งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงล่าสุด 11/06/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงล่าสุด 11/06/50."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.thแผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงล่าสุด 11/06/50

2 Homepage URL : www.westlawinternational.com

3 Sign On 1 23 1.ใส่รหัสผ่าน 2.ระบุนามผู้ใช้โดยผู้ใช้เป็นผู้กำหนดเอง เช่น Jirawat 3.คลิก Sing On

4 การสืบค้น : การเลือกฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น 1 1.เลือกฐานข้อมูลจากหัวข้อแสดงประเภทและชนิดของข้อมูล เช่น U.S. Federal Material 2.หรือ พิมพ์เพียงบางส่วนของชื่อฐานข้อมูลที่ทราบ เช่น US Cases 2 US Cases

5 การเลือกฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น 1. คลิกกลุ่มฐานข้อมูลที่ต้องการ เช่น ต้องการเฉพาะเอกสารประเภท Cases Law 2. เลือกฐานข้อมูล เช่น All Federal & State Cases 12

6 วิธีการสืบค้นแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 1.Teams and Connectors คือ การสืบค้นด้วยคำสำคัญ พร้อมด้วยคำเชื่อม ตัวอย่างเช่น MP3 AND infringement AND Copyright AND Song 2. Natural Language คือ การสืบค้นโดยตั้งเป็นรูปแบบ คำถามหรือวลียาว ๆ เช่น Must Swiss Army Knife be manufactured in Switzerland? วิธีการสืบค้น

7 วิธีการสืบค้นแบบ : Terms and Connectors 1. คลิก Terms and Connectors 2. ฐานข้อมูลที่เลือกเพื่อ การสืบค้น 3. พิมพ์คำค้นที่ช่อง Search เช่น MP 4. คลิก Thesaurus เพื่อ ช่วยหาคำศัพท์ที่มี ความหมายเสมือน กับคำค้นที่พิมพ์ 5. เลือกระบุเวลาในการ สืบค้น 6. เลือกสืบค้นเฉพาะส่วน ใดส่วนหนึ่งภายใน เอกสาร 7. คลิกเลือกคำเชื่อมใน เงื่อนไขที่แตกต่าง กัน 8. คลิก Search 4 5 1 3 MP3 6 2 7 8

8 Terms and Connectors : Thesaurus 1 2 3 4 1.เลือกคำสำคัญหลัก 2. เลือกคำศัพท์สัมพันธ์ 3. คลิก Add 4. คลิกปุ่ม OK

9 วิธีการสืบค้นแบบ : Natural Language 1 1. แสดงวิธีการค้นแบบ Natural Language 2. แสดงฐานข้อมูลที่เลือก เพื่อการสืบค้น 3. พิมพ์คำค้น เช่น Can Swiss Army Knife be manufactured in China? 4. คลิก Thesaurus เพื่อช่วย หาคำศัพท์ที่มี ความหมายเสมือนกับ คำค้นที่พิมพ์ 5. เลือกระบุเวลาในการ สืบค้น 6. คลิก Required/ Excluded Terms และ พิมพ์คำหรือวลีที่ ต้องการพบหรือไม่ต้อง พบในเอกสารผลลัพธ์ 7. คลิก Search 2 4 3 Can Swiss Army Knife be manufactured in China? 5 7 6

10 Natural Language : Require/Exclude Terms 1. เลือกคำสำคัญที่ต้องการให้ปรากฏในเอกสาร 2. พิมพ์คำที่ไม่ต้องการให้พบในเอกสารผลลัพธ์ 3. คลิกปุ่ม OK 1 2 3

11 วิธีการค้นหาคดี (Cases) จากคู่กรณี (Party Name) 1 2 3 Microsoft 4 1.เลือกฐานข้อมูลประเภท Cases 2. คลิกที่ Search by Party Name 3.พิมพ์ชื่อคู่กรณีในช่อง Party name เช่น Microsoft 4.คลิก Search

12 วิธีการค้นหากฏหมายลายลักษณ์อักษร (Statute) 1. เลือกฐานข้อมูล U.S. Federal Materials คลิกเลือก Federal Statutes และ จากนั้นคลิกเลือก United States Code Annotated (U.S.C.A) 2. การค้นโดยระบุคำค้น 3. ค้นจากข้อมูลอ้างอิงที่ทราบคลิก Find by Citation 4. ค้นสารบัญของประมวลกฏหมาย (Table of Content) 5. ค้นจากดัชนีกฏหมายลายลักษณ์อักษร (Statutes Index) 6. ค้นจากดัชนีชื่อกฏหมาย (Pop. Name Table) 7. ค้นหาบทกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง (50 State Surveys) 1 2 34657

13 การค้นหากฎหมายลายลักษร์อักษร : จากข้อมูลอ้างอิง (find by citation) 1. เลือกประเภทกฏหมาย Public Law : กฏหมายมหาชนRules: กฏ ข้อบังคับ Constitution : รัฐธรรมนูญOrders: ประกาศคำสั่ง 2. กรอกข้อมูลอ้างอิง 1 2

14 การค้นหากฎหมายลายลักษร์อักษร :จากสารบัญประมวลกฎหมาย (table of contents) คลิก เพื่อแสดงกฏหมายที่อยู่ภายในของแต่ละหัวข้อ (Title) +

15 การค้นหากฎหมายลายลักษร์อักษร:จากดัชนีกฎหมาย (statutes Index) 1.คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นของคำที่ต้องการ 2.พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาจากดัชนีคำของกฏหมาย 1 2

16 การค้นหากฎหมายลายลักษร์อักษร: จากดัชนี พระราชบัญญัติ (Popular Name Index) คลิกอักษรเริ่มแรกของพระราชบัญญัติ เช่น US. Patriot Act

17 การค้นหากฎหมายลายลักษร์อักษร: จากกฎ ข้อบังคับ (50 State Surveys) ค้นหาบทกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยการคลิกตามหัวเรื่องที่ต้องการ

18 การค้นหาบทความจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทางกฏหมาย 1 2 3 1.เลือก Legal Periodicals & Current Awareness คลิก Law Reviews 2.เมื่อปรากฏหน้าจอใหม่ คลิก Journals & Law Reviews Combined หรือ Law Reviews & Bar Journals in JLR จะปรากฏหน้าจอการสืบค้น 3.เลือกวิธีการสืบค้น

19 Search by Citation 1.คลิกปุ่ม FIND 2. พิมพ์ข้อมูลอ้างอิง (citation) เช่น 106 HVLR 517 3.หรือ คลิก Publication List เมื่อไม่ทราบอักษรของชื่อสิ่งพิมพ์ 4.พิมพ์คำบางส่วนของชื่อสิ่งพิมพ์ที่ทราบและคลิก Contains 5.เลือกชื่อสิ่งพิมพ์ 1 2 106 HVLR 517 4 3 5

20 Find by Citation 1.พิมพ์หมายเลข Volume เช่น 106 2.พิมพ์หมายเลขหน้า เช่น 517 3.คลิกปุ่ม Go 3 1 106 2 517

21 Search Results 2 1.คลิกเพื่อแสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่พบ 2.แสดงเนื้อหาเอกสารฉบับเต็ม 3.เลือก Print, Email หรือ Download 4.คลิกเพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่เปิดอยู่ 1 34

22 A Search Results : History 1 2 1. คลิก Full History2. แสดงประวัติความเป็นมาของเอกสาร

23 A Search Results : Citing References 1.คลิก Citing References 2.แสดงรายการที่นำเอกสารที่เปิดแสดงอยู่ไปใช้อ้างอิง 2 1

24 KeyCite Symbol : เป็นการเตือนว่าคดีนี้ไม่เป็นคดีที่ดีหรือกฏหมายที่ดีที่จะนำไปใช้ อ้างอิง เนื่องมาจากมีการยกเลิกและแทนที่ด้วยกฎหมายใหม่ หรือไม่เป็นไปตามบทบัญญัติขอรัฐธรรมนูญในบางส่วนหรือทั้งหมด ของคดี หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือกลับคำพิพาทษาจากศาลที่สูง กว่า : เป็นการเตือนว่าคดีนี้มีบางส่วนที่มีข้อโต้แย้ง แต่ยังไม่มีการกลับคำ หรือเปลี่ยนแปลงคำพิพาทหรือยังไม่มีการลบล้างคำพิพาท : แสดงถึงคดีที่มีประวัติความเป็นมา : แสดงถึงมีคดีที่นำคดีนี้ไปอ้างถึงแต่ไม่มีข้อมูลประวัติในชั้น อุทธรณ์หรือคดีที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง

25 Examined : คดีที่นำคดีนั้นไปกล่าวอ้าง (citing case) ได้มี การนำเนื้อความของคดีที่นำมาอ้าง (cited case) มา ประกอบการอภิปรายในคดีไว้อย่างกว้างขวาง ซึ่งปกติจะมี ขนาดความยาวของเนื้อหามากกว่าหนึ่งหน้ากระดาษ Discussed : คดีที่นำคดีนั้นไปกล่าวอ้าง (citing case) ได้มี การนำเฉพาะส่วนที่สำคัญของ เนื้อหาหรือสาระสำคัญของคดี ที่นำมาอ้าง (cited case) มาประกอบการอภิปรายในคดีซึ่งจะ มีขนาดความยาวมากกว่าหนึ่งย่อหน้าแต่ไม่น้อยกว่าหนึ่ง หน้ากระดาษ KeyCite Symbol

26 การจัดการผลลัพธ์ : การสั่งพิมพ์เอกสาร 1. เลือกรูปแบบการแสดงเอกสาร 2. เลือกเอกสารที่ต้องการพิมพ์ 3. เลือกรูปแบบเนื้อหาที่พิมพ์ 4. คลิก Print 1 2 3 4

27 การจัดการผลลัพธ์ : การบันทึกเอกสารรูปแบบ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 1 1.ระบุแหล่งที่ต้องการบันทึกและรูปแบบของเอกสาร 2.เลือกเอกสารที่ต้องการบันทึก 3.เลือกรูปแบบเนื้อหาที่ต้องการบันทึก 4.คลิก Save 2 3 4

28 1.พิมพ์ Email address2. เลือกรูปแบบการแสดงเอกสาร 3.เลือกเอกสารที่ต้องการ 4. เลือกรูปแบบเนื้อหาที่จัดส่ง 5. คลิก Send 1 2 3 4 5 การจัดการผลลัพธ์:การส่งเอกสารทางอีเมล์

29 Copy with Reference 2 1. เลือกข้อความที่ต้องการคัดลอก 2. คลิกปุ่ม Tools และเลือก Copy with Reference 3. คลิกปุ่ม Copy 1 3

30


ดาวน์โหลด ppt โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงล่าสุด 11/06/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google