งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานข้อมูลสุขภาพ Health Data Center: HDC เขตสุขภาพที่ 12

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานข้อมูลสุขภาพ Health Data Center: HDC เขตสุขภาพที่ 12"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานข้อมูลสุขภาพ Health Data Center: HDC เขตสุขภาพที่ 12
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และข้อมูล เขตสุขภาพที่ 12

2 1. คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม 59 เขตสุขภาพที่ 12

3 สรุปผลคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (รวมทุกแฟ้ม) เขตสุขภาพที่ 12
ลำดับ จังหวัด ร้อยละคุณภาพ 1 นราธิวาส 99.00 2 พัทลุง 98.73 3 สงขลา 97.55 4 ยะลา 96.48 5 ปัตตานี 94.21 6 ตรัง 94.01 7 สตูล 84.50 รวม 94.93 เกณฑ์ > 97% ที่มา : ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม พัฒนาโดย it เขต 12 (server แต่ละจังหวัด) ประมวลผล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

4 สรุปผลคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (รวมทุกแฟ้ม) เขตสุขภาพที่ 12
แฟ้มที่มากกว่า ร้อยละ 97 23 แฟ้ม (53.49%) แฟ้มที่น้อยกว่า ร้อยละ 97 20 แฟ้ม (46.51%) ที่มา : ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้มพัฒนาโดย it เขต 12 (server แต่ละจังหวัด) ประมวลผล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

5 แฟ้มข้อมูลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ เขตสุขภาพที่ 12
ที่มา : ประมวลผล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

6 แฟ้มข้อมูลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ จังหวัดพัทลุง
ที่มา : ประมวลผล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

7 แฟ้มข้อมูลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ จังหวัดสงขลา
ที่มา : ประมวลผล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

8 แฟ้มข้อมูลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ จังหวัดนราธิวาส
ที่มา : ประมวลผล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

9 แฟ้มข้อมูลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ จังหวัดยะลา
ที่มา : ประมวลผล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

10 แฟ้มข้อมูลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ จังหวัดปัตตานี
ที่มา : ประมวลผล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

11 แฟ้มข้อมูลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ จังหวัดสตูล
ที่มา : ประมวลผล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

12 แฟ้มข้อมูลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ จังหวัดตรัง
ที่มา : ประมวลผล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

13 คุณภาพหน่วยบริการเขตสุขภาพที่ 12
จังหวัด หน่วยบริการ ไม่ผ่านเกณฑ์ (>97%) ผลงาน (แห่ง) (ร้อยละ) นราธิวาส 131 6 4.58 พัทลุง 145 8 5.52 ตรัง 144 15 10.42 สงขลา 242 40 16.53 สตูล 66 11 16.67 ปัตตานี 155 26 16.77 ยะลา 102 24 23.53 เขต 12 985 130 13.20 นราธิวาส : น้อยที่สุด (4.58%) ยะลา: มากที่สุด (23.53%) ที่มา : ประมวลผล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

14 หน่วยบริการที่ข้อมูลยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
สงขลา ร้อยละ

15 หน่วยบริการที่ข้อมูลยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
นราธิวาส ร้อยละ

16 หน่วยบริการที่ข้อมูลยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ปัตตานี ร้อยละ

17 หน่วยบริการที่ข้อมูลยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ยะลา ร้อยละ

18 หน่วยบริการที่ข้อมูลยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
สตูล ร้อยละ

19 หน่วยบริการที่ข้อมูลยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ตรัง ร้อยละ

20 หน่วยบริการที่ข้อมูลยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
พัทลุง ร้อยละ

21 2. ข้อมูลจาก HDC เพื่อ​เตรียมประชุมข้อมูล กับ ท่านรองปลัด ฯ เสนอข้อมูลแต่ละ จังหวัด
เขตสุขภาพที่ 12

22 2.1 ความครบถ้วนของข้อมูล HDC (ครบหน่วย)
เขตสุขภาพที่ 12

23 สรุปการส่งข้อมูลของหน่วยบริการเขตสุขภาพที่ 12
จังหวัด หน่วยบริการสังกัด สป. ส่งข้อมูล ผลงาน (แห่ง) (ร้อยละ) สงขลา 226 100 สตูล 66 ตรัง 139 พัทลุง 144 ปัตตานี 153 ยะลา 97 นราธิวาส 130 เขต 12 955 เขต12: ส่งครบทุกแห่ง (100%) ที่มา : ประมวลผล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

24 2.2 การปรับปรุงข้อมูลประชากร
เขตสุขภาพที่ 12

25 ประชากรสัญชาติไทย PERSON 1+2 เทียบกับฐานทะเบียนราษฏร์
ลำดับ จังหวัด ประชากรสัญชาติไทย PERSON ตาม TYPEAREA 1+2 (คน) ทะเบียนราษฎร์ ก.มหาดไทย (คน) ส่วนต่าง (คน)  ส่วนต่าง (ร้อยละ) 1 ปัตตานี 675,957 694,451 18,494 2.66 2 พัทลุง 504,874 522,729 17,855 3.42 3 สตูล 302,210 316,087 13,877 4.39 4 ยะลา 542,432 518,558 -23,874 4.60 5 สงขลา 1,318,380 1,411,389 93,009 6.59 6 ตรัง 589,491 640,680 51,189 7.99 7 นราธิวาส 716,326 783,192 66,866 8.54 รวม 4,649,670 4,887,086 237,416 4.86 เกณฑ์ < 5% เขต 12 : ลำดับที่ 8 ประเทศ (4.86%) ปัตตานี : น้อยที่สุด(2.66%) นราธิวาส : มากที่สุด(8.54%) ที่มา : ประมวลผล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

26 2.4 ข้อมูลผู้ป่วยที่เป็นพระ
เขตสุขภาพที่ 12

27 ความถูกต้องการบันทึก ข้อมูลบริการเกี่ยวกับพระ จากแฟ้ม PERSON
ลำดับ จังหวัด จำนวนประชากร ฐานคำนวณ เป็นสมณะ แต่คำนำหน้าชื่อ ไม่ใช่พระ ไม่ใช่สมณะ แต่คำนำหน้าชื่อ เป็นพระ คำนำหน้าชื่อ เป็นพระ แต่ไม่ใช่เพศชาย เป็นสมณะ แต่ไม่ใช่เพศชาย รวม PERSON HDC Error ร้อยละ 1 นราธิวาส 675,094 59 0.01 86 0.00 27 172 0.03 2 สตูล 264,523 19 47 0.02 3 69 ยะลา 455,202 70 25 142 4 ปัตตานี 631,987 116 96 52 266 0.04 5 ตรัง 513,555 84 122 24 230 6 พัทลุง 397,787 54 238 0.06 21 313 0.08 7 สงขลา 1,163,795 241 835 0.07 1,177 0.10 4,101,943 620 1,494 248 2,369 นราธิวาส : น้อยที่สุด (0.03%) สงขลา: มากที่สุด (0.10%) ที่มา : ประมวลผล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

28 2.5 การคำนวณค่า BMI จาก แฟ้ม ncdscreen
เขตสุขภาพที่ 12

29 นราธิวาส : น้อยที่สุด (0.08%) พัทลุง: มากที่สุด (2.99%)
ความครบถ้วนการบันทึก น้ำหนัก ส่วนสูงสำหรับการคิดค่า BMI จากแฟ้ม NCESCREEN ลำดับ จังหวัด จำนวน ส่วนสูง น้ำหนัก BMI screenทั้งหมด Error ร้อยละ คำนวณ BMI ไม่ได้ 1 นราธิวาส 221,418 55 0.02 120 0.05 175 0.08 2 ตรัง 290,043 169 0.06 236 405 0.14 3 สงขลา 470,337 466 0.10 653 1,119 0.24 4 ปัตตานี 275,808 338 0.12 375 713 0.26 5 สตูล 106,363 223 0.21 252 475 0.45 6 ยะลา 194,235 842 0.43 778 0.40 1,620 0.83 7 พัทลุง 217,381 3,778 1.74 2,730 1.26 6,508 2.99 รวม 1,775,585 5,871 0.33 5,144 0.29 11,015 0.62 เกณฑ์ < 5% นราธิวาส : น้อยที่สุด (0.08%) พัทลุง: มากที่สุด (2.99%) ที่มา : ประมวลผล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

30 2.6 ความครบถ้วนของข้อมูลการให้บริการวัคซีน MMR
เขตสุขภาพที่ 12

31 ความครอบคุลมการได้รับวัคซีน MMR1
ลำดับ จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 1 ตรัง 5,940 5,759 96.95 2 สตูล 3,959 3,770 95.23 3 พัทลุง 4,755 4,426 93.08 4 สงขลา 12,487 11,402 91.31 5 ยะลา 6,428 5,749 89.44 6 ปัตตานี 8,338 7,174 86.04 7 นราธิวาส 9,156 7,716 84.27 รวม 51,063 45,996 90.08 เกณฑ์ > 80% นราธิวาส : น้อยที่สุด (84.27%) ตรัง: มากที่สุด (96.95%) ที่มา : ประมวลผล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

32 ความครอบคุลมการได้รับวัคซีน MMR2
ลำดับ จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 1 สงขลา 14,129 11,899 84.22 2 สตูล 4,182 3,492 83.50 3 พัทลุง 5,157 4,167 80.80 4 ตรัง 6,350 5,098 80.28 5 ยะลา 7,007 5,497 78.45 6 ปัตตานี 9,192 7,165 77.95 7 นราธิวาส 10,324 6,170 59.76 รวม 56,341 43,488 77.19 เกณฑ์ > 80% นราธิวาส : น้อยที่สุด (59.76%) พัทลุง: มากที่สุด (84.22%) ที่มา : ประมวลผล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

33 3. นโยบาย CIO ปี 2560 เขตสุขภาพที่ 12

34 แนวทางพัฒนาระบบข้อมูล 43 แฟ้ม
สำรวจประชากร กำหนดประเภทที่อยู่อาศัย (Type Area) ให้ครอบคลุม สำรวจและขึ้นทะเบียนกลุ่มเป้าหมายประชากรแฟ้มกึ่งสำรวจ กำหนดระบบงานภายในจังหวัด ทำ Data Center ระดับอำเภอ พัฒนาระบบ Paperless OPD พัฒนาคุณภาพ แฟ้มผู้ให้บริการ (Provider)

35 การประกวดคุณภาพข้อมูลดีเด่นระดับเขต
ส่งทันเวลา ครบหน่วย คุณภาพแฟ้ม คุณภาพแฟ้มเฉพาะ คุณภาพแฟ้มเฉพาะกระทรวง

36 ปัจจัยความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลสุขภาพ

37 แนวทางบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ

38 กรอบเวลาในการดำเนินการ (Timeline Works)

39 นโยบายระบบการกำกับติดตามข้อมูล 2560
1. คุณภาพแฟ้ม ร้อยละ 97 (ทุกหน่วย/ ทุกแฟ้ม/ แฟ้มที่กำกับ/ แฟ้มเฉพาะ) 2. การใช้งาน HDC 3. การใช้งาน 43 แฟ้ม และ ทำ Script ระดับเขต/จังหวัด 4. การ Key in Online (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 5. แบบประเมิน online Paperless Monitoring

40 Thank You เขตสุขภาพที่ 12


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานข้อมูลสุขภาพ Health Data Center: HDC เขตสุขภาพที่ 12

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google