งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

2 การบรรยายครั้งที่ 6 พื้นฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

3 Cellular Network Concepts  นำเสนอโดย Bell Labs เมื่อ ปี ค. ศ.1971  โดยมีการแบ่งพื้นที่ของ network ออกเป็นส่วนเล็ก ๆ เรียกว่า Cells  Cells ที่อยู่ติดกันจะใช้ ความถี่ที่ต่างกันเพื่อป้องกัน การรบกวนกันของสัญญาณ

4 Cellular Network Concepts  พื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ (Coverage area) ของแต่ละ Cells มักจะแทนด้วยรูปหก เหลี่ยม (hexagon) เนื่องจากง่ายในการ วิเคราะห์และออกแบบ โครงข่าย  แต่ละ Cells จะมีสถานีฐาน (base station, BS) อยู่ตรง กลาง

5 Cellular Network Concepts  แนวคิดนี้จะช่วยเพิ่ม Capacity ของระบบด้วยการ ใช้เทคนิค การนำเอาความถี่ กลับมาใช้ซ้ำ (Frequency reuse)  โดยมีการจัดกลุ่มของ Cells ที่ใช้ความถี่ไม่ซ้ำกันเข้าเป็น กลุ่ม (Cluster)

6 Cellular Network Concepts  ประโยชน์ที่ได้รับจาก แนวคิด small cells with frequency reuse  ประหยัดพลังงานจากแบ ตเตอรี  เพิ่ม capacity ของระบบ  ปัญหาที่เกิดขึ้น  Cost of cells  Handoffs ระหว่าง Cells

7 Example Clustering

8 Example1 : Increasing System Capacity  กำหนดให้  T = total number of duplex channels  K = size of cells cluster (typically 4, 7, 12, 21)  N = T/K = number of channels per cell  ถ้าออกแบบโครงข่าย ให้มีการใช้ cluster ซ้ำ ๆ กันจำนวน M cluster  System capacity = M x T

9 Example2 : Number of users in cellular systems  Cellular network ระบบหนึ่งมี bandwith 25 MHz ผู้ใช้แต่ละคน ต้องการ bandwith 30 KHz ถ้าระบบมี 1 cells จะรองรับผู้ใช้งาน ได้เท่าไร  25 MHz/30 KHz = 853 คน  ถ้าแบ่งออกเป็น cells เล็ก ๆ 20 cells และให้ 1 cluster ประกอบด้วย 7 cells  แต่ละ cell จะใช้ bandwidth 25/7 MHz  แต่ละ cell จะรองรับผู้ใช้ได้ (25/7 MHz)/30 KHz = 122 คน  ทั้งระบบจะรองรับผู้ใช้ได้ 20 x 122 = 2,438 คน

10 Telephone &Cellular Network System Overview

11 Questions and Answers


ดาวน์โหลด ppt 8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google