งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ ถูกต้องและต่อเนื่อง นำสาระท้องถิ่นมาบูรณาการกับ สาระแกนกลาง ปรับโครงสร้างเวลาเรียนตามที่ กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 92.85 ดำเนินก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ ถูกต้องและต่อเนื่อง นำสาระท้องถิ่นมาบูรณาการกับ สาระแกนกลาง ปรับโครงสร้างเวลาเรียนตามที่ กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 92.85 ดำเนินก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ ถูกต้องและต่อเนื่อง นำสาระท้องถิ่นมาบูรณาการกับ สาระแกนกลาง ปรับโครงสร้างเวลาเรียนตามที่ กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 92.85 ดำเนินก าร ถูกต้อง ดำเนินก ารแต่ไม่ ถูกต้อง 85. 71 100 7.1 4 14. 28 0 หน่วยเป็นร้อยละ

5 จัดตารางเรียนแบบเช้าเรียน บ่ายกิจกรรม จัดตารางเรียนแบบบูรณาการ มีรายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตลอดภาคเรียน 100 ดำเนินก าร ถูกต้อง ดำเนินก ารแต่ไม่ ถูกต้อง 100 0 0 0 หน่วยเป็นร้อย ละ จัดวิชาหน้าที่พลเมืองให้เป็นกิจกรรม ( ไม่ จัดในชั่วโมงเรียน ) 85. 71 2

6 นำผลการทดสอบ NT/O-NET มาใช้ในการพัฒนาการ เรียนการสอน ทดสอบนักเรียนโดยใช้ข้อสอบ อัตนัย 100 ดำเนินก าร ถูกต้อง ดำเนินก ารแต่ไม่ ถูกต้อง 85. 75 0 7.1 4 หน่วยเป็นร้อยละ ไม่ได้ ดำเนินก าร 7.1 4

7 มีระบบการประกันคุณภาพภายใน จัดทำรายงานการประกันคุณภาพภายใน ให้เป็นปัจจุบัน 92.85 ดำเนินก าร ถูกต้อง ดำเนินก ารแต่ไม่ ถูกต้อง 92. 85 7.1 4 หน่วยเป็นร้อยละ

8 มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน จัดทำข้อมูลสารสนเทศการเยี่ยม บ้านนักเรียน นำข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านนักเรียนมาใช้ให้ เกิดประโยชน์กับนักเรียน 92.85 ดำเนินก าร ถูกต้อง ดำเนินก ารแต่ไม่ ถูกต้อง 78. 85 85. 71 7.1 4 21. 42 14. 28 หน่วยเป็นร้อยละ

9

10 มีแผนการใช้เงินอุดหนุนที่เป็น รูปธรรม มีคณะกรรมการตรวจสอบการใช้ เงินอุดหนุน มีการรายงานผลการใช้เงินอุดหนุน 100 ดำเนินก าร ถูกต้อง ดำเนินก ารแต่ไม่ ถูกต้อง 100 0 0 0 หน่วยเป็นร้อยละ

11 จัดทำแผนพัฒนาตนเอง รายบุคคล (ID Plan) เข้ารับการพัฒนาผ่านระบบ TEPE Online มีการประเมินผลการพัฒนาผ่านระบบ TEPE Online 100 ดำเนินก าร ถูกต้อง ดำเนินก ารแต่ไม่ ถูกต้อง 92. 85 0 7.1 4 หน่วยเป็นร้อยละ

12 ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น เข้าร่วมประกวดเพื่อรับรางวัลดีเด่น จัดทำบัญชีการเข้าร่วมประกวด หรือ การ ได้รับรางวัลของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 100 ดำเนินก าร ถูกต้อง ดำเนินก ารแต่ไม่ ถูกต้อง 92. 85 0 7.1 4 หน่วยเป็นร้อย ละ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาอย่างต่อเนื่อง 92. 85 7.1 4

13

14 มีป้ายแสดงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา กำหนดเป้าหมายสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาและความต้องการของบริบท สถานศึกษา 92.85 ดำเนินก าร ถูกต้อง ดำเนินก ารแต่ไม่ ถูกต้อง 100 7.1 4 0 หน่วยเป็นร้อยละ

15 บริหารจัดการขยะ เป็นไปตามมาตรฐาน สิ่งแวดล้อมศึกษา บริหารจัดการน้ำเสีย เป็นไปตามมาตรฐาน สิ่งแวดล้อมศึกษา บริหารจัดการมลพิษทางอากาศเป็นไปตาม มาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา 78.57 ดำเนินก าร ถูกต้อง ดำเนินก ารแต่ไม่ ถูกต้อง 85. 71 100 21. 42 14. 28 0 หน่วยเป็นร้อย ละ บริหารจัดการห้องเรียน และสถานที่ สำหรับปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ พอเพียงกับ จำนวนนักเรียน 78. 57 21. 42

16 ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็น ปัจจุบัน สื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนผ่าน ทางเว็บไซต์ 78.57 ดำเนินก าร ถูกต้อง ดำเนินก ารแต่ไม่ ถูกต้อง 85. 71 21. 42 14. 28 หน่วยเป็นร้อยละ

17 นวัตกรรม การขับเคลื่อน นโยบายสู่การ ปฏิบัติที่ได้ผล ลดเวลาเรียน เพิ่ม เวลารู้ สถานศึกษา พอเพียง อ่านออกเขียนได้ ค่านิยม 12 ประการ ภาษาอังกฤษ (PEER CENTER) โรงเรียนวิถีพุทธ Rayong 2 Academy การศึกษาปฐมวัย

18 DLIT DLTV

19 ลดเวลา เรียน เพิ่ม เวลารู้

20 โรงเรียน วิถีพุทธ

21 สวั สดี กู มุสต า หนี ห่าว ซิน จ่าว มิง กา ลา บา ซัวส เด ซา ลามัต ดาตัง ซา ลามัต เซียง สะบา ยดี


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ ถูกต้องและต่อเนื่อง นำสาระท้องถิ่นมาบูรณาการกับ สาระแกนกลาง ปรับโครงสร้างเวลาเรียนตามที่ กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 92.85 ดำเนินก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google