งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 Operating Systems Operating Systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 Operating Systems Operating Systems"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 Operating Systems Operating Systems
บทที่ 7 Intro. to Operating Systems Operating Systems Intro. to Computer Organization & Architecture

2 Information Management
หัวข้อเรื่อง I/O Programming Memory Management Processor Management Device Management Information Management Microprogramming

3 วัตถุประสงค์การเรียน
อธิบายส่วนประกอบหลักและหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการได้ถูกต้องครบถ้วน ยกตัวอย่างระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันได้ไม่น้อยกว่า 3 ระบบ อธิบายความสำคัญของไมโครโปรแกรมได้

4 หนังสืออ้างอิง อภิศักดิ์ พัฒนจักร โปรแกรมระบบงาน เอกสารประกอบคำสอนวิชา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2547. Donovan, John J. System Programming McGraw-Hill 1982. Stallings, William Computer Organization and Architecture : designing for performance 7th ed. NewJersey : Prentice-Hall,

5 4 major resources which controlled by O.S.
View of O.S Users view as utility functions set and control languages used or various facilities provided System Programmers view as resource management 4 major resources which controlled by O.S. Memory Devices Processor Information

6 Resource Example Sample Software Memory RAM Paging, Segment-paged
Processor CPUs, Traffic Controller, I/O Channels Scheduler Devices Disks, Printers, Spooling, Tapes Buffering Information Segments File System, (System,Users, Library, Library Segments) Segment Manager

7 Layers and Views of a Computer System

8 Operating System Services
การสร้างโปรแกรม การประมวลผลโปรแกรม การเข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์ต่างๆ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในไฟล์ การเข้าถึงระบบ การติดตามและตอบสนองข้อผิดพลาด บัญชีการทำงานต่างๆ ฯลฯ

9 O/S as a Resource Manager

10 Kernel the central component of most computer operating systems (OS). Its responsibilities include managing the system's resources (the communication between hardware and software components). A kernel provides the lowest-level abstraction layer for the resources (especially memory, processors and I/O devices) that application software must control to perform its function. It typically makes these facilities available to application processes through inter-process communication mechanisms and system calls

11 Shell A piece of software that provides an interface for users. Typically, the term refers to an operating system shell which provides access to the services of a kernel. However, the term is also applied very loosely to applications and may include any software that is "built around" a particular component, such as web browsers and clients that are "shells" for HTML rendering engines. The name 'shell' originates from shells being an outer layer of interface between the user and the kernel.

12 Shell two categories of OS shells : command line and graphical. Command line shells provide a command line interface (CLI) to the OS, while graphical shells provide a graphical user interface (GUI).

13 Command Prompt on Window Vista
CMD.EXE the command line interpreter on OS/2, Windows CE and on Windows NT-based operating systems (including Windows 2000, XP, Vista, and Server 2003). It is the analog of COMMAND.COM in MS-DOS and Windows 9x systems, or of the Unix shells used on Unix-like systems. Command Prompt on Window Vista

14 I/O Processor Structure Interruption Masking
I/O Programming I/O Processor Structure Interruption Masking

15 ปัญหา Scheduling Setup time
Early Computer System โปรแกรมติดต่อโดยตรงกับฮาร์ดแวร์ ปัญหา Scheduling Setup time Memory MIPS MFLOPS Disks Printer CPU minute ms. Tape1 Tape2

16 CPU I/O Channel#1 I/O Channel#2 Memory I/O Channel#4 I/O Channel#3
Disks#2 Disks#1 CPU I/O Channel#1 I/O Channel#2 Memory I/O Channel#4 I/O Channel#3 Tape Control Lines Printer Data Lines

17 I/O Channel Architecture

18 I/O Processor Memory ใช้ Main Memory ร่วมกับ CPUใช้การอ้างอิงด้วย 24 Bits โดยตรง Registers ไม่มี Register โดยเฉพาะ แต่มี Program Counter และ Data Counter ทำงาน Data ใช้ Logical Data แต่บาง I/O Devices อาจมีเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อมูล (Conversion) ด้วย

19 I/O Processor Unuse Instruction แบ่งคำสั่ง 3 กลุ่ม
Data Transfers Device Control Branching CCW : Channel Command Words Op-Code Data Address Flag F Count Unuse

20 Master-slave Relationship
Communication Master-slave Relationship CPU จะเริ่ม start และ stop หรือ change การทำงานของ Channel ส่วน Channel จะติดต่อกลับมาที่ CPU โดยวิธี Interrupt START I/O Fig. 9.8 TEST I/O HALT I/O TEST CHANNEL

21 Memory Layout for Resident Monitor

22 System Mask, Program Mask, Machine Check Mask
Masking System Mask, Program Mask, Machine Check Mask ขณะที่ยังจัดการกับ Interrupt#1 ยังไม่เสร็จ อาจเกิด Interrupt#2 ขึ้นได้ ก็จะมีการเรียก Interrupt Queue Routine มาทำงานในการจัดคิวลำดับ ซึ่งขณะนั้นก็อาจเกิด Interrupt#3 ขึ้นอีกได้ในขณะที่จัดคิวของ Interrupt#2 ยังไม่เสร็จซึ่งอาจทำให้ .#2 สูญหายได้ จึงใช้การ MASK เพื่อหยุด .#3 ไว้ก่อน (รวมทั้ง .#4, .#5, .#6 อื่นๆ ด้วย)

23 Information Management
หัวข้อเรื่อง I/O Programming Memory Management Processor Management Device Management Information Management Memory Management

24 Single Contiguous Partitioned Paging Segmentation Segment-Paged
Memory Management Single Contiguous Partitioned Paging Segmentation Segment-Paged

25 Single Contiguous วิธีการ
Main Memory วิธีการ Monitor User’s Program to Execute บรรจุ User’s Program ลงได้ทีละโปรแกรมเท่านั้น โปรแกรมจะมีขนาดใหญ่เกินขนาดหน่วยความจำหลักไม่ได้ Waste Area

26 Single Contiguous ปัญหา Waste Time (no multiprograming) Waste Memory
Main Memory Monitor จัดการอย่างไม่มีประสิทธิภาพ User’s Program to Execute Waste Time (no multiprograming) Waste Memory Waste Area โปรแกรมจะมีขนาดใหญ่เกินขนาดหน่วยความจำหลักไม่ได้

27 Relocatable Partition
Partition Allocation Fixed Partition or Static Partition Dynamic Partition Variable Partition Relocatable Partition IBM 360 MFT : Multiprograming with Fixed No. of Tasks MVT : Multiprog. with Variable No. of Tasks

28 แบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ เท่ากันตายตัว
Partition Allocation ขนาดคงที่เท่ากัน (Fixed Partition) แบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ เท่ากันตายตัว SUPERVISOR Partition 1 ProcessQueue Partition 2 Partition 3

29 แบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ ไม่เท่ากัน-ตายตัว
Partition Allocation ขนาดไม่เท่ากัน (Variable Partition) แบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ ไม่เท่ากัน-ตายตัว SUPERVISOR Queue 1 Partition 1 Partition 2 Queue 2 Queue 3 Partition 3

30 Partition Allocation ปัญหา ขนาดของโปรแกรมไม่พอดีกับขนาดของ Partition
หากมีจำนวนที่ว่างนี้หลายๆ แห่ง อาจทำให้มีขนาดที่ใหญ่เพียงพอสามารถบรรจุโปรแกรมอื่นๆ ลงไปได้ เรียกว่า Fragmentation

31 แบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ แต่สามารถขยับชิดกันได้
Partition Allocation ขยับพื้นที่ได้ (Relocatable Partition) แบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ แต่สามารถขยับชิดกันได้ (Compact) SUPERVISOR JOB 1 พื้นที่ว่าง Process Queue JOB 3 พื้นที่ว่าง JOB 6

32 Partition Allocation ปัญหา ใช้ Relocation Register
ค่าตำแหน่งที่มีการอ้างอิงเดิม จะเปลี่ยนเป็นค่าตำแหน่งใหม่อย่างไร? ใช้ Relocation Register Overhead of Relocation Fragmentation

33 Paged Allocation จัดแบ่ง Program Address Space ออกเป็นส่วนๆ เท่าๆ กัน เรียกว่า Page จัดแบ่ง Memory Address Space ออกเป็นส่วนๆ เท่าๆ กัน เรียกว่า Block สร้าง Page Table ขึ้นทำหน้าที่ Mapping ระหว่าง Page กับ Block ต้องบรรจุทุก Page ลงใน Memory จึงจะ Execute ได้

34 Paged Allocation Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 ไม่ต้องอยู่ติดกันได้
เพจ (Paging) แบ่งโปรแกรมและ Memory เป็นส่วนๆที่เท่ากัน Program Address Space ไม่ต้องอยู่ติดกันได้ SUPERVISOR Page 1 Page 1 Page Table Page 2 Page 2 Page 3 Page 3 Used by Other Page 4 Page 4

35 Logical and Physical Addresses - Paging

36 Paged Allocation ปัญหา Page Size ที่เหมาะสมเพื่อลด Ext. Fragmentation
เสียเวลาทำ Address Transformation Internal Fragmentation (Page-Breakage)

37 Page Table Structure

38 Translation Lookaside Buffer
Every virtual memory reference causes two physical memory access Fetch page table entry Fetch data Use special cache for page table TLB

39 TLB Operation

40 TLB and Cache Operation

41 Segment Allocation จัดแบ่ง Program Address Space ออกเป็นส่วนๆ ที่สมบูรณ์ เรียกว่า Segment จัดแบ่ง Memory Address Space ออกเป็นส่วนๆ ตามขนาด Segment เรียกว่า Block สร้าง Segment Table ขึ้นทำหน้าที่ Mapping ระหว่าง Segment กับ Block ต้องมีครบทุก Segment อยู่ใน Memory

42 Segment Allocation แบ่ง Memory เป็นส่วนๆ ขนาดชุดคำสั่ง Main Sub 1
Program Address Space SUPERVISOR Main Main Segment Table Used by Other Sub 1 Sub 1 Sub 2 Sub 2 Data Data

43 การอ้างอิง Address แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ชื่อของ Segment และ Offset
Segment Allocation การอ้างอิง Address แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ชื่อของ Segment และ Offset BETA Attributes

44 Segment Allocation ปัญหา Page Interrupt into Thrashing
Schedule of Decision (Paging Algorithm Page Interrupt into Thrashing Internal Fragmentation (Page-Breakage)

45 Segment Table or Page Table
Virtual Memory ความจำเสมือน(Virtual Memory) แบ่งเป็น Pages หรือ Segments โปรแกรมมีขนาดใหญ่กว่า Memory จริงได้ SUPERVISOR Segment 1 Segment 4 Program Address Space Segment 3 Segment 2 Segment Table or Page Table Segment 5

46 ไม่จำเป็นต้องบรรจุทุก Page ลงใน Memory ก็สามารถ Execute ได้
Demand Paged ไม่จำเป็นต้องบรรจุทุก Page ลงใน Memory ก็สามารถ Execute ได้ ดังนั้นจึงบรรจุเฉพาะ Page แรกลงใน Memory ก่อน เมื่อมีการเรียกใช้ Page อื่น จึงค่อยเรียกมาบรรจุลงใน Memory ต่อไป (Page Fault) โดยมี Paging Algorithm และ Page Table เป็นกลไกสำหรับการทำงาน

47 Demand Paged Page Map Table
Page No. Status Judgment Block No. OK Times OK Times

48 Demand Paged ปัญหา Page Interrupt into Thrashing
Schedule of Decision (Paging Algorithm Page Interrupt into Thrashing Internal Fragmentation (Page-Breakage)

49 Segment-paged จัดแบ่ง Program Address Space ออกเป็นส่วนๆ ที่สมบูรณ์ เรียกว่า Segment จัดแบ่งแต่ละ Segment ออกเป็นส่วนๆ เท่าๆ กัน เรียกว่า Page สร้าง Segment Table ขึ้นทำหน้าที่ Mapping ระหว่าง Segment กับ Block Memory

50 Pentium II Address Translation Mechanism

51 Pentium II Segmentation
Each virtual address is 16-bit segment and 32-bit offset 2 bits of segment are protection mechanism 14 bits specify segment Unsegmented virtual memory 232 = 4Gbytes Segmented 246=64 terabytes Can be larger – depends on which process is active Half (8K segments of 4Gbytes) is global Half is local and distinct for each process

52 Protection bits give 4 levels of privilege
Pentium II Protection Protection bits give 4 levels of privilege 0 most protected, 3 least Use of levels software dependent Usually level 3 for applications, level 1 for O/S and level 0 for kernel (level 2 not used) Level 2 may be used for apps that have internal security e.g. database Some instructions only work in level 0

53 Segmentation may be disabled Two level page table lookup
Pentium II Paging Segmentation may be disabled In which case linear address space is used Two level page table lookup First, page directory 1024 entries max Splits 4G linear memory into 1024 page groups of 4Mbyte Each page table has 1024 entries corresponding to 4Kbyte pages Can use one page directory for all processes, one per process or mixture Page directory for current process always in memory Use TLB holding 32 page table entries Two page sizes available 4k or 4M

54 PowerPC Memory Management Hardware
32 bit – paging with simple segmentation 64 bit paging with more powerful segmentation Or, both do block address translation Map 4 large blocks of instructions & 4 of memory to bypass paging e.g. OS tables or graphics frame buffers 32 bit effective address 12 bit byte selector =4kbyte pages 16 bit page id 64k pages per segment 4 bits indicate one of 16 segment registers Segment registers under OS control

55 PowerPC 32-bit Memory Management Formats

56 PowerPC 32-bit Address Translation

57 Information Management
หัวข้อเรื่อง I/O Programming Memory Management Processor Management Device Management Information Management Processor Management

58 Multi-programming Time Sharing Scheduler
Processor Management Multi-programming Time Sharing Scheduler

59 Functions Keep track of status each process
Select processes from ready-list to be run Suspend a running process when it’s out of time or request for I/O Operation Coordinate interprocess communication

60 Simple Batch Systems Resident Monitor program Users submit jobs to operator Operator batches jobs Monitor controls sequence of events to process batch When one job is finished, control returns to Monitor which reads next job Monitor handles scheduling

61 Memory Layout for Resident Monitor

62 Instructions to Monitor Usually denoted by $ e.g.
Job Control Language Instructions to Monitor Usually denoted by $ e.g. $JOB $FTN ... Some Fortran instructions $LOAD $RUN ... Some data $END

63 Desirable Hardware Features
Memory protection To protect the Monitor Timer To prevent a job monopolizing the system Privileged instructions Only executed by Monitor e.g. I/O Interrupts Allows for relinquishing and regaining control

64 Multi-programmed Batch Systems
I/O devices very slow When one program is waiting for I/O, another can use the CPU

65 Single Program

66 Multi-Programming with Two Programs

67 Multi-Programming with Three Programs

68 Utilization

69 Allow users to interact directly with the computer
Time Sharing Systems Allow users to interact directly with the computer i.e. Interactive Multi-programming allows a number of users to interact with the computer

70 Medium Term Scheduling
Part of the swapping function (later…) Usually based on the need to manage multi-programming If no virtual memory, memory management is also an issue

71 Short Term Scheduler Dispatcher Fine grained decisions of which job to execute next i.e. which job actually gets to use the processor in the next time slot

72 Process States

73 Process Control Block Identifier State Priority Program counter Memory pointers Context data I/O status Accounting information

74 PCB Diagram Program Control Block

75 Key Elements of O/S

76 Process Scheduling

77 Printer Race Condition
สอง Process เรียกใช้ ข้อมูล หรือ Resource พร้อมกัน Supervisor Printer Print Request Process 1 Print Request Process 2

78 Race Condition ต่างคนต่างรอคอยซึ่งกันและกัน ไม่เกิดปัญหาการทำ P and V
1. Ar1, Ar2, Ar3, Art4, Br1, Br2, Br3, Br4 ไม่เกิดปัญหาการทำ P and V P = Request, V = Release 2. Br1, Br2, Br3, Br4, Ar1, Ar2, Ar3, Art4 ไม่เกิดปัญหาเช่นเดียวกัน 3. Ar1, Ar2, Br1, Ar3, Art4, Br2, Br3, Br4 Fig. 9.23

79 Information Management
หัวข้อเรื่อง I/O Programming Memory Management Processor Management Device Management Information Management Device Management

80 Device Characteristic Techniques
Device Management Device Characteristic Techniques

81 Characteristic Input Devices Output Devices
I/O Devices or Storage Devices Serial Access Storage Direct Access Storage

82 Techniques Dedicated Shared Access Virtual
SPOOLing (Simultaneous Peripheral Operation On-Line)

83 หัวข้อเรื่อง I/O Programming Memory Management Processor Management
Device Management File System File System

84 File System Model File Directory

85 File System Model Accessing Methods Logical file System
Basic File System File Organization Strategy Allocation Strategy Device Strategy I/O Control System

86 File Directory VTOC (Volume Table of Content) จะเป็นตัวช่วยบอกตำแหน่งของไฟล์ ขนาดของไฟล์และชื่อของไฟล์ที่ต้องการนั้น ๆ

87 Physical Record=1,000 Bytes

88 ตัวอย่าง VTOC ไฟล์ ALPHA มีขนาดความยาวข้อมูล 2,750 Bytes โดยมีแต่ละระเบียนข้อมูล (Logical Record) ขนาด 250 ไบต์

89

90 File Directory

91 Conclusion Operating Systems I/O Programming Memory Management
Processor Management Device Management File System


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 Operating Systems Operating Systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google