งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 21/04/54 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงครั้งล่าสุด 21/04/54 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงครั้งล่าสุด 21/04/54 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 เป็นฐานข้อมูลที่ให้สารสนเทศทางการพยาบาลและ สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสำหรับนักวิจัยและนักศึกษาใน สาขาวิชาทางด้าน healthcare, nursing, allied health, alternative and complementary medicine และสาขาที่ เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1986 – ปัจจุบันจาก วารสารมากกว่า 1,015 รายชื่อ ซึ่งให้เอกสารฉบับเต็ม ประมาณ 860 รายชื่อ ให้ข้อมูลจากหนังสือ วิดีโอ และ วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มทางสาขาพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 12,300 รายชื่อ Content

3 นอกจากนี้ยังมี Evidence-based nursing จาก The Joanna Briggs Institute Evidence ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based) ที่สำคัญแหล่ง หนึ่ง ซึ่งนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของคำถามทางคลินิก แทน การนำเสนอจากหลักฐานการวิจัยที่มีอยู่เพียงอย่างเดียว โดย การเริ่มค้นหาจากคำถามทางคลินิกที่สำคัญ จากนั้นทำการ สืบค้นหาข้อมูลและสรุปเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ดีที่สุดที่มี อยู่ในขณะนั้น เพื่อใช้ในการตอบปัญหาหรือคำถามทาง คลินิกเหล่านั้น Content

4 Search Methods Basic Search (การสืบค้นขั้นพื้นฐาน) Advanced Search (การสืบค้นขั้นสูง) Command Line Search (การสืบค้นด้วยชุดคำสั่ง) Look Up Citation (การสืบค้นด้วยข้อมูลอ้างอิง) Figures & Tables Search (การสืบค้นรูปภาพหรือตาราง) Publication Search (ไล่เรียงตามรายชื่อสิ่งพิมพ์)

5 Basic Search 1. พิมพ์คำหรือวลี3. คลิก Search 2. เลือกสืบค้นในเอกสารฉบับเต็ม หรือ วารสารวิชาการ 1 2 3

6 Advanced Search คลิกที่ Advanced เพื่อเลือกการสืบค้นขั้นสูง หรือ การสืบค้นในรูปแบบอื่นๆ

7 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. ระบุเขตข้อมูล 3. ระบุคำเชื่อม 4. เลือกค้นในเอกสารฉบับเต็มหรือวารสารวิชาการ 5. ระบุระยะเวลาที่ตีพิมพ์ 6. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น 7. เลือกประเภทเอกสาร 8. ระบุชนิดเอกสาร Advanced Search

8 Advanced Search (ต่อ) 9. ระบุลักษณะเอกสาร 10. ระบุภาษาต้นฉบับ11. ระบุกลุ่มอายุ 12. ระบุเพศ13.เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ 14. คลิก Search

9 Command Line Search 1. พิมพ์คำค้นในรูปแบบชุดคำสั่ง 2. เลือกจำกัดผลลัพธ์ 3. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ 4. คลิก Search

10 Look Up Citation เป็นการสืบค้นจากข้อมูลอ้างอิง ได้แก่ ชื่อวารสาร (Publication title) ปีที่(Volume) ฉบับที่ (Issue) และ เลขหน้าเริ่มต้น (Start page) เป็นต้น

11 Figures & Tables Search 1. พิมพ์คำหรือวลี2. ระบุเขตข้อมูล 3. ระบุชนิดของรูปภาพหรือตาราง 4. ระบุระยะเวลาที่ตีพิมพ์ 5. คลิก Search

12 Publication search Publication Search เป็นการสืบค้นแบบไล่เรียงตามชื่อสิ่งพิมพ์ 1. พิมพ์บางส่วนของชื่อสิ่งพิมพ์ 2. ระบุส่วนที่ต้องการค้น แล้วคลิก Search 3. หรือ เลือกอักษรเริ่มต้นที่ต้องการ 4. เลือกรายชื่อสิ่งพิมพ์ที่สนใจ

13 Publication search 1. สืบค้นเรื่องที่ต้องการจากวารสารเล่มที่เลือก 2. เลือกฉบับที่ต้องการ 1 2

14 ไล่เรียงตามลักษณะเนื้อหาทางพยาบาลที่สนใจ Browse Featured Content

15 Search Results 1. คลิกเพื่อแสดงบทคัดย่อ (Citation/Abstract) หรือ เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) 2. เลือกจำกัดผลลัพธ์ให้แคบลงจากส่วน Narrow results by 3. หรือ คลิกที่ Search within เพื่อสืบค้นภายในผลลัพธ์เดิม 4. หรือ คลิกที่ Modify search เพื่อปรับปรุงการสืบค้นใหม่

16 1. เลือกอีเมล สั่งพิมพ์ อ้างอิง ถ่ายโอนบรรณานุกรม หรือ บันทึกเอกสารนี้ 2. คลิกที่ See similar items เพื่อเรียกดูเอกสารที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับเอกสารนี้ 1 2 Citation/Abstract

17 1 1. ระบุอีเมลที่ต้องการจัดส่ง 2. เลือกรูปแบบข้อมูล 3. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม4. เลือกรูปแบบอีเมลที่จะจัดส่ง 5. คลิก Send

18 Print 1. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม2. เลือกรูปแบบข้อมูล 3. คลิก Continue เพื่อดำเนินการพิมพ์ 1 2 3

19 Cite เลือกรูปแบบบรรณานุกรม 2. คัดลอกข้อมูลบรรณานุกรมที่ปรากฏตามรูปแบบที่เลือกในข้อที่ 1 เพื่อ นำไปใช้ในการอ้างอิง 3. หรือ คลิกเลือกส่งอีเมล สั่งพิมพ์ หรือ บันทึกข้อมูลบรรณานุกรม

20 Export คลิกเลือกรูปแบบการถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรม

21 Save as file 1. เลือกรูปแบบข้อมูล 2. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม 3. เลือกรูปแบบที่ไฟล์ที่ต้องการบันทึก4. คลิก Save

22 1 1. คลิกปุ่ม Set up alert เพื่อจัดเก็บคำค้น เพื่อใช้สืบค้นกับเนื้อหาที่มีการ ปรับปรุงใหม่ในอนาคต และแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีเอกสารใหม่ที่พบจาก คำค้นนั้น 2. กรอกข้อมูลเพื่อบอกรับบริการ alert Set up alert 2

23 1 My Research account 2 My Research account เป็นการสร้างบัญชีผู้ใช้ เพื่อใช้ในการบันทึกคำค้น การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว การแจ้งเตือน และ RSS feeds เป็นต้น 1. คลิกที่ Create a My Research account 2. กรอกรายละเอียดที่ใช้ในการสมัครบริการ แล้วคลิก Create account

24


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงครั้งล่าสุด 21/04/54 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google