งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการแผนการจ่ายเงินการรับเงิน และนำเงินส่งคลังของ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหาร ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการแผนการจ่ายเงินการรับเงิน และนำเงินส่งคลังของ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหาร ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการแผนการจ่ายเงินการรับเงิน และนำเงินส่งคลังของ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหาร ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment ภาครัฐ (KTB Corporate Online)

2 การท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการด้านการเงิน โดยการ รับชำระค่าบริการค่าภาระเรือและสินค้าเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการภายในพื้นที่ ทพส.-ทร. (E – port) ลดความผิดพลาด จากการจ่ายเงินและรับเงินด้วยเงินสดและแคชเชียร์เช็ค 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ ทพส.-ทร.บริหารจัดการเงินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังสามารถส่งเงินถึงผู้รับได้โดยตรง และทำให้กระบวนการรับส่งเงินของ ทพส.-ทร.มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน ลดโอกาสการทุจริต 3. เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการเพิ่มช่องทางในการชำระเงิน ประกอบด้วย การชำระเงินด้วย Bill Payment บัตรเดบิต (EDC) และการชำระเงินผ่าน QR code 4. เพื่อสามารถใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องในด้านการจ่ายเงินและรับเงิน 5. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้สังคมไร้เงินสด (Cashless)

3 การท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
ระบบชำระค่าบริการในปัจจุบัน 1. แผนกผลประโยชน์จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ และทำการเสนอผู้บริหารเซ็น โดยชุดใบแจ้งหนี้จะประกอบด้วย - ใบหน้าที่มีตราครุฑและลายเซ็นของผู้บริหาร - ใบแจงรายละเอียดค่าบริการ 2. ผู้ประกอบการเดินทางมารับใบแจ้งหนี้ที่แผนกผลประโยชน์ กทส.ฐท.สส. หรือทางแผนกผลประโยชน์ส่งใบแจ้งหนี้ไปทางไปรษณีย์ 3. ผู้ประกอบการทำการชำระค่าบริการตามใบแจ้งหนี้ ในช่องทางต่างๆ - การชำระเงินสดที่แผนกผลประโยชน์ - การชำระด้วยเช็คเงินสด (cashier's cheque) - การโอนเข้าบัญชีของทางการท่าเรือ

4 เสนอรองผู้อำนวยการเซ็น
เอกสารใบแจ้งหนี้ในปัจจุบัน เสนอรองผู้อำนวยการเซ็น

5 การท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
ระบบชำระค่าบริการตามแผนการพัฒนา 1. แผนกผลประโยชน์จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ผ่านระบบ E-port และคลิ๊กผ่านเสนอผู้บริหารตรวจสอบและคลิ๊กอนุมัติได้บนระบบ E-port ลายเซ็นอิเล็คทรอนิคส์จะปรากฏบนใบแจ้งหนี้ จากนั้นระบบ E-port จะส่งอีเมลล์ไปยังอีเมลล์ของผู้ประกอบการ โดยชุดใบแจ้งหนี้ จะประกอบด้วย - ใบหน้าที่มีตราครุฑและลายเซ็นของผู้บริหาร - ใบแจงรายละเอียดค่าบริการ - ใบ Bill Payment 2. ผู้ประกอบการได้รับใบแจ้งหนี้ทางอีเมลล์ หรือสามารถDownloadใบแจ้งหนี้ได้จากระบบ E-port

6 การท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
ระบบชำระค่าบริการตามแผนการพัฒนา 3. ผู้ประกอบการทำการชำระค่าบริการตามใบแจ้งหนี้ ในช่องทางต่างๆ - การชำระเงินสดที่แผนกผลประโยชน์ - การชำระด้วยเช็คเงินสด (cashier's cheque) - การโอนเข้าบัญชีของทางการท่าเรือ - การนำ Bill Payment ชำระที่เคาท์เตอร์ธนาคาร

7 ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารใบแจ้งหนี้ตามแผนการพัฒนา ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

8 Bill Payment

9 แผนปฏิบัติการโครงการแผนการจ่ายเงิน การรับเงินและนำเงินส่งคลังของเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment ภาครัฐ (KTB Corporate Online) ที่ กิจกรรม กำหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 มิ.ย. 61 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 62 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 1 False ศึกษาระบบแผนการจ่ายเงินและรับเงิน และจัดทำแผนการจ่ายเงินและรับเงินให้แล้วเสร็จโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร แผนกการเงิน 2 False เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับปฏิบัติการรับเงิน การจ่ายเงินและนำเงินส่งคลังในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 False กำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานในระบบ Company User Authorizer และ Company User Maker 4 ดำเนินการหารือกับธนาคาร/ กง.ทร./เพื่อจัดทำ Bill Payment เพื่อการรับชำระรายได้ประเภท ค่าภาระเรือและค่าภาระสินค้า เชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการ ภายในพื้นที่ ทพส.-ทร.(E-port) แผนกผลประโยชน์ 5 สามารถดำเนินการจ่ายเงินงบบุคลากร และดำเนินกิจกรรมจ่ายเงินยืม ในปี งป.61 ก่อนขยายผลจนครบทุกประเภทในปี งป.62 6 สามารถดำเนินการกิจกรรมการนำเงินฝากคลัง 7 การดำเนินการติดตามและประเมินผลด้านการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate online

10 แผนปฏิบัติการโครงการแผนการจ่ายเงิน การรับเงินและนำเงินส่งคลังของเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment ภาครัฐ (KTB Corporate Online) ที่ กิจกรรม กำหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 มิ.ย. 61 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 62 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 8 ดำเนินการปรับปรุงแผนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporater online เพื่อให้ ทพส.-ทร ดำเนินการจ่ายเงินและรับเงินได้ภายในปีงบประมาณ 2562 แผนกการเงิน 9 ระบบรับและจ่ายเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment) สามารถดำเนินการรับชำระหนี้ได้ แผนกผลประโยชน์ 10 สามารถดำเนินการจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในกิจกรรม การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 11 สามารถดำเนินการจ่ายเงินในวงเงินที่ต่ำกว่า 5,000 บาท 12 สามารถดำเนินการจ่ายเงินประเภทอื่น ๆเช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ ค่ารับรอง 13 สามารถดำเนินการรับเงิน ค่าธรรมเนียมที่ชำระเป็นเงินสด ให้สามารถชำระโดยผ่านเครื่อง Eletronic Data Capture (EDC) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของการรับเงิน

11 แผนปฏิบัติการโครงการแผนการจ่ายเงิน การรับเงินและนำเงินส่งคลังของเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment ภาครัฐ (KTB Corporate Online) ที่ กิจกรรม กำหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 มิ.ย. 61 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 62 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 14 สามารถดำเนินการจ่ายเงินหลักประกันสัญญาและเงินค่าจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาทได้ แผนกการเงิน 15 สามารถดำเนินการเพื่อจัดทำ Bill Payment (ระบบรับชำระเงินผ่านธนาคาร) เพื่อการรับชำระรายได้ ประเภท ค่าเช่าพื้นที่ ค่าสาธารณูปโภค และรายได้อื่น ๆ แผนกผลประโยชน์ 16 สามารถดำเนินการได้ในทุกกิจกรรม การรับเงิน จ่ายเงินและนำเงินฝากคลัง

12 การท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
งบประมาณ ในการออกแบบและพัฒนา งบประมาณในการออกแบบและพัฒนาระบบ e–Payment พร้อมอุปกรณ์ 1 งาน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 175,000 บาท ประกอบด้วย 1. ติดตั้ง Cloud Server และระบบปฎิบัติการ Operating System , Database Server Web Service 2. เขียน Software สำหรับสร้าง Barcode ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และนำมาประกอบใบแจ้งหนี้ 3. สร้างระบบ Web Service สำหรับเชื่อมต่อกับธนาคารกรุงไทย เพื่อยืนยันระยะเวลาการจ่ายเงินของใบแจ้งหนี้แต่ละใบ 4. สร้างระบบ Web Service สำหรับข้อมูลการจ่ายเงินของ e-Payment แต่ละใบจากธนาคารและเก็บในฐานข้อมูลของระบบ 5. เชื่อมโยงข้อมูลการจ่ายเงินมายังเจ้าหน้าที่แผนกผลประโยชน์ เพื่อออใบเสร็จรับเงิน


ดาวน์โหลด ppt โครงการแผนการจ่ายเงินการรับเงิน และนำเงินส่งคลังของ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหาร ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google