งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BY Aj. UMPORN INTIP UDOMDARUNEE SCHOOL SUKHOTHAI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BY Aj. UMPORN INTIP UDOMDARUNEE SCHOOL SUKHOTHAI."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BY Aj. UMPORN INTIP UDOMDARUNEE SCHOOL SUKHOTHAI

2 A dictionary is a reference book A dictionary is a reference book containing words and their meanings. ( ) containing words and their meanings. ( ดิก ชันนารี่คือหนังสืออ้างอิงที่ประกอบไปด้วยคำศัพท์ และความหมาย ) The words that you look up in a dictionary are called headwords. headwords. ( คำศัพท์ที่เรามองหาในดิกชันนารี่เรียกว่า “headwords”) The headwords are usually printed in bold type and arranged in alphabetical order arranged in alphabetical order (“headwords” จะพิมพ์ ด้วยตัวหนาและจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร )

3 Headwords (arranged in alphabetical order)

4 Activity 1: Headwords Circle the word that comes FIRST in alphabetical order. 1)yellcanholdwhale 2)notebooktablequestionrabbit 3)attractionattractiveattractattractively 4)relationshiprelationrelativerelate 5)andapartaroundagain 6)rely reflectrestorereinforce 7)stratastraightstrainstrange 8) underlineunderwaterunderstandunderground 9)get upget offget throughget out 10)give upgive backgive awaygive off

5 Activity 2: Headwords Organise these words in alphabetical order. The first one has been done for you. 1) 1 bill _____ meaning _____ carport 1) 1 bill _____ meaning _____ carport _____ soil _____ lump _____ world 2) _____egg _____ equator _____ ever _____elephant _____ escape 1 eat 3) _____ glide _____ gloss _____ gloom 3) _____ glide _____ gloss _____ gloom _____ glad _____ glass _____ glance _____ glad _____ glass _____ glance 42 365 462 53 654 321

6 Activity 3: Headwords Arrange these words in alphabetical order. ( เรียงคำศัพท์ต่อไปนี้ตามลำดับตัวอักษร )

7 Look through mermaidqualifiergymnasticstrike mergequalifygymnasiumrectangularLook out for look outglamourqualmrectanglestringent glamorousrecriminationlook intostrugglestrung

8 Activity 3: Answer Key ( เฉลย ) 11. qualifier 12. qualify 13. qualm 14. recrimination 15. rectangle 16. rectangular 17. strike 18. stringent 19. struggle 20. strung 1.glamorous 2.glamour 3.gymnasium 4.Gymnastic 5.look into 6.look out 7.Look out for 8.look through 9.merge 10.mermaid

9 Guide words ( คำแรกและคำสุดท้ายที่ ปรากฏด้านบนของดิกชันนารี่ ) Stress( การเน้นเสียง ) easy-to-understand definitions ( มี ความหมายที่เข้าใจง่าย ) Part of speech ( หน้าที่ของคำ ) Example sentences( ประโยคตัวอย่าง ) WHAT INFORMATION SHOULD A GOOD DICTIONARY CONTAIN? WHAT INFORMATION SHOULD A GOOD DICTIONARY CONTAIN? ( ข้อมูลอะไรที่ดิกชันนารี่ที่ ดีควรจะมี )

10 1. A good dictionary should have ‘guide words’. Guide Word (The first word on this page) Guide Word (The last word on this page) In this page The headwords, in alphabetical order, are diarrhea, diary, Diaspora, diastase, diastole, …, die, dielectric, diesel, and diet.

11 taste taste 801 teacher 802 teacher Activity 4: Look at the dictionary pages below. Which of the following words will you find on the above pages? Which of the following words will you find on the above pages? ( คำใดต่อไปนี้จะพบในหน้าข้างบน ) YesNo 1) tassel 1) tassel 2) tale 3) tear 3) tear 4) technical 5) team 5) team

12 Activity 5 (Pair Work): With your partner, choose words from the box and list them below the correct guide words. ( เลือกคำจากกรอบสี่เหลี่ยมข้างล่างนี้ไปใส่ให้ถูกหน้า guide words) retreat revert rightrifle restore return respondrisk ride richly revolveresult respectable 744 retroretrospect 745 ridridden 746 rival retreat revert right rifle restore return respond risk ride revolve result richly

13 2. A good dictionary should have a stress mark for every word.( ดิกชันนารี่ที่ควรจะมีเครื่องหมาย stress ‘ ) for every word.( ดิกชันนารี่ที่ควรจะมีเครื่องหมาย stress ‘ ) Stress mark

14 Activity 6: stress Look at the words below and take turns saying these words out loud Look at the words below and take turns saying these words out loud. ( ดูคำศัพท์ข้างล่างและหัดอ่านออกเสียง ) Then use your dictionary to check if you pronounce these words correctly and mark the stresses syllable of each word. ( ใช้ดิกชันนารี่เช็คคำศัพท์ว่าคุณออกเสียงถูกหรือไม่และใส่ เครื่องหมาย stress ด้วย ) 1) activity 2) university 3) engineer 4) comfortable 5) terrible 6) police 7) chocolate 8) strawberry 10) democracy 11) secretary 12) reality 9) understand

15 Which of the following words has stress on the first syllable? Which of the following words has stress on the first syllable? ( คำศัพท์ใดต่อไปนี้มี stress ที่ พยางค์แรก ) a.Cohesion b. Technician c. Security d. Majesty

16 3.A good dictionary should have easy-to-understand definitions. ( มีความหมายที่เข้าใจง่าย ) definitions. ( มีความหมายที่เข้าใจง่าย ) ear = the organ of hearing and equilibrium in vertebrates, in mammals consisting of an external ear (...), a middle ear (...), and a liquid-filled inner ear, with sensory nerve endings for hearing and balance. ear = your ears are the parts of your body, one on each side of your head, with which you hear sounds. Which definition is easier to understand? ความหมายไหนเข้าใจ ได้ง่ายกว่า

17 Share your answers with the class on the board ! 1) Figure  Meaning 1: ___________________ Meaning 2: ___________________ Meaning 2: ___________________ 2) Host  Meaning 1: ___________________ Meaning 2: ___________________ Meaning 2: ___________________ 3) Board  Meaning 1: ____________________ Meaning 2: ___________________ Meaning 2: ___________________ Activity 7 The following are the words that have more than one meaning. Look them up in your dictionary and write down at least 2 different meanings of each word. ( คำต่อไปนี้มีมากกว่าหนึ่ง ความหมาย )

18 1)Figure  Meaning 1: Meaning 2: Meaning 2: 2) Host  Meaning 1: Meaning 2: Meaning 2: 3) Board  Meaning 1: Meaning 2: Meaning 2: Activity 7 ตัวเลข รูปร่าง พิธีกร เจ้าภาพ กระดาน คณะกรร มการ

19 Activity 8 Use your dictionary to find the answers for the following questions. 1.Which of the following words has the opposite meaning to ‘huge’? to ‘huge’? ( คำใดต่อไปนี้มีความหมายตรงข้ามกับ ‘huge’) a) strollb) meticulousc) exhaust d) tiny 2. Which of the following words has a similar meaning to ‘pleasure’? to ‘pleasure’? ( คำใดต่อไปนี้มีความหมายเหมือนกับ ‘huge’) a)manipulateb) disturb c) satisfactiond) tremendous ( ใช้ดิกชั่นนารีหาคำตอบของ คำถามต่อไปนี้ )

20 good - bad Note 1.Words that mean the same or nearly the same are called ‘Synonyms’. are called ‘Synonyms’. ( คำศัพท์ที่มีความหมาย เหมือนกันเรียกว่า ‘Synonyms’ ) E.g.sick-ill pretty- beautiful 2. Words that have opposite meaning are called ‘Antonyms’. ‘Antonyms’. ( คำที่มีความหมายตรงกันข้ามเรียกว่า ‘Antonyms’ ) E.g. heavy – light

21 4. A good dictionary should have ‘Part of Speech’ of each word. of each word. ( ดิกชันนารี่ที่ดีต้องแสดงหน้าที่ของคำทุกคำ ) Part of Speech The ‘Part of Speech’ indicates how a word functions in a sentence. ( Part of Speech ) in a sentence. (‘ Part of Speech’ บอกว่าคำศัพท์ทำหน้าที่อะไรในประโยค )

22 : Use your dictionary to match each ‘part of speech’ : Use your dictionary to match each ‘part of speech’ with its explanation and examples. Activity 9 a) A word that describes or modifies a noun. E.g. rich, beautiful, happy, small, delicious, good E.g. rich, beautiful, happy, small, delicious, good 1. noun 2. pronoun 3. adjective 4. verb 5. adverb 6. preposition 7. conjunction b) A word or phrase that joins together words, phrases, clauses, or sentences. E.g. and, but, because, so, clauses, or sentences. E.g. and, but, because, so, c) A word that is the name of a person, place, or thing. E.g. nurse, doctor, hospital, university, apple, etc. E.g. nurse, doctor, hospital, university, apple, etc. d) A word that modifies a verb. E.g. quickly, well, happily, etc. E.g. quickly, well, happily, etc. e) A word or phrase used to express action or a state of being. E.g. eat, stand, work, hit, jump, etc. of being. E.g. eat, stand, work, hit, jump, etc. f) A word used in place of a noun. E.g. I, you, we, they, he, she, it, me, him, E.g. I, you, we, they, he, she, it, me, him, g) A word or phrase that expresses direction, motion, position, or relationship and takes a noun or position, or relationship and takes a noun or pronoun as its object. E.g. in, on, at, under, etc. pronoun as its object. E.g. in, on, at, under, etc.

23 : Use your dictionary to match each ‘part of speech’ : Use your dictionary to match each ‘part of speech’ with its explanation and examples. Activity 9 rich, beautiful, happy, small, - คำที่อธิบายหรือขยายคำนาม เช่น rich, beautiful, happy, small, delicious, good 1. noun 2. pronoun 3. adjective 4. verb 5. adverb 6. preposition 7. conjunction - คำหรือวลีที่ใช้เชื่อมคำ วลี หรือประโยค เช่น และ แต่ เพราะว่า ดังนั้น nurse, doctor, hospital, - คำที่ใช้เรียกชื่อคน สถานที่ สิ่งของ เช่น nurse, doctor, hospital, university, apple, etc. - คำที่ใช้ขยายกริยา เช่น quickly, well, happily, etc. - คำหรือวลีที่ใช้อธิบายการกระทำหรือสภาวะที่ เป็นอยู่ เช่น eat,stand, work, hit, jump, etc. - คำที่ใช้แทนที่คำนาม เช่น I, you, we, they, he, she, it, me, him, - คำหรือวลีที่แสดงถึงทิศทาง การเคลือนไหว ตำแหน่ง หรือความสัมพันธ์ และมีคำนาม หรือสรรพนามเป็นกรรม E.g. in, on, at, under, etc.

24 In many dictionaries, the parts of speech are usually abbreviated. ( abbreviated. ( ในดิกชันนารี่ต่างๆ parts of speech จะใช้ตัวย่อ ) The following are the most common abbreviations for the part of speech in a dictionary. the part of speech in a dictionary. ( ตัวย่อต่อไปนี้เป็นตัวย่อที่ พบบ่อยในดิกชันนารี่ต่างๆ ) Abbreviations Parts of Speech n pron adj v adv prep conj Noun Pronoun Adjective Verb Adverb Preposition Conjunction

25 Different dictionaries may use different styles of abbreviation. of abbreviation. ( ดิกชันนารี่ต่างๆ อาจจะใช้ตัวย่อต่างรูปแบบกัน ) However, a good dictionary should present the list of all abbreviations used on the first pages of each dictionary. of each dictionary. ( อย่างไรก็ตาม ดิกชันนารี่ที่ดีควรบอกรายการตัวย่อไว้ ที่หน้าแรกของดิกชันนารี่ )

26 Which of the following words has a different ‘Part of Speech’? ‘Part of Speech’? ( คำไหนต่อไปนี้มี ‘Part of Speech’ ที่ แตกต่าง ) a.Impressive b. Beautiful c. Creative d. Development

27 Part of speech Meaning Part of speech Meaning 1. unfortunately Adverb Unlucky 2. punctual ________________ 2. punctual ________ ________ 3. verify ________ _________ 4. procedure ________ _________ Activity 10 Use your dictionary to find the meaning and identify the part of speech for each of the following words. ( ใช้ดิกชันนารี่หาความหมายและบอกหน้าที่ของคำต่อไปนี้ ) Adjective Verb Noun Happening or doing something at the arranged or correct time To check that s/th is true or accurate A way of doing s/th, esp., the usual or correct way

28 1) Book (verb)  ___________________ 1) Book (verb)  ___________________ Book (Noun)  ___________________ Book (Noun)  ___________________ 2) Record (verb)  ___________________ 2) Record (verb)  ___________________ Record (verb)  ___________________ Record (verb)  ___________________ 3) Press (verb)  ___________________ 3) Press (verb)  ___________________ Press (noun)  ___________________ Press (noun)  ___________________ Activity 11 Look up the meanings of the following words in your dictionary. ( หาความหมายของคำต่อไปนี้ในดิกชันนารีของคุณ ) หนัง สือ จอง บันทึก ข้อมูล บันทึก แผ่นเสียง กด สิ่งพิมพ์

29 5. A good dictionary should have example sentences for every word. for every word. ( ดิกชันนารี่ที่ดีควรจะมีประโยคตัวอย่างทุกคำ )

30 WARM-UP ACTIVITY Look at the photos and discuss how un-’ and ‘super-’ change the meaning of the words. change the meaning of the words. ( ดูรูปต่อไปนี้และ บอกว่า un- and ‘ super-’ เปลี่ยนความหมายของคำได้อย่างไร )

31 man superman locked unlocked happy unhappy market supermarket supermarket

32 An English word can consist of three ศ : a root, a prefix and a suffix. ( คำในภาษาอังกฤษอาจจะประกอบด้วย 3 ส่วน a root, a prefix and a suffix ) A root is the main part of the word. It carries the basic meaning and it cannot be divided into small units of meaning. (A root คือส่วนหลักของคำ เป็นส่วนที่มีความหมายหลัก และไม่ สามารถแบ่งเป็นหน่วยเล็กได้ ) A prefix is a word element that can be added to the beginning of a root, usually to change its meaning. (A prefix ) A prefix is a word element that can be added to the beginning of a root, usually to change its meaning. (A prefix เป็นคำที่ สามารถเติมที่ตอนต้นของ root และมักจะเปลี่ยนความหมายของ คำ ) Example lingual bi  ‘using two languages’ ( ใช้ 2 ภาษา ) prefix prefix root root

33 A suffix is a word element that can be added to the end of the root to change its ‘part of speech’. (A suffix the root to change its ‘part of speech’. (A suffix คือหน่วยของคำที่ root สามารถนำไปเติมตอนท้ายของ root เพื่อเปลี่ยน ชนิดของคำ )Example ment move suffix suffix root – ‘verb’  ‘ Noun’ Sometimes a suffix can also be used to add to the meaning of the root. of the root. ( บางครั้ง a suffix สามารถนำมาใช้เพิ่มความหมายของ root ) Example ful  Adjective suffix suffix care root – ‘noun’ ‘ full of care’ ‘ full of care’ เต็มไปด้วย ความใส่ใจ ระมัดระวัง

34 1.replay, reproduce, rewrite re- means _____________________ re- means _____________________ 2.uncomfortable, unhelpful, unattractive un- means _____________________ un- means _____________________ 3.pre-war, pre-paid, preview pre- means ____________________ pre- means ____________________ Activity 1: Look up each of the following words in a dictionary and guess the meaning of its prefix / suffix. Look up each of the following words in a dictionary and guess the meaning of its prefix / suffix. ( เช็คความหมายของคำต่อไปนี้ในดิกชั่นนารีและเดา ความหมายของ prefix / suffix ) Again ( อีกครั้ง ) Not ( ไม่ ) Before ( ก่อน )

35 4.co-worker, coordinator, cooperation co- means _____________________ co- means _____________________ 5.multimedia, multilingual, multinational multi- means ___________________ multi- means ___________________ 6.misrepresent, mismanage, misunderstand mis- means ____________________ mis- means ____________________ 7.subway, submarine, subconscious sub- means ____________________ sub- means ____________________ Together ( ด้วยกัน ) Many ( หลากหลาย ) Wrong ( ผิด ) Under ( ใต้ )

36 8.washable, changeable, adjustable -able means __________________________ -able means __________________________ 9.tourist, guitarist, socialist -ist means ____________________ -ist means ____________________ 10.teacher, singer, swimmer -er means _____________________ -er means _____________________ ‘able to… / possible to …’ ( สามารถ ) ‘one who…’ ( ผู้ซึ่ง )

37 Complete the following charts with the words used in different ‘parts of speech’. You may use a dictionary to help you. Complete the following charts with the words used in different ‘parts of speech’. You may use a dictionary to help you. ( เติมตารางต่อไปนี้ด้วยคำที่มีชนิดของคำแตกต่างกัน นศ. อาจจะใช้ดิกชั่นนารีช่วยได้ ) Activity 2 VerbNounAdjectiveAdverb 1 2 3 4 5 attract impress respect succeed care attractive impressive respectful successful careful careful attractively impressively respectfully successfully carefully carefully attraction impression respect success care What have you learned from this activity ?

38 Learning the meanings of common prefixes and suffixes can help you learn hundreds of new words. can help you learn hundreds of new words. ( การเรียนรู้ความหมายของ prefixes and suffixes ที่พบบ่อยๆ จะช่วยทำให้เรียนคำศัพท์ใหม่ๆได้ ) It helps you guess the meaning of new words and enhance your vocabulary skills. enhance your vocabulary skills. ( จะช่วยให้คุณเดาความหมายของคำศัพท์ ใหม่ๆได้และช่วยเพิ่มทักษะด้านคำศัพท์ ) write rewrite rewrite writing writing writer writer pre-writing rewritable CD rewritable CD writable


ดาวน์โหลด ppt BY Aj. UMPORN INTIP UDOMDARUNEE SCHOOL SUKHOTHAI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google