งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 Power Point ขั้นตอนการทำสไลด์ รายละเอียดหน้าจอของ Power Point

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 Power Point ขั้นตอนการทำสไลด์ รายละเอียดหน้าจอของ Power Point"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 Power Point ขั้นตอนการทำสไลด์ รายละเอียดหน้าจอของ Power Point
การสร้างสไลด์นำเสนอ

2 Power Point โปรแกรม Power Point เป็นโปรแกรมนำเสนอข้อมูล
เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Microsoft Office Power Point สามารถผลิต Slide (สไลด์) Audience handout (เอกสารแจกผู้ฟัง) Speaker’s Note (บทบรรยาย) Outline page (แผ่นโครงร่าง)

3 ขั้นตอนการทำสไลด์ วางโครงร่าง การเพิ่มเติมรายละเอียด
เป็นการเตรียมหัวเรื่องที่ต้องการนำเสนอมาจัดเรียงตามลำดับเรื่องที่นำเสนอ การวางหัวข้อจะทำให้ไม่พลาดหัวข้อที่สำคัญ การเพิ่มเติมรายละเอียด ใส่รายละเอียดในแต่ละหัวข้อ หากต้องการบรรยายเองการใส่รายละเอียดอาจ ไม่จำเป็น

4 ขั้นตอนการทำสไลด์ การใส่ วัตถุต่างๆในสไลด์ การปรับแต่งสไลด์ให้สวยงาม
วัตถุในที่นี้หมายถึง ภาพ กราฟ ตาราง หรือ ผัง อื่นๆ เป็นการเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับภาพ การปรับแต่งสไลด์ให้สวยงาม ได้แก่ การปรับแต่งตัวอักษร การปรับแต่งสีของสไลด์ หรือ สีตัวอักษรให้สะดุดตา เพิ่มความน่าสนใจขณะนำเสนอสไลด์ การทำ Page Transition หรือ การทำ Animation ให้ตัวอักษร

5 ขั้นตอนการทำสไลด์ เตรียมการนำเสนอจริง การพิมพ์เอกสารแจกผู้ฟัง
เป็นการซ้อมพูดให้เข้ากับสไลด์ และ กำหนดระยะเวลาให้เหมาะสม การพิมพ์เอกสารแจกผู้ฟัง เมื่อสไลด์เสร็จสมบูรณ์ ควรพิมพ์เอกสารแจกผู้ฟัง ซึ่ง Power Point สามารถพิมพ์ในรูปเอกสาร

6 Power Point รายละเอียดหน้าจอ การเข้า Power Point Title bar Menu bar
Tool bar แถบมุมมอง การเข้า Power Point Start-->Program--> MS. Power Point

7 Power Point การสร้างสไลด์นำเสนอทำได้ 3 แบบ การสร้างสไลด์จาก สไลด์เปล่า
Auto Content Wizard Template Blank presentation การสร้างสไลด์จาก สไลด์เปล่า เมื่อเข้าโปรแกรมแล้วเลือก Blank presentation-->OK-->เลือกรูปแบการจัดวางสไลด์--> OK

8 Power Point Power Point Views Slide View Note Page View Outline View
Slide Sorter View Slide Show View

9 Power Point การ เปิด การ Save และ การออกจากโปรแกรม การทำงานกับ Text
การเปิด File-->Open-->เลือกชื่อไฟล์-->Open การบันทึกไฟล์ File-->Save/Save as-->เลือกไดว์-->พิมพ์ชื่อไฟล์-->OK การออกจากโปรแกรม File--> Exit การทำงานกับ Text การเปลี่ยนชนิดตัวหนังสือ ทำตัวหนังสือ หนา เอียง ขีดเส้นใต้ การเปลี่ยนสีตัวอักษร

10 Power Point การเปลี่ยน และ การใช้/ยกเลิก Bullets
การเปลี่ยน Format-->Bullet-->เลือกรูปใหม่-->OK การยกเลิก/ใช้ กดปุ่ม Bullet ที่ Tool bar การเปลี่ยนลำดับความสำคัญของหัวข้อ ใช้ปุ่ม ลูกศรซ้าย-ขวา ที่ Tool bar เพื่อเพิ่มหรือลดหัวข้อ ขณะที่อยู่ในมุมมอง Outline View สามารถใช้ ลูกศรขึ้น-ลง ทำการย้ายหัวข้อขึ้นลง

11 Power Point การจัดลำดับสไลด์ การเพิ่มวัตถุ
ทำได้ 2 มุมมอง คือ Outline View และ Slide Sorter View โดยการ Drag and Drop ที่ตำแหน่งที่ต้องการ การเพิ่มวัตถุ ที่มุมมอง Slide View-->กด Clip Art-->เลือกแถบ Clip Art/Picture-->เลือกภาพที่ต้องการ-->กดปุ่ม Insert

12 Power Point การเพิ่มกราฟ การแต่งพื้นหลัง การใส่ Header/Footer
ที่มุมมอง Slide View-->กดปุ่มกราฟ-->ใส่ข้อมูลในตาราง-->คลิกเมาส์นอกบริเวณกราฟ การแต่งพื้นหลัง ที่มุมมอง Slide View-->คลิกปุ่มขวา-->Background-->เลือกสี-->OK การใส่ Header/Footer คำสั่ง View-->Header/footer-->เลือกแถบ Slide-->กรอกรายละเอียด-->กด Apply to all

13 Power Point การใช้ Master View
คำสั่ง View-->Master-->Slide-->กำหนดค่าต่างๆ-->ย้ายไปยังมุมมองอื่นๆ ค่าต่างๆเช่น ตัวอักษร สี สีสไลด์ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หัวกระดาษท้ายกระดาษ Effect ต่างๆ

14 Power Point Page Transition เทคนิคการเปลี่ยนหน้าจอ
ที่ Master View-->คำสั่ง Slide show-->Slide Transition-->เลือกรูปแบบการเปลี่ยนสไลด์-->เลือกความเร็วในการเปลี่ยน-->เลือกวิธีการเปลี่ยนสไลด์(มือ/อัตโนมัติ)-->เลือกเสียงประกอบ--> Apply to all Animation เทคนิคการเคลื่อนไหวของตัวอักษรหรือภาพ ที่ Master View-->คลิกปุ่มขวาบริเวณข้อความ--เลือก Custom Action--> เลือกแถบ add effect-->เลือกลักษณะการเริ่มต้นการเคลื่อนไหว Start --> เลือกทิศทางการเคลื่อนไหว Direction --> เลือกความเร็ว Speed -->ใช้ Effect option ในจัดกลุ่มระดับย่อหน้า


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 Power Point ขั้นตอนการทำสไลด์ รายละเอียดหน้าจอของ Power Point

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google