งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ( องค์การ มหาชน ) --- SIPA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ( องค์การ มหาชน ) --- SIPA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ( องค์การ มหาชน ) --- SIPA

2 Outline กติกาการแข่งขัน วิธีการแข่งขัน การตัดสิน การใช้ PC2 การเขียนโปรแกรมด้วย Eclipse IDE การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Command Line Tools แหล่งเรียนรู้อื่นๆ

3 กติกาการแข่งขัน โจทย์อธิบายเป็นภาษาอังกฤษ เวลาแข่งขัน 3 ชั่วโมงติดต่อกัน ทีมเข้าแข่งขันเลือกทำโจทย์ข้อใดก่อนก็ได้ แต่ละข้อใช้ภาษาโปรแกรมอะไรก็ได้ (C, C++, Java) ทีมที่เข้าแข่งขันมีสมาชิก 3 คน เป็นนิสิต / นักศึกษาจากสถาบันเดียวกัน

4 การตัดสิน (1) Total Time คือ ผลรวมของเวลา – จำนวนนาทีที่ใช้ทำโจทย์ในแต่ละข้อนับจาก จุดเริ่มต้นการแข่งขัน – โดยจะพิจารณาเฉพาะข้อที่ทำได้ถูกต้อง – เวลาของโจทย์ของข้อที่ยังไม่ถูกต้องจะไม่นำไปคิด ในเวลารวม – เลือกเอาเวลาที่ใช้แก้ปัญหาโจทย์ได้เป็นครั้งแรก ของข้อนั้นๆ (First Accepted Run) รวมกับเวลาที่ เกิดจากการส่งโปรแกรมคำตอบ (Run) ที่ทำงานไม่ ถูกต้องของข้อนั้นๆ จะถูกเพิ่มเวลา (Penalty) เป็น 20 นาทีต่อครั้ง

5 การตัดสิน (2) การเรียงอันดับของทีมนับจากจำนวนโจทย์ที่ทำ ได้ (Problem Solved) เป็นหลัก ถ้ามีทีมที่ทำได้จำนวนโจทย์เท่ากัน ให้เรียงตาม เวลา (Total Time) จากน้อยไปมาก หากมีตั้งแต่สองทีมขึ้นไปที่มีจำนวนข้อ Problem Solved และ Total Time เท่ากันพอดี ให้พิจารณาจากเวลาของข้อสุดท้ายที่ทีมนั้นๆ ทำได้ โดยไม่คำนึงถึงเวลาที่เกิดจาก Penalty ของข้อนั้น ใครทำได้ก่อนเป็นผู้ชนะ หากเท่ากันอีกจึง พิจารณาข้อก่อนหน้าตามลำดับ

6 การตัดสิน (3) หากพบเจตนาในการทุจริตของทีมใดๆ คณะกรรมการมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การแข่งขัน หากมีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการแข่งขัน ต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 นาทีหลังจาก สิ้นสุดการแข่งขัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ในการตัดสิน เป็นกรณีไป และการตัดสินของคณะกรรมการ จัดการแข่งขันถือเป็นสิ้นสุด

7 Programming Environment HardwareDell optiplex 930 core i3-2120 Ram 4 GB Operating SystemUbuntu 12.04.3 LTS Linux (64-bit) Desktop : GNOME Programming Contest Control PC2 Version 9.3-2704 Programming Environment Java Version 1.7.0_25 C/C++ GCC 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) IDEJava - Eclipse 4.3.1 C/C++ - CDT 8.2.1 under Eclipse 4.3.1 Editorsvi/vim, gvim, emacs, gedit Note: มี Practice Session ก่อนวันแข่งขันจริง

8 สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน

9 วิธีการแข่งขัน

10 ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา

11 การใช้ PC 2 Login Submit Program Clarification Request Scoreboard

12 Login (1)

13 Login (2)

14 Login (3) เริ่มต้นโปรแกรม pc2team กรอก Login Name และรหัสผ่าน

15 เมื่อ login สำเร็จ ยังไม่เริ่ม การแข่งขัน

16 เมื่อเริ่มการแข่งขัน

17 การทำงานกับ PC 2 เขียนโปรแกรมโดยใช้ Eclipse หรือ Editor ส่งโปรแกรมไปยังเครื่องตรวจ สอบถามข้อสงสัย

18 การส่งโปรแกรม คลิกส่ง ที่นี่

19 ยืนยันการส่งโปรแกรม ยืนยัน การส่ง เครื่องตรวจ ตอบรับ และแจ้ง ID

20 ผลการตรวจ ไม่ ผ่าน ผ่าน

21 การสอบถามข้อสงสัย พิมพ์คำถาม แล้ว submit ยืนยัน คำถาม

22 คำอธิบายข้อสงสัย

23 รายการถามตอบทั้งหมด

24 การเขียนโปรแกรมด้วย Eclipse IDE

25 เรียกใช้โปรแกรม Eclipse

26 การสร้าง C++ Project (1) เลือก File -> New -> Project…

27 การสร้าง C++ Project (2)

28 การสร้าง C++ Project (3)

29 เลือกใช้ C/C++ Perspective

30 เลือก Perspective ที่ต้องการ

31 หลังเลือก C/C++ Perspective

32 สร้าง Execution File เลือก Project -> Build Project

33 แสดงแถบเครื่องมือ

34 การใช้แถบเครื่องมือ การ Compile การ Execute

35 ผลการรัน

36 การสร้าง Java Project

37 การสร้าง Java Project (1) เลือก File -> New -> Project…

38 การสร้าง Java Project (2)

39 ระบุชื่อ Project เลือกใช้ Java Perspective

40 สร้าง Class File เลือก New -> CLass

41 ระบุชื่อ Class

42 เขียนโปรแกรมและสั่งรัน

43 ผลลัพธ์ปรากฏที่ Console

44 การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Command Line Tools

45 คำสั่ง Command line ภา ษา CompileRun Cgcc –o executename filename.c executenam e C+ + g++ –o executename filename.cpp executenam e Jav a javac filename.javajava filename

46 ลิงค์โปรแกรม ACM ICPC World Finals Contest Image Installation Directions –http://pc2.ecs.baylor.edu/icpc2014/Im ageBuildInstructions.htmlhttp://pc2.ecs.baylor.edu/icpc2014/Im ageBuildInstructions.html Download ubuntu-12.04.3-icpc2014- amd64.iso ติดตั้งเสร็จจะพร้อมสำหรับการใช้งานเหมือน เครื่องแข่งจริง –http://pc2.ecs.baylor.edu/icpc2014/ubuntu- 12.04.3-icpc2014-amd64.isohttp://pc2.ecs.baylor.edu/icpc2014/ubuntu- 12.04.3-icpc2014-amd64.iso

47 แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ฝึกทำโจทย์ที่ http://uva.onlinejudge.org/http://uva.onlinejudge.org/ ขอขอบคุณต้นแบบเอกสารฉบับนี้ http://www.ict.mahidol.ac.th/acmicpc2012/d ownload.html http://www.ict.mahidol.ac.th/acmicpc2012/d ownload.html http://icpcasia.blogspot.com/ กฎกติกา – http://icpcasia.blogspot.com/ http://icpcasia.blogspot.com/ – http://icpc.baylor.edu http://icpc.baylor.edu – http://hi.baidu.com/cjhwang http://hi.baidu.com/cjhwang


ดาวน์โหลด ppt สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ( องค์การ มหาชน ) --- SIPA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google