งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Vilasinee Hirunpanich B. Pharm(Hon), MSc in Pharm (Pharmacology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Vilasinee Hirunpanich B. Pharm(Hon), MSc in Pharm (Pharmacology)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Vilasinee Hirunpanich B. Pharm(Hon), MSc in Pharm (Pharmacology)
Calcium channel blockers (CCB) Vilasinee Hirunpanich B. Pharm(Hon), MSc in Pharm (Pharmacology)

2 Calcium channel blockers (CCB)
Inhibit Ca2+ influx from outer cell

3 การควบคุมการผ่านเข้าออกของ calcium channel
1.Na+/Ca2+ exchanger 3 Na+ ion / 1 Ca2 2.Voltage-dependent Ca2+ channel action potential พบที่หัวใจ 3.Receptor-operated Ca2+ channel ควบคุมโดย ligand ที่จับกับ receptor

4 Calcium channel blockers
ยับยั้งที่ alpha1 subunit เปลี่ยนแปลง conformation ของ Ca channel ยับยั้งการไหลเข้าของ Ca

5 Type of Ca2+ channel L-type, T-type, N-type, P-type
L-type Ca2+ channel เป็นชนิดที่สำคัญที่สุดในการหดตัวของหลอดเลือดและการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ

6 Chemistry of CCB Phenylalkylamine Benzotriazepine
Verapamil, beprildil Benzotriazepine diltiazem Dihydropyridine (DHP) Nifedipine, amlodipine, felodipine, nicardipine, Diphenylpiperizine ใช้ในการรักษาไมเกรน Cinnarizine, flunarizine

7 Pharmacodynamic

8 Mechanism of action specific Inhibit voltage gated Ca2+ channel
bind at inner side of the membrane and bind more selective to channel in depolarized cell. The result is marked decrease Ca2+current …………. SM relaxation.

9 Pharmacological effects

10 1. Smooth muscle Arterioles appear to be more sensitive than vein
ลด peripheral vascular resistance (PVR) ของหลอดเลือด DHP เช่น nifedipine ให้ผลต่อกล้ามเนื้อเรียบของผนังหลอดเลือดมากกว่ายา verapamil, diltiazem

11 ลดการนำส่งสัญญาณของ SA/AV node
2. Cardiac muscle ลดการนำส่งสัญญาณของ SA/AV node Negative chronotropic และ inotropic …….decrease contractile force Reduce O2 requirement in angina Decrease LVH แต่น้อยกว่ายากลุ่ม ACEI Verapamil>diltiazem>nifedipine

12 3. Skeletal muscle CCB ไม่ค่อยมีผลต่อกล้ามเนื้อลายของกล้ามเนื้อ
เพราะในการหดตัวของกล้ามเนื้อลายอาศัย Ca2+ ที่สะสมอยู่ภายในกล้ามเนื้อ โดยจำเป็นต้องอาศัย Ca2+ จาก transmembrane

13 4. Cerebral vasospasm and infract following subarachnoid hemorrhage
Nimodipine (DHP) มีความจำเพาะสูงต่อ cerebral blood vessel พบว่าสามารถลดอัตราการตายจาก subarachnoid hemorrhage ได้ดี

14 ยามีรายงานว่าสามารถลด hypertrophy ของไตได้ ลด proteinuria
5. renal ยามีรายงานว่าสามารถลด hypertrophy ของไตได้ ลด proteinuria

15 มีผลเล็กน้อยต่อการหลั่งสารจากต่อมและ nerve ending ต่างๆ
6. Other effects มีผลเล็กน้อยต่อการหลั่งสารจากต่อมและ nerve ending ต่างๆ Verapamil เคยมีการรายงานว่าทำให้ลดการหลั่ง insulin การทดลองในหลอดทดลองพบว่าสามารถรบกวนการแข็งตัวของเกร็ดเลือด ป้องกันการเกิด atheromatous lesion ในสัตว์ทดลอง. Verapamil มีฤทธิ์ non-specific antiadrenergic effect….peripheral vasodilation

16

17 Pharmacokinetic Completely absorption from GI tract
High first pass effect High protein bounding Extensive metabolism

18 CCB Phenylalkylamine Benzothiazepine Dihydropyridine Verapamil
Gallopamil Benzothiazepine Diltiazem Dihydropyridine Amlodipine Felodipine Nicardipine Nifedipine nitrendipine

19 Toxicities common toxicities facial Flushing Dizziness Nausea Peripheral edema gingival hyperplasia Constipation (verapamil) Reflex tachycardia (esp. for DHP but not for verapamil, diltiazem) High dose; cardiac depression, cardiac arrest, bradycardia, AV block

20 Drug interactions Digitalis…..AV block (กด SA/AV node)
Beta-blocker….AV block, heart failure Quinidine…..hypotension

21 Clinical uses Hypertension มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ได้ในผู้ป่วยที่มี renin ต่ำ, คนดำ, ไขมันสูง, gout, DM, หอบหืด Angina Arrhythmia

22 Thank you


ดาวน์โหลด ppt Vilasinee Hirunpanich B. Pharm(Hon), MSc in Pharm (Pharmacology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google