งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Design DOCUMENT Software Engineering Project Presentation ShopMania.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Design DOCUMENT Software Engineering Project Presentation ShopMania."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Design DOCUMENT Software Engineering Project Presentation ShopMania

2 ShopMania Outside User interface Inside Architecture  Component Diagram  Deployment Diagram  Class Diagram Pseudo code Access Control Table

3 User Interface ผู้ใช้ระบบ ลูกค้า พนักงานรับสั่งซื้อสินค้า พนักงานจัดส่งสินค้า

4 ผู้ใช้ระบบ : หน้าแรก

5 ลูกค้า : หน้าสมัคร สมาชิก

6 ลูกค้า : หน้าดู สารบัญสินค้า

7 ลูกค้า : หน้ายืนยันการ สั่งซื้อสินค้า

8 ลูกค้า : หน้าดูรายการ สั่งซื้อสินค้า

9 ลูกค้า : หน้าแก้ไข ประวัติส่วนตัว

10 พนักงานรับสั่งซื้อ สินค้า : หน้าดูข้อความแจ้ง เตือน

11 พนักงานรับสั่งซื้อ สินค้า : หน้าสั่งซื้อสินค้าจาก ผู้ผลิต

12 พนักงานรับสั่งซื้อสินค้า : หน้ายืนยันรายการสั่งซื้อ สินค้าจากผู้ผลิต

13 พนักงานรับสั่งซื้อ สินค้า : หน้าดูรายการสั่งซื้อ สินค้าจากผู้ผลิต

14 พนักงานรับสั่งซื้อสินค้า : หน้ารายละเอียดใบสั่งซื้อ สินค้าจากผู้ผลิต

15 พนักงานรับสั่งซื้อสินค้า : หน้าสร้างรายงานสรุป สำหรับผู้บริหาร

16 พนักงานรับสั่งซื้อ สินค้า : หน้าดูรายงานสรุป สำหรับผู้บริหาร

17 พนักงานรับสั่งซื้อสินค้า : หน้าเพิ่มสินค้าใหม่ลง สารบัญสินค้า

18 พนักงานรับสั่งซื้อสินค้า : หน้าแก้ไขข้อมูลสินค้าใน สารบัญสินค้า

19 พนักงานจัดส่งสินค้า : หน้าดูรายการสั่งซื้อสินค้า จากลูกค้า

20 พนักงานจัดส่ง สินค้า : หน้าบรรจุสินค้า

21 หน้าขนส่งสินค้า

22 Architecture Class Diagram Component Diagram MVC Diagram Deployment Diagram

23 Class Diagram

24 Component Diagram

25 MVC Diagram : Delivery Subsystem

26 MVC Diagram : Report Subsystem

27 Deployment Diagram

28 Access Control ลูกค้าทั่วไป ลูกค้าที่เป็นสมาชิก พนักงานรับสั่งซื้อสินค้า พนักงานจัดส่งสินค้า ผู้ดูแลระบบ

29 Access Control

30

31

32 Pseudo Code สมัครสมาชิก ยืนยันการแก้ไขข้อมูล ส่วนบุคคล การเติมสินค้าเริ่มต้น ในรถเข็นพนักงาน

33 Function register Input: username, password, name, email, address, homePhone, mobilePhone, workPhone, fax, credit Begin Connect to database Add Account - INSERT INTO account(username,password,name) VALUES('username','password','name') Add Customer - INSERT INTO customer(username,email,address,homePhone,mobilePhone,workPhone,fax) VALUE('username','email','address','homePhone','mobilePhone','workPhone','fax') Set idNumber  First Row of Result of SELECT idNumber FROM customer WHERE username='username' Add Principal Card - INSERT INTO principal_card(principalId,idNumber) VALUES('credit','idNumber') Disconnect from database End สมัครสมาชิก

34 Function confirmEdit Input : username, editProfileForm Begin updateAccount(username,editProfileForm) updateCustomer(username,editProfileForm) End ยืนยันการแก้ไขข้อมูลส่วน บุคคล : confirmEdit

35 Function updateAccount Input : username, editProfileFrom Begin Connect to Database UPDATE account SET name='editProfileForm.name' WHERE username='editProfileForm.username' If editProfileForm.password1!=”” THEN Begin UPDATE account SET password=' editProfileForm.password1' WHERE username='username‘ End Disconnect from Database End ยืนยันการแก้ไขข้อมูลส่วน บุคคล : updateAccount

36 Function updateCustomer Input : username, editProfileFrom Begin Connect to Database UPDATE customer SET email='editProfileForm.email', address=' editProfileForm.address', homePhone='+editProfileForm.homePhone', workPhone='editProfileForm.workPhone',mobilePhone='editProfileForm.mobilePhon e',fax='editProfileForm.fax + ' WHERE username='username' Disconnect from Database End ยืนยันการแก้ไขข้อมูลส่วน บุคคล : updateCustomer

37 Input: amountList : List of Strings Output: aBindResult : BindResult (Major Output) errorMessage : Message when error occurs cartList : List of bind CartItem Create ClerkItem as ClerkItem Create temp as List of ClerkItem Create alertList as Array of alert products Createconvert as Integer การเติมสินค้าเริ่มต้นในรถเข็น พนักงาน

38 For Each i-index amountString in amountList Begin If can_convert_to_int(amountString) Then Begin convert := covert_to_int(amountString) End Else Begin errorMessage := " กรุณาใส่ข้อมูลที่เป็นจำนวนนับ " return ERROR End If convert<0 Then Begin errorMessage := " กรุณาใส่ข้อมูลที่เป็นจำนวนนับ " return ERROR End การเติมสินค้าเริ่มต้นในรถเข็น พนักงาน

39 Else If convert>0 Then Begin Initialize CartItem c with id := alertList[i].id name := alertList[i].name amount := alertList[i].amount EndWith temp.add(c) errorMessage := "" End cartList := temp return OK การเติมสินค้าเริ่มต้นในรถเข็น พนักงาน

40 Thank You DESIGN DOCUMENT


ดาวน์โหลด ppt Design DOCUMENT Software Engineering Project Presentation ShopMania.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google