งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dictionary Skills BY Aj. UMPORN INTIP UDOMDARUNEE SCHOOL SUKHOTHAI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dictionary Skills BY Aj. UMPORN INTIP UDOMDARUNEE SCHOOL SUKHOTHAI."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Dictionary Skills BY Aj. UMPORN INTIP UDOMDARUNEE SCHOOL SUKHOTHAI

2 WHAT IS A DICTIONARY? A dictionary is a reference book
containing words and their meanings. (ดิกชันนารี่คือหนังสืออ้างอิงที่ประกอบไปด้วยคำศัพท์และความหมาย) The words that you look up in a dictionary are called headwords. (คำศัพท์ที่เรามองหาในดิกชันนารี่เรียกว่า “headwords”) The headwords are usually printed in bold type and arranged in alphabetical order (“headwords” จะพิมพ์ด้วยตัวหนาและจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร)

3 Headwords (arranged in alphabetical order)

4 Activity 1: Headwords Circle the word that comes FIRST in alphabetical order. 1) yell can hold whale 2) notebook table question rabbit 3) attraction attractive attract attractively 4) relationship relation relative relate 5) and apart around again 6) rely reflect restore reinforce 7) strata straight strain strange 8) underline underwater understand underground 9) get up get off get through get out 10) give up give back give away give off

5 Activity 2: Headwords Organise these words in alphabetical order. The first one has been done for you. 4 2 1) bill _____ meaning _____ carport _____ soil _____ lump _____ world 5 3 6 2 4 6 2) _____egg _____ equator _____ ever _____elephant _____ escape eat 3 5 3) _____ glide _____ gloss _____ gloom _____ glad _____ glass _____ glance 4 6 5 1 3 2

6 Activity 3: Headwords Arrange these words in alphabetical order.
(เรียงคำศัพท์ต่อไปนี้ตามลำดับตัวอักษร)

7 Look through mermaid qualifier gymnastic strike merge qualify gymnasium rectangular Look out for look out glamour qualm rectangle stringent glamorous recrimination look into struggle strung

8 glamorous glamour gymnasium Gymnastic look into look out Look out for
Activity 3: Answer Key (เฉลย) glamorous glamour gymnasium Gymnastic look into look out Look out for look through merge mermaid 11. qualifier 12. qualify 13. qualm 14. recrimination 15. rectangle 16. rectangular 17. strike 18. stringent 19. struggle 20. strung

9 Guide words (คำแรกและคำสุดท้ายที่ปรากฏด้านบนของดิกชันนารี่)
WHAT INFORMATION SHOULD A GOOD DICTIONARY CONTAIN? (ข้อมูลอะไรที่ดิกชันนารี่ที่ดีควรจะมี) Guide words (คำแรกและคำสุดท้ายที่ปรากฏด้านบนของดิกชันนารี่) Stress (การเน้นเสียง) easy-to-understand definitions (มีความหมายที่เข้าใจง่าย) Part of speech (หน้าที่ของคำ) Example sentences(ประโยคตัวอย่าง)

10 1. A good dictionary should have ‘guide words’.
(The first word on this page) Guide Word (The last word on this page) In this page The headwords, in alphabetical order, are diarrhea, diary, Diaspora, diastase, diastole, …, die, dielectric, diesel, and diet.

11 (คำใดต่อไปนี้จะพบในหน้าข้างบน)
Activity 4: Look at the dictionary pages below. taste teacher Which of the following words will you find on the above pages? (คำใดต่อไปนี้จะพบในหน้าข้างบน) Yes No 1) tassel 2) tale 3) tear 4) technical 5) team

12 respond ride return rifle restore revert right revolve result risk
Activity 5 (Pair Work): With your partner, choose words from the box and list them below the correct guide words. (เลือกคำจากกรอบสี่เหลี่ยมข้างล่างนี้ไปใส่ให้ถูกหน้า guide words) retreat revert right rifle restore return respond risk ride richly revolve result respectable 744 retro retrospect rid ridden rival respond ride return rifle restore revert right revolve result risk richly retreat

13 2. A good dictionary should have a stress mark
for every word.(ดิกชันนารี่ที่ควรจะมีเครื่องหมาย stress ‘ ) Stress mark

14 Activity 6: stress 1) activity 5) terrible 9) understand 2) university
Look at the words below and take turns saying these words out loud. (ดูคำศัพท์ข้างล่างและหัดอ่านออกเสียง) Then use your dictionary to check if you pronounce these words correctly and mark the stresses syllable of each word. (ใช้ดิกชันนารี่เช็คคำศัพท์ว่าคุณออกเสียงถูกหรือไม่และใส่เครื่องหมาย stress ด้วย) 1) activity 5) terrible 9) understand 2) university 6) police 10) democracy 3) engineer 7) chocolate 11) secretary 4) comfortable 8) strawberry 12) reality

15 Which of the following words has stress on the first syllable
Which of the following words has stress on the first syllable? (คำศัพท์ใดต่อไปนี้มี stress ที่พยางค์แรก) Cohesion b. Technician c. Security d. Majesty

16 Which definition is easier to understand?
3.A good dictionary should have easy-to-understand definitions. (มีความหมายที่เข้าใจง่าย) Which definition is easier to understand? ความหมายไหนเข้าใจได้ง่ายกว่า ear = the organ of hearing and equilibrium in vertebrates, in mammals consisting of an external ear (...), a middle ear (...), and a liquid-filled inner ear, with sensory nerve endings for hearing and balance. ear = your ears are the parts of your body, one on each side of your head, with which you hear sounds.

17 (คำต่อไปนี้มีมากกว่าหนึ่งความหมาย)
Activity 7 (คำต่อไปนี้มีมากกว่าหนึ่งความหมาย) The following are the words that have more than one meaning. 1) Figure  Meaning 1: ___________________ Meaning 2: ___________________ 2) Host  Meaning 1: ___________________ 3) Board  Meaning 1: ____________________ Look them up in your dictionary and write down at least 2 different meanings of each word. Share your answers with the class on the board !

18 ตัวเลข รูปร่าง เจ้าภาพ พิธีกร คณะกรรมการ กระดาน Activity 7
Figure  Meaning 1: Meaning 2: 2) Host  Meaning 1: 3) Board  Meaning 1: ตัวเลข รูปร่าง เจ้าภาพ พิธีกร คณะกรรมการ กระดาน

19 (ใช้ดิกชั่นนารีหาคำตอบของคำถามต่อไปนี้)
Activity 8 Use your dictionary to find the answers for the following questions. (ใช้ดิกชั่นนารีหาคำตอบของคำถามต่อไปนี้) Which of the following words has the opposite meaning to ‘huge’? (คำใดต่อไปนี้มีความหมายตรงข้ามกับ ‘huge’) a) stroll b) meticulous c) exhaust d) tiny 2. Which of the following words has a similar meaning to ‘pleasure’? (คำใดต่อไปนี้มีความหมายเหมือนกับ ‘huge’) manipulate b) disturb c) satisfaction d) tremendous

20 Note Words that mean the same or nearly the same are called ‘Synonyms’. (คำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันเรียกว่า ‘Synonyms’) E.g. sick-ill pretty- beautiful 2. Words that have opposite meaning are called ‘Antonyms’. (คำที่มีความหมายตรงกันข้ามเรียกว่า ‘Antonyms’) E.g. heavy – light good - bad

21 4. A good dictionary should have ‘Part of Speech’
of each word. (ดิกชันนารี่ที่ดีต้องแสดงหน้าที่ของคำทุกคำ) Part of Speech The ‘Part of Speech’ indicates how a word functions in a sentence. (‘Part of Speech’ บอกว่าคำศัพท์ทำหน้าที่อะไรในประโยค)

22 Activity 9 : Use your dictionary to match each ‘part of speech’ with its explanation and examples. 1. noun a) A word that describes or modifies a noun. E.g. rich, beautiful, happy, small, delicious, good 2. pronoun b) A word or phrase that joins together words, phrases, clauses, or sentences. E.g. and, but, because, so, 3. adjective c) A word that is the name of a person, place, or thing. E.g. nurse, doctor, hospital, university, apple, etc. 4. verb d) A word that modifies a verb. E.g. quickly, well, happily, etc. 5. adverb e) A word or phrase used to express action or a state of being. E.g. eat, stand, work, hit, jump, etc. 6. preposition f) A word used in place of a noun. E.g. I, you, we, they, he, she, it, me, him, 7. conjunction g) A word or phrase that expresses direction, motion, position, or relationship and takes a noun or pronoun as its object. E.g. in, on, at, under, etc.

23 -คำที่ใช้เรียกชื่อคน สถานที่ สิ่งของ เช่นnurse, doctor, hospital,
Activity 9 : Use your dictionary to match each ‘part of speech’ with its explanation and examples. 1. noun -คำที่ใช้เรียกชื่อคน สถานที่ สิ่งของ เช่นnurse, doctor, hospital, university, apple, etc. 2. pronoun -คำที่ใช้แทนที่คำนาม เช่น I, you, we, they, he, she, it, me, him, 3. adjective -คำที่อธิบายหรือขยายคำนาม เช่น rich, beautiful, happy, small, delicious, good 4. verb -คำที่ใช้ขยายกริยา เช่น quickly, well, happily, etc. -คำหรือวลีที่ใช้อธิบายการกระทำหรือสภาวะที่เป็นอยู่ เช่นeat,stand, work, hit, jump, etc. 5. adverb -คำหรือวลีที่แสดงถึงทิศทาง การเคลือนไหว ตำแหน่ง หรือความสัมพันธ์ และมีคำนามหรือสรรพนามเป็นกรรม E.g. in, on, at, under, etc. 6. preposition 7. conjunction -คำหรือวลีที่ใช้เชื่อมคำ วลี หรือประโยค เช่น และ แต่ เพราะว่า ดังนั้น

24 In many dictionaries, the parts of speech are usually
abbreviated. (ในดิกชันนารี่ต่างๆ parts of speech จะใช้ตัวย่อ) The following are the most common abbreviations for the part of speech in a dictionary. (ตัวย่อต่อไปนี้เป็นตัวย่อที่พบบ่อยในดิกชันนารี่ต่างๆ) Abbreviations Parts of Speech n Noun pron Pronoun adj Adjective v Verb adv Adverb prep Preposition Conjunction conj

25 Different dictionaries may use different styles
of abbreviation. (ดิกชันนารี่ต่างๆ อาจจะใช้ตัวย่อต่างรูปแบบกัน) However, a good dictionary should present the list of all abbreviations used on the first pages of each dictionary. (อย่างไรก็ตาม ดิกชันนารี่ที่ดีควรบอกรายการตัวย่อไว้ ที่หน้าแรกของดิกชันนารี่)

26 Which of the following words has a different
‘Part of Speech’? (คำไหนต่อไปนี้มี ‘Part of Speech’ ที่แตกต่าง) Impressive b. Beautiful c. Creative d. Development

27 Use your dictionary to find the meaning and identify
Activity 10 Use your dictionary to find the meaning and identify the part of speech for each of the following words. (ใช้ดิกชันนารี่หาความหมายและบอกหน้าที่ของคำต่อไปนี้) Part of speech Meaning 1. unfortunately Adverb Unlucky 2. punctual ________ ________ 3. verify ________ _________ 4. procedure ________ _________ Adjective Happening or doing something at the arranged or correct time Verb To check that s/th is true or accurate Noun A way of doing s/th, esp., the usual or correct way

28 จอง หนังสือ บันทึกข้อมูล บันทึกแผ่นเสียง กด สิ่งพิมพ์ Activity 11
Look up the meanings of the following words in your dictionary. (หาความหมายของคำต่อไปนี้ในดิกชันนารีของคุณ) 1) Book (verb)  ___________________ Book (Noun)  ___________________ 2) Record (verb)  ___________________ Record (verb)  ___________________ 3) Press (verb)  ___________________ Press (noun)  ___________________ จอง หนังสือ บันทึกข้อมูล บันทึกแผ่นเสียง กด สิ่งพิมพ์

29 5. A good dictionary should have example sentences
for every word. (ดิกชันนารี่ที่ดีควรจะมีประโยคตัวอย่างทุกคำ)

30 Word Formation and ‘ super-’ เปลี่ยนความหมายของคำได้อย่างไร )
WARM-UP ACTIVITY Look at the photos and discuss how un-’ and ‘super-’ change the meaning of the words. (ดูรูปต่อไปนี้และบอกว่า un- and ‘ super-’ เปลี่ยนความหมายของคำได้อย่างไร )

31 locked unlocked happy unhappy market supermarket man superman

32 bi lingual root prefix ‘using two languages’ (ใช้ 2 ภาษา)
An English word can consist of three ศ: a root, a prefix and a suffix. (คำในภาษาอังกฤษอาจจะประกอบด้วย 3 ส่วน a root, a prefix and a suffix) A root is the main part of the word. It carries the basic meaning and it cannot be divided into small units of meaning. (A root คือส่วนหลักของคำ เป็นส่วนที่มีความหมายหลัก และไม่สามารถแบ่งเป็นหน่วยเล็กได้) A prefix is a word element that can be added to the beginning of a root, usually to change its meaning. (A prefix เป็นคำที่สามารถเติมที่ตอนต้นของ root และมักจะเปลี่ยนความหมายของคำ) Example root prefix bi lingual ‘using two languages’ (ใช้ 2 ภาษา)

33 move ment care ful เต็มไปด้วยความใส่ใจ ระมัดระวัง root – ‘verb’ suffix
A suffix is a word element that can be added to the end of the root to change its ‘part of speech’. (A suffix คือหน่วยของคำที่ สามารถนำไปเติมตอนท้ายของ root เพื่อเปลี่ยน ชนิดของคำ) root – ‘verb’ suffix move ment Example  ‘ Noun’ Sometimes a suffix can also be used to add to the meaning of the root. (บางครั้ง a suffix สามารถนำมาใช้เพิ่มความหมายของ root) Example root – ‘noun’ suffix care ful Adjective ‘ full of care’ เต็มไปด้วยความใส่ใจ ระมัดระวัง

34 Again (อีกครั้ง) Not (ไม่) Before (ก่อน) Activity 1:
Look up each of the following words in a dictionary and guess the meaning of its prefix / suffix. (เช็คความหมายของคำต่อไปนี้ในดิกชั่นนารีและเดาความหมายของ prefix / suffix ) replay, reproduce, rewrite re- means _____________________ uncomfortable, unhelpful, unattractive un- means _____________________ pre-war, pre-paid, preview pre- means ____________________ Again (อีกครั้ง) Not (ไม่) Before (ก่อน)

35 Together (ด้วยกัน) Many (หลากหลาย) Wrong (ผิด) Under (ใต้)
co-worker, coordinator, cooperation co- means _____________________ multimedia, multilingual, multinational multi- means ___________________ misrepresent, mismanage, misunderstand mis- means ____________________ subway, submarine, subconscious sub- means ____________________ Together (ด้วยกัน) Many (หลากหลาย) Wrong (ผิด) Under (ใต้)

36 ‘able to… / possible to …’ (สามารถ)
washable, changeable, adjustable -able means __________________________ tourist, guitarist, socialist -ist means ____________________ teacher, singer, swimmer -er means _____________________ ‘able to… / possible to …’ (สามารถ) ‘one who…’ (ผู้ซึ่ง) ‘one who…’ (ผู้ซึ่ง)

37 What have you learned from this activity ?
Complete the following charts with the words used in different ‘parts of speech’. You may use a dictionary to help you. (เติมตารางต่อไปนี้ด้วยคำที่มีชนิดของคำแตกต่างกัน นศ. อาจจะใช้ดิกชั่นนารีช่วยได้) Verb Noun Adjective Adverb 1 2 3 4 5 attract attraction attractive attractively impress impression impressive impressively respect respect respectful respectfully succeed success successful successfully care care careful carefully What have you learned from this activity ?

38 writable pre-writing rewrite writer writing write rewritable CD
Learning the meanings of common prefixes and suffixes can help you learn hundreds of new words. (การเรียนรู้ความหมายของ prefixes and suffixes ที่พบบ่อยๆ จะช่วยทำให้เรียนคำศัพท์ใหม่ๆได้) writable pre-writing rewrite writer writing write It helps you guess the meaning of new words and enhance your vocabulary skills. (จะช่วยให้คุณเดาความหมายของคำศัพท์ ใหม่ๆได้และช่วยเพิ่มทักษะด้านคำศัพท์) rewritable CD


ดาวน์โหลด ppt Dictionary Skills BY Aj. UMPORN INTIP UDOMDARUNEE SCHOOL SUKHOTHAI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google