งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

2 การบรรยายครั้งที่ 9 เสาอากาศและการกระจายสัญญาณ Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

3 เสาอากาศ (Antenna)  เป็นอุปกรณ์เหนี่ยวนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ถูกนำมาใช้ใน ระบบสื่อสารไร้สาย ทำหน้าที่ดังนี้  Transmission ( กระจายสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปใน อากาศ )  Reception ( รวบรวมคลื่นแม่หล็กไฟฟ้าที่อยู่ในอากาศ )

4 ประเภทของเสาอากาศ (Antenna)  Isotropic antenna  Dipole antennas  Parabolic Reflective Antenna

5 Devices – Antennas

6

7

8

9 Propagation Modes  Ground-wave propagation  Sky-wave propagation  Line-of-sight propagation

10 Ground-wave propagation  สัญญาณจะกระจายตามผื้น ผิวโลก  ได้ระยะทางไกล  ใช้กับความถี่สูงสุดที่ 2 MHz  ตัวอย่าง เช่น AM Radio

11 Sky-wave propagation  การกระจายสัญญาณจะใช้ หลักการสะท้อนจาก บรรยากาศชั้น Ionosphere  ความถี่จะต้องต่ำกว่า 30 MHz  เป็นหลักการเดียวกับการหัก เหของแสง  ตัวอย่างเช่น CB Radio, Amateur radio

12 Line-of-sight propagation  การกระจายสัญญาณจะต้อง ไม่มีสิ่งกีดขวาง  ตัวอย่าง เช่น Microwave

13 Questions and Answers


ดาวน์โหลด ppt 8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google