งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล บัณฑิต วิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล บัณฑิต วิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล บัณฑิต วิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 170 คน บุคลากรสาย วิชาการจำนวน 1 คนบุคลากรสายสนับสนุน 169 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 62 ปีและน้อยที่สุด 21 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 39.75 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 36 ปี (Mode) มัธยฐาน 38 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงแบบโค้งเบ้ขวา กล่าวคือ กลุ่มบุคลากรที่อายุน้อยมีจำนวนมากกว่า กลุ่มบุคลากรที่อายุมาก ลักษณะดังกล่าว มีโอกาสที่ กลุ่มบุคลากรอายุน้อยสามารถทดแทนบุคลากรที่อายุ มากได้เมื่อเวลาผ่านไป อย่างไรก็ตามจากข้อมูลแสดง ให้เห็นว่าหากในอนาคตไม่มีการเพิ่มอัตราบุคลากร อายุน้อยอย่างเหมาะสม ก็อาจเกิดปัญหาขาดอัตรา การทดแทนกันได้

3 critical Max 62 Min 21 Avg. 39.71 Sd. 9.27

4 Max 47 Min 47 Avg. 47 Sd. -

5

6 Max 62 Min 21 Avg. 39.75 Sd. 9.26 critical

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล บัณฑิต วิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google