งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Application of Electron Paramagnetic Resonance (EPR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Application of Electron Paramagnetic Resonance (EPR)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Application of Electron Paramagnetic Resonance (EPR)
Suranaree University of Technology Application of Electron Paramagnetic Resonance (EPR) Group 4

2 Energy crisis and solar energy
Suranaree University of Technology Energy crisis and solar energy Recall Electron Spin Quantum Number (Ms = ± 1 2 ) Electron Spin Paramagnetic Unpaired electron อันดับแรกนะครับ เราก็มาดูความหมายของตัวย่อแต่ละตัวก่อนนะครับ ES มาจากคำว่า Electron Spin ซึ่งก็เลขสปินควอนตัมนัมเบอร์ของอิเล็กตรอนนั้นเองครับ Ms=+-1/2 Paramagnetic คือ ธาตุที่มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ Unpaired electron จะทำให้ทำให้มีสมบัติทางแม่เหล็กเป็น  คือ สารที่แม่เหล็กดูด Resonance เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ของ สมบัติทางแม่เหล็กของอิเล็กตรอนเมื่อมีการให้สนามแม่เหล็ก สเปกตรัม EPR เป็นผลจากปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ของ electron spin ภายใต้สนามแม่เหล็ก (electromagnetic field, H0) ในช่วงไมโครเวฟ Phenomenon of magnetic property of electron with applied magnetic field Resonance

3 Energy crisis and solar energy
Suranaree University of Technology Energy crisis and solar energy Recall Result from EPR g = h/BB0

4 Energy crisis and solar energy
Suranaree University of Technology Energy crisis and solar energy Study of Physical Properties of Irradiated Diamond To study the difference between diamond before and after irradiation via used the Electron Spin Resonance (ESR) เพื่อศึกษาหาวิธีตรวจสอบความแตกตางของเพชรธรรมชาติกับที่ผานการฉายรังสี ไดนําเทคนิคการตรวจสอบดวยเครื่อง Electron Spin Resonance (ESR) มาใชพบวามีแนวโนมที่จะนํามา เปนเทคนิคการตรวจสอบเพชรที่ผานการเพิ่มคุณคาดวยการฉายรังสีได

5 Energy crisis and solar energy
Suranaree University of Technology Energy crisis and solar energy Experiment Electron beam

6 Energy crisis and solar energy
Suranaree University of Technology Energy crisis and solar energy Result & Conclusion เพชรเปลี่ยนสีได เมื่อฉายรังสีอิเล็กตรอนที่มีปริมาณรังสี ประมาณ 120,000 kGy เพชรจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว จากการตรวจสอบด้วยเครื่อง Electron Spin Resonance พบว่า เพชรที่ผ่านการฉายรังสีจะมีการดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟสูงขึ้น และมีค่าการดูดกลืนที่ g factor ต่างๆ ในขณะที่เพชรก่อนฉายรังสีจะมีการดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟ ได้น้อยกว่า และมีค่าการดูดกลืนที่ g factor เดียว ดังนั้นจึงมีแนวโน้มว่าสามารถนําเทคนิค Electron Spin Resonance มาตรวจสอบความแตกต่าง ของเพชรที่ผ่านการเพิ่มคุณค่าโดยการฉายรังสีกับเพชรธรรมชาติ กระบวนการที่เรียกวา Radiation Damage หรือ Radiation Exposure ซึ่งทําใหอิเล็กตรอนของ วัสดุภายในตัวอยางดังกลาวไดรับพลังงาน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในอะตอมหรือโครงสรางผลึกของวัสดุ ในตัวอยางขึ้น เกิดเปนอนุมูลอิสระ ทําใหเกิดสภาพที่มอีิเล็กตรอนตัวหนึ่งซึ่งมีสปนตรงกันขามกับอิเล็กตรอนอีก ตัวหนึ่งที่คูกันนั้นถูกจับ (Trapped) โดยอนุมูลอิสระนั้น และจะยายจาก Valance Band ไปอยูใน Conduction Band และทําใหเกิด “หลุม” ขึ้นใน Valence Band ในบางโอกาสอิเล็กตรอนและหลุมนี้จะกลับมารวมตัวกัน ใหมโดยทันที [1] แตสวนใหญอิเล็กตรอนมักถูกตรึงหรือถูก Trapped โดยอนุมูลอิสระหรือ Impurity ที่อยูใน Conduction Band เปนเวลานาน และมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามปริมาณรังสีที่ไดรับเพิ่มขึ้น ทําใหเกิด อิเล็กตรอนไมครบคูเหลานั้นสะสมอยูตลอดเวลาอันยาวนาน เมื่อทําการตรวจจับสัญญาณของเรโซแนนซ อิเล็กตรอน (Resonance Electron) เนื่องจากการดูดกลืนความถี่ชวงไมโครเวฟของอิเล็กตรอนที่ไมครบคูเหลานั้น สัญญาณหรือความเขมของอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวที่วัดได จ

7 Energy crisis and solar energy
Suranaree University of Technology Energy crisis and solar energy Color Enhancement of Natural Type Ia Diamond Using a Neutron–Irradiation and Annealing Method Nitrogen vacancy(NV-) Single Nitrogen Negative vacancy (V-) Neutron Anneal EPR measurement

8 Energy crisis and solar energy
Suranaree University of Technology Energy crisis and solar energy ESR spectroscopy was used to find the optimal annealing temperature for color changing in a neutron-irradiated diamond

9 Suranaree University of Technology
Result Nos + V N+ + V-

10 Energy crisis and solar energy
Suranaree University of Technology Energy crisis and solar energy Result

11 Energy crisis and solar energy
Suranaree University of Technology Energy crisis and solar energy Result

12 Suranaree University of Technology
Energy crisis and solar energy Application of EPR spectroscopy in ophthalmology   EPR method is useful to examination of tissues, cells, biopolymers, drugs, cosmetic substances, herbs, and biomaterials Free radical properties is determined by the use of electron paramagnetic resonance. Applications of EPR method to determine the optimal conditions of photodynamic therapy , the best conditions of sterilization of drugs , herbs and cosmetic substances, was proposed.

13 Energy crisis and solar energy
Suranaree University of Technology Energy crisis and solar energy  PARAMAGNETIC CENTERS IN EYE Paramagnetic centers in eye exist mainly in melanin biopolymer . Melanin is a natural pigment that is found in most organisms. In humans, melanin is found in skin, eyes, hair and inner ear. Melanins are found in the eye in higher concentrations than anywhere else in the human body [61]. In the eye, melanin content in the iris, ciliary body, choroid and retinal pigment epithelium (RPE) [60]. Cornea and lens don’t have the pigment [60, 62]. Content of melanin differs in various ocular tissues [60, 62]. In humans, scleral melanin levels are higher than retina and central choroid-RPE. Besides, it is also different distribution of melanin in human eyes. The peripheral tissue pigment levels are generally higher compared to the central regions [60]. The melanin content of human RPE decreases with age [56, 62]. Differences in iris color are caused by three factors: the concentration of pigment within stromal melanocytes, light scattering and absorptive properties of extracellular components, and the pigment granules in the iris pigment epithelium (IPE) (located on the back of the iris) [63]. Melanin from the IPE is essentially eumelanin, while melanin from IPE-scraped iris (consisting mainly of stroma plus anterior IPE) exhibiting content of both eumelanin and pheomelanin [63]. It is shown that the green iris appear to be more pheomelanic, whereas blue-green iris appear to be more eumelanic [63]. Blue eyes contain little of either pigment, while green-brown and brown irides feature a mixed pigment content [63]. Many drugs and metal ions bind to melanin [32, 52, 64-68]. The binding of drug to melanin is the result of physicochemical properties of the pigment [61]. Melanin protects the pigmented tissues through the absorption of many drugs and chemicals. On the other hand, this may lead to toxic accumulation of these substances in melanin, and consequently to the degradation of pigmented tissues [69, 70]. Differences in melanin content in ocular tissues might contribute to differences in drug binding and toxicity [60]. Melanin in the eyes helps protect them from ultraviolet and high-frequency visible light [34, 61, 70]. Besides, ocular melanin may also play a protective role against free radicals [61]. The main paramagnetic centers in melanin are the o-semiquinone free radicals with spin of 1/2 and with unpaired electrons localized on oxygen atoms [64-68]. Additionally it was spectroscopically proved that biradicals with spin of 1 also exist in melanins [71, 72]. o-Semiquinone free radicals and biradicals were also found in melanin complexes with copper(II) ions and drugs, as kanamycin [71] and netilmicin [72]. So far in eye melanin only o-semiquinone free radicals were studied [56]. a) Chemical structure of eumelanin (a) and pheomelanin (b)

14 Energy crisis and solar energy
Suranaree University of Technology Energy crisis and solar energy THE ELECTRONIC BLOCKS OF THE CONTINUOUS MICROWAVE (CW) SPECTROMETER For such type of the spectrometer samples are located in magnetic field and the microwaves are continuously send to the tested object. Unpaired electrons of the paramagnetic sample is continuously excited by microwaves and the spin-spin and spin-lattice relaxation processes occur. 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝐵 =10log⁡( 𝑀 0 𝑀 ) This spectrometer consists of microwave bridge, waveguides, resonance cavity, electromagnet, the modulation block, detector, and the amplifier. The source of microwaves and attenuator exist in microwave bridge.

15 Energy crisis and solar energy
Suranaree University of Technology Energy crisis and solar energy EPR spectrometers useful in ophthalmology The parameters of EPR spectra and their practical meaning in studies of eye free radicals. Amplitudes (A) and integral intensities (I) increase with the increasing of free radical concentration in the samples [1, 8]. The comparison of amplitudes (A) of EPR spectra of different samples from eye give information about the relative contents of free radicals in them. But the free radical concentration in the individual biological sample is determined by integral intensity (I), and it is proportional to the value of this parameter (I). Integral intensity (I) of the EPR spectra is the area under the absorption line, so for the first derivative EPR curve double integrations should be done. Linewidth (ΔBpp) increases for the stronger dipolar interactions of free radicals in the samples [1, 8]. Dipolar interactions increases for decrease distances between free radicals [1, 8]. g-Values are calculated from the resonance condition according to the formula [1]: The first derivative EPR spectrum of the model eumelanin – DOPA-melanin and the basic parameters: amplitude (A), linewidth (ΔBpp), and the resonance magnetic induction (Br).

16 Energy crisis and solar energy
Suranaree University of Technology Energy crisis and solar energy EPR RESULTS FOR MELANIN IN EYE EPR spectroscopy was used to examine free radicals in RPE melanosomes from different aged donors. Electron paramagnetic resonance spectroscopy was used to examine free radicals in RPE melanosomesfrom different aged donors [56]. o-Semiquinone free radicals were identified in RPE melanosomes with the characteristic g-values and single broad EPR lines. Concentrations of free radicals in RPE melanosomes depend on the age of donors. The higher free radicals concentrations were obtained for donors aged > 45 years, than for donors aged < 22 years [56]. Free radicals concentrations in RPE melanosomes (~1017 spin/g) [56] were lower than the concentrations in model eumelanin – DOPA-melanin [56], A-375 melanoma cells [68], Cladosporium cladosporioides mycelium [52], andCladosporium herbarum mycelium [53]. Free radical concentration in melanin changed after irradiation of eumelanin by visible light [34]. EPR spectra of RPE melanosomes were similar to those observed for DOPA-melanin (Figure 8), which is the synthetic model eumelanin. The unresolved hyperfine structure characteristic for pheomelanins was not observed for melanin of RPE. The exemplary complex shape of EPR spectra with signals of pheomelanin is shown in Figure 12 [52].

17 Thank you for your attention
Suranaree University of Technology Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt Application of Electron Paramagnetic Resonance (EPR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google