งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงล่าสุด 21/05/52.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงล่าสุด 21/05/52."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.thแผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงล่าสุด 21/05/52

2 Introduction Westlaw International เป็นฐานข้อมูล ออนไลน์ที่ให้บริการสารสนเทศทางกฏหมาย ข่าว ข้อมูลทางธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม เนื้อหาจากประเทศต่างๆทั่วโลก และจากสำนักพิมพ์ ชั้นนำทางด้านกฏหมาย เช่น Sweet & Maxwell, ELLIS Publications, Thomson West, Lawbook Co and Carswell เป็นต้น

3 การสืบค้น : การเลือกฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น เลือกฐานข้อมูลจากหัวข้อแสดงประเภทและชนิดของข้อมูล เช่น US Journals and Law Reviews

4 วิธีการสืบค้นแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 1.Teams and Connectors คือ การสืบค้นด้วยคำสำคัญ พร้อมด้วยคำเชื่อม ตัวอย่างเช่น MP3 AND infringement AND copyright AND music 2. Natural Language คือ การสืบค้นโดยตั้งเป็นรูปแบบ คำถามหรือวลียาว ๆ เช่น Must Swiss Army Knife be manufactured in Switzerland? วิธีการสืบค้น

5 วิธีการสืบค้นแบบ Terms and Connectors 1. คลิก Terms & Connectors 2. พิมพ์คำค้นที่ต้องการสืบค้น 3. เลือกระบุเวลาในการสืบค้น 4. คลิกเลือกคำเชื่อมในเงื่อนไขที่แตกต่างกัน5. คลิก Search 1 2 3 4 5 infring! AND copyright AND mp3 AND music

6 วิธีการสืบค้นแบบ Natural Language 1. คลิก Natural Language 2. พิมพ์คำค้นที่ต้องการสืบค้น 3. คลิก Thesaurus เพื่อค้นหาคำศัพท์ที่มีความหมายเสมือนกับคำค้นที่พิมพ์ 4. เลือกระบุเวลาในการสืบค้น 5. คลิก Require/Exclude Terms เพื่อระบุคำค้นที่ต้องการพบหรือไม่พบใน เอกสารผลลัพธ์6. คลิก Search Must Swiss Army Knife be manufactured in Switzerland? 1 2 3 4 5 6

7 Natural Language : Thesaurus 1. เลือกคำสำคัญหลัก 2. เลือกคำศัพท์สัมพันธ์ 3. คลิกเครื่องหมาย +Add เพื่อเพิ่มคำในการค้น4. คลิกปุ่ม OK 1 2 3 4

8 Natural Language : Require/Exclude Terms 1. เลือกคำสำคัญที่ต้องการให้ปรากฏในเอกสาร หรือ 2. พิมพ์คำที่ไม่ต้องการให้พบในเอกสารผลลัพธ์3. คลิกปุ่ม OK 1 2 3

9 วิธีการค้นหาคดี (Cases) จากคู่กรณี (Party Name) 1. เลือกฐานข้อมูลประเภท Cases 2. คลิกที่ Search by Party Name 3. พิมพ์ชื่อคู่กรณีในช่อง Party name เช่น Microsoft แล้วคลิก Search 1 2 3

10 วิธีการค้นหากฏหมายลายลักษณ์อักษร (Statute) 1. เลือกฐานข้อมูล United States Code Annotated (USCA) 2. เลือกสืบค้นแบบ Term and Connectors หรือ Natural Language 3. ค้นจากข้อมูลอ้างอิงที่ทราบคลิก Find by Citation 4. ค้นจากสารบัญของประมวลกฏหมาย (Table of Contents) 5. ค้นจากดัชนีกฏหมายลายลักษณ์อักษร (Statutes Index) 6. ค้นจากดัชนีชื่อกฏหมาย (Pop. Name Table) 7. ค้นหาบทกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง (50 State Surveys) 1 2 34567

11 การค้นหากฎหมายลายลักษร์อักษรจากข้อมูลอ้างอิง (Find by Citation) 1. เลือกประเภทกฏหมาย Public Law : กฏหมายมหาชนRules: กฏ ข้อบังคับ Constitution : รัฐธรรมนูญOrders: ประกาศคำสั่ง 2. ระบุข้อมูลอ้างอิงที่ต้องการ 1 2

12 การค้นหากฎหมายลายลักษร์อักษรจากสารบัญประมวลกฎหมาย (Table of Contents) คลิกเครื่องหมาย เพื่อแสดงกฏหมายที่อยู่ภายในแต่ละหัวข้อ (Title) +

13 การค้นหากฎหมายลายลักษร์อักษรจากดัชนีกฎหมาย (Statutes Index) 1. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นของคำที่ต้องการ หรือ 2. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาจากดัชนีคำของกฏหมาย 1 2

14 การค้นหากฎหมายลายลักษร์อักษรจากดัชนี พระราชบัญญัติ (Popular Name Index) คลิกอักษรเริ่มแรกของพระราชบัญญัติ เช่น US. Patriot Act

15 การค้นหากฎหมายลายลักษร์อักษร: จากกฎ ข้อบังคับ (50 State Surveys) ค้นหาบทกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยการคลิกตามหัวเรื่องที่ต้องการ

16 การสืบค้นจากข้อมูลอ้างอิง (Find by Citation) 1. พิมพ์ข้อมูลอ้างอิง (citation) เช่น 82 VALR 543 2. คลิกปุ่ม Go 12 82 VALR 543

17 Search Results 1. คลิกเพื่อแสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่พบ 2. เลือกแสดงเนื้อหาเอกสารฉบับเต็ม 3. เลือกจัดการเอกสารโดยเลือก Print, Email หรือ Download 4. คลิกเพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่เปิดอยู่ 1 2 3 4

18 Search Results : Citing References 1. คลิก Citing References 2. แสดงรายการที่นำเอกสารที่เปิดแสดงอยู่ไปใช้อ้างอิง 1 2

19 KeyCite Symbol เป็นการเตือนว่าคดีนี้ไม่เป็นคดีที่ดีหรือกฏหมายที่ดีที่จะนำไปใช้ อ้างอิง เนื่องมาจากมีการยกเลิกและแทนที่ด้วยกฎหมายใหม่หรือไม่ เป็นไปตามบทบัญญัติขอรัฐธรรมนูญในบางส่วนหรือทั้งหมดของคดี หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือกลับคำพิพาทษาจากศาลที่สูงกว่า เป็นการเตือนว่าคดีนี้มีบางส่วนที่มีข้อโต้แย้ง แต่ยังไม่มีการกลับคำ หรือเปลี่ยนแปลงคำพิพาทหรือยังไม่มีการลบล้างคำพิพาท แสดงถึงคดีที่มีประวัติความเป็นมา แสดงถึงมีคดีที่นำคดีนี้ไปอ้างถึงแต่ไม่มีข้อมูลประวัติในชั้น อุทธรณ์หรือคดีที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง

20 Examined : คดีที่นำคดีนั้นไปกล่าวอ้าง (citing case) ได้ มีการนำเนื้อความของคดีที่นำมาอ้าง (cited case) มา ประกอบการอภิปรายในคดีไว้อย่างกว้างขวาง ซึ่งปกติจะมี ขนาดความยาวของเนื้อหามากกว่าหนึ่งหน้ากระดาษ Discussed : คดีที่นำคดีนั้นไปกล่าวอ้าง (citing case) ได้ มีการนำเฉพาะส่วนที่สำคัญของ เนื้อหาหรือสาระสำคัญ ของคดีที่นำมาอ้าง (cited case) มาประกอบการอภิปราย ในคดีซึ่งจะมีขนาดความยาวมากกว่าหนึ่งย่อหน้าแต่ไม่ น้อยกว่าหนึ่งหน้ากระดาษ KeyCite Symbol

21 Copy with Reference 1. เลือกข้อความที่ต้องการคัดลอก 2. คลิกปุ่ม Tools เลือก Copy with Reference แล้วคลิก Go 1 2

22 Copy with Reference 3. เลือก Highlight ข้อความและคลิก Copy เพื่อคัดลอกข้อความดังกล่าว 3

23 การจัดการเอกสาร : การสั่งพิมพ์เอกสาร 1. เลือกรูปแบบการแสดงเอกสาร 2. เลือกเอกสารที่ต้องการพิมพ์ 3. เลือกรูปแบบเนื้อหาที่พิมพ์4. คลิก Print 1 2 3 4

24 1. พิมพ์ Email address2. เลือกรูปแบบการแสดงเอกสาร 3. เลือกเอกสารที่ต้องการ 4. เลือกรูปแบบเนื้อหาที่จัดส่ง 5. คลิก Send การจัดการผลลัพธ์ : การส่งเอกสารทางอีเมล์ 1 2 3 4 5

25 การจัดการผลลัพธ์ : การบันทึกเอกสาร 1. ระบุแหล่งที่ต้องการบันทึกและรูปแบบของเอกสาร 2. เลือกเอกสารที่ต้องการบันทึก 3. เลือกรูปแบบเนื้อหาที่ต้องการบันทึก4. คลิก Save 1 2 3 4

26


ดาวน์โหลด ppt โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงล่าสุด 21/05/52.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google