งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุข ศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุข ศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุข ศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 318 คน บุคลากรสาย วิชาการจำนวน 154 คนบุคลากรสายสนับสนุน 164 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 67 ปีและน้อยที่สุด 23 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 46.46 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 55 ปี (Mode) มัธยฐาน 48 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงแบบโค้งเบ้ซ้าย กล่าวคือ กลุ่มบุคลากรที่อายุมากมีจำนวนมากกว่า กลุ่มบุคลากรที่อายุน้อย ลักษณะดังกล่าว มีโอกาส เกิดปัญหาที่กลุ่มบุคลากรอายุน้อยไม่สามารถ ทดแทนบุคลากรที่อายุมากได้เมื่อเวลาผ่านไป

3 Max 67 Min 23 Avg. 46.46 Sd. 10.53 critica l

4 Max 67 Min 29 Avg. 50.07 Sd. 9.16 critic al

5 การกระจายอายุของบุคลากรสายวิชาการ จำแนก ตามตำแหน่งทางวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

6

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุข ศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google