งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ บริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2 หัวข้อบรรยาย

3 Change Government payment Government payment Government payment

4 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ National e-Payment Master Plan

5 นโยบายรัฐบาล ข้อเสนอ ปปช. เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน งานบริการภาครัฐเพื่อป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะระบบการชำระเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment ) คณะทำงานพัฒนาระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ศึกษาและจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ให้ครอบคลุมการทำธุรกรรมของภาคธุรกิจและภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ ลดต้นทุนในการใช้เงินสดของประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน KTC กค. กทส. ธปท. กพร. บชก. สศค. สพธอ. สพส. สพก. ภาคเอกชน 3 ฝ่าย

6 Corruption Digital Economy แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ Digital Economy Corruption

7 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่ ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment ) อย่างครบวงจร บูรณาการ และยั่งยืน สามารถรองรับธุรกรรมทางการเงิน และกิจกรรมทงเศรษฐกิจต่างๆให้ดำเนินไปอย่างสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น อันเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ของประเทศไทย ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงให้กับ ระบบบริหารจัดการการเงินการคลังโดยพัฒนาระบบการรับจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และบูรณาการระบบบริหารจัดเก็บภาษี อันจะนำมาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน การชำระเงิน(Payment Infrastructure Development) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบภาษี อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax System) การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งบูรณาการระบบ สวัสดิการสังคม ( Social Welfare ) การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) และการส่งเสริม e-payment ในทุกภาคส่วน (Cashless Society)

8 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 1 โครงการระบบการชำระเงิน แบบ Any ID 2 โครงการการขยายการใช้บัตร 3 โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4 โครงการ e-payment ภาครัฐ 4.1 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 4.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ 5 โครงการส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

9 มติ ครม.ด่วนที่สุด ที่ นร. 0505 /46771
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ตามที่ได้เสนอเรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบ อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ(National e-Payment Master Plan)ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา 3 ข้อ ดังนี้ 1 ให้ความเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการชำระเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) และมอบหมายหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการเร่งดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งให้แต่ละโครงการ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณในแต่ละโครงการโดยตรง และดำเนินการแก้ไขกฎหม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามแผนยุทธศาสตร์ด้วย 2 ให้ความเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเป็นประธานเพื่อผลักดันการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ กรอบเวลา และตัวชี้วัดที่กำหนด รวมทั้งแต่งตั้งอนุกรรมการ ( Working Committee ) เป็นคณะทำงานย่อยที่รับผิดชอบแต่ละโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ให้กำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ในระยะต่อไป คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ลงมติว่าเห็นชอบทั้ง 3 ข้อ....

10 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 1 โครงการระบบการชำระเงิน แบบ Any ID 2 โครงการการขยายการใช้บัตร 3 โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4 โครงการ e-payment ภาครัฐ 4.1 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 4.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ 5 โครงการส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

11

12 Digital Banking/Payment
Digital Business Digital Government e Business e Service B G e-payment payment Digital Banking/Payment 80 % Digital Economy Bank account อื่นๆ card

13 Digital Banking/Payment
Digital Business Digital Government e Business e Service B G ธุรกิจ ประชาชน ราชการ e-payment payment Digital Banking/Payment สถาบันการเงิน 80 % Digital Economy Bank account อื่นๆ ภาษี card

14 Centralized Payment Gateway
e Business e Service B G Tax Transaction บัตร e Business+payment e Tax invoice e VAT report system payment payment EBPP : EIPP G-Agency Card e Witholdingtax system Personal card VAT & Payment Tracking system National e-Payment card Centralized Payment Gateway EDC Bank account Bank account อื่นๆ อื่นๆ Acquiring Pool National EDC Fund Transfer card card Local Payment Switching Bank Accounts

15 มีข้อมูลที่เกิดจากการทำ
4 โครงการ e-payment ภาครัฐ 5 โครงการส่งเสริมการใช้ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีข้อมูลที่เกิดจากการทำ e-payment จำนวนมากและหลากหลาย ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เกิดประโยชน์มหาศาล กับทุก Stakeholder ประชาชน ธุรกิจ Bank & Non-Bank รัฐบาล เปลี่ยนโครงสร้าง ระบบการชำระเงิน ของประเทศ 3 โครงการระบบภาษี และเอกสารธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ 2 โครงการการ ขยายการใช้บัตร 1 โครงการระบบการชำระเงิน แบบ Any ID

16 แต่งตั้งคณะทำงานแล้ว 4 ชุด
4 โครงการ e-payment ภาครัฐ 5 โครงการส่งเสริมการใช้ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Start up แต่งตั้งคณะทำงานแล้ว 4 ชุด Action plan + Timeline 59 3 โครงการระบบภาษี และเอกสารธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ 2 โครงการการ ขยายการใช้บัตร 1 โครงการระบบการชำระเงิน แบบ Any ID

17

18 โครงการ e-payment ภาครัฐ
4.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ 4.1 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

19 วางหลักการ

20 ขารับ ขาจ่าย G F M I S สนับสนุน

21 ขารับ

22 ขาจ่าย

23 CGD e-payment

24 CGD e-payment

25 ขอเบิก จัดเก็บ นำส่ง ขอจ่าย ขารับ ขาจ่าย GFMIS Cash , Cheque Cheque
Indirect Direct Cash , Cheque Bank Account

26 บทสรุป ขารับ ขาจ่าย TR GFMIS CGD e-Payment จัดเก็บ นำส่ง ขอจ่าย ขอเบิก
บัญชีเงินฝากธนาคาร ส่วนราชการ นำส่ง กำหนดให้ ส่วนราชการ จ่ายเงินด้วยบัตร และการโอนเงิน เข้าบัญชีเท่านั้น TR บัญชีเงินฝากธนาคาร ส่วนราชการ บัญชีเงินฝากธนาคาร บุคคลภายนอก ข้าราชการ ขอจ่าย บัญชีเงินฝากธนาคาร ส่วนราชการ GFMIS บัญชีเงินฝากธนาคาร กรมบัญชีกลาง Direct Payment Indirect Payment กำหนดให้ ส่วนราชการ รับเงินด้วยบัตร และการโอนเงิน เข้าบัญชีเท่านั้น ขอเบิก ขาจ่าย บัญชีเงินฝากธนาคาร บุคคลภายนอก ข้าราชการ

27 บทสรุป 1 6 2 4 5 3 8 9 7 ขารับ 16 15 14 12 10 11 13 ขาจ่าย TR GFMIS
จัดเก็บ ขารับ บทสรุป CGD e-Payment 1 บัญชีเงินฝากธนาคาร ส่วนราชการ 6 นำส่ง กำหนดให้ ส่วนราชการ จ่ายเงินด้วยบัตร และการโอนเงิน เข้าบัญชีเท่านั้น TR บัญชีเงินฝากธนาคาร ส่วนราชการ 16 2 4 บัญชีเงินฝากธนาคาร บุคคลภายนอก ข้าราชการ ขอจ่าย บัญชีเงินฝากธนาคาร ส่วนราชการ 15 14 GFMIS 5 3 บัญชีเงินฝากธนาคาร กรมบัญชีกลาง Direct Payment Indirect Payment 8 กำหนดให้ ส่วนราชการ รับเงินด้วยบัตร และการโอนเงิน เข้าบัญชีเท่านั้น 12 9 10 11 7 13 ขอเบิก ขาจ่าย บัญชีเงินฝากธนาคาร บุคคลภายนอก ข้าราชการ

28 แนวทางดำเนินการ

29 ขารับ

30 1 ส่วนราชการ บัตร EDC 16 สค.56 1 4 หน่วยงานราชการ 2 2 3
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการ ด้วยบัตร (บัตรเดบิต/บัตรเครดิต) 1 ส่วนราชการ บัตร 16 สค.56 2 โครงการ ขยายการใช้บัตร บริการ ผู้รับบริการ ผู้ชำระเงิน 1 ส่วนราชการ เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ออก e-ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแทนใบเสร็จรับเงิน จัดการค่าธรรมเนียม ด้วยวิธีการใหม่ 4 ใบเสร็จรับเงิน หน่วยงานราชการ 2 EDC 2 บัตร เดบิต เครดิต EDC 3 Slip ธนาคาร บัญชีเงินฝาก ธนาคาร ของผู้ถือบัตร ธนาคาร บัญชีเงินฝาก ธนาคาร ส่วนราชการ

31

32 2 ส่วนราชการ eGP 3 กค.และ 21 กย. 58 1 2 6 TR 1 3 5 6 4
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคา ซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2 ส่วนราชการ 3 กค.และ 21 กย. 58 ผู้เสนอราคา e เอกสาร ประกวดราคา 1 GFMIS 2 ส่วนราชการ 6 eGP code e-Bidding Internet Banking ATM Bill Payment Transfer money เอกสารธนาคาร แทนใบเสร็จรับเงิน TR 1 3 5 6 บัญชีเงินฝาก ธนาคาร ส่วนราชการ 4 วันทำการถัดมา ธนาคาร พาณิชย์ ทุกธนาคาร KTB Corporate Online บัญชีเงินฝาก ธนาคาร บก. บัญชีเงินฝาก ธนาคาร บก.

33 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีอื่นด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ 3 ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ 4 e ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบอนุญาต ใบรับรอง 1 Internet Banking ATM Bill Payment e-payment Agency e-Service code ส่วนราชการ เอกสารธนาคาร แทนใบเสร็จรับเงิน 2 ธนาคาร บัญชีเงินฝาก ธนาคาร ส่วนราชการ 3

34 ให้การตกลงแล้ว ขยายผลออกไปอีก
Agency e-Service Agency e-Service central e-Service ขยายผลออกไปอีก

35 4 ส่วนราชการ 4 1 2 3 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีอื่น
ด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ 4 ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ 4 ใบอนุญาต ใบรับรอง 1 Internet Banking ATM Bill Payment e-payment ส่วนราชการ เอกสารธนาคาร แทนใบเสร็จรับเงิน 2 ธนาคาร บัญชีเงินฝาก ธนาคาร ส่วนราชการ 3

36 G F M I S 5 To be As is กระ ทบ ยอด TR 1 การนำเงินส่งคลัง ส่วนราชการ
บัญชีเงินฝาก ธนาคาร ส่วนราชการ Transfer money Cheque Pay in ตรวจสอบ กระทบยอด ส่งข้อมูลโอนเงิน และข้อมูลนำส่งเงิน เข้า GFMIS Data Key in ข้อมูลนำส่งเงิน บัญชีเงินฝาก ธนาคาร ส่วนราชการ Transfer money Cheque KTB Corporate Online Pay in กระ ทบ ยอด Data Key in ข้อมูลนำส่งเงิน G F M I S บัญชีเงินฝาก ธนาคาร ส่วนราชการ Transfer money Cheque บัญชีเงินฝาก KTB นำเงินส่งคลัง ของกรมบัญชีกลาง คลังจังหวัด Pay in Data Key in ข้อมูลนำส่งเงิน TR 1 บัญชีเงินฝาก ธนาคาร ส่วนราชการ Transfer money Cheque Pay in Data Key in ข้อมูลนำส่งเงิน

37 เริ่มนำไปปฏิบัติ ต้นสิงหาคม59 เป็นต้นไป
Transfer money Data GFMIS Transfer money Corporate Online Data บันทึกข้อมูล ตรวจสอบ กระทบยอด ส่งข้อมูลโอนเงินและข้อมูลนำส่งเงินเข้า GFMIS แล้วเสร็จ มิถุนายน 59 อบรมวิธีใช้งาน กรกฎาคม 59 เริ่มนำไปปฏิบัติ ต้นสิงหาคม59 เป็นต้นไป

38 ระบบกลางรับเงินและนำเงินส่งคลังด้วยอิเล็กทรอนิกส์
6 ผู้รับบริการ/ ผู้ชำระเงิน Document /Service 10 1 ส่วนราชการ 2 M D 4 3 M D Internet Banking ATM Bill Payment e-payment code 9 Government e-payment System ข้อมูลรับเงิน ข้อมูลโอนเงิน ข้อมูลนำเงินส่งคลัง กระทบยอดถูกต้อง Code M D GFMIS e-Bidding code เอกสารธนาคาร แทนใบเสร็จรับเงิน 5 788 6 7 TR 1 ธนาคาร พาณิชย์ ทุกธนาคาร บัญชีเงินฝาก KTB นำเงินส่งคลัง KTB Corporate Online บัญชีเงินฝาก ธนาคาร บก.

39 เริ่มต้น จัดเก็บ นำส่ง ทำให้ครบ

40 ต่อไป จัดเก็บ นำส่ง ทำ ให้ ดี ขึ้น

41 ได้เท่านี้ ก็ได้ Target แล้ว ได้ประโยชน์ เพิ่มขึ้นอีก

42 Target Step by step รักษาไว้ เริ่มให้มี ต่อยอด ขยายผล พัฒนา Quick win
ขารับ รักษาไว้ Quick win เริ่มให้มี ต่อยอด ขยายผล พัฒนา Target

43 Government e-payment System
Step by step Government e-payment System Electronic Transfer money Transfer money Manual Paper Electronic Electronic Transfer money Transfer money Manual Paper Manual Paper

44 ขาจ่าย

45 7 จ่ายเงินด้วยบัตร EDC บัตรเครดิตราชการ บัตร 30 กย.50 ภาษี
3 โครงการระบบ ภาษีและ เอกสาร ธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ 2 โครงการ ขยายการใช้บัตร ปรับปรุงให้ดีขึ้นอีก ขั้นตอนและเอกสาร การออก การใช้ และการตรวจสอบ การหักภาษี ณ ที่จ่าย ง่ายสะดวกไม่ยุ่งยาก งานไม่เพิ่ม ส่งเสริมการใช้บัตร -บัตรวงเงินถาวร -งานการเงินเก็บรักษาบัตร -ผู้ถือบัตรเก็บรักษาบัตรเอง -บัตรวงเงินชั่วคราว ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ร้านค้า EDC บัตรเติมน้ำมันรถราชการ 18 ธค.54

46 การออก การใช้ และการตรวจสอบ
8 จ่ายเงินด้วยบัตร บัตรประเภทอื่นๆ บัตร บัตรจัดซื้อ 2 โครงการ ขยายการใช้บัตร ต้องทำให้ ขั้นตอนและเอกสาร การออก การใช้ และการตรวจสอบ ง่ายสะดวกไม่ยุ่งยาก มีตัวช่วยทำงาน งานไม่เพิ่ม ร้านค้า EDC

47

48 9 ส่วนราชการ 1 2 3 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 9 ส่วนราชการ รายการที่จ่ายพร้อมเงินเดือนได้ ให้จ่ายพร้อมเงินเดือน 1 ค่าเล่าเรียนบุตร 2 ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเช่าบ้าน OT ค่าตอบแทน คกก. ค่าตอบแทนการสอน ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น 3 เงินยืมราชการ ข้าราชการ ส่วนราชการ 1 KTB Corporate Online บัญชีเงินฝาก ธนาคาร ของข้าราชการ 2 3 รายงานสรุป การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเป็น ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่าย จากเงินงบประมาณได้ เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน ธนาคาร ธนาคาร บัญชีเงินฝาก ธนาคาร ส่วนราชการ

49 9 ส่วนราชการ 1 1 โครงการระบบ การชำระเงิน 2 แบบ Any ID 3
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 9 ส่วนราชการ สั่งการให้ปฏิบัติแล้ว เมื่อ 8 เมษายน 59 แต่ให้เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 1 ค่าเล่าเรียนบุตร 2 ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเช่าบ้าน OT ค่าตอบแทน คกก. ค่าตอบแทนการสอน ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น 3 เงินยืมราชการ ข้าราชการ ส่วนราชการ 1 SMS KTB Corporate Online 1 โครงการระบบ การชำระเงิน แบบ Any ID บัญชีเงินฝาก ธนาคาร ของข้าราชการ เต็มจำนวน 2 3 รายงานสรุป การโอนเงิน ใช้บัญชีสำหรับรับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ไม่ต้องลงลายมือชื่อรับเงิน ในแบบคำขอเบิกเงินใดๆ สิ้นวันทำการที่โอน้งิน ครั้งแรก เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน ธนาคาร แบบแจ้งข้อมูล การรับโอนเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online ข้อมูลผู้มีสิทธิ และบัญชีเงินฝาก ธนาคาร ทะเบียนคุมการโอนเงิน ในระบบ Computer เพื่อใช้ตรวจสอบ ความถูกต้อง บัญชีเงินฝาก ธนาคาร ส่วนราชการ

50 10 ส่วนราชการ 1 2 3 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน
ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนราชการ 1 ค่าเล่าเรียนบุตร 2 ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเช่าบ้าน OT ค่าตอบแทน คกก. ค่าตอบแทนการสอน ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น 3 เงินยืมราชการ เงินประเภท อื่นๆ ข้าราชการ เจ้าหนี้ บุคลภายนอก ส่วนราชการ 1 KTB Corporate Online บัญชีเงินฝาก ธนาคารของ บุคลภายนอก บัญชีเงินฝาก ธนาคาร ของข้าราชการ 2 3 รายงานสรุป การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเป็น ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่าย จากเงินงบประมาณได้ เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน ธนาคาร ธนาคาร บัญชีเงินฝาก ธนาคาร ส่วนราชการ

51 10 ส่วนราชการ 1 1 โครงการระบบ การชำระเงิน 2 แบบ Any ID 3
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนราชการ สั่งการให้ปฏิบัติแล้ว เมื่อ 8 เมษายน 59 แต่ให้เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 1 ค่าเล่าเรียนบุตร 2 ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเช่าบ้าน OT ค่าตอบแทน คกก. ค่าตอบแทนการสอน ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น 3 เงินยืมราชการ เงินประเภท อื่นๆ ข้าราชการ เจ้าหนี้ บุคลภายนอก ส่วนราชการ 1 SMS KTB Corporate Online 1 โครงการระบบ การชำระเงิน แบบ Any ID บัญชีเงินฝาก ธนาคารของ บุคลภายนอก เต็มจำนวน 2 3 รายงานสรุป การโอนเงิน ไม่ต้องลงลายมือชื่อรับเงิน ในแบบคำขอเบิกเงินใดๆ เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน สิ้นวันทำการที่โอน้งิน ครั้งแรก ธนาคาร แบบแจ้งข้อมูล การรับโอนเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online ข้อมูลผู้มีสิทธิ และบัญชีเงินฝาก ธนาคาร ทะเบียนคุมการโอนเงิน ในระบบ Computer เพื่อใช้ตรวจสอบ ความถูกต้อง บัญชีเงินฝาก ธนาคาร ส่วนราชการ

52 11 ส่วนราชการ 1 1 โครงการระบบ การชำระเงิน 2 แบบ Any ID 3
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายคืน ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ให้กับบุคคลภายนอก ส่วนราชการ จ่ายตรงจาก GFMIS ถ้าผู้ได้รับภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ คืนเป็น Vender ใน GFMIS เงินรายได้แผ่นดิน ที่ได้รับการอนุมัติ ให้ถอนคืน เงินประเภท อื่นๆ เจ้าหนี้ บุคลภายนอก บุคคลภายนอก ผู้ได้รับการคืน ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ส่วนราชการ 1 KTB Corporate Online 1 โครงการระบบ การชำระเงิน แบบ Any ID บัญชีเงินฝาก ธนาคารของ บุคคลภายนอก บัญชีเงินฝาก ธนาคารของ บุคลภายนอก 2 3 รายงานสรุป การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเป็น ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่าย จากเงินงบประมาณได้ เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน ธนาคาร ธนาคาร บัญชีเงินฝาก ธนาคาร ส่วนราชการ

53 ส่วนราชการ KTB Corporate GFMIS Note หน่วยเบิกจ่าย ธปท. KTB ยินดี ธปท.
นำเงินส่งคลัง Note หน่วยเบิกจ่าย บัญชี TR 1 ธปท. บัญชีเงินฝาก ธนาคาร ส่วนราชการ บัญชีเงินฝาก TR กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด M เบิกเงินจากคลัง KTB Corporate Online KTB ยินดี พัฒนาระบบงาน รองรับ แล้วเสร็จ มิถุนายน 59 บัญชีเงินฝาก ธนาคาร ส่วนราชการ M บัญชีเงินฝาก ธนาคาร ข้าราชการ D บัญชีเงินฝาก ธนาคาร บุคคลภายนอก บัญชี TR 2 ธปท. GFMIS

54 ส่วนราชการ จะดำเนินการ ให้โดยเร็วต่อไป
นำเงินส่งคลัง Note หน่วยเบิกจ่าย บัญชี TR 1 ธปท. บัญชีเงินฝาก ธนาคาร ส่วนราชการ บัญชีเงินฝาก TR กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด M เบิกเงินจากคลัง จะดำเนินการ ให้โดยเร็วต่อไป KTB Corporate Online บัญชีเงินฝาก ธนาคาร ส่วนราชการ M บัญชีเงินฝาก ธนาคาร ข้าราชการ D บัญชีเงินฝาก ธนาคาร บุคคลภายนอก บัญชี TR 2 ธปท. GFMIS

55 Electronic Transfer money
12 ส่วนราชการ จ่ายเงินอื่นๆ Electronic Transfer money 100% e-Payroll Transfer money ส่วนราชการ GFMIS 100% e-Pension 1 โครงการระบบ การชำระเงิน แบบ Any ID Bank account ส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้รับบำนาญ โรงพยาบาล e-Medical

56 13 1 2 3 การจ่ายเงินสวัสดิการสังคม EDC
4.1 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม หน่วยงานราชการ อปท. ธนาคาร ภาพรวมๆ นโยบายรัฐบาล ที่จะให้สวัสดิการสังคมแก่ประชาชนผู้ใด ข้อมูลผู้มีสิทธิตาม นโยบายรัฐบาล บัตร ประชาชน ขึ้นบัญชี หลักฐาน อื่นๆ บัตร ประชาชน GFMIS e-Social Welfare Bank account 1 2 3 ระบบ บูรณาการข้อมูล สวัสดิการสังคม บัตร ประชาชน Bank account บัตร ประชาชน Social Welfare Database เบิกงบประมาณ ของหน่วยงานเจ้าของเงิน Bank account ฐานข้อมูล ทะเบียนกลาง บัตร ประชาชน Social Welfare Data Bank account บุคคลที่รัฐต้องการให้ความช่วยเหลือ ก.มหาดไทย EDC ข้อมูลการใช้บัตร กพร.ประเมินผลการจ่ายเงินสว้สดิการ

57 กพร. ขึ้นบัญชี GFMIS ระบบ โครงการบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและบริการภาครัฐ โครงการบูรณาการ ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่าย เงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ Update ข้อมูล พัฒนาระบบงาน ของตนเอง นโยบายรัฐบาล ที่จะให้สวัสดิการสังคมแก่ประชาชนผู้ใด ขึ้นบัญชี เลข 13 หลัก บัตร ประชาชน GFMIS Bank account ระบบ บูรณาการข้อมูล สวัสดิการสังคม บัตร ประชาชน Bank account บัตร ประชาชน Social Welfare Database เบิกงบประมาณ ของหน่วยงานเจ้าของเงิน Bank account บัตร ประชาชน ฐานข้อมูล ทะเบียนกลาง Social Welfare Data Bank account กพร. ประเมินผล การจ่ายเงินสว้สดิการ ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ ขอใช้บริการ ข้อมูลการใช้บัตร บัตรประชาชน EDC

58 ร้านค้า EDC GFMIS 4.1 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ฐานข้อมูล
นำร่อง 1 โครงการระบบการชำระเงิน แบบ Any ID ฐานข้อมูล สวัสดิการเด็กแรกเกิด บัตร ประชาชน GFMIS Bank account บัตร ประชาชน Bank account ฐานข้อมูล เบี้ยผู้สูงอายุ บัตร ประชาชน ขอเบิกงบประมาณ ของหน่วยงานเจ้าของเงิน Bank account บัตร ประชาชน Bank account ร้านค้า ฐานข้อมูล เบี้ยผู้พิการ EDC 2 โครงการขยายการใช้บัตร

59 ร้านค้า EDC GFMIS 4.1 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เกณฑ์
ยื่นภาษีเงินได้ ลำดับถัดไป รักษาสิทธิในสว้สดิการ บัตร ประชาชน กรมสรรพากร GFMIS ฐานข้อมูล ผู้มีรายได้น้อย 18 ล้านคน บัตร ประชาชน บัตร ประชาชน ขอเบิกงบประมาณ ของหน่วยงานเจ้าของเงิน บัตร ประชาชน เกณฑ์ ผู้มีรายได้น้อย ร้านค้า บัตร ประชาชน หลักฐาน อื่นๆ EDC ขึ้นบัญชี Update ทุกปี ผู้มีรายได้น้อย 2 โครงการขยายการใช้บัตร

60 4.1 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
ยื่นภาษีเงินได้ รักษาสิทธิในสว้สดิการ กรมสรรพากร บัตร ประชาชน หลักฐาน อื่นๆ ขึ้นบัญชี Update ทุกปี ผู้มีรายได้น้อย

61 13 การจ่ายเงินสวัสดิการสังคม EDC กพร.ประเมินผลการจ่ายเงินสว้สดิการ
4.1 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม หน่วยงานราชการ อปท. ธนาคาร ภาพรวมๆ นโยบายรัฐบาล ที่จะให้สวัสดิการสังคมแก่ประชาชนผู้ใด ข้อมูลผู้มีสิทธิตาม นโยบายรัฐบาล บัตร ประชาชน ขึ้นบัญชี หลักฐาน อื่นๆ บัตร ประชาชน GFMIS e-Social Welfare Bank account ระบบ บูรณาการข้อมูล สวัสดิการสังคม บัตร ประชาชน Bank account บัตร ประชาชน Social Welfare Database เบิกงบประมาณ ของหน่วยงานเจ้าของเงิน Bank account ฐานข้อมูล ทะเบียนกลาง บัตร ประชาชน Social Welfare Data Bank account บุคคลที่รัฐต้องการให้ความช่วยเหลือ ก.มหาดไทย EDC ข้อมูลการใช้บัตร กพร.ประเมินผลการจ่ายเงินสว้สดิการ

62 จ่ายเงินอื่นๆ Electronic Transfer money
14 จ่ายเงินอื่นๆ Electronic Transfer money การจ่ายเงินให้ อปท. หน่วยงานขอเบิกเงิน ใน GFMIS จากบัญชีของหน่วยงาน เข้าบัญชีของ อปท. บัญชีเงินฝาก หน่วยงาน ใน GFMIS เงินอุดหนุน 1 กรมส่งเสริม การปกครอง ส่วนท้องถิ่น Direct payment 3 บัญชีเงินฝาก ธนาคาร ของอปท. VAT GFMIS กรมสรรพากร Vender ภาษีล้อเลื่อน บัญชีเงินฝาก อปท. ใน GFMIS อปท.ขอเบิกเงิน เข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารของ อปท. กรมการขนส่ง ทางบก 2

63 รอ 15 จ่ายเงินอื่นๆ Electronic Transfer money
GFMIS Direct Payment + Vender Any ID รอ ทยอยปรับ เป็นทางเลือกผู้รับเงิน 1. โครงการระบบการชำระเงิน แบบ Any ID

64 จ่ายเงินอื่นๆ Electronic Transfer money ค่าใช้จ่ายที่ต้องวาง
16 จ่ายเงินอื่นๆ Electronic Transfer money e-Form ค่าใช้จ่ายที่ต้องวาง ใบขอเบิก ผู้อนุมัติ GFMIS 3 การเงิน ส่วนราชการ 4 e-Form Transfer money 2 Internal control 1 ข้าราชการ Direct payment 1 โครงการระบบ การชำระเงิน แบบ Any ID Vender Bank account

65 Electronic Transfer money
ขอเบิก ขอจ่าย GFMIS Direct Payment 100%

66 Electronic Transfer money
ขอเบิก ขอจ่าย 100% GFMIS Indirect Payment e-Social Welfare

67 Card & Transfer money ขอเบิก ขอจ่าย Pure GFMIS Indirect Payment 100%

68 Target Step by step รักษาไว้ เริ่มให้มี ต่อยอด ขยายผล พัฒนา Quick win
ขาจ่าย รักษาไว้ Quick win เริ่มให้มี ต่อยอด ขยายผล พัฒนา Target

69 Step by step Electronic Transfer money GFMIS GFMIS Electronic
Local Card Electronic Transfer money e-Social Welfare e-Payroll e-Pension e- Medical Direct Indirect GFMIS GFMIS

70 ขารับ ขาจ่าย โดยสรุป

71 จัดเก็บ นำส่ง ขอเบิก ขอจ่าย GFMIS ขารับ ขาจ่าย ลงทุนเพิ่ม
Non Cash , Non Cheque จัดเก็บ นำส่ง ขอเบิก ขอจ่าย 25% 52% 100% 100% 48% 75% Government e-payment System GFMIS ลงทุนเพิ่ม ใช้ที่มีอยู่แล้ว

72 การจัดการค่าธรรมเนียม
ไม่เสีย เสีย โดยผู้ให้บริการ เรียกเก็บจากกรมบัญชีกลางแบบเหมาจ่าย Transaction

73 การจัดการค่าธรรมเนียม
ต่ำสุด Transaction

74 2 โครงการ ขยายการ ใช้บัตร 1 โครงการระบบการชำระเงิน แบบ Any ID 4 โครงการ e-payment ภาครัฐ 2 โครงการ ขยายการ ใช้บัตร 5 โครงการส่งเสริม การใช้ธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ 3 โครงการระบบภาษี และเอกสารธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์

75 Action Plan 1 2 3 การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บและนำส่งเงินภาครัฐ
การเบิกและจ่ายเงินภาครัฐ 3 การสนับสนุนและผลักดันการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์

76 แผนปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ CGD e-Payment
ระยะเวลาดำเนินการ ลำดับ ที่ กิจกรรม Output หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ มีค. 59 เมษ. 59 พค. 59 มิย. 59 กค. 59 สค. 59 กย. 59 ตค. 59 พย. 59 ธค. 59 มค. 60 กพ. 60 มีค. 60 เมษ. 60 พค. 60 มิย. 60 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและนำส่งเงินภาครัฐ 1.1 การรับเงินด้วยบัตร หนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง 1.2 การรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง หนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง 1.3 การรับเงินกรณีอื่นด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ หนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง 1.4 การรับเงินกรณีอื่นด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของส่วนราชการ 1.5 การนำเงินส่งคลังด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ บก. และสนง. คลังจังหวัด ผ่านระบบการโอนเงินของธนาคาร หนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง 1.6 ระบบกลางรับเงินและนำเงินส่งคลังด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบและ หนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกและจ่ายเงินภาครัฐ หนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง 2.1 จ่ายเงินด้วยบัตรราชการ หนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง 2.2 จ่ายเงินด้วยบัตรจัดซื้อ หนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง 2.3 การจ่ายเงินของส่วนราชการให้ข้าราชการด้วยวิธีโอนเงินผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร หนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง 2.4 การจ่ายเงินของส่วนราชการให้บุคคลภายนอกด้วย วิธีโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร หนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง 2.5 การจ่ายเงินของส่วนราชการให้บุคคลภายนอกกรณีขอถอนคืน รายได้ด้วยวิธีโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร 2.6 การจ่ายเงินของส่วนราชการด้วยวิธีโอนเงินผ่าน ระบบการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง หนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง ระบบและ หนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.7 การจ่ายเงินสวัสดิการสังคมด้วยบัตร 2.8 การจ่ายเงินให้ อปท. ด้วยวิธี GFMIS Direct payment หนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง หนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง 2.9 การจ่ายเงินให้ Vender GFMIS Direct payment ด้วย Any ID 2.10 การจ่ายเงินของส่วนราชการให้ข้าราชการด้วยวิธีโอนเงินผ่าน ระบบ e -Form ระบบและ หนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง 3 การสนับสนุนและผลักดันการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ความพร้อมของ Stakeholder กรมบัญชีกลาง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

77 คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการชุดใหญ่
1 เห็นชอบแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (CGD e-Payment) 2 เห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (CGD e-Payment) 3 มอบหมายกรมบัญชีกลาง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการต่อไป

78

79 เข้าใจ เตรียมพร้อม ปฏิบัติ

80 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google