งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization นายลูกา เนตรเนรมิตร กลุ่มที่ 3 ส่วนประมวลผลสัญญาณ ดิจิตอลเบสแบนด์ SCORPion Research.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization นายลูกา เนตรเนรมิตร กลุ่มที่ 3 ส่วนประมวลผลสัญญาณ ดิจิตอลเบสแบนด์ SCORPion Research."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization นายลูกา เนตรเนรมิตร กลุ่มที่ 3 ส่วนประมวลผลสัญญาณ ดิจิตอลเบสแบนด์ SCORPion Research Group EE Department, Kasetsart University, Thailand 3G Research Project Meeting HuaHin Grand and Plaza Hotel October 12, 2003 แผนการทดสอบการ ประมวลผลแบบเวลาจริงใน ส่วนสถานีเคลื่อนที่

2 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization หัวข้อนำเสนอ  การสร้างส่วนควบคุมการประมวลผลแบบ เวลาจริง  การทดสอบการประมวลผลภายในกลุ่ม 3  แนวคิดการเชื่อมต่อกับกลุ่มวิจัยอื่น  สรุป

3 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization การสร้างส่วนควบคุมการประมวลผล แบบเวลาจริง (1)  ใช้ DSP/BIOS ช่วยในการโปรแกรม และ วิเคราะห์การประมวลผล  Scheduling Program Thread (Arranged by Highest to Lowest priority)  Hardware Interrupts (HWI) - An Interrupt is triggered by physical connection to chip.  Software Interrupts (SWI)  Tasks (TSK) - Can block its execution until some requirement is met. - Can yield the processor to other task with the same priority level.  Background Thread (IDL)

4 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization การสร้างส่วนควบคุมการประมวลผล แบบเวลาจริง (2)  Sharing and Synchronizing Resource Access  Semaphore - Used for inter-task communication and to synchronize thread execution and access to shared data structures.  Mailbox - Used to ensure that the flow of incoming data does not exceed the ability of the system to process.  Analyzing Real-time Scheduling  Thread Execution Graph  Thread Statistics

5 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization การสร้างส่วนควบคุมการประมวลผล แบบเวลาจริง (3)  ใช้ SWI Thread ในการประมวลผลข้อมูลออก (Uplink) และข้อมูลเข้า (Downlink)

6 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization การสร้างส่วนควบคุมการประมวลผล แบบเวลาจริง (4)

7 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization การทดสอบการประมวลผลภายใน กลุ่ม 3 (1) UplinkDownlink  ทำการทดสอบแยกกัน ระหว่าง Uplink และ Downlink  สมมุติ Input ป้อนเข้าบล็อก ฟังก์ชัน แล้วเอาผลที่ได้ ป้อนเข้าบล็อกต่อไปจนครบ แล้วนำผลสุดท้ายมาตรวจสอบ กับข้อมูลที่ถูกต้อง  ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดใน การเขียนโปรแกรม และ ปรับปรุงโค๊ดให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น

8 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization การทดสอบการประมวลผลภายใน กลุ่ม 3 (2)

9 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization การทดสอบการประมวลผลภายใน กลุ่ม 3 (3)  User Interface บน PC จะทำหน้าที่กำหนด พารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อให้ Smart Traffic Engine สร้าง ข้อมูลตามพารามิเตอร์ที่กำหนด  ข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปให้ Baseband Processor บน บอร์ด DSP และ FPGA เพื่อทดสอบการประมวลผลใน สถานีเคลื่อนที่และสถานีฐานทั้งภาครับและส่ง  ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลจะถูกนำมาตรวจสอบ ความถูกต้องที่ Smart Traffic Engine

10 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization แนวคิดการเชื่อมต่อกับกลุ่มวิจัยอื่น (1)

11 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization แนวคิดการเชื่อมต่อกับกลุ่มวิจัยอื่น (2)  Host Port Interface (HPI)  Parallel Port (16 or 32 bits)  Host processor can directly access to CPU memory space (DMA)

12 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization แนวคิดการเชื่อมต่อกับกลุ่มวิจัยอื่น (3)  External Peripheral Interface  3 Multichannel Buffered Serial Port  Full duplex  Direct interface to industry-standard codec, A/D and D/A

13 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization แนวคิดการเชื่อมต่อกับกลุ่มวิจัยอื่น (4)  2 External Memory Interface (EMIF)  One 64-Bit (EMIFA), One 16-Bit (EMIFB)  1280M-Byte Total Addressable External Memory Space

14 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization ตัวอย่างการเชื่อมต่อกับกลุ่มวิจัยอื่นๆ (1)  การเชื่อมต่อกับ RF Transceiver  Baseband Processor ส่งผ่านข้อมูล I, Q ให้กับส่วน RF Transceiver ผ่าน DAC โดยส่งข้อมูลเป็น Serial ผ่านทาง McBSP  ทุกๆ 10 ms จะทำการส่งสัญญาณควบคุมเพื่อ activate การส่งข้อมูลไปให้ DAC รับข้อมูลไป ประมวลผลต่อไป

15 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization ตัวอย่างการเชื่อมต่อกับกลุ่มวิจัยอื่นๆ (2)  การเชื่อมต่อกับ Preprocessing  Preprocessing จะส่งผ่านข้อมูลที่เป็น Slot format และ SIR Estimator มาให้ ผ่านทาง EMIF หรือ HPI เข้าสู่หน่วยความจำในบอร์ด DSP  ในทางกลับกัน Baseband Processor จะส่งข้อมูล ควบคุมเช่น SF และ Channel Code ให้กับ Preprocessing

16 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization ตัวอย่างการเชื่อมต่อกับกลุ่มวิจัยอื่นๆ (3)  การเชื่อมต่อกับ Upper Layer  จะทำการรับส่งข้อมูลและพารามิเตอร์ ผ่านทาง HPI หรือ EMIF  หน่วยความจำภายนอกอาจจะเป็น Dual Port RAM หรือ FIFO

17 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization ตัวอย่างการเชื่อมต่อกับกลุ่มวิจัยอื่นๆ ( สรุป )

18 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization สรุปและแผนงานในอนาคต  ได้ศึกษาแนวทางที่เป็นไปได้ในการทดสอบส่วน ประมวลผลสัญญาณดิจิตอลเบสแบนด์  ขณะนี้ได้สร้างส่วนควบคุมการทำงานเสร็จแล้ว และอยู่ในระหว่างการทดสอบการประมวลผล  จะสร้าง Smart Traffic Engine, User Interface เพื่อติดต่อกับส่วนสถานีฐานและ เคลื่อนที่ จากนั้นจะทดสอบการประมวลผลรวมทั้ง หมด  กำหนดรูปแบบในการเชื่อมต่อกับส่วนประมวลผล อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization นายลูกา เนตรเนรมิตร กลุ่มที่ 3 ส่วนประมวลผลสัญญาณ ดิจิตอลเบสแบนด์ SCORPion Research.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google