งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 โครินท์ 5:11- 15 เพราะเหตุที่เราเกรงกลัวองค์พระผู้ เป็นเจ้าอย่างจับใจ เราจึงชักชวนคน ทั้งหลาย เราเป็นอย่างไรก็เป็นที่ ประจักษ์แก่พระเจ้า และข้าพเจ้าหวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 โครินท์ 5:11- 15 เพราะเหตุที่เราเกรงกลัวองค์พระผู้ เป็นเจ้าอย่างจับใจ เราจึงชักชวนคน ทั้งหลาย เราเป็นอย่างไรก็เป็นที่ ประจักษ์แก่พระเจ้า และข้าพเจ้าหวัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2 โครินท์ 5:11- 15 เพราะเหตุที่เราเกรงกลัวองค์พระผู้ เป็นเจ้าอย่างจับใจ เราจึงชักชวนคน ทั้งหลาย เราเป็นอย่างไรก็เป็นที่ ประจักษ์แก่พระเจ้า และข้าพเจ้าหวัง ว่าเราได้ปรากฏประจักษ์แก่จิตสำนึก ผิดและชอบของท่านด้วย นี่ไม่ใช่เป็น การยกย่องตัวเองกับท่านทั้งหลาย อีก แต่เราให้ท่านมีโอกาสที่จะนำเรา ออกอวดได้ เพื่อท่านจะได้มีข้อโต้ตอบคน เหล่านั้นที่ชอบอวดในสิ่งซึ่งปรากฏ แต่มิได้อวดในสิ่งซึ่งอยู่ในจิตใจ

2 เพราะว่าถ้าเราได้ประพฤติอย่างคน เสียจริต เราก็ได้ประพฤติเพราะเห็น แก่พระเจ้า หรือถ้าเราประพฤติอย่าง คนปกติก็เพื่อประโยชน์แก่ท่าน ทั้งหลาย เพราะว่าความรักของพระ คริสต์ได้ครอบครองเราอยู่ เพราะเรา คิดเห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อ คนทั้งปวง เหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึง ตายแล้ว และพระองค์ได้ทรงวายพระชนม์เพื่อ คนทั้งปวง เพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิต อยู่จะมิได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเอง อีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรง สิ้นพระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมาเพราะ เห็นแก่เขาทั้งหลาย

3 แรงจูงใจเบื้องหลังงาน พันธกิจ 1. มีความยำเกรงต่อพระ เจ้า ( ข้อ 11) 1.1 ชักชวนคนมาเชื่อพระเจ้า ( ข้อ 11 ก ) 1.2 สำแดงชีวิต ( ข้อ 11 ข - 12)

4 ก. ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อพระ พักตร์พระเจ้า ( ข้อ 11 ข ) ข. ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อหน้าคน ทั้งปวง ( ข้อ 11 ค -12)

5 2. มีความรักของพระเจ้า ครอบครองจิตใจ ( ข้อ 13-15) 2.1 อยู่เพื่อพระเจ้า ( ข้อ 13 ก, 15) 2.2 อยู่เพื่อผู้อื่น ( ข้อ 13 ข ) 2.3 ตายต่อตัวเอง ( ข้อ 14)


ดาวน์โหลด ppt 2 โครินท์ 5:11- 15 เพราะเหตุที่เราเกรงกลัวองค์พระผู้ เป็นเจ้าอย่างจับใจ เราจึงชักชวนคน ทั้งหลาย เราเป็นอย่างไรก็เป็นที่ ประจักษ์แก่พระเจ้า และข้าพเจ้าหวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google