งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการ ในมหา ลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการ ในมหา ลัยราชภัฏนครราชสีมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการ ในมหา ลัยราชภัฏนครราชสีมา http://www.nrru.ac.th

2 สารบัญ  แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา  โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน  กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน  ตารางสรุปนักศึกษาแยกเป็นคณะ ตารางสรุปนักศึกษาแยกเป็นคณะ  วีดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน วีดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

3 แนะนำระบบการลงทะเบียน นักศึกษา

4 โครงสร้างสำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน สำนัก ผู้อำนวยการ กลุ่มงาน ทะเบียน กลุ่มงานส่งเสริม วิชาการ

5 กราฟแสดงจำนวนนักศึกษา ที่ลงทะเบียน

6 ตารางสรุปนักศึกษาแยก เป็นคณะ รายชื่อคณะชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนลียี 862779625772 คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 859774525635 คณะวิทยาการจัดการ 110311651006845 คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 200197308326

7 แทรกไฟล์วีดีโอ สารบัญ


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการ ในมหา ลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google