งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ๕๗ หมู่ ถ. ชลประทาน ต. โขมง อ. ท่าใหม่ จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ๕๗ หมู่ ถ. ชลประทาน ต. โขมง อ. ท่าใหม่ จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ๕๗ หมู่ ถ. ชลประทาน ต. โขมง อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี ๒๒๑๗๐

2 ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

3 Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภท “ ตารางคำนวน ” หรือ “Spreadsheet” มักใช้ในการคำนวนทางธุรกิจ ซึ่งจะ ช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยากและลดเวลาการคำนวน และยัง สามารถสรุปและวิเคระห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยใน การตัดสินใจ

4 จะเหมือน version 2010 และได้ปรับเปลี่ยนหน้าตาจาก version 2007 ไปเล็กน้อย โดยเปลี่ยนปุ่ม Office Button กลับเป็น Menu File แต่ ยังคงรูปแบบ Ribbon ไว้ 2010 2007

5 Ribbon Title Bar Menu File Quick Access Tool Bar Name Box Formula Bar Worksheet Sheet Tabs View Buttons Scroll Bar Zoom Slider Status Bar

6 Wookbook (Excel File) Wookshee t 1 Wookshee t 2 Wookshee t 3 And more..

7 Columns Rows Active Cell New Worksheet Button Name of Active Cell

8  Auto Complete ช่วยในการป้อนข้อมูลซ้ำๆกัน  Auto Fill ช่วยในการป้อนข้อมูลที่เป็นลำดับขั้น เช่น ตัวเลข หรือ เดือน

9 1. เลือก Cell เดียว 2. เลือกกลุ่ม Cell ที่อยู่ติดกัน ( คลิ๊กลาก ) 3. เลือกกลุ่ม Cell ที่ไม่ติดกัน (Ctrl+ คลิ๊ก ) 4. เลือก Cell ทั้งหมดใน Column หรือ Row 5. เลือก Cell ทั้งหมดใน Worksheet (Ctrl+a)

10 1. การเลือกใช้ Worksheet 2. การเปลี่ยนชื่อ Worksheet 3. การเพิ่ม Worksheet 4. การลบ Worksheet

11 1. การปรับขนาดความ กว้าง / สูง ของ Cell 2. การแทรก Cell, Column, Row 3. การลบ Cell, Column, Row 4. การซ่อน Column, Row

12  Normal มุมมองปกติ ที่ใช้งาน Excel  Page Layout มุมมองเอกสารก่อนพิมพ์  Page Break Preview มุมมองที่ช่วยจัดหน้าและขอบเขตการ พิมพ์

13 1. การผสาน Cell (Merge Cell) 2. กำหนดรูปแบบข้อความและตัวเลข (Font & Number) 3. การจัดวางตำแหน่งข้อมูลภายใน Cell (Alignment) 4. การตกแต่ง Cell (Cell Styles) 5. การตกแต่งตารางอัตโนมัติ (Format as Table)

14  Merge & Center  Merge & Across  Merge Cell  Unmerge Cell ความแตกต่างระหว่าง Merge & Center Merge Across และ Merge cells, Merge & Center เป็นการรวมเซลล์ที่ถูกเลือกให้เป็นเซลล์เดียวกัน โดยมีการ จัดรูปแบบข้อความที่อยู่ในเซลล์ดังกล่าวให้อยู่ กึ่งกลาง Merge Across เป็นการรวมเซลล์ที่อยู่ในแนวแถวเท่านั้น ใช้สำหรับขยายขนาด ของเซลล์ในแนวแถว หากเราเลือกเซลล์ที่เป็น คอลัมน์รวมด้วย การใช้ Merge Across จะไม่ส่งผลใดๆเลย Merge cells เป็นการรวมเซลล์ที่ถูกเลือกให้เป็นเซลล์เดียวกัน โดยไม่มีการ จัดรูปแบบข้อความที่อยู่ในเซลล์

15

16

17

18

19

20

21  การป้อนโดยตรงที่ช่อง Cell  การป้อนบน Formula Bar  การป้อนสูตรโดยใช้เมาส์  การแก้ไขสูตรให้เลือก Cell ที่ต้องการแล้ว กด F2 หรือ ดับเบิ้ลคลิก

22  สามารถคัดลอกจาก Cell ได้หลายรูปแบบ เช่น ◦ การคัดลอกทุกอย่างของ Cell ทั้งสูตร ข้อมูล และรูปแบบ ◦ คัดลอกเฉพาะข้อมูล ◦ คัดลอกเฉพาะสูตร ◦ คัดลอกเฉพาะรูปแบบ  คัดลอกสูตรโดยใช้ Auto Fill

23

24  UPPER() ใช้แปลง Cell ข้อความตัวอักษรให้เป็น ตัวพิมพ์ใหญ่  LOWER() ใช้แปลง Cell ข้อความตัวอักษรให้เป็น ตัวพิมพ์เล็ก

25 การใส่สูตรคำนวนใน Excel มีสิ่งที่ต้องทำความ เข้าใจดังนี้ 1. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการคำนวน 2. ลำดับความสำคัญของเครื่องหมาย 3. เครื่องหมายคำนวนทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Formula) 4. เครื่องหมายการเชื่อมข้อความ (Text Formula) 5. เครื่องหมายในการเปรียบเทียบ (Comparison Formula) 6. เครื่องหมายในการอ้างอิง (Reference Formula)

26  เมื่อใช้สูตรในการคำนวนจะต้องเริ่มต้นด้วย เครื่องหมาย (=) เสมอ  การคำนวนจะขึ้นอยู่กับลำดับความสำคัญ ของเครื่องหมาย ถ้าความสำคัญเท่ากันจะ คำนวนจากซ้ายไปขวา  ข้อความที่อยู่ในสูตรคำนวนจะต้องใส่ เครื่องหมาย (“”) ครอบข้อความเสมอ

27

28

29

30

31 การใช้ Function คล้ายกับการใช้สูตรคำนวนทาง คณิตศาสตร์ โดยมีรูปแบบการใช้งานคือ = function(argument1, argument2,...) ตัวอย่างเช่น =SUM(A1:D10) การใช้งานสามารถป้อน Function ลงใน Formula Bar เหมือนกับการป้อนสูตรคำนวน หรือใช้ Function Wizard ช่วย

32

33

34 จากคุณสมบัติ AutoFill นั้นจะทำให้การคัดลอกสูตรมีการ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งของ Cell ที่ใช้อ้างอิง เช่นจาก b1 ไปเป็น b2 หรือ b1 ไปเป็น c1 หากต้องการตรึงตำแหน่ง Cell ที่ใช้อ้างอิงไม่ให้เปลี่ยนแปลงเวลาคัดลอกสูตรทำได้ ดังนี้ ให้ใช้เครื่องหมาย $ ในการตรึง Column หรือ Row เช่น  $a$1 จะเป็นการตรึงทั้ง Column(a) และ Row(1)  b$6 จะเป็นการตรึงเฉพาะ Row(6)  $c3 จะเป็นการตรึงเฉพาะ Column(c)

35

36

37

38 Microsoft Excel 2010 สามารถนำเข้าข้อมูลจาก ภายนอกได้หลายรูปแบบด้วยกันเช่น  Microsoft Access  Website  From Text (txt, csv)  And more…

39 เป็นการนำข้อมูลจาก Sheet อื่นเข้ามาคำนวน หรืออาจจะ สร้าง worksheet หนึ่งที่นำข้อมูลจากหลายๆ sheet เพื่อ มาหาผลรวม สามารถใช้ Consolidate Wizard ช่วย หรือป้อนสูตรเพื่อ อ้างอิง Cell จาก sheet อื่นด้วยตนเอง เช่น =SUM(‘sheet1’!a1:a7)

40

41

42  Picture Effect  Picture Styles  Shape Styles  Adjust  Size & Crop

43 Select Chart Type Resul t

44

45

46 Q/A


ดาวน์โหลด ppt ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ๕๗ หมู่ ถ. ชลประทาน ต. โขมง อ. ท่าใหม่ จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google