งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Currency Crises. Currency Crises: Sources & Solutions Miss Nawaporn Rujirawanich 434 55404 29 Miss Benjaporn Apisaksirikul 434 55485 29 Miss Sirintra.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Currency Crises. Currency Crises: Sources & Solutions Miss Nawaporn Rujirawanich 434 55404 29 Miss Benjaporn Apisaksirikul 434 55485 29 Miss Sirintra."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Currency Crises

2 Currency Crises: Sources & Solutions Miss Nawaporn Rujirawanich 434 55404 29 Miss Benjaporn Apisaksirikul 434 55485 29 Miss Sirintra Arkkaleephan 434 56165 29 Miss Janjuda Warunyanon 434 56383 29

3 Currency Crises: Agenda Assessing the sources of crises and relevant theories. Reviewing currency crises experienced by selected countries. –England “ The ERM Crises and speculative attack” –Mexico “Tequila Effect” with comparison to East Asia’s –Thailand “Tom Yum Kung Effect” –The Brazilian real crisis –Argentina’s currency board crisis Solutions proposed.

4 Currency Crisis Many countries have at one time or another dealt with a currency crisis. A crisis only seems to occur for fixed rate or pegged currencies, since floating currencies are able to adjust on a relatively gradual, daily, basis to forces affecting them. A currency crisis is identified as an official devaluation or revaluation, or instances in which the currency is floated. It is also sometimes known as a balance of payments crisis.

5 Underlying Sources of Crises Divergent in Monetary Policy between currency partners. Overvalued currency with unsound fundamentals. –Malpractice of pegging currency to stronger trade partners. –Chronic current account deficit. –Too high short term foreign capital inflows. Excessive level of financial liberalization. Lack of credibility due to inconsistent policies.

6 Relevant Theories Model of Balance of Payment crises (Paul Krugman) Contagion effect - Weak Fundamentals of neighbors leading to contagion - “Pure” contagion (Speculative attack: Self-fulfilling effect)

7 Model of BOP Crises (Krugman’1979) Different role of international reserves under fixed and flexible regimes BOP = Current account + Capital account + Reserves

8 Contagion Definition - Contagion is a case where knowing that there is a crisis elsewhere increases the probability of a crisis at home. - The currency crises of the 1990s have consisted of three regional “waves”: the ERM crises in Europe from 1992-3, the Latin American crises of 1994-5, and the Asian crises of 1997-8.

9 Contagion Fundamentals-based contagion - Arises when the infected country is linked to others via trade or finance. “true” contagion/ “pure” contagion - Arises when common shocks and all channels of potential interconnection are either not present or have been controlled for.

10 “true” contagion/ “pure” contagion a.Multiple equilibrium and self-fulfilling shifts in expectations e.g. currency crisis: Loss of confidence in central bank’s commitment to a pegged exchange rate regime can cause speculators to attack currency.

11 “true” contagion/ “pure” contagion b. “Wake-up call” - A crisis in one country can create a “wake-up call” for investors by causing them to reevaluate their view of (‘take another look at”) economic fundamentals of other countries, even if the fundamentals of other countries are unchanged. crisis may spread from initial target to other countries exhibiting similarly weak economic fundamentals.

12 “true” contagion/ “pure” contagion c. Herding behavior - If investors have imperfect information about conditions in foreign countries because of high costs of collecting and analyzing information, investors may follow actions of other investors rather than make own assessments, - If some investors are perceived to know more about foreign conditions than others, uninformed investors may overreact to actions of informed investors if latter have to sell off assets.

13 Market manipulation Scenarios in which crises are generated either by self-fulfilling rational expectations or by irrational herding behavior imply at least the possibility or profitable market manipulation by large speculators. e.g. Soros’s attack on the British pound in 1992.

14 Theories of contagion 1. Nurkse – competitive devaluations Once one country has devalued, it makes it costly (in terms of a loss of competitiveness and output) for other countries to maintain their parity.

15 Theories of contagion 2. Calvo and Mendoza (1998) - present a model where the fixed costs of gathering and processing country-specific information give rise to herding behavior, even when investors are rational. 3. Kodres and Pritsker (1998) - focus on the role played by investors who engage in cross-market hedging of macroeconomic risks.

16 Empirical implications Eichengreen,et.al.(1996) - attempted to discriminate among bilateral trade link channel and a “wake-up call hypothesis,” where similarities to the crisis country in fundamentals lead investors to reassess the risk of the other countries.

17 Empirical implications Wolf (1997) - explain the pairwise correlations in stock returns by bilateral trade and other common macroeconomic fundamentals.

18 Currency Crises in 1990s The ERM Crises in 1992 The Latin American Crises In 1994-5 The Asian Crises In 1997

19 The ERM crises of 1992-1993 The Foreign Exchange Crisis of September 1992 Foreign Exchange Market for British Pounds in 1992 Expected Return (in pounds terms) Exchange Rate, E t (DM/pounds) E par 1’1’ RET D 1 RET F 1 1 RET F 2 2 RET F 3 3 iD1iD1 iD2iD2 iD3iD3

20 The ERM crises of 1992-1993 The huge potential losses on pound deposits and potential gains on mark deposits caused a massive sell-off of pounds (and purchases of marks) by speculators. The need for the British central bank to intervene to raise in British interest rates, all the way to i D 3. After a major intervention effort on the part of the Bank of England, which included a rise in its lending rate from 10% to 15%, which still wasn’t enough, the British were finally forced to give up on September 16: They pulled out of the ERM indefinitely, allowing the pound to depreciate by 10% against the mark.

21 The ERM crises of 1992-1993 Because foreign exchange crises lead to large changes in central banks’ holdings of international reserves and thus affect the official reserve asset items in the balance of payments, these crises are also referred to as balance-of-payments crises. It is estimated that central banks in the European Monetary System lost $4 to $6 billion as a result of exchange rate intervention during the crisis. A speculative fund run by George Soros ran up to $1 billion of profits during the crisis, and Citibank traders are reported to have made $200 million.

22 Case Study: Mexico’s “Tequila Effect” and East Asia’s Crises Story of Mexico’s crisis Story of East Asia’s crisis Comparisons

23 1994 Mexico’s Crisis: “Tequila Effect” Lax monetary policy Excessive fiscal deficit-financing Divergent inflation rates with trade partners, fundamentally the US Evident overvaluation of the peso requiring continuous backing with reserves.

24 1994 Mexico’s Crisis: “Tequila Effect” Divergence from purchasing power parity rapidly led to current account deficits Gradually changed exchange rate system –1989 crawling peg –1991 oscillation band with ceiling and floor levels –Finally in late 1994, the peso was allowed to float

25 1997 East Asia’s Turmoil East Asia’s rapid growth questioned –Input-based versus healthy productivity-based –Diminishing returns confirmed by the relapse between GDP and Investment growth High dependency on short term foreign capital inflows –Domestic saving not commensurate with investment –Positive I-S gap implied the need of foreign funds

26 1997 East Asia’s Turmoil Weak financial supervision –Rapid credit expansion amid higher degree of liberalization (details in Thailand’s case) –Foreign-denominated loans popular among financials and corporations. International Loans to finance unproductive activities such as consumption and spending East Asian experiences of high current account deficits

27 Current account balances in 1996 Source: An Introduction to open Macroeconomics, currency crises and the Asian crises

28 Comparison of Exchange Rate Source: Financial Times

29 Comparison : Tequila & Tom Yum Kung Similarities –Deterioration in current account Similarities but with different degree –Short term capital inflows –International bank lending

30 Comparison : Tequila & Tom Yum Kung Differences –Government action. More Moral Hazard in Asia given high expectation of government guarantee –The level of regional integration. NAFTA was signed immediately preceding Mexican crisis. So members stood ready for the turmoil.

31 วิกฤติการณ์การเงินไทย 2540

32 วิกฤตการณ์การเงินไทย เกิดขึ้นได้อย่างไร ? 1. ความอ่อนแอของระบบเศรษฐกิจไทย 2. ความไม่โปร่งใสและระบบทุนนิยมพรรค พวก

33 วิกฤตการณ์การเงินไทยเกิดขึ้นได้ อย่างไร ? 3.Moral Hazard 4. การแข่งขันกันลดค่าเงิน 5. ความตื่นตระหนกทางการเงิน

34 นโยบายทางเศรษฐกิจภายหลัง ค่าเงินบาทลอยตัว การดำเนินนโยบายตาม IMF อย่าง เคร่งครัด ดังนี้ - ยึดถือการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเป็น เป้าหมายหลัก โดยการตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง ใช้มาตราการที่มีผลในการลดอุปสงค์มวลรวม เพื่อ รักษาเสถียรภาพราคา โดยการรัดเข็มขัดทางการ คลังและเพิ่มภาษีเพื่อลดการใช้จ่ายภาคเอกชน ผล - อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพและอัตราเงินเฟ้อ ต่ำกว่าที่คาดการณ์

35 นโยบายทางเศรษฐกิจภายหลัง ค่าเงินบาทลอยตัว ข้อสังเกตุ - การใช้เครื่องมือทางการคลังในขณะที่ ประเทศอยู่ในระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ ลอยตัว - ข้อคิดเห็นของ Joseph E. Stiglitz ที่ว่าการใช้ นโยบายเเบบรัดเข็มขัดไม่เป็นการเเก้ปัญหา ที่ถูกต้อง จนในที่สุดกองทุนการเงินระหว่าง ประเทศต้องออกมารับผิดและปรับนโยบาย ใหม่

36 นโยบายทางเศรษฐกิจภายหลัง ค่าเงินบาทลอยตัว แผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน ”14 สิงหาคม 2541” เนื้อหาประกอบด้วย 4 หลักใหญ่ ดังนี้ 1) การผนึกสถาบันการเงินของรัฐ 2) การโอนสถาบันการเงินมาเป็นของรัฐ 3) การขายสถาบันการเงินของรัฐแก่เอกชน 4) การฟื้นฟูสถาบันการเงิน

37 นโยบายทางเศรษฐกิจภายหลัง ค่าเงินบาทลอยตัว ผล 1. ส่งผลกระทบต่องบดุลแห่งชาติ 2. ส่งผลกระทบต่องบดุลแห่งชาติ 3. ถูกโจมตีว่าเป็นมาตราการที่ไม่ชัดเจนและโปร่งใส เนื่องจากมีลักษณะเลือกปฎิบัติและการปิดบัง ข้อมูลอันควรเปิดเผย ข้อสังเกตุ - ผลของ Announcement Effect อันเกิดจากการ สร้างความหวังให้แก่ประชาชน มีส่วนสำคัญต่อ ความเชื่อถือที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล

38 นโยบายทางเศรษฐกิจภายหลัง ค่าเงินบาทลอยตัว นโยบายบริโภคนิยม - เมื่อประชาชนเพิ่มรายจ่ายในการบริโภค ภาคการผลิตจะ สามารถขายสินค้าและบริการได้ การผลิตก็จะขยายตัว และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะตามมา - ธนาคารพาณิชย์พร้อมใจกันลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปรับตัวลงอย่างช้าๆ ผล - ประชาชนอยู่ในภาวะสับสนต่อนโยบายของรัฐทำให้ นโยบายต่างๆไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร - ในระยะสั้นสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้าง

39 นโยบายทางเศรษฐกิจภายหลัง ค่าเงินบาทลอยตัว ข้อสังเกตุ - ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำภาวะคนว่างงาน มีมาก นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ น่าจะนโยบายที่เหมาะสม - การเลือกใช้นโยบายตามประเทศอื่นๆควร พิจารณาที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็น สำคัญ

40 บทเรียนที่ได้รับ บทเรียนที่ 1 ; การก่อหนี้สาธารณะ ต่างประเทศ พึงกระทำด้วยความระมัดระวัง และพึงใช้เงินกู้นั้นๆในการเพิ่มพูนศักยภาพ ในการผลิตของประเทศ บทเรียนที่ 2 ; ลำดับขั้นการดำเนินนโยบาย และจังหวะเวลาในการดำเนินนโยบายมี ความสำคัญในการบริหารนโยบายมหภาค

41 บทเรียนที่ได้รับ บทเรียนบทที่ 3 ; อย่าสร้างความหวังให้กับ ประชาชนโดยที่ไม่มีความสามารถในการทำ ให้เป็นจริง บทเรียนบทที่ 4 ; การบริหารนโยบาย เศรษฐกิจมหภาคจะต้องมีความโปร่งใสและ ชัดเจนเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของรัฐบาล

42 The Brazilian Currency Crisis (1999)

43 The Brazilian Economy The Brazilian economy is the largest in Latin America and one of the 10 largest in the world. The Brazilian currency is the real. From October 1994 through January 14, 1999, the official rate was determined by a managed float. Since January 15, 1999, the official rate floats independently with respect to the US dollar.

44 Causes of the crisis Inflation Poor fiscal policy Poor currency exchange policies Corruption Contagion from Russia to Brazil

45 How did the crisis begin? Rising instability in Russia created difficulties for Brazil’s economy and negative perceptions of the credibility of the emerging economies. These negative expectations of the Brazilian economy led the government to adopt severe fiscal measures with a conservative approach to monetary policy. The restrictive economic policy produced a decrease in the level of activity and investment indicators mainly in the second half of the year.

46 How did the crisis go? In January of 1999, Brazil redefined its exchange system and adopted a free floating rate. The events of the crisis that led to changing its exchange system occurred during the week of January 11, 1999, the week of the real crisis. The real was hovering around the bottom of its allowed trading band, billions of dollars in capital flowed out of the country, and the Brazilian equities fell in value.

47 How did the crisis go? The 1999 balance of payments had a differentiated pattern of transactions with the rest of the world, when compared to previous years. Several measures were adopted in the first quarter of 1999 to preserve the stabilization process.

48 What actions were taken by the government? tightened monetary policy central bank raised nominal interest rates compulsory reserves on time deposits offers of securities tied to the exchange rate exchange market deregulation adjust public sector accounts

49 Economic indicators Change in real gross domestic product The inflation rate (CPI) increased The real interest rate decreased The trade deficit as % of GDP decreased International reserves (billion US$) decreased The exchange rate R$/$ (end of period) depreciated

50 Contagion Brazil’s currency crisis spread to Argentina and was a major cause of the current Argentinean crisis and has impacted Paraguay and Uruguay in an adverse way. Brazilian products more competitive among these countries. Argentinean exports became more expensive and were demanded less by Brazilians. Only two years after the Brazilian crisis, Argentina ran into a crisis of its own.

51 Post-Crisis Economy – 2000 and beyond The increased pace of economic activity was generated to a great extent by growth in credit to the private sector. The ratio of gross fixed capital formation to GDP remained stable in 2000. The consistency of the Brazilian economic policy has reinforced confidence in the fundamentals of the Brazilian economy among both internal market agents and external investors. The current account deficit remained stable

52 What lessons from this crisis can others learn so the same problem does not occur? Overvaluation of the nation’s exchange rate is detrimental to the country. An overvalued exchange rate is often associated with a boom in consumption involving a large increase in imports. Overvaluation of the exchange rate encourages a decline in private savings as residents substitute present for future consumption.

53 Argentina’s Currency crisis (2001)

54 Argentina’s Currency History The Argentine story has been one of the intermittent economic progress interrupted by periodic crises. Argentina twice changed its currency in unsuccessful attempts to halt its spectacularly high inflation. In December 1983, Argentina created a new “peso Argentino” equal to 10,000 old pesos. In June 1985, Argentina introduced yet a new currency, the austral, declaring each austral equal 1,000 pesos Argentino. In April 1991, Argentina created another new currency, called the new peso, worth 10,000 australs.

55 Causes of the crisis (As we know) Argentina’s monetary system, locally known as “convertibility,” was a currency board. The peso’s exchange rate of 1 per US dollar made persistently overvalued. As a result, Argentina's exports suffered, triggering recession and default.

56 True causes of the crisis Increasing tax rates. Freezing bank deposits. Devaluing the peso. Forcibly converting dollar bank deposits and contracts into pesos (“pesofication”).

57 How did the crisis begin? In 1991, Argentina introduces the so-called Convertibility Law, which is a currency board in Argentina. The exchange rate for Argentina’s new peso was fixed at 1 US dollar per peso. A currency board achieved its goal of price stability,

58 How did the crisis begin? In 1999, Argentina slipped into recession, GDP falling, unemployment rate rising. Throughout the most of 1990s, Argentina ran large current account deficits. Deepening the recession, the heavy interest payments on foreign debt, and the riots in the street took their toll. Argentina announced that it would cease payment on its foreign debt.

59 How did the crisis go? In January 2002, Argentina abandoned the currency board and let the nominal value of the peso float relative to the dollar. The peso lost 29% of its value on January 10, 2002. And by February 1, the peso had lost fully half of its value.

60 Ending the crisis : Dollarization The most pressing problems are its currency, its financial system, and its tax system. How many dollars does Argentina have? How many dollars does Argentina need? Determining the exchange rate for dollarization involves 4 steps.

61 The 4 steps Determine what liabilities need to be redeemed with dollar reserves. Assess the financial position of the central bank and the government. Announce that dollarization will occur and allow the peso to float cleanly for no more than one week. At the end of the period of floating, declare a fixed exchange rate with the dollar and announce that effective immediately.

62 The Lessons for Crisis Prevention and Resolution First, we should have focused more closely on the debt dynamics. Second, currency boards are not necessarily as durable as some people liked to imagine in the wake of the Asian crisis, especially if they lack support from accompanying fiscal and structural policies.

63 The Lessons for Crisis Prevention and Resolution Third, emerging market countries may need to be even more conservative with public external debt than we had thought. Fourth, we need to make it easier for countries to exit in a timely fashion from unsustainable debt dynamics. Fifth, we need to make our policy advice more persuasive when times are good and members do not require our financial help.

64 The solutions for currency crises Extensive capital controls The agreement of the policies Adaptation of the policies Credibility of the policies Monetary union Deregulation of goods and factor markets with strict prudential supervision Using discretionary policy

65 The End


ดาวน์โหลด ppt Currency Crises. Currency Crises: Sources & Solutions Miss Nawaporn Rujirawanich 434 55404 29 Miss Benjaporn Apisaksirikul 434 55485 29 Miss Sirintra.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google