งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

22 สิงหาคม 2557 22 สิงหาคม 2557 22 สิงหาคม 2557 โดย วชิราวุธ ธรรมวิเศษ 1 Java Summer Camp 2011 Day 1 - 3 เรื่อง Array.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "22 สิงหาคม 2557 22 สิงหาคม 2557 22 สิงหาคม 2557 โดย วชิราวุธ ธรรมวิเศษ 1 Java Summer Camp 2011 Day 1 - 3 เรื่อง Array."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 22 สิงหาคม 2557 22 สิงหาคม 2557 22 สิงหาคม 2557 โดย วชิราวุธ ธรรมวิเศษ 1 CS@KKU Java Summer Camp 2011 Day 1 - 3 เรื่อง Array

2 Introduction  Arrays are commonly used efficient data structures.  They allow us to group data together in an efficient manner.

3 ปัญหา  ถ้าต้องเก็บข้อมูลสถิติความถี่ของคะแนนของนักเรียน มี คนได้แต่ล่ะคะแนนกี่คน เช่น 100 คะแนน 1 คน 99 คะแนน 0 คน 98 คะแนน 5 คน … 0 คะแนน 1 คน

4 การแก้ปัญหา  เราอาจจะต้องสร้างตัวแปร counter จำนวน 100 ตัว เพื่อใช้นับจำนวนของแต่ละคะแนน int counter1, counter2, counter3,....., counter10; int counter11, counter12, counter13,..., counter20; int counter21, counter22, counter23,....., counter30;......... int counter91, counter92, counter93,..., counter100; int percentage;

5 การแก้ปัญหา  การเขียนโปรแกรม ก็ต้องเขียนแบบนี้ for (int i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2278895/slides/slide_5.jpg", "name": "การแก้ปัญหา  การเขียนโปรแกรม ก็ต้องเขียนแบบนี้ for (int i=0; i

6 การแก้ปัญหา  จากตัวอย่างโปรแกรม คงจะพอมองเห็นปัญหาแล้วว่า การจัดการตัวแปรแบบนี้ คงเหนื่อยในการเขียนโปรแกรม  Array จึงเข้ามาช่วย จัดการปัญหาตรงจุดนี้ An Array is a bounded (fixed size) collection of elements of the same type.

7 คุณสมบัติของ Array ของ Java  indexed คือสามารถเข้าถึงสมาชิก (Element) แต่ละ ตัวได้โดยอาศัย index หรือ ดัชนี ซึ่งจะเป็นตัวเลข มี 0 เป็นค่าเริ่มต้น  fixed size เมื่อสร้าง array แล้ว จะไม่สามารถเพิ่ม หรือ ลบ สมาชิก  strongly typed and homogeneous นั่นคือ สมาชิกทุกตัวต้องมีชนิดข้อมูลเดียวกัน  bounds-checked ถ้าเราพยายาม access สมาชิกที่ เกินขนาดของ array แล้ว java จะหยุดคำสั่งนั้น

8 Arrays  Unlike many other data structures, access to array elements is immediate since they are stored in contiguous (i.e., side by side) memory locations.

9 การประกาศตัวแปรแบบ array  Variables that hold arrays are declared using square brackets [].  The brackets may appear either with the variable’s type: int [] data;  or with the variable's name: int data[];

10 การสร้าง Array  Array ถือว่าเป็น class ชนิดหนึ่ง  การสร้าง array จะใช้คำสั่ง new เหมือนการสร้าง object แต่ใช้เครื่องหมาย [ ] ระบุขนาด int x[]; x = new int[100];  ต้องระบุขนาดของ array ด้วยและเมื่อ array ถูก new แล้ว เราจะไม่สามารถเปลี่ยนขนาดของ array ได้อีก

11 การสร้าง Array  Just like any other variables, both declaration and creation can occur on the same line: int x[] = new int[100]; int[] sickDays = new int[30]; Person[] friends = new Person[50];

12 ค่าเริ่มต้นของ elements เมื่อสร้าง array ใหม่ ข้อมูลภาย array จะยังไม่มี ดังนั้น java จึงกำหนดค่า default เป็นค่าเริ่มต้นของ elements แต่ละชนิด  ตัวเลข = 0  boolean = false  reference = null  character = null

13 ค่าเริ่มต้นของ elements  When you create an array of reference types, only the array itself is created.  The array is NOT initialized with new objects in each location.

14 การกำหนดค่าให้ elements  เหมือนตัวแปรปกติ แต่เพิ่ม [index] int[] ages = new int[3]; // valid indices are 0,1 & 2 ages[0] = 34; ages[1] = 12; ages[2] = 45; ข้อควรระวัง การ access เกินขนาดของ array ages[3] = 29; // ERROR: 3 is an invalid index

15 การกำหนดค่าให้ elements พร้อมๆกัน  ใช้เครื่องหมายปีกกา  ไม่ต้องใช้ new int[] ages = {34, 12, 45}; double[] heights = {4.5, 23.6, 84.124, 78.2, 61.5}; boolean[] tired = {true, false, false, true}; String[] names = {"Bill","Jennifer","Joe"}; char vowels[] = {'a', 'e', 'i', 'o', 'u'};

16 การกำหนดค่าให้ elements พร้อมๆกัน  ใช้เครื่องหมายปีกกา BankAccount[] accounts = { new BankAccount("Fred", 100.00), new BankAccount("Biff", 2380.00), new BankAccount("Martha", 500.00), new BankAccount("Jim", 175.56), new BankAccount("Betty", 924.02) };

17 Array of objects:  Always be careful when accessing an arrays of objects:  ตัวอย่างนี้ customers[0] จะมีค่าเป็น null  การเรียก customers[0].getName() จึงเกิด error Customer[] customers = new Customer[1000]; System.out.println(customers[0].getName());

18 Array of objects:  Make sure to assign values to the array BEFORE trying to use them: Customer[] customers = new Customer[1000]; customers[0] = new Customer("Jim"); System.out.println(customers[0].getName());

19 ขนาดของ Array  เราสามารถทราบขนาดของ array ด้วยการเรียกใช้ ตัว แปร length  ตัวแปร length ของ array ไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้ double[] heights = {4.5, 23.6, 84.124, 78.2, 61.5}; String[] names = {"Bill","Jennifer","Joe"}; System.out.println(heights.length); // prints 5 System.out.println(names.length); // prints 3 names[1] = null; // erases Jennifer System.out.println(names.length); // still prints 3

20 การแก้ปัญหาด้วย Array  จากปัญหาการหาความถี่คะแนน สามารถใช้ array ได้ ดังนี้ int counter[] = new int[101]; int percentage; for (int i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2278895/slides/slide_20.jpg", "name": "การแก้ปัญหาด้วย Array  จากปัญหาการหาความถี่คะแนน สามารถใช้ array ได้ ดังนี้ int counter[] = new int[101]; int percentage; for (int i=0; i

21 ตัวอย่าง การหาค่าเฉลี่ย public class Calculator { public static double calculateAverage(int[] numbers) { int sum = 0; for (int i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2278895/slides/slide_21.jpg", "name": "ตัวอย่าง การหาค่าเฉลี่ย public class Calculator { public static double calculateAverage(int[] numbers) { int sum = 0; for (int i=0; i

22 การส่งตัวแปร Array เป็น parameter  Notice that when passing an array as a parameter, we DO NOT use the square brackets: Calculator.calculateAverage(numbers[])  we DO NOT specify the type either: Calculator.calculateAverage(int numbers[])

23 ตัวอย่าง : หาค่า maximum  Given an array of 10 numbers, how do we find the maximum ? int numbers[] = {23, 54, 88, 98, 23, 54, 7, 72, 35, 22}; int max = -999999; for (int i=0; i max) max = numbers[i]; } System.out.println("The maximum is " + max);

24 Multi-Dimensional Arrays (Tables)  การใช้งาน array ที่มีหลายมิติ  2 มิติ หรือ มากกว่า ที่ใช้มากจะเป็น 2 มิติ  Array แบบ 2 มิติใช้เพื่อ แทนข้อมูล ตาราง รูปภาพ (image) Grid แผนที่ ฯลฯ

25 รูปแบบการเขียน ชนิดข้อมูล tableName[][] = new typeOrObject[rowLimit][columnLimit]; ชนิดข้อมูล tableName[][] = {{row1Data}, {row2Data},..., {lastRowData}}; int myTable[][] = new int[4][3];

26 การเข้าถึง element  To access elements of the table, we merely index it by the row and the column of the element. int myTable[][] = new int[4][3]; myTable[0][0] = 34; myTable[0][1] = 15; myTable[1][3] = 26;

27 ตัวอย่าง int myTable[][] = {{23, 45, 65, 34, 21, 67, 78}, {46, 14, 18, 46, 98, 63, 88}, {98, 81, 64, 90, 21, 14, 23}, {54, 43, 55, 76, 22, 43, 33}};

28 ตัวอย่าง : เขียนคำสั่งแสดง int myTable[][] = {{23, 45, 65, 34, 21, 67, 78}, {46, 14, 18, 46, 98, 63, 88}, {98, 81, 64, 90, 21, 14, 23}, {54, 43, 55, 76, 22, 43, 33}}; for (int row=0;row<4; row++) { for (int col=0;col<7; col++) System.out.print(myTable[row][col] + " "); System.out.println(); }

29 Array แบบ 3 มิติ  int cube[][][] = new int[3][3][3];  ใช้เก็บข้อมูลแบบ 3 มิติ  แผนที่


ดาวน์โหลด ppt 22 สิงหาคม 2557 22 สิงหาคม 2557 22 สิงหาคม 2557 โดย วชิราวุธ ธรรมวิเศษ 1 Java Summer Camp 2011 Day 1 - 3 เรื่อง Array.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google