งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยใน งานประจำ. R2R คือ อะไร ?  คือ การใช้งานวิจัยเป็น เครื่องมือสร้างความรู้เพื่อนำมา พัฒนางานประจำ ใน ขณะเดียวกันก็ทำให้คนทำงาน ประจำมีโอกาสคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยใน งานประจำ. R2R คือ อะไร ?  คือ การใช้งานวิจัยเป็น เครื่องมือสร้างความรู้เพื่อนำมา พัฒนางานประจำ ใน ขณะเดียวกันก็ทำให้คนทำงาน ประจำมีโอกาสคิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยใน งานประจำ

2 R2R คือ อะไร ?  คือ การใช้งานวิจัยเป็น เครื่องมือสร้างความรู้เพื่อนำมา พัฒนางานประจำ ใน ขณะเดียวกันก็ทำให้คนทำงาน ประจำมีโอกาสคิด ทดลอง ตั้ง โจทย์ให้มีความชัดเจนขึ้น แล้ว ทำการทดลองเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช

3 R2R (Routine to Research) คืออะไร  การวิจัยที่ดำเนินการโดยผู้ปฏิบัติ  โจทย์วิจัยมาจากงานประจำ เพื่อ พัฒนางานประจำ  ผลลัพธ์ดูที่ผลต่อ “ ลูกค้า ”  การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ – ใช้ พัฒนางานประจำ  การทำ Routine Development ให้มี ข้อมูล / หลักฐานอ้างอิงได้ (Evidence- Based)  เครื่องมือพัฒนาคน ไม่มีนิยามตายตัว

4 R2R : หวัง ผลอะไร พัฒนางานประจำ พัฒนางานประจำ พัฒนาคนที่อยู่หน้างาน พัฒนาคนที่อยู่หน้างาน พัฒนาองค์กร วัฒนธรรมองค์กร สู่องค์กรเรียนรู้ พัฒนาองค์กร วัฒนธรรมองค์กร สู่องค์กรเรียนรู้ องค์ความรู้ขององค์กร ยกระดับ ขึ้น องค์ความรู้ขององค์กร ยกระดับ ขึ้น ทำให้งานเป็นเครื่องมือสู่ความสุข ปัญญา และไมตรี

5 Definition Routine to Research (R2R)  การสร้างความรู้จากการทำงานใน ชีวิตประจำวัน โดยเครื่องมือที่ หลากหลาย เช่น การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การทบทวนหลังการทำงาน (AAR) เก็บรวมรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อนำไป พัฒนางานที่คนรับผิดชอบอย่าง ต่อเนื่อง

6 Concept  เป็นเครื่องมือในการสร้างศักยภาพ ทำให้ คนเข้าใจสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบตัว มากขึ้น  เป็นเครื่องมือในการเปิดพื้นที่สำหรับ แนวความคิดใหม่ๆในการทำงาน  เป็นเครื่องมือที่ช่วยคนทำงานในการสร้าง ความรู้ และสามารถย้อนกลับมาช่วยงาน ประจำที่ทำอยู่  เป็นเครื่องมือในการสร้างระบบพี่เลี้ยงในการ ทำวิจัยและเอื้อเฟื้อกันในการทำงาน  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้รู้จักพัฒนา ฐานข้อมูลและสามารถคิดเชิงระบบ

7 R2R  ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่เป็นองค์ ความรู้ใหม่ทั้งหมด แต่ต้องเป็นการ ค้นคว้าแล้วมาประยุกต์ใช้ในบริบท  ควรมีผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อ ทำให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ได้  เป็นงานเสรีทางวิชาการและ สามารถประยุกต์ใช้กับงานประจำ  ไม่ควรยึดติดรูปแบบการวิจัย แต่ ควรถูกต้องตามหลักวิชาการ

8 ทำไม ? ต้องทำ R2R R2R มี ปัญหา ที่ ต้องการแก้ไข มี เรื่อง ที่ต้อง ทำ ให้ดีขึ้น ต้องการ คำตอบ ที่ แม่นยำ เชื่อถือได้ ตอบด้วย สามัญ สำนึกไม่ได้ ต้องการพัฒนา งานและตนเอง


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยใน งานประจำ. R2R คือ อะไร ?  คือ การใช้งานวิจัยเป็น เครื่องมือสร้างความรู้เพื่อนำมา พัฒนางานประจำ ใน ขณะเดียวกันก็ทำให้คนทำงาน ประจำมีโอกาสคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google