งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(การศึกษาความเป็นไปได้)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(การศึกษาความเป็นไปได้)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (การศึกษาความเป็นไปได้)
5 Feasibility Study (การศึกษาความเป็นไปได้)

2 โครงการ (Project) คือกิจกรรม ที่ข้องเกี่ยวกัน(Connection) มีขั้นตอนยุ่งยาก (Complex) แต่มีเป้าหมายหรือจุดประสงค์เดียวกัน คือ ต้องการให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ทั้งในส่วนของเวลา งบประมาณ ทรัพยากร ดังนั้นความสมบูรณ์ของโครงการ(Project Management)

3 ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
กำหนดว่าปัญหาคืออะไร และตัดสินใจว่าจะพัฒนาสร้างระบบสารสนเทศใหม่ หรือแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเป็นไปได้หรือไม่ โดยเสียค่าใช้จ่ายและเวลาน้อยสุด Aj.Wichan Hongbin

4 ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
1. ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค (Technical Feasibility) 2. ความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (Economical Feasibility) 3. ความเป็นไปได้ทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Feasibility) Aj.Wichan Hongbin ประเมินจาก 4 ด้าน ต้นทุนการพัฒนาระบบ เช่น Hardware, Software, ทีมงาน, ลิขสิทธิ์ ต้นทุนการปฏิบัติงาน เช่น เงินเดือนผู้ปฏิบัติงาน ผลตอบแทนที่สามารถประเมินค่าได้ เช่น ยอดขายที่เพิ่มขึ้น, ลดต้นทุน ผลตอบแทนที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า, การบริการที่ดี สามารถนำเสนอสารสนเทศได้ถูกต้อง ระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ระยะเวลาในการพัฒนาใหม่ยาวนานเท่าไร มีผลกระทบต่อขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือไม่ ต้องปลดพนักงานหรือไม่ จะมีผลกระทบอะไรกับพนักงานที่ถูกปลด มีความเสี่ยงต่อภาพพจน์ของบริษัทด้านใดบ้าง จำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ใหม่หรือไม่ อุปกรณ์ที่จัดหามาสามารถรองรับเทคโนโลยีในอนาคตได้หรือไม่ ฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์เข้ากันได้หรือไม่ ทีมงานมีความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้งานได้หรือไม่

5 ต้นทุนการพัฒนาระบบ (Development Costs)
ค่าแรงงาน เช่น ค่าวิเคราะห์และออกแบบ, ค่าเขียนโปรแกรม, ค่าออกแบบเว็บ ค่าที่ปรึกษาภายนอก ค่าฝึกอบรมทีมพัฒนา ค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ค่าติดตั้งระบบ ค่าแปลงข้อมูล ค่าพื้นที่สำนักงานและอุปกรณ์สำนักงาน Aj.Wichan Hongbin

6 ต้นทุนการปฏิบัติงาน (Operational Costs)
ค่าอัปเกรดซอฟต์แวร์ ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ค่าอัปเกรดฮาร์แวร์ ค่าแรงงานทีมปฏิบัติการ เช่น ค่าเว็บมาสเตอร์, ค่าช่างเทคนิคเครือข่าย ค่าระบบการสื่อสาร ค่าฝึกอบรมของผู้ใช้งาน Aj.Wichan Hongbin

7 ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
ตัวอย่าง cost-benefit ในการพัฒนาระบบภายใน 4 ปี ค่าใช้จ่าย ปีเริ่มต้น ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ในการพัฒนาระบบ 150,000 - เมื่อปฏิบัติงาน 40,000 42,000 50,000 65,000 รวมค่าใช้จ่าย 190,000 232,000 282,000 347,000 ผลประโยชน์ 60,000 80,000 120,000 ผลประโยชน์ตั้งแต่ต้น 140,000 260,000 410,000

8 การบริหารโครงการ หมายถึง การรู้จัดการวางแผน และควบคุมโครงการให้โครงการนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล Aj.Wichan Hongbin

9 สาเหตุสำคัญที่ส่งผล ต่อความล้มเหลวในโครงการซอฟต์แวร์
ขาดการศึกษาความเป็นไปได้ที่ดีพอ ความต้องการที่รวบรวมมา ไม่ชัดเจนหรือไม่สมบูรณ์ ขาดการประสานงานที่ดีระหว่าง ผู้ใช้กับ SA ขาดการควบคุมที่ดี ผู้ใช้ไม่ยอมรับในระบบ ระบบทำงานผิดพลาดบ่อยครั้ง ความไม่ชำนาญงานของนักวิเคราะห์ระบบ นโยบายของผู้บริหารไม่ชัดเจน Aj.Wichan Hongbin

10 ผังแกนท์ (Gantt Chart)
หมายถึง แผนภาพที่เขียนแทนงานต่าง ๆ ของโครงการในรูปกราฟแท่ง โดยใช้แกน Y แทนงานต่าง ๆ และแกน X แทนเวลาในการทำงาน ข้อเสียของ Gantt Chart คือ ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆ และไม่สามารถบอกได้ว่าถ้ากิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเกิดความล่าช้าแล้วจะมีผลกระทบกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นทีหลังอย่างไร แกน Y แกน X Aj.Wichan Hongbin

11 เครื่องมือสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาระบบ
Aj.Wichan Hongbin

12 ตารางปฏิบัติงาน Aj.Wichan Hongbin

13 ตารางปฏิบัติงาน Aj.Wichan Hongbin

14 ขั้นตอนการสร้าง Gantt Chart
สร้างกราฟกำหนดแกน Y แทนงาน และแกน X แทนระยะเวลา แกน Y เขียนชื่องานเรียงลำดับจากบนลงมาล่าง แกน X เขียนระยะเวลาแบ่งเป็นช่วง ๆ ละเท่า ๆ กัน สร้างกราฟแท่งของแต่ละกิจกรรมตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ - เลือกกิจกรรมที่เริ่มต้นได้ทันทีมาสร้างก่อน - เลือกกิจกรรมที่สามารถต่อท้ายกิจกรรมอื่นได้เป็นลำดับต่อไป - กรณีต้องต่อท้ายกิจกรรมอื่น ตั้งแต่ 2 กิจกรรมเป็นต้นไป ให้สร้างต่อท้ายกิจกรรมที่เสร็จช้าที่สุด Aj.Wichan Hongbin

15 สรุป โครงการใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 15 วัน
ตัวอย่าง A B C D E 7 3 2 15 8 สรุป โครงการใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 15 วัน Aj.Wichan Hongbin

16 สรุป โครงการใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 16 วัน
ตัวอย่าง A B C D E F G 5 2 8 6 13 15 16 สรุป โครงการใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 16 วัน Aj.Wichan Hongbin

17 แบบฝึกหัด ข้อที่ 1) ข้อที่ 2) Aj.Wichan Hongbin

18 แผนภูมิ Gantt Chart แผนภูมิ Gantt Chart เป็นแผนภูมิชนิดหนึ่ง
ที่มีการใช้งานมาช้านาน เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน การวางแผนและกำหนดเวลาในการทำงานของ โครงการ ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน

19 เพิร์ต(PERT) และซีพีเอ็ม(CPM)
การบริหารโครงการด้วยการวางแผน ควบคุม โดยใช้เทคนิค เพิร์ตPERT (Program Evaluation and Review Technique ) และซีพีเอ็ม CPM ( Critical Path Method) เป็นการวิเคราะห์ข่ายงานที่ มักนำมาใช้ในการบริหารโครงการ ที่มีจุดเริ่มต้นของ โครงการจนถึงปิดโครงการ มีส่วนงานย่อยต่างๆ ที่มี การกระจายโดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

20 หลักการของ PERT และ CPM

21 เน้นเวลาในการดำเนินโครงการ เน้นด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
สรุป PERT เน้นเวลาในการดำเนินโครงการ CPM เน้นด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

22 วัตถุประสงค์ของ PERT PERT เป็นแผนงานที่สามารถแสดงภาพรวม ของโครงการด้วยข่ายงาน (Network) โดยแสดง กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ ลำดับการทำงาน และความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

23 1. วางแผนโครงการ ( Project Planning ) โดยจะทำการคำนวณระยะเวลาการทำงาน และแสดงถึงกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ว่าควรเริ่มเมื่อใด เสร็จเมื่อใด และสามารถกำหนดได้ว่ากิจกรรมใดเป็นกิจกรรมสำคัญ ทำงานล่าช้าไม่ได้ หรือล่าช้าได้ไม่เกินเท่าใด

24 2. ควบคุมโครงการ ( Project Control ) สามารถควบคุมการทำงานตามแผนที่ได้วางไว้ และควบคุมการทำงานไม่ให้ล่าช้ากว่ากำหนด

25 3. บริหารทรัพยากร ( Resource ) สามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่นเงินทุน บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ และอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประโยชน์เต็มที่

26 4.บริหารโครงการ ( Project Management ) งานที่ดำเนินการอยู่อาจจำเป็นต้องเร่ง เพื่อแล้วเสร็จกว่ากำหนด ก็สามารถทำได้ด้วยการเร่งกิจกรรมใดบ้าง เพื่อให้งานแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เร็วขึ้น

27 แผนภาพเพิร์ธ (Pert Diagram)
คือ แผนภาพที่เขียนแทนงาน โดยแต่ละงานต้องเขียนกำกับด้วยโหนด (Node) เริ่มต้นงาน และใช้เส้นลูกศรกำหนดทิศทางการดำเนินงานของโครงการ 10 Node (โหนด) Aj.Wichan Hongbin

28 หลักเกณฑ์การสร้าง Pert Diagram
1. สร้าง Node กำหนดจุดเริ่มต้น และกำหนดหมายเลขกำกับ Node 10 2. ลากเส้นลูกศร และกำหนดจุดสิ้นสุด โดยเริ่มจากกิจกรรมที่เริ่มต้นได้ทันที่ ที่ไม่ต้องรอกิจกรรมอื่น เหนือเส้นลูกศรระบุชื่องาน และระยะเวลา คั่นด้วยเครื่องหมาย , A,4 10 20 Aj.Wichan Hongbin

29 3. กรณีมีกิจกรรมที่สามารถเริ่มต้นได้มากกว่า
1 กิจกรรม ให้ใช้จุดเริ่มต้นจุดเดียวกัน 30 D,2 10 20 A,4 4. เลือกกิจกรรมที่สามารถสร้างต่อท้ายกิจกรรมที่สร้างไว้ก่อนหน้า C,2 30 40 D,2 10 20 A,4 Aj.Wichan Hongbin

30 5. กรณีมีกิจกรรมที่ต้องต่อท้ายตั้งแต่ 2 กิจกรรมเป็นต้นไป เช่น งาน B เริ่มหลังจากงาน C,A ให้รวมโหนดของกิจกรรม C,A แล้วลากเส้นสร้างกิจกรรม B C,2 B,2 30 40 50 D,2 10 20 A,4 งาน F เริ่มหลังจากงาน B,E ให้รวมโหนดของกิจกรรม B,E แล้วลากเส้นสร้างกิจกรรม F C,2 B,2 F,1 30 40 50 70 D,2 10 20 A,4 E,1 60 Aj.Wichan Hongbin

31 6. กรณีมีจุดสิ้นสุดมากกว่า 1 จุด ให้เลือกจุดใดจุดหนึ่งเป็นจุดสิ้นสุด ส่วนจุดที่เหลือให้นำมารวมกัน
80 K,3 C,2 B,2 F,1 30 40 50 70 D,2 10 20 A,4 E,1 60 K,3 C,2 B,2 F,1 30 40 50 70 D,2 10 20 A,4 E,1 60 Aj.Wichan Hongbin

32 7. รวมโหนดที่เชื่อมด้วยเส้นปะเป็นโหนดเดียวกัน แล้วเรียงลำดับเลขของโหนดใหม่เพื่อความสวยงาม
K,3 C,2 B,2 F,1 30 40 50 70 D,2 10 20 E,1 A,4 60 K,3 C,2 B,2 F,1 20 30 40 50 D,2 10 A,4 E,1 Aj.Wichan Hongbin

33 B,3 60 10 20 D,8 C,2 30 40 50 A,5 E,5 Aj.Wichan Hongbin

34 B,3 60 10 20 D,8 C,2 30 40 50 A,5 E,5 B,3 10 20 D,8 C,2 30 40 50 A,5 E,5 Aj.Wichan Hongbin

35 เส้นทางที่ 1 C - A - D = 2 + 5 + 8 = 15 วัน
B,3 10 20 D,8 C,2 30 40 50 A,5 E,5 10 B,3 D,8 C,2 30 40 50 A,5 E,5 เส้นทางที่ 1 C - A - D = = 15 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = = 11 วัน เส้นทางที่ C-A-E = = 12 วัน *เส้นวิกฤต คือ C-A - D Aj.Wichan Hongbin เส้นทางวิกฤต (Critical) หมายถึง เส้นทางที่ใช้เวลาในการดำเนินกิจกรรมรวมของโครงการนานที่สุด และกิจกรรมที่อยู่บนเส้นทางวิกฤตจะเรียกว่า “กิจกรรมวิกฤต (Critical Activity)” เส้นทางและกิจกรรมวิกฤตจะทำให้ผู้บริหารสามารถควบคุมการดำเนินงานให้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้

36 ข้อที่ 1) A,2 B,3 10 20 30 C,5 D,4 E,7 F,2 40 50 60 70 G,1 70 Aj.Wichan Hongbin

37 ข้อที่ 1) A,2 B,3 10 20 30 F,2 C,5 D,4 E,7 40 50 60 70 G,1 70 A,2 10 20 B,3 F,2 C,5 D,4 E,7 40 50 60 70 G,1 Aj.Wichan Hongbin

38 10 20 40 50 60 70 เส้นทางที่ 1 A – B – E - F = 2+3+7+2 = 14 วัน
C,5 D,4 E,7 F,2 40 50 60 70 G,1 เส้นทางที่ 1 A – B – E - F = = 14 วัน เส้นทางที่ 2 A– C– D – E - F = = 20 วัน เส้นทางที่ 3 A– C– G - F = = 10 วัน เส้นวิกฤติ คือ A– C– D – E – F Aj.Wichan Hongbin

39 ข้อที่ 2) B,7 A,3 10 20 30 C,8 F,2 D,4 40 50 70 E,5 60 Aj.Wichan Hongbin

40 B,7 A,3 10 20 30 C,8 F,2 D,4 40 50 70 E,5 60 A,3 B,7 10 20 C,8 F,2 D,4 40 50 70 E,5 Aj.Wichan Hongbin

41 ข้อที่ 3) ข้อที่ 4) Aj.Wichan Hongbin

42 P 9 - Q 12 R 3 S 7 R,Z T 11 X 8 Y 14 Z 5 T,Y งาน ระยะเวลา (วัน)
เริ่มหลังจากงาน P 9 - Q 12 R 3 S 7 R,Z T 11 X 8 Y 14 Z 5 T,Y แบบฝึกหัด ๑.จงสร้าง Gantt Chart ๒. จงสร้าง Pert Diagram และ หา Critical Path Aj.Wichan Hongbin

43 A 2 - B 3 C 5 D 1 G,I E F G 4 C,F H I 7 J 6 งาน ระยะเวลา
เริ่มหลังจากงาน A 2 - B 3 C 5 D 1 G,I E F G 4 C,F H I 7 J 6 แบบทดสอบ ๑.จงสร้าง Gantt Chart ๒. จงสร้าง Pert Diagram และ หา Critical Path Aj.Wichan Hongbin


ดาวน์โหลด ppt (การศึกษาความเป็นไปได้)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google