งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในมหาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในมหาลัยราชภัฏนครราชสีมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในมหาลัยราชภัฏนครราชสีมา http://www.nrru.ac.th

2 สารบัญ แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ วีดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน วีดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน วีดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

3 แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา สารบัญ

4 โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักผู้อำนวยการ กลุ่มงานทะเบียน กลุ่มงานส่งเสริม วิชาการ สารบัญ

5 กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน เรียน สารบัญ

6 ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ รายชื่อคณะชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 862779625772 คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ 859774525635 คณะวิทยาการจัดการ 110311651006845 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 200197308326 สารบัญ

7 วีดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในมหาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google