว้ Import เรียบร้อย กรณี Export โดยใช้ Browser ของ Firefox 2. เลือก เมนู Collect > Import References 4. Import Option เลือก ScienceDirect

38 38 ตั้งค่าการใช้งาน วิธีที่ 5. นำเข้าด้วยการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ อื่น ๆ - นำไฟล์ข้อมูลเข้า : Google Scholar

39 39 2. เลือก “บันทึก” 1. เลือกแสดงลิงค์เพื่อนำเข้าการ อ้างอิงไปที่ EndNote การตั้งค่า Google Scholar เพื่อนำข้อมูลบรรณานุกรมเข้าสู่ EndNote Web

40 40 1. สืบค้น 2. เลือก Cite รายการที่ต้องการบันทึกไปยัง ENDNOTE 3. บันทึกไฟล์

41 41 เลือก Import into ENDNOTE

42 42 1. กลับไปที่หน้า ENDNOTE 3. เลือกไฟล์ที่ Save จาก Google Scholar 4. เลือก EndNote Import 5. เลือกกลุ่มที่ต้องการจัดเก็บไว้ Import เรียบร้อย 2. เลือก เมนู Collect > Import References

43 43 1. เลือกเมนู My References     การย้ายคลังข้อมูล 2. เลือก Group > Unfiled 3. เลือกรายการที่ต้องการย้าย Group 4. เลือก Add to group … ที่ต้องการย้ายไป

44 44 1. เลือกเมนู Organize 2. เลือก Find Duplicates 3. ปรากฎรายการที่ซ้ำซ้อน   ตรวจสอบความซ้ำของรายการอ้างอิง 4. เลือกลบรายการที่ซ้ำ

45 45 1. เลือกเมนู Format > Bibliography 2. เลือกคลังข้อมูลที่ต้องการนำไปใช้ 3. เลือกรูปแบบบรรณานุกรมที่ต้องการ 4. เลือกรูปแบบไฟล์แสดงผลการจัดเรียง การกำหนดรูปแบบบรรณานุกรมและการนำไปใช้งาน

46 46 ตัวอย่างไฟล์แบบ HTML

47 * สืบค้นรายการที่ต้องการอ้างอิงจากคลังข้อมูลใน End Note Web * แทรกข้อมูลรายการเชิงอรรถ และบรรณานุกรม 47 การนำรายการอ้างอิงที่จัดเก็บมาใช้งานร่วมกับ Microsoft Word

48 48 1. พิมพ์ข้อความ 2. เลือกเมนู EndNote Web เมื่อต้องการอ้างอิง 3. กรอก Username และ Password ของ ENDNOTE **ข้อควรระวัง ต้องพิมพ์ให้ถูกต้อง ห้ามผิด!

49 49 1. เลือก Find Citations เพื่อ สืบค้ารายการที่ต้องการอ้างอิง 2. สืบค้น ชื่อผู้แต่งที่ต้องการอ้างอิง

50 ข้อมูลรายการอ้างอิง 50 ตัวอย่างที่ได้จากการแทรกรายการอ้างอิง

51 51 1. เลือกรูปแบบจากช่อง Style 2. เลือกรูปแบบจาก Bibliography Option การเปลี่ยนรูปแบบบรรณานุกรม

52 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้ ในรูปแบบ PDF ได้ที่ library.cmu.ac.th/rsc แถบเมนูด้านซ้ายมือ เลือก Online Tutorials 52


ดาวน์โหลด ppt EndNote Web งานบริการสารนิเทศ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google