งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานเพื่อให้บริการลูกค้าโครงข่ายของ บมจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานเพื่อให้บริการลูกค้าโครงข่ายของ บมจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานเพื่อให้บริการลูกค้าโครงข่ายของ บมจ
การดำเนินงานเพื่อให้บริการลูกค้าโครงข่ายของ บมจ. ทีทีแอนด์ที ได้อย่างต่อเนื่อง วันที่ 8 ธันวาคม 2559

2 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 การให้บริการลูกค้าโครงข่ายของ บมจ. ทีทีแอนด์ที เรียน ศูนย์บริการลูกค้า/ศูนย์บริหารข้อมูลและการติดตามหนี้ /ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง     เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าโครงข่ายของ บมจ. ทีทีแอนด์ที ได้อย่างต่อเนื่อง ขอแจ้งกระบวนการทำงาน การใช้งานระบบ CSS และ Q&A ดังนี้ กระบวนการทำงาน การใช้งานระบบ CSS และ Q&A สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 คู่มือการสร้าง CASE เลขหมาย TT&T สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 การดำเนินการเกี่ยวกับบริการของโครงข่าย TT&T สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 การติดตั้งและใช้งาน โปรแกรม TeraTerm สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูล User ใช้งานระบบ CSS สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 คู่มือการใช้งานระบบ CSS สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 Q&A การดำเนินการเกี่ยวกับบริการของโครงข่าย TT&T วางที่ Intra / Web CRM&Billing / Web พย. / กพย

3 กระบวนการทำงาน 1 กระบวนการทำงาน เรื่อง “การดำเนินการธุรกรรมเกี่ยวกับบริการ ของโครงข่าย TT&T” การให้บริการโครงข่าย TT&T เช่น ขอบริการเสริม ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ให้สร้าง Case ผ่าน CRM เลือกหมวดหมู่ให้ถูกต้อง เช่น “ความต้องการของลูกค้า” พร้อม แนบแบบฯ คู่มือการสร้าง CASE เลขหมาย TT&T รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (2) การรับชำระค่าบริการ สามารถรับชำระผ่านช่องทางต่างๆ ได้ ตามปกติ (3) การบริหารและติดตามหนี้ จะแจ้งภายหลังจากการหารือในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 (4) การแจ้งเหตุเสีย ลูกค้าสามารถแจ้งผ่าน 3 ช่อง คือ 1) Call Center 1100 กด ) Call Center 1177 ตามด้วยเลขหมายโทรศัพท์ และ 3) ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ในกรณี 1177 ตรวจสอบแล้วไม่มีหนี้ค้าง / ไม่มี Star fault (Major Breakdown) จะส่งกองงานจังหวัดผ่านระบบ SCOMS กรณีไม่ใช่งานสายกระจายขอให้จังหวัดคืนงานกลับ 1177 (5) ตัวอย่างการดำเนินการธุรกรรมเกี่ยวกับบริการของโครงข่าย TT&T รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

4 การใช้งานระบบ CSS 2 การใช้งานระบบ CSS
ศูนย์บริการลูกค้า / ศูนย์บริหารข้อมูลและการติดตามหนี้ - สามารถติดตั้งระบบ CSS ได้ตามข้อแนะนำการติดตั้งและใช้งาน โปรแกรม TeraTerm สำหรับดูข้อมูลเลขหมาย บมจ.ทีทีแอนด์ ที่สำนัก ศ. จัดทำ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ TOT Help Desk โทร - ใช้ User ID ตามที่ บมจ.ทีทีแอนด์ที กำหนดไว้เดิม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค.59 ทุก User สามารถใช้หน้าจอการสอบถามข้อมูลได้ทั้ง 3 หน้าจอเช่นเดียวกับ 1100 และ ได้เปลี่ยน password ใหม่ ทั้งนี้ สขป. ได้ส่ง sms แจ้ง ผจ.ศูนย์บริการลูกค้า แล้ว) ธล. (1100 และ 1177) ได้รับการติดตั้งระบบ CSS และได้รับการอบรมการใช้งานระบบ CSS ใน ส่วนของ การสอบถามข้อมูลตามคู่มือการใช้งานระบบ CSS รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลผู้เช่า / เลขหมาย / ใบแจ้งหนี้

5 Q&A 3 คำถาม คำตอบ (Q&A) เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับบริการของโครงข่าย TT&T ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

6 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 คู่มือการสร้าง CASE เลขหมาย TT&T
เลือกหมวดหมู่รายการที่ต้องการ ซึ่งมีทั้งหมด 6 รายการในระบบ 1 สอบถามข้อมูล 2 ความต้องการของลูกค้า 2.1 การให้บริการโครงข่าย TT&T (เช่น ขอสำเนาบิล) 3 ร้องเรียน ( เช่น ขอลดหนี้) 4 เหตุเสีย ทีทีแอนด์ที 4.1 เหตุเสีย ทีทีแอนด์ที 4.2 ไม่พบเลขหมาย 5 ต่อสายคืน กรณีต่อสายคืน หากลูกค้าแจ้งขอต่อสายคืน ให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ ที่ “บันทึกภายใน” 5.1 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 5.2 ระบุเลขหมาย TT&T ที่ลูกค้าใช้งานอยู่ 5.3 วันที่รับชำระ 5.4 จำนวนเงิน 6 ยกเลิกเลขหมาย 4. หากต้องการแนบเอกสาร ให้กด Save Case ก่อน รอ ส่ง หัวข้อย่อย ให้เพิ่มสาเหตุปิดงาน case - ทีทีแอนด์ที แจ้งเสียผ่านระบบ CCR - ทีทีแอนด์ที แจ้งเลขหมายนี้ยกเลิกบริการแล้ว CSO ระบุข้อมูลไม่ครบ 1177 ขอบันทึกที่ “Memo of Case”

7 กระบวนการทำงาน 1 กระบวนการทำงาน เรื่อง “การดำเนินการธุรกรรมเกี่ยวกับบริการ ของโครงข่าย TT&T” การให้บริการโครงข่าย TT&T เช่น ขอบริการเสริม ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ให้สร้าง Case ผ่าน CRM เลือกหมวดหมู่ให้ถูกต้อง เช่น “ความต้องการของลูกค้า” พร้อม แนบแบบฯ คู่มือการสร้าง CASE เลขหมาย TT&T รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (2) การรับชำระค่าบริการ สามารถรับชำระผ่านช่องทางต่างๆ ได้ ตามปกติ (3) การบริหารและติดตามหนี้ จะแจ้งภายหลังจากการหารือในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 (4) การแจ้งเหตุเสีย ลูกค้าสามารถแจ้งผ่าน 3 ช่อง คือ 1) Call Center 1100 กด ) Call Center 1177 ตามด้วยเลขหมายโทรศัพท์ และ 3) ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ในกรณี 1177 ตรวจสอบแล้วไม่มีหนี้ค้าง / ไม่มี Star fault (Major Breakdown) จะส่งกองงานจังหวัดผ่านระบบ SCOMS กรณีไม่ใช่งานสายกระจายขอให้จังหวัดคืนงานกลับ 1177 (5) ตัวอย่างการดำเนินการธุรกรรมเกี่ยวกับบริการของโครงข่าย TT&T รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

8 ระบบ SCOMS (4) การแจ้งเหตุเสีย
1. หากช่าง TOT ไป ตรวจสอบที่ DP แล้วได้ ได้ผลอย่างไร ช่วยบันทึกข้อมูลด้วย 1177 : TOT บันทึกข้อมูลแล้ว / ในรายที่ข้อมูลไม่ครบ 1177 จะสอบถามกลับไปพื้นที่ สขป. : แจ้งพื้นที่ในกรณีที่สายกระจายไม่เสีย ให้ระบุ “จับที่ DP แล้ว ไม่มีสัญญาณมาจากเคเบิ้ล” 2. ขอ หมายเลขโทรศัพท์ ของ ช่าง TOT ในงาน นั้นๆ ให้ด้วย  เพื่อเมื่อ TT&T แก้ไข หรือ ทดสอบย้ายคู่สายแล้ว จะได้ประสานงานใน พท.ได้ TT&T : จะส่งข้อมูลช่างให้ ทีโอที เพื่อประสานงานตรวจแก้ต่อไป ... ส่งให้ สขป. แล้วเมื่อ 7 ธ.ค.59 เลขหมาย TT&T มีที่อยู่ติดตั้งเป็น นครหลวง TT&T แจ้งว่า เลขหมาย TT&T ไม่มีในนครหลวง คาดว่าเป็นการระบุที่อยู่ไม่ถูกต้อง แต่ไม่สามารถหาหลักฐานมาปรับแก้ไขได้

9 กระบวนการทำงาน 1 กระบวนการทำงาน เรื่อง “การดำเนินการธุรกรรมเกี่ยวกับบริการ ของโครงข่าย TT&T” การให้บริการโครงข่าย TT&T เช่น ขอบริการเสริม ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ให้สร้าง Case ผ่าน CRM เลือกหมวดหมู่ให้ถูกต้อง เช่น “ความต้องการของลูกค้า” พร้อม แนบแบบฯ คู่มือการสร้าง CASE เลขหมาย TT&T รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (2) การรับชำระค่าบริการ สามารถรับชำระผ่านช่องทางต่างๆ ได้ ตามปกติ (3) การบริหารและติดตามหนี้ จะแจ้งภายหลังจากการหารือในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 (4) การแจ้งเหตุเสีย ลูกค้าสามารถแจ้งผ่าน 3 ช่อง คือ 1) Call Center 1100 กด ) Call Center 1177 ตามด้วยเลขหมายโทรศัพท์ และ 3) ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ในกรณี 1177 ตรวจสอบแล้วไม่มีหนี้ค้าง / ไม่มี Star fault (Major Breakdown) จะส่งกองงานจังหวัดผ่านระบบ SCOMS กรณีไม่ใช่งานสายกระจายขอให้จังหวัดคืนงานกลับ 1177 (5) ตัวอย่างการดำเนินการธุรกรรมเกี่ยวกับบริการของโครงข่าย TT&T รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

10 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 การดำเนินการเกี่ยวกับบริการของโครงข่าย TT&T

11 การใช้งานระบบ CSS 2 การใช้งานระบบ CSS
ศูนย์บริการลูกค้า / ศูนย์บริหารข้อมูลและการติดตามหนี้ - สามารถติดตั้งระบบ CSS ได้ตามข้อแนะนำการติดตั้งและใช้งาน โปรแกรม TeraTerm สำหรับดูข้อมูลเลขหมาย บมจ.ทีทีแอนด์ ที่สำนัก ศ. จัดทำ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ TOT Help Desk โทร - ใช้ User ID ตามที่ บมจ.ทีทีแอนด์ที กำหนดไว้เดิม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค.59 ทุก User สามารถใช้หน้าจอการสอบถามข้อมูลได้ทั้ง 3 หน้าจอเช่นเดียวกับ 1100 และ ได้เปลี่ยน password ใหม่ ทั้งนี้ สขป. ได้ส่ง sms แจ้ง ผจ.ศูนย์บริการลูกค้า แล้ว) ธล. (1100 และ 1177) ได้รับการติดตั้งระบบ CSS และได้รับการอบรมการใช้งานระบบ CSS ใน ส่วนของ การสอบถามข้อมูลตามคู่มือการใช้งานระบบ CSS รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลผู้เช่า / เลขหมาย / ใบแจ้งหนี้

12 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 การติดตั้งและใช้งาน โปรแกรม TeraTerm
กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ TOT Help Desk โทร

13 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูล User ใช้งานระบบ CSS 1 ศูนย์บริการลูกค้า
จังหวัด สังกัด LOCATION_CODE LOCATION_NAME รหัสประจำตัว ชื่อ ชื่อสกุล User ที่มีอยู่แล้ว กาญจนบุรี บบภ.1.1 (กจ.) 7501 ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขากาญจนบุรี นาง พัชรินทร์ บริบูรณ์นางกูร krir1c1c 7502 ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาท่าม่วง นวลพรรณ มั่งคั่ง krio1c1c 7503 ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาท่ามะกา สมศักดิ์ มั่นคง krio2c1c 7506 ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาทองผาภูมิ นิเวศน์ มงคลยศ kriq1c1c krip1c1c krir2c1c kriq2c1c krip2c1c ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค.59 ได้เปลี่ยน Password ใหม่ และให้สิทธิสอบถามข้อมูลผู้เช่า / เลขหมาย / ใบแจ้งหนี้" 2 ศูนย์บริหารข้อมูลและการติดตามหนี้ ประสาน ผจ.ศูนย์บริการลูกค้า ขอ user และ password เพื่อใช้งานระบบ CSS สอบถามข้อมูลผู้เช่า / เลขหมาย / ใบแจ้งหนี้"

14 สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 คู่มือการใช้งานระบบ CSS
1 สอบถามข้อมูลผู้เช่า 2 สอบถามข้อมูลเลขหมาย 3 สอบถามข้อมูลใบแจ้งหนี้"

15 Q&A 3 คำถาม คำตอบ (Q&A) เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับบริการของโครงข่าย TT&T ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

16 สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 Q&A การดำเนินการเกี่ยวกับบริการของโครงข่าย TT&T
ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

17 กระบวนการทำงาน 1 กระบวนการทำงาน เรื่อง “การดำเนินการธุรกรรมเกี่ยวกับบริการ ของโครงข่าย TT&T” การให้บริการโครงข่าย TT&T เช่น ขอบริการเสริม ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ให้สร้าง Case ผ่าน CRM เลือกหมวดหมู่ให้ถูกต้อง เช่น “ความต้องการของลูกค้า” พร้อม แนบแบบฯ คู่มือการสร้าง CASE เลขหมาย TT&T รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (2) การรับชำระค่าบริการ สามารถรับชำระผ่านช่องทางต่างๆ ได้ ตามปกติ (3) การบริหารและติดตามหนี้ จะแจ้งภายหลังจากการหารือในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 (4) การแจ้งเหตุเสีย ลูกค้าสามารถแจ้งผ่าน 3 ช่อง คือ 1) Call Center 1100 กด ) Call Center 1177 ตามด้วยเลขหมายโทรศัพท์ และ 3) ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ในกรณี 1177 ตรวจสอบแล้วไม่มีหนี้ค้าง / ไม่มี Star fault (Major Breakdown) จะส่งกองงานจังหวัดผ่านระบบ SCOMS กรณีไม่ใช่งานสายกระจายขอให้จังหวัดคืนงานกลับ 1177 (5) ตัวอย่างการดำเนินการธุรกรรมเกี่ยวกับบริการของโครงข่าย TT&T รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

18 ขั้นตอนการติดตามหนี้ ตามระเบียบฯ PSTN
จาก TT&T ขั้นตอนการติดตามหนี้ ตามระเบียบฯ PSTN RO พิมพ์จดหมายยกเลิกให้ TOT ลงนาม เก็บสำเนา พร้อมนำส่งไปรษณีย์ ใบสั่งบริการรื้อถอน เตือน IVR 2ก่อนงดให้บริการ ฟ้องคดี/อนุมัติระงับติดตามหนี้(TOT) หนี้ค้างชำระ งดให้บริการ ครบกำหนดเลิกสัญญา ครบ 30 วัน 15 วัน ภายใน 15 วัน 15 วัน ภายใน 90 วัน ภายใน 2 ปี เตือน IVR 1หลัง Due ออก หนังสือเตือน ออกหนังสือ แจ้งเลิกสัญญา กฎหมาย (TOT) จ้างเอกชนพิมพ์ Notice, และติดตามหนี้โดย Outsource

19 ศูนย์บริการ/Switching
จาก TT&T ขั้นตอนตามหนี้ FCD – ส่วนบริหารหนี้ ศูนย์บริการ/Switching 1 unpaid list สั่ง Process งาน หลัง Due 2 IVR1 จัดเตรียมข้อมูลแจ้งเตือน ส่งเข้าเครื่อง IVR หลังจาก Due 2-3 วัน 3 IVR2 จัดเตรียมข้อมูลแจ้งเตือน ส่งเข้าเครื่อง IVR และศูนย์บริการ ก่อนระงับบริการจริง 3 วัน ศูนย์บริการทำการติดตามลูกค้าที่ยังไม่มาชำระค่าบริการ และยืนยันการระงับบริการ ก่อนงด โดยต้องทำการยืนยันผ่านระบบ CSS 4 TD รับรองรายการเพื่อทำ TD และส่งรายการงดบริการ ไป SW SW ทำการงดบริการ และแจ้งเลข Meter งด กลับมา FCD ทำการ put meter ต่อไป 5 Reconnect TOT จะแจ้งให้ต่อบริการ ไปที่ ศูนย์บริการ ดำเนินการต่อบริการผ่านระบบ SW จะบันทึก meter เพื่อต่อบริการให้ลูกค้า 6 Cancel Letter จัดเตรียมข้อมูลงานยกเลิก และส่งไฟล์ R_RL002* ให้ศูนย์บริการ ศูนย์บริการทำการพิมพ์ จาก ไฟล์ที่ส่งให้ เป็นจดหมาย เสนอ TOT ลงนาม และส่งให้ลูกค้า 7 Cancel จัดเตรียมข้อมูลรายงานเลขหมายยกเลิก ส่งให้ ศูนย์บริการ ศูนย์บริการตรวจสอบและดำเนินบันทึกยกเลิก ตามระยะเวลาที่กำหนดในจดหมาย พร้อมส่งเอกสารการยกเลิกให้ TOT * มีการจัดทำบิล 6 งวดบิล (มี 9 เขต/เขตละคน)

20 ค่ารายเดือนของทุกรอบ คำนวณวันที่ 1- วันสิ้นเดือน
จาก TT&T รอบบิล TT&T  มี  6 รอบต่อเดือน  A,B,C,D,E และ F   Cycle A  ตัด meter วันที่ 05  ครบกำหนดชำระ วันที่  30 Cycle B  ตัด meter วันที่ 10  ครบกำหนดชำระ วันที่  05 Cycle C  ตัด meter วันที่ 15  ครบกำหนดชำระ วันที่  10 Cycle D  ตัด meter วันที่ 20  ครบกำหนดชำระ วันที่  15 Cycle E  ตัด meter วันที่ 25  ครบกำหนดชำระ วันที่  20 Cycle F  ตัด meter วันสุดท้ายของเดือน  ครบกำหนดชำระ วันที่  25 ค่ารายเดือนของทุกรอบ คำนวณวันที่ 1- วันสิ้นเดือน

21

22 ขั้นตอนการติดตามหนี้
ร่าง การบริหารและติดตามหนี้ให้บริการโครงข่าย TT&T สถานะ ขั้นตอนการติดตามหนี้ โดย การดำเนินการ Active IVR1 ttt -- IVR2 ยกเว้น ระงับการโทรเข้า-ออก (TD : Temporary Disc.) tot - tot กำหนดส่วนงานที่รับผิดชอบ (มบบภ. / บบบภ (จังหวัด)) ttt กำหนด user เข้าระบบ CSS และจัดส่งคู่มือการใช้งานระบบ พร้อมแจ้งวิธีดำเนินการกรณีต้องการยกเลิกรายการที่ได้ยกเว้นฯ ไปแล้ว ระงับการโทรเข้า-ออก -- (หลัง due date 45 วัน เวลา น. และยังเรียกเก็บค่ารายเดือน) re connect (ให้โทรเข้า-ออกได้) ttt กำหนด user เข้าระบบ CSS และจัดส่งคู่มือการใช้งานระบบ Cancel Letter - ป. พิจารณาและขอความอนุเคราะห์จาก นค. ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือแจ้งเลิกสัญญา - นค. จัดพิมพ์หนังสือแจ้งเลิกสัญญา จัดส่งหนังสือฯ ให้ มบบภ. / บบบภ (จังหวัด) - มบบภ. / บบบภ (จังหวัด) ลงนามพร้อมระบุตำแหน่งและระบุเลขหมายโทรศัพท์ติดต่อสอบถาม ส่งหนังสือฯ ให้ลูกค้า ทั้งนี้ รายใดมีหนี้ค้างเกิน 3,000 บาท ให้มีไปรษณีย์ตอบรับ ** ชรศ. และ นค. จะร่วมกันทดสอบการทำงาน Cancel (Disconnect) - ttt จัดทำข้อมูลรายงานเลขหมายที่จะยกเลิกได้เป็นรายจังหวัด กำหนด user เข้าระบบ CSS และจัดส่งคู่มือการใช้งานระบบ - tot บันทึกข้อมูลยกเลิกผ่านระบบ CSS ครั้งละ 1 เลขหมาย ** รญ. ยืนยันสิทธิการเข้าดำเนินการของ ทีโอที

23 ขั้นตอนการติดตามหนี้ ขั้นตอนการติดตามหนี้
ร่าง การบริหารและติดตามหนี้ให้บริการโครงข่าย TT&T สถานะ ขั้นตอนการติดตามหนี้ โดย การดำเนินการ Inactive Notice Letter tot - ให้ ttt ดำเนินการ export ข้อมูลมาวางให้ทุกสิ้นเดือน - มบบภ. / บบบภ (จังหวัด) จัดพิมพ์และจัดส่งให้ลูกค้า ** ชรศ. จะทดสอบและแจ้งการดำเนินการ Write-off - ttt ส่งข้อมูลให้ tot เพื่อจำหน่ายหนี้สูญ - พื้นที่ ส่งข้อมูลให้ บบง.2 - บบง.2 ส่ง file ให้ รญ. เพื่อส่ง ttt ** พย. และ บบง.2 ขอศึกษาการทำงานปัจจุบันก่อน ** รญ. ยืนยันสิทธิการเข้าดำเนินการของ ทีโอที สถานะ ขั้นตอนการติดตามหนี้ โดย การดำเนินการ Inactive ส่ง กฎหมายภูมิภาค tot เมื่อจำหน่ายหนี้สูญแล้ว รายที่เกิน 3,000 บาท ภายใน 12 เดือน

24 จังหวัด ส่วนงานที่รับผิดชอบ มีศูนย์บริหารข้อมูลและการติดตามหนี้ (มบบภ.) มบบภ. ไม่มีศูนย์บริหารข้อมูลและการติดตามหนี้ ศูนย์บริการลูกค้า ที่ตั้งอยู่ อ. เมือง รายชื่อตาม

25 ข้อมูลเพิ่มเติม

26 "Maliwan Labupatum" maliwanl@tot.co.th Fri, 02 Dec 2016 21:41:21
"iCare" Fri, 2 Dec :41:08 เนื่องจากแบบฟอร์มและเอกสารการขอยกเลิกเลขหมายโทรศัพท์ ทีทีแอนด์ที ไม่ตรงและครบถ้วน ตามที่ได้หารือและตกลงร่วมกันระหว่างทีทีแอนด์ทีกับทีโอที ดังนั้น ขอให้ TOT สอบถามแบบฟอร์มและวิธีการส่งเลขหมายยกเลิกบริการโทรศัพท์ของ ทีทีแอนด์ที ได้ที่ TOT ส่วนกลาง โดยติดต่อ ·         คุณมลิวัลย์  ลาภอุปถัมภ์  ผส.กพย.  Tel    หรือ ·         คุณสุวิมล     จันทร์เจริญ   ผส.บธล   Tel    "Maliwan Labupatum" Fri, 02 Dec :41:21 ขอให้ใช้กระบวนการทำงานการให้บริการลูกค้าโครงข่ายของ บมจ. TT&T ที่ได้วางไว้หน้า Intra 2 ธ.ค ประชาสัมพันธ์ : การให้บริการลูกค้าโครงข่ายของ บมจ. TT&T หากมีข้อสงสัย โทร    8398      


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานเพื่อให้บริการลูกค้าโครงข่ายของ บมจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google