งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เศรษฐกิจ พอเพียงบ้านซ่อง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เศรษฐกิจ พอเพียงบ้านซ่อง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เศรษฐกิจ พอเพียงบ้านซ่อง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา

2 ความเป็นมา ตำบล บ้านซ่อง ตั้งอยู่ในอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบ้านซ่องได้ยกระดับเป็นเทศบาลตำบลใน ปี 2552 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 69 ตาราง กิโลเมตร หรือประมาณ 43,025 ไร่ มีประชากร ทั้งหมด 9,964 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม โดยทำนาประมาณ 80 % นอกจากนั้นก็ปลูกมัน สำปะหลัง มะม่วง ปลูกไม้ประดับ เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา และทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

3 เริ่มขึ้นเมื่อประมาณปี 2528 โดย สำนักงาน พัฒนาชุมชนได้เข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านจัดตั้ง กลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมา ในทุกหมู่บ้าน จากกลุ่ม ออมทรัพย์ต่างๆ ก็ได้มีการพัฒนาไปสู่กิจกรรม ต่างๆ เช่น กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผลิตข้าว กลุ่มทำรองเท้า วิทยุชุมชน กิจกรรมการพัฒนา ในตำบล

4 ปัจจุบันได้ยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ของเทศบาลตำบล บ้านซ่อง จำนวน 7 ระบบ 26 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ - ระบบบริหารจัดการท้องถิ่น จำนวน 5 แหล่ง เช่น การ บริหารจัดการตำบลแบบโปร่งใสและมีส่วนร่วม - ระบบเกษตรเพื่อ สุขภาวะ จำนวน 2 แหล่ง เช่น ศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร - ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 3 แหล่ง เช่น เพลง พื้นบ้าน ฯลฯ - ระบบสุขภาพชุมชนและอาสา จำนวน 6 แหล่ง เช่น กลุ่ม อสม. กองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯลฯ - ระบบองค์กรการเงิน จำนวน 4 แหล่ง เช่น กลุ่มเครดิตยู เนี่ยนบ้านหัวกระพี้ - ระบบเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 4 แหล่ง เช่น กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิ ( ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ) - ระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน จำนวน 2 แหล่ง เช่น โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ ฯลฯ

5 สภาพ พื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลบ้านซ่องเป็นที่ ราบลุ่ม ผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง และมีการระบายน้ำได้ดี จึงเหมาะแก่การทำ การเกษตร โดยเฉพาะการทำนาปลูกข้าวที่ ชาวบ้านสืบทอดกันมาช้านาน ปัจจุบันมีพื้นที่ทำ นาประมาณ 26,853 ไร่ จากพื้นที่การเกษตร ทั้งหมดในตำบล 37,125 ไร่ มีครัวเรือนที่ทำนา 737 ครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีประมาณ 573 กิโลกรัม กลุ่มวิสาหกิจ

6 5 ประสาน นำสู่ ชุมชนจัดการ ตัวเอง 2. ผู้นำชุมชน 5. หน่วยงาน ภาคีภายนอก 3. กลุ่มและ องค์กรชาวบ้าน ในชุมชน 4. หน่วยงานราช กาลในท้องถิ่น เช่น สำนักงาน เกษตรอำเภอ ศูนย์พัฒนา ชุมชน 1. เทศบาลตำบล บ้านซ่อง

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เศรษฐกิจ พอเพียงบ้านซ่อง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google