งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Karoon Ramkaroon, Resident 2 nd year. Patient information  หญิงไทย คู่ อายุ 40 ปี  อาชีพ ค้าขาย  ภูมิลำเนา อ. รัษฎา จ. ตรัง  Chief complaint  แน่นหน้าอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Karoon Ramkaroon, Resident 2 nd year. Patient information  หญิงไทย คู่ อายุ 40 ปี  อาชีพ ค้าขาย  ภูมิลำเนา อ. รัษฎา จ. ตรัง  Chief complaint  แน่นหน้าอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Karoon Ramkaroon, Resident 2 nd year

2 Patient information  หญิงไทย คู่ อายุ 40 ปี  อาชีพ ค้าขาย  ภูมิลำเนา อ. รัษฎา จ. ตรัง  Chief complaint  แน่นหน้าอก 30 min PTA

3 Present illness – 30 นาทีก่อน ขณะกำลังนอนหลับ แน่นหน้าอกตรง กลางทั่วๆ หายใจไม่ออก ไม่ร้าวไปไหน เหงื่อแตก มือเท้าเย็น ใจสั่น เหนื่อยๆ คลื่นไส้อาเจียน 3 ครั้ง เป็นน้ำลายปนเศษอาหาร ถ่ายเหลว 1 ครั้งเป็นน้ำ ปริมาณไม่มาก ปวดมวนท้องเล็กน้อย

4 PMH – No U/D – No current medication – Seafood allergy

5 Physical examination GA : good consciousness, look anxious, no cyanosis V/S : BT 37 C, BP 140/90 mmHg, PR 100/min regular, RR 30/min HEENT : no injected conjunctiva, thyroid gland not enlarge CVS : tachycardia, regular rhythm, no murmur RS : minimal rhonchi both lung Abd : soft, generalized mild tender, no guarding, hyperactive BS Ext : cold palm and sole NS : E4V5M6, motor gr 4 at least all

6 Problem list Acute chest discomfort Vomit & Diarrhea Acute abdominal pain Seafood allergy

7 Differential diagnosis 1.Anaphylaxis 2.Acute gastroenteritis 3.Angina pectoris

8

9 Term “Anaphylaxis” first use in 1902, when Portier and Richet vaccinated their dog by sea- anemone toxin and cause it dead

10 Pathophysiology – Common type is IgE-related hypersensitivity – Ag sensitize IgE-Ab that bind to mast cell and basophils cause degranulation reaction – To Release Histamine, Leukotrienes, Prostaglandin and PAF that cause smooth muscle spasm, vasodilatation, increase vascular permeability and stimulation of nerve ending

11

12

13 2011 World Allergy Organization Guideline

14

15 Clinical manifestation – Symptom start from seconds to several hours – 90% : skin & mucosa lesion – RS : nasal congestion, rhinorrhea, cough, hoarseness, shortness of breath, wheezing, stridor – CVS : Dizziness, syncope, chest pain, palpitation, hypotension – GI : Dysphagia, N/V, diarrhea, bloating – NS : Headache, dizziness, blurred vision

16

17

18

19

20

21

22

23 Medication First line (Priority medication) – Epinephrine 1:1000 (1mg/ml) IM 0.01 mg/kg, max 0.5 adult (0.3 child) Second line – H1-antihistamine IV, eg: Chlopheniramine 10 mg (adult), diphenhydramine (Benadryl) 25-50mg in child – B2-adrenergic agonist, eg: Salbutamol NB – Glucocorticoid IV, eg: Hydrocortisone 200mg, methylprednisolone 50-100 mg – H2-antihistamine IV, eg: ranitidine 50 mg

24 Comment Treatment – Early recognition – Epinephrine is drug of choice and must be administrated – In case of Insect stinger, apply tourniquet at proximal part of lesion and administration of 0.2 ml of Epinephrine 1:1,000 into site and remove Ag – Hypotension : Epinephrine or Dopamine infusion and volume expander such as NSS (Drug of choice is Dopamine) – Respiratory support and bronchodilator NB – Antihistamine, H1 + H2 blocker is more effective than alone – IV or PO corticosteroid is for alleviate late recurrence (equal effective) – The incidence of rebound anaphylaxis is up to 20%. Patients should be observed in the emergency department for 4 to 24 hours before discharge

25 Anaphylaxis


ดาวน์โหลด ppt Karoon Ramkaroon, Resident 2 nd year. Patient information  หญิงไทย คู่ อายุ 40 ปี  อาชีพ ค้าขาย  ภูมิลำเนา อ. รัษฎา จ. ตรัง  Chief complaint  แน่นหน้าอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google