งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคำนวณหาค่า Factor ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลางงานก่อสร้าง ของทางราชการ พ. ศ.2555 โดย กลุ่มงานประมาณราคา สำนักงาน ออกแบบ สำนักการโยธา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคำนวณหาค่า Factor ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลางงานก่อสร้าง ของทางราชการ พ. ศ.2555 โดย กลุ่มงานประมาณราคา สำนักงาน ออกแบบ สำนักการโยธา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคำนวณหาค่า Factor ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลางงานก่อสร้าง ของทางราชการ พ. ศ.2555 โดย กลุ่มงานประมาณราคา สำนักงาน ออกแบบ สำนักการโยธา

2 การคำนวณหาค่า Factor F ค่า Factor F คือค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการหรือค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect Cost) ประกอบด้วย ค่าอำนวยการ ค่าดอกเบี้ย ค่ากำไร ค่าภาษี ตาราง Factor F ให้ใช้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดฉบับล่าสุด เพื่อความสะดวกและลด ข้อผิดพลาด กำหนดไว้ในรูปตาราง Factor F เพื่อความสะดวกและลด ข้อผิดพลาด กำหนดไว้ในรูปตาราง Factor F

3 การคำนวณหาค่า Factor F ( ต่อ )  หมวดค่าอำนวยการ 1. หมวดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการประกวดราคา และทำสัญญา 2. หมวดค่าใช้จ่ายสำนักงาน ที่พักคนงานและ โรงงาน ( ไม่รวมค่าใช้จ่ายสำนักงานผู้ว่าจ้าง ) 3. หมวดค่าใช้จ่ายบริหารโครงการ และ บุคลากรในการดำเนินการก่อสร้าง 4. หมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยง

4 การคำนวณหาค่า Factor F ( ต่อ ) ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทางและ งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม มีประเภทงานละ 12 ตาราง ค่าล่วงหน้าจ่าย / เงินประกันผลงานหัก / ดอกเบี้ย เงินกู้ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 1. 0/0/7/7 %7. 5/5/7/7 % 2. 5/0/7/7 %8. 10/5/7/7 % 3. 10/0/7/7 %9. 15/5/7/7 % 4. 15/0/7/7 %10. 5/10/7/7 % 5. 0/5/7/7 %11. 10/10/7/7 % 6. 0/10/7/7 %12. 15/10/7/7 % กรมบัญชีกลาง กระทรวงการค ลัง

5 Factor F งาน อาคาร ตาราง Factor F 10-10-7-7 ตาราง Factor F 10-10-7-7 ตัวอย่า ง

6 Factor F งาน ทาง ตาราง Factor F 10-10-7-7 ตาราง Factor F 10-10-7-7 ตัวอย่า ง

7 Factor F งานทาง

8 Factor F งาน สะพาน และท่อ เหลี่ยม ตาราง Factor F 10-10-7-7 ตาราง Factor F 10-10-7-7 ตัวอย่า ง

9 การคำนวณหาค่า Factor F ( ต่อ )  ขั้นตอนการคำนวณหาค่า Factor F 1. เลือกชุดตาราง Factor F ตามประเภทงานก่อสร้าง 2. ใช้ตาราง จากการกำหนดเงินล่วงหน้า เงินประกัน ผลงาน ดอกเบี้ยและภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. ค่า Factor F คำนวณจาก สูตร

10 การคำนวณหาค่า Factor F  ตัวอย่างการคำนวณหาค่า Factor F งาน อาคาร

11 การคำนวณหาค่า Factor F  ตัวอย่างการคำนวณหาค่า Factor F งาน ทาง

12 การคำนวณหาค่า Factor F  ตัวอย่างการคำนวณหาค่า Factor F งาน สะพานและท่อเหลี่ยม

13 การคำนวณหาค่า Factor F จากแหล่งเงินที่ไม่ต้อง ชำระภาษี

14

15  ตัวอย่างการคำนวณหาค่า Factor F กรณีใช้ เงินกู้ปลอดภาษีร่วมงบประมาณ การคำนวณหาค่า Factor F จากแหล่งเงินที่ไม่ต้อง ชำระภาษี

16  ตัวอย่างการคำนวณหาค่า Factor F กรณีใช้ ร่วมกัน การคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคารกรณีงบประมาณทั้งงบปกติ และงบปลอดภาษีฯ ร่วมกัน

17 การคำนวณหา Factor ช่องรวมในรูป Factor ช่อง Factor F ฝนตกชุก 1 และฝนตกชุก 2 จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง หาจาก รวมในรูป Factor ฝนตกชุก 1 = Factor F ฝนตก ชุก 1/ ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมในรูป Factor ฝนตกชุก 2 = Factor F ฝนตก ชุก 2/ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวอย่าง 10-10-7-7 ต้นทุน 100 ล้าน รวมในรูป Factor ฝนตกชุก 1 = 1.1963/1.07 = 1.1180 รวมในรูป Factor ฝนตกชุก 2 = 1.2154/1.07 = 1.1358 การคำนวณหาค่า Factor F จากแหล่งเงินที่ไม่ต้อง ชำระภาษี

18 การคำนวณหาค่า Factor Fn

19 การคำนวณค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษ สูตรการคำนวณหาค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ FCFC =1 + ∑M C ( ∑M A x F A )+( ∑M B x F B ) FAFA = Factor F งาน ก่อสร้างทาง FBFB = Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม FCFC = Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ∑M A = ผลรวมค่างานต้นทุนงาน ก่อสร้างทาง ∑M B = ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง สะพานและท่อเหลี่ยม ∑M C = ผลรวมค่างานต้นทุนค่าใช้จ่ายพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

20 การคำนวณค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษ ( ต่อ )

21 การคำนวณค่า Factor Fn

22 การคำนวณค่า Factor F n ( ต่อ )

23

24 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การคำนวณหาค่า Factor ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลางงานก่อสร้าง ของทางราชการ พ. ศ.2555 โดย กลุ่มงานประมาณราคา สำนักงาน ออกแบบ สำนักการโยธา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google