งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวเสาวนีย์ ใจขำ โรงเรียนปากพลี วิทยาคาร จังหวัดนครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวเสาวนีย์ ใจขำ โรงเรียนปากพลี วิทยาคาร จังหวัดนครนายก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อ 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวเสาวนีย์ ใจขำ โรงเรียนปากพลี วิทยาคาร จังหวัดนครนายก

3 แบบทดสอบก่อนเรียน เล่มที่ 8 เรื่อง FOOD & DRINK 1. A : What do you like to eat with rice? B : I like to eat …………… with rice. a. hamburger b. omelette c. salad d. fried rice 2. A : What does your dad drink soda with? B : He drinks soda with …………….. a. whisky b. beer c. wine d. milk 3. ______ gives us fat. a. Fruit salad b. Soup c. Hamburger d. Rice 4. For a balanced diet, we must eat _____which are main food groups. a. wine, iced tea, fried rice, fried egg b. rice, spaghetti, coke, tea c. milk, coffee, noodles, soup d. fruit salad, omelette, water, milk 3 Direction Read the questions and choose the best answer.

4 5. We _____ play during meals. a. shouldb. shouldn’t b. dod. like to 6. Which are food and drink ? a. Ice cream and salad b. Water and beer c. Salad and coke d. Curry and rice 7. I have a______ and ______. a. hamburger, milk b. butter, milk c. curry, milkd. soup, milk 8. Which is the same drink group ? a. Tea, spaghetti b. Omelette, beer c. Curry, tea d. Iced tea, whisky 9. Which is the healthy food? a. Cake, coffee b. Potato chip, coke c. Hamburger, sodad. Noodles, milk 10. Which is the fast food group ? a. Curry, spaghetti, noodles b. Soup, fried egg, beer c. Soda, coffee, coconut d. coke, hamburger, potato chip 4

5 5 1.b 2.a 3.c 4.d 5.b 6.c 7.a 8.d 9.d 10.d ทำคะแนน ได้น้อย ไม่ ต้องกังวล นะจ้ะ เปิดหน้า ต่อไปเลย Healthy Food.

6 1.1. 2.2. 3.3. อ่านออกเสียง คำศัพท์ สำนวน โครงสร้าง ประโยค และบทอ่าน เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ตระหนักในความสำคัญของอาหารและ เครื่องดื่มที่มีประโยชน์ (Healthy Food) และมีโทษต่อสุขภาพ (Fast Food) อ่านบทสนทนา และตอบคำถามจากบท สนทนาที่อ่านได้อย่างถูกต้อง 6 Salad

7 7 Activity 1 Read vocabulary and match to the pictures. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ วิชาภาษาอังกฤษ อ 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 8 เรื่อง Food and drink 1. coffee = ……. 2. soda = …… 3. fruit salad = ……4. wine = …… 5. omelette =…… 6. whisky =……7. coke = …… 8. noodles =…… 9. hamburger = …… 10. rice =……… A B C D E FG H I J

8 8 11. spaghetti =…… 12. beer =…… 13. water = ……. 14.fried egg =…... 15. iced tea =…… 16. tea =…… 17. fried rice =…… 18. milk = …… 19. curry =…… 20. soup =…… K L M NO P Q R S T

9 9 Unscramble letters to be the words and match to the pictures. 1. oleonds = 2. newi = 3. moletete = 4. tae = 5. bamhurreg = 6. sykihw = 7. efirdgeg = 8. iklm = 9. ritfulaads = 10. titehapgs = Activity 2

10 1010 Activity 3 Read vocabulary, match to the pictures and write in the right groups. 1. chocolate11. pear21. peach 2. grape12. strawberry22. coffee 3. cake13. carrot23. butter 4. cookies14. potato chips24. chicken 5. ice cream15. pineapple25. tomato 6. potato16. pork chop26. corn 7. milk17. broccoli27. egg 8. pizza18. wine28. ham 9. tea19. cheese29. watermelon 10.steak20. water30. bread Drinks Meat Fruit Other Sweet / Desserts Vegetables

11 1 Complete the conversation with the most suitable alternative. Activity 4 a.What about dessertb. It isn’t really hot. c.I’ll come back in a few minutes.d. Right e. Here you are. f. I’d have both At the restaurant Customer : May I have a menu, please? Waiter: Yes, (1)……………………………… Customer : What do you recommend? Waiter : Today we have “Tom Yam Kung” and fried shrimp. Customer : (2)………………………. Is Tom Yam Kung spicy? Waiter: No. (3)…………………………………… Customer : (4) ……………………………………..? Waiter: We have ice cream and chocolate cake. Customer : I will have ice cream. Waiter: (5) ………………………………………… Customer : (6) …………………………………………. 1.= ….., 2. = ….., 3. = ….., 4. = ….., 5. = ….., 6. = …..

12 1212 Read the passages and choose the best answer. Activity 5 a. Heat the oil in a frying pan. b.Then stir the eggs. c.Add a little fish sauce. d.Break two or three eggs and put them in a bowl. e.Pour the mixture into the pan. f.When the fried egg is cooked on one side, flip it over. g.Put it on a plate and serve it. 1. Put the following instructions in the right order. =……………………..…… 2. What is the best topic of the passage. a. How to stir the eggs.b. How to fry eggs. c. How to put eggs into a plate.d. How to make eggs. Jane’s Café 12 tables Terrific coffee. Sandwiches ฿ 20 Music Across from school Self-service Use these choices to answer items 3-6 a. Star Black b. Blur Star c. Jane’s Café d. Black Valley 3. The best coffee is at ………………………………… 4.The biggest place is ………………………………… 5.The waiters serve food for customers……………………… 6.The farthest place is …………………………………………….. Black Valley 24 tables good coffee. Sandwiches ฿ 15 No music 5 minutes from school Unfriendly waiters Blue Star 15 tables Medium coffee. Sandwiches ฿ 10 No music 10 minutes from school Self-service Star Black 25 tables ordinary coffee. Sandwiches ฿ 7 No music 20 minutes from school Self-service

13 1313 Read the text and find the meanings of the vocabulary from the list below. Activity 6 Soda Drinks Are Not Healthy Whether you call it soda, pop, or coke, these caffeinated drinks are not healthy for you, but so many people drink soda drinks because they taste good and come in tons of different flavors. They're fairly cheap, especially if you buy the two litter bottles, and pretty easy to find in almost any gas station, grocery store, pharmacy, or retail store. http://www.thefemaleview.com/soda-is-unhealthy/ 1. caffeinated 2.Flavors 3.Taste 4. Fairly 5. Especially 6. Grocery store 7. Pharmacy 8. Retail store a.to have a particular kind of taste taste good / delicious / sweet / fresh etc. b. a shop or a part of a shop where medicines are prepared and sold. c. more than a little, but much less than very. d. to a particularly high degree or much more than usual. e.the sale of goods in shops to customers, for their own use and not for selling to anyone else. (wholesale) f.a substance in tea, coffee, and some other drinks that makes you feel more active. g.the particular taste of a food or drink. h.food and other goods that are sold by a grocer or a SUPERMARKET. 6……. 2……. 1……. 5……. 3……. 7……. 4……. 8…….

14 1414 1. I like to eat some………for dinner. 2. I like to have some………… 3. I don’t like …………………4. My breakfast is…………. 5. My brother likes…………very much.6. My mother likes to eat ……….. Read the sentences and fill the words to complete the sentences. Activity 7 7. I like to eat ………for lunch.8. He doesn’t like ……………. 9. Students like to have …………at school.10. Thai people eat …….…….

15 1515 11. I never drink………………12. Baby likes to drink……………. 13. My father likes to drink………… 14. Children like to drink ………. 15. Women like to drink………….16. The men like to drink………. 17. My dad likes to drink soda and…….18. The students shouldn’t drink……. 19. I sometimes drink………..20. I like to drink ……… for lunch break.

16 1616 1. I don’t like hamburger. 2. I have noodles and fried rice for snack. 3. A kind of highly seasoned curry. Read the sentences and check  or  that according to the pictures. Activity 8 4. Coke’s good for your health. 5. He likes rice and soup for breakfast. 6. Hamburger is canned food.

17 1717 Read the conversation and answer the questions. Activity 9 At the restaurant. Ken : Let’s have lunch here. 1_____. Mom : OK. Fast food is good for a hungry boy. Waiter : Good afternoon 2_____. Ken : Yes. Please give me a large hamburger and spaghetti. Waiter : 3_____, Madame? Mom : 4_____ mixed fruit salad. Waiter : Yes, a large hamburger, spaghetti and mixed fruit salad 5_____. Ken : A big bottle of coke. Mom : Coke’s not good for your health 6_____. Waiter : 7_____. ******************************************************* 1. a. I’m thirstyb. I’m tired c. I’m hungryd. I’m busy 2. a. What do you want ? b. Would you like to have a drink ? c. How are you ? d. May I have your order, please ? 3. a. What about the drinks? b. What would you like to have? c. Do you like salad? d. I give you salad.

18 1818 4. a. I don’t want. b. I’d like. c. I don’t like.d. May I have. 5. a. Do you want a drink ? b. What about dessert ? c. What would you like to drink ? d. Would you like some water ? 6. a. beer, pleaseb. Pepsi, please c. tea, please d. milk, please 7. a. Hang on.b. Just a moment. c. I come back later.d. Can you wait ? 8. What food does Ken like to eat? a. Hamburgerb. Coffee c. Fruit saladd. Soup 9. What drink does Ken like to drink? a. Waterb. Whisky c. Beer d. Coke 10. Which is good for health? a. Coffeeb. Milk b. Whiskyd. Beer

19 1919 แบบทดสอบหลังเรียน เล่มที่ 8 เรื่อง FOOD & DRINK 1. We _____ play during meals. a. shouldb. shouldn’t c. dod. like to 2. Which are food and drink ? a. Ice cream and salad b. Water and beer c. Salad and coked. Curry and rice 3. I have a______ and ______. a. hamburger, milk b. butter, milk c. curry, milk d. soup, milk 4. Which is the healthy food? a. Cake, coffee b. Potato chip, coke. c. Hamburger, sodad. Noodles, milk. 5. Which is the same drink group ? a. Tea, spaghetti b. Omelette, beer c. Curry, tea d. Iced tea, whisky Direction Read the questions and choose the best answer.

20 2020 6. A : What do you like to eat with rice? B : I like to eat …………… with rice. a. hamburger b. omelette c. salad d. fried rice 7. A : What does your dad drink soda with? B : He drinks soda with …………….. a. whisky b. beer c. wine d. milk 8. ______ gives us fat. a. Fruit salad b. Soup c. Hamburger d. Rice 9. For a balanced diet, we must eat _____ which are main food groups. a. wine, iced tea, fried rice, fried egg b. rice, spaghetti, coke, tea c. milk, coffee, noodles, soup d. fruit salad, omelette, water, milk 10. Which is the fast food group ? a. Curry, spaghetti, noodles b. Soup, fried egg, beer c. Soda, coffee, coconut d. Coke, hamburger, potato chip.

21 2121 1.b 2.c 3.a 4.d 5.d 6.b 7.a 8.c 9.d 10.d ยินดีด้วยกับคนที่ได้ คะแนนมาก คนที่ ทำไม่ได้ลอง ย้อนกลับไปอ่าน ใหม่นะคะ I like fried egg.


ดาวน์โหลด ppt อ 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวเสาวนีย์ ใจขำ โรงเรียนปากพลี วิทยาคาร จังหวัดนครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google