งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 21/04/54 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงครั้งล่าสุด 21/04/54 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงครั้งล่าสุด 21/04/54 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 เป็นฐานข้อมูลที่ให้สารสนเทศทางการพยาบาลและ สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสำหรับนักวิจัยและนักศึกษาใน สาขาวิชาทางด้าน healthcare, nursing, allied health, alternative and complementary medicine และสาขาที่ เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1986 – ปัจจุบันจาก วารสารมากกว่า 1,015 รายชื่อ ซึ่งให้เอกสารฉบับเต็ม ประมาณ 860 รายชื่อ ให้ข้อมูลจากหนังสือ วิดีโอ และ วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มทางสาขาพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 12,300 รายชื่อ Content

3 นอกจากนี้ยังมี Evidence-based nursing จาก The Joanna Briggs Institute Evidence ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based) ที่สำคัญแหล่ง หนึ่ง ซึ่งนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของคำถามทางคลินิก แทน การนำเสนอจากหลักฐานการวิจัยที่มีอยู่เพียงอย่างเดียว โดย การเริ่มค้นหาจากคำถามทางคลินิกที่สำคัญ จากนั้นทำการ สืบค้นหาข้อมูลและสรุปเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ดีที่สุดที่มี อยู่ในขณะนั้น เพื่อใช้ในการตอบปัญหาหรือคำถามทาง คลินิกเหล่านั้น Content

4 Search Methods Basic Search (การสืบค้นขั้นพื้นฐาน) Advanced Search (การสืบค้นขั้นสูง) Command Line Search (การสืบค้นด้วยชุดคำสั่ง) Look Up Citation (การสืบค้นด้วยข้อมูลอ้างอิง) Figures & Tables Search (การสืบค้นรูปภาพหรือตาราง) Publication Search (ไล่เรียงตามรายชื่อสิ่งพิมพ์)

5 Basic Search 1. พิมพ์คำหรือวลี3. คลิก Search 2. เลือกสืบค้นในเอกสารฉบับเต็ม หรือ วารสารวิชาการ 1 2 3

6 Advanced Search คลิกที่ Advanced เพื่อเลือกการสืบค้นขั้นสูง หรือ การสืบค้นในรูปแบบอื่นๆ

7 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. ระบุเขตข้อมูล 3. ระบุคำเชื่อม 4. เลือกค้นในเอกสารฉบับเต็มหรือวารสารวิชาการ 5. ระบุระยะเวลาที่ตีพิมพ์ 6. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น 7. เลือกประเภทเอกสาร 8. ระบุชนิดเอกสาร 6 4 5 1 3 2 7 8 Advanced Search

8 Advanced Search (ต่อ) 9. ระบุลักษณะเอกสาร 10. ระบุภาษาต้นฉบับ11. ระบุกลุ่มอายุ 12. ระบุเพศ13.เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ 14. คลิก Search 9 10 11 12 14 13

9 Command Line Search 1. พิมพ์คำค้นในรูปแบบชุดคำสั่ง 2. เลือกจำกัดผลลัพธ์ 3. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ 4. คลิก Search 1 2 3 4

10 Look Up Citation เป็นการสืบค้นจากข้อมูลอ้างอิง ได้แก่ ชื่อวารสาร (Publication title) ปีที่(Volume) ฉบับที่ (Issue) และ เลขหน้าเริ่มต้น (Start page) เป็นต้น

11 Figures & Tables Search 1. พิมพ์คำหรือวลี2. ระบุเขตข้อมูล 3. ระบุชนิดของรูปภาพหรือตาราง 4. ระบุระยะเวลาที่ตีพิมพ์ 5. คลิก Search 1 2 3 5 4

12 Publication search Publication Search เป็นการสืบค้นแบบไล่เรียงตามชื่อสิ่งพิมพ์ 1. พิมพ์บางส่วนของชื่อสิ่งพิมพ์ 2. ระบุส่วนที่ต้องการค้น แล้วคลิก Search 3. หรือ เลือกอักษรเริ่มต้นที่ต้องการ 4. เลือกรายชื่อสิ่งพิมพ์ที่สนใจ 12 3 4

13 Publication search 1. สืบค้นเรื่องที่ต้องการจากวารสารเล่มที่เลือก 2. เลือกฉบับที่ต้องการ 1 2

14 ไล่เรียงตามลักษณะเนื้อหาทางพยาบาลที่สนใจ Browse Featured Content

15 Search Results 1. คลิกเพื่อแสดงบทคัดย่อ (Citation/Abstract) หรือ เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) 2. เลือกจำกัดผลลัพธ์ให้แคบลงจากส่วน Narrow results by 3. หรือ คลิกที่ Search within เพื่อสืบค้นภายในผลลัพธ์เดิม 4. หรือ คลิกที่ Modify search เพื่อปรับปรุงการสืบค้นใหม่ 1 2 3 4

16 1. เลือกอีเมล สั่งพิมพ์ อ้างอิง ถ่ายโอนบรรณานุกรม หรือ บันทึกเอกสารนี้ 2. คลิกที่ See similar items เพื่อเรียกดูเอกสารที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับเอกสารนี้ 1 2 Citation/Abstract

17 Email 1 1. ระบุอีเมลที่ต้องการจัดส่ง 2. เลือกรูปแบบข้อมูล 3. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม4. เลือกรูปแบบอีเมลที่จะจัดส่ง 5. คลิก Send email 2 3 4 5

18 Print 1. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม2. เลือกรูปแบบข้อมูล 3. คลิก Continue เพื่อดำเนินการพิมพ์ 1 2 3

19 Cite 1 2 3 1. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม 2. คัดลอกข้อมูลบรรณานุกรมที่ปรากฏตามรูปแบบที่เลือกในข้อที่ 1 เพื่อ นำไปใช้ในการอ้างอิง 3. หรือ คลิกเลือกส่งอีเมล สั่งพิมพ์ หรือ บันทึกข้อมูลบรรณานุกรม

20 Export คลิกเลือกรูปแบบการถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรม

21 Save as file 1. เลือกรูปแบบข้อมูล 2. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม 3. เลือกรูปแบบที่ไฟล์ที่ต้องการบันทึก4. คลิก Save 1 2 3 4

22 1 1. คลิกปุ่ม Set up alert เพื่อจัดเก็บคำค้น เพื่อใช้สืบค้นกับเนื้อหาที่มีการ ปรับปรุงใหม่ในอนาคต และแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีเอกสารใหม่ที่พบจาก คำค้นนั้น 2. กรอกข้อมูลเพื่อบอกรับบริการ alert Set up alert 2

23 1 My Research account 2 My Research account เป็นการสร้างบัญชีผู้ใช้ เพื่อใช้ในการบันทึกคำค้น การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว การแจ้งเตือน และ RSS feeds เป็นต้น 1. คลิกที่ Create a My Research account 2. กรอกรายละเอียดที่ใช้ในการสมัครบริการ แล้วคลิก Create account

24


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงครั้งล่าสุด 21/04/54 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google