งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

State Diagrams Activity Diagram วิชาวิเคราะห์และออกแบบ ระบบเชิงวัตถุ Lec09 :: Behavioral Modeling with UML Behavioral Diagrams Interaction Diagrams State.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "State Diagrams Activity Diagram วิชาวิเคราะห์และออกแบบ ระบบเชิงวัตถุ Lec09 :: Behavioral Modeling with UML Behavioral Diagrams Interaction Diagrams State."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 State Diagrams Activity Diagram วิชาวิเคราะห์และออกแบบ ระบบเชิงวัตถุ Lec09 :: Behavioral Modeling with UML Behavioral Diagrams Interaction Diagrams State Diagrams Activity Diagram Last Updated :: 17/04/2551 Mr. Nattapong Songneam xnattapong@hotmail.com http://www.siam2dev.com

2 Lecture Outline Behavioral Diagrams State-Transition Diagram Activity Diagram

3 UML has 9 kinds of diagrams  Class Diagram  Object Diagram  Component Diagram  Deployment Diagram  Use Case Diagram  Sequence Diagram  Collaboration Diagram  StateTransition Diagram  Activity Diagram Structural Diagrams Behavioral Diagrams

4 Behavioral Diagrams เป็น โครงสร้างแบบ dynamic 4 diagrams ได้แก่ Sequence Diagram Collaboration Diagram State-transition Diagram Activity Diagram Interaction Diagrams

5 A State-Transition Diagram Initialization Open entry: Register student exit: Increment count Closed Canceled do: Initialize course do: Finalize course do: Notify registered students Add Student / Set count = 0 Add student[ count < 10 ] [ count = 10 ] Cancel

6 An Activity Diagram Show MessageBox “Printing” on Screen Create postscript file Send postscript file to printer Remove MessageBox displayer sampler Swimlane Example Ordinary Example

7 State Diagram

8 State diagram แสดงพฤติกรรมของวัตถุใดๆ วัตถุ หนึ่งที่สร้างขึ้นจากคลาส แสดงสถานะ (states) ทั้งหมดที่ เป็นไปได้ของวัตถุ แสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะของวัตถุ ที่เป็นผลจาก message ที่วัตถุนั้น ได้รับ ชื่ออื่นๆ ของ State Diagram ได้แก่ State transition diagram Harel diagram (statecharts)

9 Object states สถานะ (State) = ชุดของค่าที่ บ่งบอกถึง วัตถุ ( รวมทั้ง condition และ situation ของวัตถุ ) ที่เวลาใดเวลาหนึ่ง สถานะถูกกำหนดโดยค่าของ attribute ในวัตถุ overdrafted ok Account balance : Float states

10 State changes (1) สถานะอาจเปลี่ยนแปลง เมื่อมี เหตุการณ์ (event) เกิดขึ้นกับวัตถุ State transition หมายถึงความสัมพันธ์ที่ระบุการ เปลี่ยนแปลงของสถานะ overdrafted ok deposit(sum) withdraw(sum)

11 State changes (2) เหตุการณ์ (Events) หมายถึง Message หรือ signal ที่วัตถุ ได้รับ Events อาจจะ ทำให้สถานะของ วัตถุ เปลี่ยนแปลง หรือไม่ก็ได้ Self-transition overdrafted ok deposit withdrawdeposit withdraw

12 State diagram notation (1) entry / entry-action เมื่อเข้ามายัง State นี้ให้ ทำ entry-action do / activity-action หลังจากเข้ามายัง State นี้แล้ว หากไม่มีเงื่อนไขอื่น ใดให้ทำ activity-action exit / exit-action ขณะที่จะออกจาก State นี้ ให้ทำ activity-action conditon / condition- action ขณะที่อยู่ภายใน State นี้ ให้ทำ condition-action ตามเงื่อนไขที่กำหนด State name entry / entry-action condition /conditiont-action exit / exit-action do / activity-A event 1 (a:T)[exp]: action 1 state variable(s) event n (a:T)[exp]: action n …

13 State-AState-B Event(arguments) [condition]/action State diagram notation (2) Event หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน time และ space ก่อให้เกิด (trigger) การเปลี่ยนสถานะ (transition) อาจเป็น signals, calls, ช่วงเวลา หรือ การเปลี่ยนสถานะ Condition Transition อาจเกิดขึ้นเมื่อ condition เป็นจริงเท่านั้น Action หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้นโดยอย่าง รวดเร็ว โดยไม่ถูกขัดจังหวะ

14 State diagram notation (3) Start state ไม่มี event triggers อาจมี branch conditions อาจเปลี่ยนสถานะจาก start states End state สิ้นสุด state machine Initial stateState-B Event(attribute) Start StateEnd State

15 Example : State transitions for an invoice UnpaidPaid DestroyedCreated

16 Example : State transitions for an order Checking do : check item Dispatching do : initiate delivery Waiting Delivered / get first item Item received [someitems not in stock ] Item received [ all items available] Delivered [ All items checked && some items not in stock] [ All items checked && all items availables ] [ not all items checked ] / get next item

17 Transitions to “cancelled Transitions to “cancelled ” Dispatching do: initiate delivery Waiting Delivered Item received [ some items not in stock ] Item received [ all items available ] Delivered Cancelled Checking do: check item [ not all items checked ] / get next item / get first item [ All items checked && some items not in stock ] [ All items checked && all items available ] cancelled

18 State diagram notation (4) Superstate State-AState-B Event A Event B Event C Composite state: Sequential substates

19 Superstate / Substates Delivered Cancelled Active cancelled Checking do : check item Dispatching do : initiate delivery Waiting / get first item Item received [someitems not in stock ] Item received [ all items available] Delivered [ All items checked && some items not in stock] [ All items checked && all items availables ] [ not all items checked ] / get next item

20 Exercises ให้สร้าง State diagram สำหรับ an elevator a soccer game an ATM a mobile phone …

21 Activity Diagram

22 ใช้สำหรับอธิบาย กระแสการไหลของการทำงาน (workflow) การประมวลผลแบบขนาน (parallel processing) Activities conceptual: task to be done specification/implementation: method of a class Similar to Petri nets Activity diagram

23 Activity Structure of activity diagrams [synchronization condition] Concurrent fork Concurrent join Synchronization bar: outbound triggers: activities can be carried out in parallel (any order) default: outbound triggers occur when all incoming triggers occurred (i.e. all predecessors finished) Activity diagram shows partial order of activities Synchronization Bar

24 Example of activity diagrams The Coffee Pot

25 Put coffee in filter Add water to reservoir Put filter in machine Turn on machine Activity diagram Find coffee

26 Conditions in activity diagrams Put coffee in filter Check water in reservoir Put filter in machine Turn on machine [not enough water] Put water in the reservoir [else] Sequential branch unguarded transition [filter with coffee in machine and reservoir contains water] Find coffee

27 Structure of activity diagrams Activity [condition 1] [condition 2] [synchronization condition] Branch Guard expression Strictly UML: forks  joins branch  merge No synchronization condition

28 Swimlan es Identify responsibilities Example: Modeling workflows for business units Request product Process order Pull material Ship order CustomerSalesWarehouse

29 Request product Process Order Pull Material Ship Order CustomerSalesWarehouse Continue Work Recieve OrderBill Customer Pay Bill Close Order

30 Request product Process Order Pull Material Ship Order CustomerSales Warehouse Continue Work Recieve OrderBill Customer Pay Bill Close Order o:Order [in progress] o:Order [filled] b:Bill [unpaid] b:Bill [paid]

31 Summary Software Modeling Require and Domain Analysis Model Design Model Brief Overview of Unified Modeling Language (UML) Use Case Model


ดาวน์โหลด ppt State Diagrams Activity Diagram วิชาวิเคราะห์และออกแบบ ระบบเชิงวัตถุ Lec09 :: Behavioral Modeling with UML Behavioral Diagrams Interaction Diagrams State.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google